Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal. 03/05/2007

Escoltar

Ple municipal. 03/05/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

3915/2007 de 30 de abril

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari que tindrà lloc el dia 3 de maig de 2007.

Òrgan:

ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 3 de maig de 2007, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions : extraordinària urgent de 12 d'abril de 2007 i extraordinària del dia 30 d'abril de 2007.

2 DESPATX OFICIAL

ALCALDIA

3 Presa de possessió del Sr. Marcel Martínez Bruguera com a nou regidor de l'Ajuntament de Mataró.

DEFENSOR DEL CIUTADÀ

4 Presentació informe anual del Defensor del Ciutadà de Mataró 2006.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

5 Declaració Institucional de tots els grups municipals de l'Ajuntament de Mataró amb motiu de la celebració del Dia del Municipi i del Dia d'Europa.

6 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i Unió per sol·licitar l'ús del català i de la bandera de Catalunya als edificis públics.

DICTAMENS

-Presidència-

7 Acceptació de l'encomana de la gestió del servei del Consorci Digital Mataró Maresme a l'EPE Mataró Audiovisual.

8 Modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per a l'any 2007.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

9 Adscripció d'una part del Centre Cívic Pla d'en Boet a favor del Cosnorci per a la gestió de la televisió digital local pública de la demarcació de Mataró.

10 Atorgament d'un dret de superfície en relació a la finca municipal d'equipaments de la Unitat d'Actuació 53 "El Verdet", a favor de PUMSA.

11 Adscripció del pavelló polisportiu Teresa Maria Roca Vallmajor al Patronat municipal d'Esports.

12 Atorgament d'una concessió demanial relativa a la finca d'equipaments del Sector "El Rengle II", de Mataró, a favor de l'entitat pública empresarial Parc Tecnocampus Mataró, per a la construcció i explotació del complex Tecnocampus.

13 Atorgament d'una concessió demanial relativa al subsòl de la zona verda municipal de la Unitat d'Actuació 48 "Camí Ral-Hospital", de Mataró, a favor de l'empresa GINTRA, per a la construcció i explotació d'un aparcament públic.

14 Extinció del dret a l'ús de la vivenda municipal de mestres situada al pis 3r C, escala B, del carrer Madoz, 28-30, de Mataró, atorgat al Sr. Balboa Pérez.

15 Autoritzar a la Societat Municipal Aigües de Mataró SA per a la concertació 'una operació de préstec d'import 2.000.000,00 euros

16 Autoritzar a la Societat Municipal PUMSA per a la concertació d'una operació de crèdit d'import 9.000.000,00 euros i autoritzar a l'Alcalde President a signar una Comfort Letter com a garantia de l'operació esmentada.

-Servei d'Ingressos-

17 Proposta adjudicació operacions de préstec per finançar el programa d'inversions de l'exercici 2007

18 Aprovació preus públics IME 2007-2008

19 Aprovació provisional modificació Ordenança reguladora de la taxa d'ensenyament reglat de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró per al curs acadèmic 2007/2008. .

20 Modificació en el preus públics pel servei d'antena de radiodifusió del parc forestal.

-Servei de Recursos Humans-

21 Ratificació del Decret 3399/2007 de 17 d'abril de d'il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró que aprova l'increment retributiu de l'1 % sobre la massa salarial per a l'any 2007.

Institut Municipal de Promoció Econòmica

22 Aprovació de la modificació de la plantilla de l'IMPEM

23 Aprovació de l'increment retributiu de l'1% del personal de l'IMPEM

24 Resolució de dos recursos de reposició

Escola Universitària Politècnica de Mataró

25 Aprovació de l'increment addicional del complement específic del personal laboral de l'EUPMT en aplicació de la Llei General de Pressupostos de l'Estat per a l'any 2007.

Institut Municipal d'Educació

26 Aprovar un increment de l'1% de la massa salarial a diferents treballadors/es de l'Institut Municipal d'Educació.

Patronat Municipal de Cultura

27 Aprovacio de l'increment del 1 % de la massa salarial del personal del Patronat Municipal de Cultura.

Patronat Municipal d'Esports

28 Aprovació de l'increment de l'1% de sou dels treballadors del Patronat Municipal d'esports.

ESCOLA UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA DE MATARÓ

29 Relleu d'un vocal representant de la Universitat Politècnica de Catalunya en el Consell Rector del Patronat Municipal de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

30 Nova aprovació inicial de la modificació puntual de la normativa del PGOM relativa als usos de les plantes baixes en carrers comercials

31 Aprovació definitiva de l'estudi de detall de regularització de la profunditat edificable de les finques 13-15 del carrer Molí de Vent cantonada amb el carrer Sant Miquel

-Servei d'Habitatge-

32 Aprovació del conveni amb l'empresa pública Adigsa i el Departament d'Acció Social i Ciutadania relatiu a la posada en marxar del Programa de Mediació per al Lloguer Social.

-Servei de Ciutat Sostenible-

33 Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal per a la instal·lació i funcionament d'instal·lacions de radiocomunicació al terme municipal de Mataró.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Institut Municipal d'Educació-

34 Aprovar la compatibilitat per a l'exercici d'un segon lloc de treball d'un professor de l'IES Miquel Biada.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PRECS I PREGUNTES

35 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les obres de la nova escola Anxaneta.

36 Pregunta que presenta el regidor no adscrit Josep Lluís Martí, sobre les obres de rehabilitació de la Nau Gaudí.

37 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els procediments que segueix la Policia a la nostra ciutat.

38 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les visites a equipaments i obres municipals.

39 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent el vehicle de control del trànsit.

40 Pregunta que presenta el regidor no adscrit Josep Lluís Martí, sobre l'aparició d'un ciutadà mort al Dipòsit de Vehicles de la grua municipal.

41 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la situació de la Nau Gaudí.

42 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l'informe presentat pel Gremi de Constructors.

43 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la Llar Cabanellas.

44 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el cadàver aparegut al Dipòsit de la grua municipal.

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor