Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari. 13/09/2007

Escoltar

Ple municipal ordinari. 13/09/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

7396/2007 de 7 de setembre

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari que tindrà lloc el dia 13 de setembre de 2007

Òrgan: ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 13 de setembre de 2007, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: constitutiva del dia 16 de juny de 2007, extraordinària del dia 28 de juny de 2007 i ordinària de 19 de juliol de 2007.

2 DESPATX OFICIAL

ALCALDIA

3 Donar compte Decrets d'Alcaldia de nomenament de personal eventual de l'Ajuntament de Mataró.

4 Ratificació Decret d'Alcaldia núm. 6905/2007, de 2 d'agost, d'acceptació de la renúncia presentada pel Sr. Emili Muñoz Martínez com a director de l'Institut Municipal d'Educació.

5 Proposta de nomenament de la Sra. Montserrat Taberner i Durán com a directora de l'Institut Municipal d'Educació.

6 Canvi de representants del grup municipal del Partit Popular de Catalunya en les Comissions Informatives de Via Pública i de Serveis Personals.

7 Proposta de festes locals a Mataró per a l'any 2008.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

8 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya s/ el retorn dels protocols notarials per part de l'arxiu de la corona d'Aragó a la ciutat.

9 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per exigir el restabliment de la línia de ferrocarril entre Mataró i l'aeroport de Barcelona.

10 Declaració Institucional que presenten els grups municipals Socialista, d'Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA, Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió i Partit Popular de Catalunya per la celebració del Dia del Cooperant.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

11 Resolució del dret de superfície concedit a favor de PUMSA, sobre la finca municipal del carrer Carlemany, acceptació de la donació que ha fet PUMSA de dues finques col.lindants, i constitució d'un dret de superfície sobre les tres finques.

12 Aprovació definitiva de la concessió demanial per a la construcció i explotació d'un aparcament al subsòl de la zona verda de la Unitat d'Actuació 48 "Camí Ral-Hospital".

13 Concessió demanial per a la construcció i explotació d'un aparcament públic al carrer Terrassa, 7, a favor de GINTRA.

14 Autoritzar a la Societat Municipal GINTRA a la concertació d'una operació de crèdit per import màxim de 944.640,00 € per al finançament de la construcció de l'aparcament soterrani al C/ Terrassa.

-Servei d'Ingressos-

15 Preus públics per la prestació dels serveis d'activitats de teatre i música adreçats als alumnes dels centres escolars d'educació infantil i primària per al curs 2007-2008

-Servei de Compres i Contractacions-

16 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres incloses al projecte d'execució del polisportiu municipal al carrer Euskadi, de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 6.357.682,24 €, IVA inclòs.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

17 Encarregar a PUMSA l'execució de les obres de millora de les instal·lacions de l'equipament esportiu Estadi Municipal d'Atletisme de la Carretera de Cirera

18 Aprovació definitiva de l'estudi de detall per la legalització de la 4ª planta soterrani de l'edifici del carrer Melendez Valdes 11-17.

19 Aprovació definitiva de l'estudi de detall de regularització de la profunditat edificable de les finques nº 23-25 del carrer Jaume Balmes, nº 56 del carrer Sant Antoni i nº 27 del carrer Damià Campeny.

20 Aprovació definitiva de l'estudi de detall de la zona d'Equipaments del complex esportiu recreatiu del Centre Atlètic Laietania.

21 Aprovació del Text Refós de la modificació del PGOM Sector 5-04 Colón-Toló.

-Serveis i Manteniment-

22 Aprovació inicial del projecte de les obres de rehabilitació pendents de fer a curt i mig termini del cementiri dels Caputxins.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

23 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per la creació d'un WEB propi de l'IMPEM.

24 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la necessitat de preservar el Centre Històric de la ciutat.

25 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per la modificació de les "Normes de redacció, fotografia, maquetació i publicitat del Butlletí Municipal MésMataró".

26 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal Candidatura d'Unitat Popular per commemorar els 300 anys de la batalla d'Almansa i Homenatge el patriota Josep Moragues.

27 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal Candidatura d'Unitat Popular d'homenatge a Lluís Maria Xirinacs.

28 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió a favor de la instal·lació d'un mastil amb la bandera de Catalunya al centre de la ciutat.

29 Proposta de Resolució que presenta els grups municipals de Convergència i Unió i Candidatura d'Unitat Popular de suport al Correllengua 2007.

Grups Municipals

30 Prendre coneixement de la renúncia presentada pel Sr. Antoni Guirao Motis com a regidor de l'Ajuntament de Mataró.

PRECS I PREGUNTES

31 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la celebració del segon torneig de futbol platja calle 17.

32 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la suspensió del campionat de força del Super Home.

33 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les inundacions provocades arrel de la reurbanització del carrer Cooperativa.

34 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la celebració del festival Cruïlla de Cultures.

35 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la manca de personal als caps durant els mesos d'estiu.

36 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la reurbanització de la Ronda Pintor Estrany.

37 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la no retirada de vehicles abandonats durant un llarg temps al Pla d'en Boet.

38 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la denúncia d'actes vandàlics als voltants de la Plaça Onze de Setembre.

39 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el funcionament dels Organismes Autònoms Municipals.

40 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la celebració de la Trobada de Ciència Ficció.

41 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l'estat de les bandes reductores de velocitat.

42 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les obres de la nova escola Anxaneta.

43 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les inundacions a locals privats causades per la reurbanització del carrer Cooperativa.

44 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'estat i el Pla d'Usos de la Nau Gaudí.

45 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'existència de "punts negres" a les carreteres de l'entorn de Mataró.

46 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la situació del turisme i la promoció de Mataró.

47 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la Fundació Privada Turística Costa de Barcelona Maresme i l'Ajuntament de Mataró.

48 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'estat de la xarxa elèctrica a la ciutat de Mataró.

49 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la manca de sales d'exposició cinematogràfica al centre de la ciutat.

50 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el servei d'ocupació de l'IMPEM.

51 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a la situació de la nau de Can Fàbregas i de Caralt.

52 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent al nomenament de Caps d'Àrea i Directors d'Organismes Autònoms.

53 Pregunta que presenta el grup municipal Candidatura d'Unitat Popular sobre la presència de Mossos d'Esquadra antiavalots a l'anada a ofici.

54 Pregunta que presenta el grup municipal Candidatura d'Unitat Popular en relació a l'aparcament il·legal del Sr. Dorda.

55 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió respecte les instal·lacions de la vella escola bressol de Cirera.

56 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les indicacions de l'Alcalde als representants de l'Ajuntament a entitats i institucions.

57 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les indicacions de l'Alcalde als Presidents dels Consells d'Administració de les empreses municipals.

58 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les condicions d'insalubritat d'una vivenda al carrer Sant Joan Bosco.

59 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la dimissió de Toni Guirao.

60 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l'estat de deixadesa de Can Xammar.

61 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent als canvis al govern municipal.

62 Pregunta que presenta el grup municipal Candidatura d'Unitat Popular sobre pressupostos participatius 2008.

63 Pregunta que presenta el grup municipal Candidatura d'Unitat Popular sobre els barracons del Parc Central.

64 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la innundació del CEIP Anxaneta.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor