Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari. 19/07/2007

Escoltar

Ple municipal ordinari. 19/07/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

6431/2007 de 16 de juliol

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari que tindrà lloc el dia 19 de juliol de 2007.

Òrgan:

ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 19 de juliol de 2007, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

1 DESPATX OFICIAL

ALCALDIA

2 Proposta d'acord sobre forma de notificació de l'ordre del dia del Ple als regidors.

3 Canvi de representant de l'Ajuntament de Mataró en el Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

4 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró a la Declaració Institucional que amb motiu del 75è aniversari de la fam artificial a Ucraïna ha fet el Parlament de Catalunya.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

5 Autoritzar a la Societat Municipal PUMSA a la concertació d'una operació de crèdit d'import màxim 1.248.000,00 € per finançar la construcció d'un edifici al C/ Herrera.

6 Desafectacio dels habitatges 1r D i 4t C, escala A, de l'edifici de mestres del carrer Madoz, 28-30.

-Servei d'Ingressos-

7 Aprovació preu públic del Patronat de Cultura, per curs de taller de gravat calcogràfic.

-Servei de Compres i Contractacions-

8 Ratificació decret d'Alcaldia núm., 4730/2007 de 25 de maig pel qual s'aprova el plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres incloses al projecte executiu del CEIP M. Mercè Marçal i EB al carrer Josep M. de Sagarra , mitjançant concurs i procediment obert. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: 7.073.185,35 €, IVA inclòs

9 Ratificació del decret d'Alcaldia núm. 5709/2007 de 27de juny pel qual s'aprova la liquidació del servei Mataró Bus per al període comprès entre l'1 de gener a 31 de desembre de 2006

10 Ratificació del decret d'Alcaldia núm. 5771/2007 de 27 de juny pel qual s'autoritza l'operació de préstec sol·licitada per CEMENTIRIS METROPOLITANS, CGC, sobre la concessió administrativa, del servei públic integral de cementiris municipals

-Servei de Recursos Humans-

11 Aprovació del pla de desenvolupament de carrera professional pel personal de l'Ajuntament de Mataró

12 Aprovació del text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari i del text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal laboral de l'Ajuntament de Mataró.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

13 Acceptació de l'ajut atorgat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, dins de la quarta convocatòria PTO/44/2007 de 10 de gener de la Llei de millora de barris, destinat al finançament del Projecte d'intervenció integral de millora de l'àrea urbana de Rocafonda, Palau i Escorxador

-Servei d'Urbanisme-

14 Aprovació definitiva de l'estudi de detall de Dotació d'Habitatges Públics al carrer Núñez de Balboa (Clau Dhp).

15 Aprovació definitiva de l'estudi de detall de l'equipament de Tres Roques.

16 Aprovació definitiva de l'estudi de detall de la zona 6a2 del Sector Can Quirze (Escola Meritxell).

17 Aprovació provisional de la modificació del PGOM, àmbit Eix Herrera

CMI DE VIA PÚBLICA

18 Sanció de separació del servei d'un agent de la Policia Local de Mataró per la comissió de fets objecte de condemna penal per delicte dolós.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

19 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per dedicar una Casa-Museu a Josep Puig i Cadafalch.

20 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal Candidatura d'Unitat Popular per un Mataró lliure de transgènics.

21 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal Candidatura d'Unitat Popular per la retirada de la bandera espanyola.

22 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè s'atorgui el nom de Miguel Àngel Blanco Garrido a un carrer o plaça de la ciutat.

23 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per crear una xarxa WIFI a la ciutat.

24 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a l'aprovació definitiva del "Projecte d'execució del polisportiu al carrer Euskadi".

PRECS I PREGUNTES

25 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la seguretat viària i la retirada de vehicles per la grua municipal.

26 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el menjador escolar dels CEIPs Tomàs Viñas, Josep Manuel Peramàs i Josep Montserrat.

27 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el funcionament de les pilones de regulació del trànsit.

28 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la seguretat viària als entorns de l'escola Anxaneta.

29 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la mort de sis soldats espanyols al Líban

30 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les queixes dels veïns del Parc Central pel soroll que generen els concerts de la Cruïlla de Cultures.

31 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la petició d'una entrevista a l'Alcalde per part d'una ciutadana.

32 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la instal·lació d'antenes de telefonia mòbil.

33 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió respecte la presència de rates a la ciutat.

34 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió respecte les escombraries que hi ha a l'Avinguda del Corregiment.

35 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la resolució del CAC per la campanya "Mataró millora, millora Mataró".

36 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el número d'infants que s'han quedat sense plaça d'escola bressol.

37 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els criteris que segueix el govern municipal per subvencionar els Casals d'Estiu.

38 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les afectacions d'alguns concerts al descans dels veïns.

39 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la xerrada del PSC al Palau amb motiu de la Llei de Barris.

40 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l'arranjament i nova construcció de pistes d'Skate a la ciutat.

41 Pregunta que presenta el grup municipal Candidatura d'Unitat Popular sobre queixes dels veïns dels entorns del Parc Central per la celebració de festivals.

42 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió respecte a la situació de la nau de Can Fàbregas i de Caralt.

43 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en referència al patrocini de l'Ajuntament de Mataró a la Universitat Catalana d'Estiu.

44 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l'activitat realitzada per un prostíbul al c. Salvador Espriu.

45 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l'increment de la seguretat als voltants del CEIP Anxaneta.

46 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les al·legacions presentades per l'Associació de veïns de La Llàntia al projecte de construcció del polisportiu del c. Euskadi.

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor