Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal. 12/04/2007

Escoltar

Ple municipal. 12/04/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

3254/2007 de 5 de abril

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari que tindrà lloc el dia 12 d'abril de 2007.

Òrgan:

ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 12 d'abril de 2007, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària de 1 de març de 2007.

2 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

Declaració Institucional dels grups municipals de suport a la continuïtat de les emissions de TV3 al País Valencià.

DICTAMENS

-Alcaldia-

4 Concessió de la medalla de la ciutat als Armats de Mataró.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

5 Donar compte de la liquidació pressupostària de l'exercici 2006.

6 Cessió a precari de l'ús de la planta baixa de l'edifici de la Baixada de les Figueretes, 3, d'aquesta ciutat, a l'entitat Comissió de Clubs de Futbol

7 Aprovació de les modificacions a l'acord pel qual es va atorgar un dret de superfície a PUMSA de la finca qualificada d'equipament sociocultural al c. Herrera.

8 Aprovació de la venda a GINTRA de parcel·les sobreres de la UA-48.

9 Aprovació aportació a PUMSA de dues finques del "Pla Parcial Can Serra" com a ampliació de capital.

10 Aprovació del règim de cessions de sòl públic necessari per a la instal·lació d'aparells elevadors.

11 Aprovació de la modificació del pressupost del 2007.

-Servei d'Ingressos-

12 Aprovació del preu públic de la Fira Artesans a la Plaça.

-Servei de Compres i Contractacions-

13 Ratificació decret de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró pel qual s'aprova la modificació de la clàusula 14 del contracte de concessió de la gestió del servei de cementiris municipals, adjudicat a Cementiris Metropolitans SCG, SL, en el sentit d'incloure entre les obres que haurà d'efectuar el concessionari, les d'acabament de la barra 10 del Cementiri de les Valls.

14 Ratificació decret núm. 2148/2007 de 28 de febrer de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró pel qual s'aprova la modificació per ampliació del servei per import de 178.259,56 €, IVA inclòs, del contracte del servei de recollida selectiva (paper i cartró, vidre i envasos lleugers) adjudicat a l'empresa Recuperacions Masnou, SL

15 Acceptar la renuncia formulada per la mercantil Racó d'en Margarit, SL a l'adjudicació de la concessió per a la construcció i explotació d'un mòdul de servei ubicat a l'àmbit 1 (c. Sant Agustí) del passeig Marítim de Mataró, i desestimar les al·legacions presentades, ratificant l'import que en concepte de danys i perjudicis va fixar el Ple municipal per acord de data 6 d'abril de 2006 (26.626,62 €).

16 Ratificar el Decret 3080/2007, de 30 de març, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró d'adjudicació de la concessió demanial per a la construcció i explotació d'un mòdul de bar-restaurant de tipus fix al passeig Marítim de Mataró (àmbit 1, davant del c. Sant Agustí), a Mataró, a favor de l'empresa "Lasal, SCCL",

-Servei de Recursos Humans-

17 Aprovació de la modificació de llocs de treball any 2007.

18 Aprovació de la modificació de la plantilla any 2007.

19 Declaració de segona activitat concurrent amb el lloc de treball principal.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

20 Aprovació del Projecte d'intervenció integral de millora de l'àrea urbana de Rocafonda, Palau, Escorxador i presentar-lo davant la Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres pública dins de la Convocatòria PTO/44/2007 de 10 de gener per a l'atorgament dels ajuts previstos en la Llei de Barris.

-Servei d'Urbanisme-

21 Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal, àmbit "Eix Herrera" i designar a PUMSA administració actuant.

22 Aprovació provisional del Pla de Millora Urbana de "Iveco-Renfe / Farinera /Veïnat de Valldeix".

23 Aprovació definitiva de l'estudi de detall de concreció de paràmetres de la zona de volumetria específica 3b23 (part de l'àmbit Uad 77 - Nau Central Fàbrica Cabot i Barba/Sector Prat de la Riba Floridablanca).

24 Aprovació de la modificació de la relació de bens i drets de l'expropiació de la finca Rda. O'Donnell / Pompeu Fàbra, propietat de Civit, SL.

25 Convocatòria de l'onzena edició dels "Premis Puig i Cadafalch d'Arquitectura".

26 Encarregar a PUMSA la realització d'estudis complementaris sobre la fàbrica "Fàbregas i de Caralt" i modificar l'acord del Ple Municipal de 11-1-2007, pel que es van aprovar els treballs preparatoris de la modificació puntual del Pla General 1996 que afecta al sector "Entorns del carrer Biada".

27 Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal, "Colón-Toló".

28 Aprovar la creació de la "Comissió de seguiment de les actuacions del Front de Mar".

CMI DE VIA PÚBLICA

-Àrea de Via Pública-

29 Aprovació de la proposta de limitació del consum de begudes alcohòliques al carrer.

-Servei de Protecció Civil-

30 Aprovació de la revisió del Pla Bàsic de Protecció Civil.

31 Aprovació del Pla de contaminació d'aigües marines.

32 Aprovació del Pla Específic municipal per la festa de carnestoltes.

-Servei de Mobilitat-

33 Aprovació del Pla de serveis 2007/2010, amb la periodificació i prioritats proposades, i ratificació del Decret 2578/2007 de 15 de març de 2007 de sol·licitud d'ajuts per a la millora del transport públic a la Generalitat de Catalunya.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Institut Municipal d'Educació-

34 Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per a corporacions locals titulars de llars d'infants per al curs 2006-2007

35 Aprovació de la nova zonificació per al procés de preinscripció i matrícula de les Escoles bressol municipals.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

36 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per l'encàrrec i instal·lació d'un monòlit en memòria de l'Alcalde Josep Abril i Argemí.

37 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a l'aprovació inicial del projecte d'urbanització del sector del Pla de Millora Urbana PMU-01 Ronda Barceló/illa Fàbregas i de Caralt.

38 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per la integració de Can Fàbregas en l'edifici de la futura locomotora comercial.

PRECS I PREGUNTES

39 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la creació d'espais tancats específics pel gaudi dels gossos a la nostra ciutat.

40 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l'ocupació il·legal d'un habitatge a l'Avinguda Gatassa.

41 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l'acte de colocació de la primera pedra en el CAP de la Llàntia.

42 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l'estat de deixadesa que presenta la Masia de les Esmandies.

43 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la convocatòria d'ajuts a les activitats extraescolars.

44 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a la situació de l'illa Fàbregas i de Caralt.

45 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a la proposta de resolució aprovada al Ple ordinari de setembre de 2006 referent a la instauració d'horts urbans al municipi de Mataró.

46 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a les condicions de mobilitat i seguretat de l'accés i cruïlla de la urbanització Can Marqués d'aquest municipi.

47 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent al desenvolupament i aplicació de la proposta de resolució aprovada pel Ple referent a la instauració i protecció del sistema de corredors biològics i rutes paisatgístiques a l'àmbit de les "Cinc Sènies" i connexió amb el Parc Natural Corredor Montnegre.

48 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la casa de la Música Popular.

49 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la celebració de la Trobada de Ciència Ficció.

50 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els aspectes comunicatius del Pla Jove per Mataró.

51 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre diverses accions del Pla Jove per Mataró.

52 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la construcció de pisos amb contenidors de mercaderies.

53 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el mal estat de les lloses que recobreixen la façana de l'aparcament situat a la zona inferior de la Plaça Rocafonda.

54 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la instal·lació d'una antena de telefonia mòbil sense llicència al barri de Cirera.

55 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les millores urbanístiques i d'aparcament a l'entorn de la Plaça de Cuba.

56 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la furgoneta de la Policia Local de Mataró.

57 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'actuació del vehicle de control del trànsit.

58 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent al viatge del President de Prohabitatge a Londres.

59 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l'enfondrament d'un tram del carrer Lepanto.

60 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les mancances del nou centre de la dona denunciades per les veïnes de Rocafonda

L'ALCALDE Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL Manuel Monfort Pastor