Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal. 11/10/2007

Escoltar

Ple municipal. 11/10/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

8290/2007 de 8 de octubre

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari que tindrà lloc el dia 11 d'octubre de 2007.

Òrgan:

ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 11 d'octubre de 2007, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: ordinària de 13 de setembre de 2007 i extraordinària del dia 25 de setembre de 2007.

2 DESPATX OFICIAL

ALCALDIA

3 Moció d'alcaldia sobre nomenaments de representants municipals en l'Institut Municipal d'Educació.

4 Modificar el quadre retributiu de regidors aprovat en el Ple Municipal de 28 de juny de 2007.

5 Donar compte Decret d'Alcaldia 7797/2007 de 24 de setembre, de nomenament de personal eventual de l'Ajuntament de Mataró.

6 Donar compte Decret d'Alcaldia 7812/2007 de 25 de setembre, de nomenament Tinent d'Alcalde.

7 Donar compte Decret d'Alcaldia 7817/2007 de 25 de setembre, de nomenament membre de la Junta de Govern Local.

8 Donar compte Decret d'Alcaldia 7828/2007 de 25 de setembre, de delegació de competències relatives a Medi Ambient i Sostenibilitat.

9 Donar compte Decret d'Alcaldia 7831/2007 de 25 de setembre, de delegació específica d'atribucions Pla Integral Barri de Rocafonda-El Palau.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

10 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la restitució de les quatre columnes de Josep Puig i Cadafalch a Montjuic.

11 Proposta de Resolució que presenten tots els grups municipals per demanar al Servei Català de la Salut la restauració del Servei de Transport Sanitari Urgent.

12 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió de recolzament a les seleccions esportives de Catalunya per tal de poder participar en competicions oficials internacionals.

13 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el retorn dels papers de Salamanca.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

14 Alienació de la parcel·la sobrera situada al carrer d'Almeria, 57, als veïns col·lindants.

15 Extinció del dret a l'ocupació d'un habitatge de mestres al senyor Mario Cuesta Lerma (pis 2n A, esc. A, carrer Madoz, 28-30)

16 Sol·licitud d'autorització prèvia per desafectar un habitatge de mestres al Departament d'Educació de la Generalitat

17 Alienació gratuïta d'una finca situada al carrer Llevantina, 13, de Mataró, a favor de la Fundació Hospital Sant Jaume i Sta. Magdalena.

18 Autoritzar a la Societat Municipal PUMSA a la concertació d'operacions de crèdit d'import global màxim 576.000 € per al finançament de l'oferta pública d'adquisició d'habitatges 2007 del Pla Local de l'Habitatge 2005-2015.

-Servei d'Ingressos-

19 Aprovació preu públic per assistència a la "jornada tècnica sobre el morrut de les palmeres" organitzada per l'Ajuntament

20 Aprovació preus públics per a la prestació de serveis de la mitja marató de Mataró 2007 (Patronat Municipal d'Esports)

21 Aprovació preu públic Fira de Tardor 2007 (IMPEM)

22 Aprovació preu públic Fira de la Rajola 2007 (IMPEM)

-Servei de Recursos Humans-

23 Donar compte del decret d'alcaldia 6841/2007, de 26 de juliol de 2007, nomenament com a tresorera accidental a la senyora Maria Adela González Solà.

24 Donar compte del decret d'alcaldia 7122/2007, de 28 d'agost de 2007, renúncia al nomenament com a personal eventual de confiança o d'assessorament especial de la senyora Mercè Massa Rincón.

25 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal

26 Modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball del personal de l'Ajuntament de Mataró.

-Servei de Compres i Contractacions-

27 Ratificació decret d'Alcaldia núm. 7062/2007 de 27 d'agost, d'aprovació de les tarifes per minut per als aparcaments de rotació de titularitat

28 Adjudicació de les obres de construcció del CEIP Maria Mercè Marsal i escola bressol al c. Josep M. De Sagarra, a favor de l'empresa "Dragados, SA", fins un import de 5.726.450,86 euros IVA inclòs.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Institut Municipal d'Educació-

29 Nomenament de membres al Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

30 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals Socialistes de Catalunya, d'Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA, Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió i Candidatura d'Unitat Popular sobre la declaració de Mataró zona lliure de transgènics.

31 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per la creació d'una orquestra simfònica municipal.

32 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal Candidatura d'Unitat Popular perquè l'Ajuntament iniciï els tràmits per a la construcció d'una estació d'autobusos interurbans a Mataró.

33 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè Mataró presenti la seva candidatura com a capital de la Cultura Catalana.

34 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per tal de garantir la comunicació al llarg de la costa del Maresme.

PRECS I PREGUNTES

35 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a què el govern municipal estudiï la creació de places concertades amb les Llars d'Infants de titularitat privada.

36 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la seguretat viària a les escoles de la ciutat.

37 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les obres al barri de l'Havana.

38 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el nomenament de la Sra. Pilar González ocupant un càrrec a l'IMPEM.

39 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a la contractació d'exregidors de l'Ajuntament de Mataró.

40 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el caos circulatori a la ciutat.

41 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els motius pels quals la ciutat de Mataró no s'ha connectat a la fase pilot del projecte Anella Cultural.

42 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per instar a la Policia Espanyola a posar més recursos per evitar cues a l'oficina que expedeix el document d'identitat.

43 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la plaga de pintades que pateix la nostra ciutat.

44 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió respecte la matriculació a les escoles universitàries de la ciutat.

45 Pregunta que presenta el grup municipal Candidatura d'Unitat Popular sobre el caos de la mobilitat al Centre-Havana.

46 Pregunta que presenta el grup municipal Candidatura d'Unitat Popular sobre els accessos a la Plaça de la Muralla.

47 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les mancances de l'aparcament de la Plaça Occitània.

48 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la denúncia de la Confederació Espanyola de la Policia per la manca d'agents de la Policia Nacional a Catalunya.

49 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les inundacions al carrer Sant Joan.

50 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el finançament del Parc Tecnocampus.

51 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la construcció de pisos prefabricats.

52 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els locals destinats a equipaments o espais cívics.

53 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les activitats de turisme a Mataró l'estiu del 2007.

54 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el reconeixement dels sexennis del personal de l'IES Miquel Biada.

55 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la situació d'inseguretat que pateixen els conductors del Mataró-Bus.

56 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els actes vandàlics dels darrers mesos.

57 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la nova concessió del transport urbà de passatgers.

58 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el Pla "Minuts Menuts".

59 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent al carrer Sant Agustí.

60 Pregunta que presenta el grup municipal Candidatura d'Unitat Popular sobre la política sistemàtica de concessió de llicències d'enderroc d'edificis d'arquitectura tradicional.

61 Prec que presenta el grup municipal Candidatura d'Unitat Popular en relació a la casa situada al Parc Central Can Masjoan obra de l'arquitecte Jordi Capell.

62 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l'aplicació de la Llei de la Dependència a Mataró.

63 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el tram d'accés a la urbanització de La Cornisa.

64 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la crema de contenidors de la brossa.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

LA SECRETARIA Acctal.,

Elisabeth Massó i Sanabre