Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. Sessió del 23/07/2007

Escoltar

Junta de Govern Local. Sessió del 23/07/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

6609/2007 de 19 de juliol

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 23 de juliol de 2007

Òrgan:

ALCALDIA

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 23 de juliol de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 9 de juliol de 2007

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3 Transferència a PUMSA del l'equivalent monetari corresponent al 10% d'aprofitament mig de la Unitat d'Actuació 04 - carrer Pla de Bages

4 Assabentament de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada sobre l'extinció del dret a l'ocupació d'un pis del bloc de mestres del carrer Madoz, 28-30, que tenia el Sr. Demetrio Melcón, i continuació del procediment de desnonament.

-Servei de Compres i Contractacions-

5 Acordar la modificació del contracte del servei de desenvolupament i implantació d'una aplicació d'expedients de llicències d'obres sobre W4 per tal d'ampliar-lo.

6 Acordar l'arrendament dels despatxos núm. 10 i 11 situats a l'edifici de vidre, al carrer Pablo Iglesias, 63 per destinar-los a activitats municipals.

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació dels treballs de control de qualitat de les obres del projecte executiu de construcció del Centre d'Educació Infantil i Primària Montserrat Solà, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació servei de manteniment d'alarmes d'intrusió i contra-incendis en escoles i edificis municipals de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

9 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament d'un commutador Ethernet pel centre de càlcul de l'Ajuntament de Mataró., mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

10 Ratificació decret d'Alcaldia núm. 5575/2007 de 22 de juny pel que s'acorda modificar el contracte de les obres per a l'execució del projecte bàsic i executiu per a la reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP Vista Alegre per una ampliació del mateix.

11 Adjudicar el procediment negociat de les obres incloses al projecte executiu d'equipament al carrer de les Tres Roques, a favor de l'empresa "Construccions Deco, SA", per import de 1.731.568, 62 EUR, IVA inclòs

12 Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres incloses al projecte executiu del CEIP Montserrat Solà, 2 línies (Cal Collut), a favor de l'empresa "Construcciones Rubau, SA" per import de 4.413.197,00 EUR, IVA inclòs.

13 Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres incloses al projecte de reurbanització dels carrers de la Beata Maria, Sant Simó i baixada d'en Feliu de la Penya i la Pl. del Fossar Xic, a favor de l'empresa "Constraula, SA" per import de 308.592,44 EUR, IVA inclòs.

14 Adjudicar la subhasta celebrada per a la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització del Camí Ral, entre el carrer de Sant Pere i el carrer de Jordi Joan, al'empresa "Graiva, Obres i Serveis, SA", per un import de 104.326,44 EUR. IVA inclòs.

-Servei de Secretaria General-

15 Donar-se per assabentats de la Interlocutòria ferma de data 15 de maig, dictada pel Jutjat contenciós-administratiu número 7 de Barcelona, recaiguda en el Procediment Ordinari 171/06, interposat per la Fundació Mare Nostra, contra el decret número 785/2006, de la Consellera-Delegada de Ciutat Sostenible, de 26 de gener, pel qual es va concedir una pròrroga de dos mesos per resoldre l'expedient de sol·licitud de llicencia número 20050567.

16 Donar-se per assabentats de la Sentència número 372/2007, de data 17 de maig, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala contenciosa - administrativa, Secció Cinquena, recaiguda en el Recurs número 295/2006, interposat per la Sra. Carmen González Cabello. (Expedient: AGC13/01)

17 Donar-se per assabentats de la Sentència número 447/2007, de data 5 de juny, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala contenciosa - administrativa, Secció Quarta, recaiguda en el Recurs número 1650/2003, interposat per la Sra. Carolina Moreno Espinosa. (Expedient: AGC67/02).

18 Donar-se per assabentats de la Sentència número 302/2007, de data 26 de juny de 2007, dictada pel Jutjat Contenciós - Administratiu número 5 de Barcelona, recaiguda en el Recurs número 448/2006, interposat pel Sr. Jorge Pérez García. (Expedient: AGC65/04)

19 Donar compliment a la Sentència número 286/2007, de data 3 d'abril de 2007, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Cinquena, recaiguda en el Recurs número 139/2006 (anterior 956/2002 de la Secció Segona), interposat per la Sra. Maria Ibern Prats. (Expedient: AGC51/00)

 

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

20 Aprovació inicial del Projecte executiu d'arranjament d'accessos i talussos a Can Boada.

21 Aprovació inicial del Projecte executiu d'enderroc de l'Escola d'Adults de l'equipament municipal de " Can Marf'à" de Mataró.

22 Aprovació inicial del Projecte d'actuació arqueològica als carrers Beata Maria, Sant Simó, Baixada d'en Feliu de la Penya i accés a la plaça del Fossar Xic de Mataró.

23 Aprovació definitiva del Projecte executiu de l'adequació dels nous estudis de Televisió Digital Terrestre de Mataró, promogut pel Consorci Digital Mataró-Maresme.

24 Aprovació definitiva del Projecte d'execució del poliesportiu al carrer Euskadi PAV-3/SAL-3.

25 Aprovació del Projecte complementari del Projecte executiu de l'escola bressol " Els Menuts" a Cal Collut- Escorxador.

26 Aprovació del Projecte complementari del projecte de construcció d'un centre d'educació infantil i primària i d'una escola bressol als entorns de la Via Europa. Fase Centre d'Educació Infantil i Primària, Antonio Machado.

27 Aprovació del Projecte complementari del projecte de construcció d'un centre d'educació infantil i primària i d'una escola bressol als entorns de la Via Europa. Fase Escola Bressol Elna.

28 Ratificar la resolució 5357/20007 de 14 de juny de la consellera delegada d'Obres, relativa a l'autorització i disposició de despesa a favor de PUMSA, amb motiu de l'execució de les obres de rehabilitació de la nau de la Cooperativa " La Obrera Mataronense".

-Servei d'Urbanisme-

29 Donar compte del Decret d'Alcaldia de 13/6/07, que dona compliment a la sentència 562 de 15/6/06 del TSJC que resol el RCA presentat per Maria Lluisa Argila Mir (Plaça dels Xerella).

30 Donar compliment a la sentencia 553 del 13/6/07 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que desestima el RCA interposat per Inmobiliaria Teluro SA contra resolució municipal en relació a la reversió d'una finca situada al Camí de Lorita.

-Servei de Serveis i Manteniment-

31 Aprovació inicial projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "MO " i "IS", que afecta als carrers Tres Roques, Mare de Deu de Núria, Bellavista, Ample, Salvador Llanas, Girona i altres.

32 Ratificació Decret d'aprovació despesa pel tractament de la FORM, d'acord amb les condicions del conveni amb el Consell Comarcal del Maresme.

-Servei d'Habitatge-

33 Ordre d'enderroc de cobert a terrassa al c. Churruca, 29, 1er.

34 Ordre de retirada de rètol a l'avinguda Amèrica, 45, bxs.

35 Ordre de retirada de rètol a la carretera de Cirera, 37, bxs.

 

CMI SERVEIS PERSONALS

-Institut Municipal d'Educació-

36 Ratificar el decret d'Alcaldia número 5185/2007, de 8 de juny, d'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al desenvolupament d'activitats dins de l'àmbit educatiu, en el marc d'atorgament d'ajuts per a la realització d'activitats i serveis de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, any 2007.

-Servei de Joventut-

37 Ratificar el decret número 4752/2007 de 29 de maig, d'atorgament de subvencions per a casals d'estiu, convocatòria 11/07, per un import total concedit de 131.619,75 euros.

-Servei de Benestar Social-

38 Acceptar les aportacions de la Diputació de Barcelona en el marc del protocol Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat en l'àmbit dels serveis socials per a l'exercici 2007.

39 Aprovar la signatura d'un conveni per a l'atorgament d'ajudes econòmiques per a l'any 2007 al Centre de Formació i Prevenció, destinada al manteniment del servei que realitza a favor d'infants, joves, adults amb dificultats d'integració i dones.

 

CMI VIA PÚBLICA

- Servei de Policia Local-

40 Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

41 Donar compte de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia sobre la parada de camions a l'avinguda Ramon Berenguer III

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor