Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

07/01/2008

Escoltar

07/01/2008

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

Decret

31/2008 de 3 de gener

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 7 de gener de 2008

Òrgan: ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 7 de gener de 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 24 de desembre de 2007

2         DESPATX OFICIAL

           CMI SERVEIS CENTRALS

           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

           -Servei de Compres i Contractacions-

3         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, de les obres incloses al projecte executiu d'urbanització del Parc de Rocafonda, i convocar licitació.

4         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, del servei de renovació i manteniment del web municipal de l'Ajuntament de Mataró i convocar licitació

           PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

LA SECRETARIA Acctal.,

Elisabeth Massó Sanabre

 

ACTA NÚM. 1/2008 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL  7  GENER  DE 2008.

=================================================================

 

A la ciutat de Mataró, el set de gener de dos mil vuit, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president      

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar           Alcalde

En Ramon Bassas Segura                   1r Tinent d'Alcalde

Na Quiteria Guirao Abellán                 2na Tinent d'Alcalde

Na Alícia Romero Llano                     4ta Tinent d'Alcalde

Na Montserrat López Figueroa           5èna Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus                     7è Tinent d'Alcalde                                         

Assistits del Secretari General  Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència els senyors:

En Francesc Teixidó i Pont                 3r Tinent d'Alcalde

En Oriol Batista Gázquez                    6è Tinent d'Alcalde

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 24 de desembre de 2007.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6)

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3          APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, AMB LA FORMA DE CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL PARC DE ROCAFONDA, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel cap del Servei d'Obres, de data 05/12/2007, per a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres del Projecte executiu d'urbanització del Parc de Rocafonda, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 3.599.929,31 €, IVA inclòs.

Vist l'informe emès pel secretari general de data 21/12/2007, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/46342K/60100 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat i es preveu consignar crèdit adequat i suficient del pressupost que s'aprovi pels anys 2009 i 2010.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació de les obres del Projecte executiu d'urbanització del Parc de Rocafonda, atesa la utilitat pública de les mateixes segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 3.599.929,31 €, IVA inclòs.

Aquesta actuació està inclosa dins del Projecte d'intervenció integral de Rocafonda i en el marc de la quarta convocatòria dels ajuts previstos en la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una especial atenció.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres del Projecte executiu d'urbanització del Parc de Rocafonda, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.- Autoritzar l'import de 3.599.929,31 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/46342K/60100 del pressupost municipal, d'acord amb els següents imports i anualitats:

Any 2008: 2.300.000,00 €, IVA inclòs

Any 2009: 1.100.000,00 €, IVA, inclòs

Any 2010: 199.929,31 €, IVA inclòs

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes de la present contractació a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 40220/46342K/60100 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici pressupostari del 2009 i 2010.

Quart.- Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.- Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte executiu d'urbanització del Parc de Rocafonda, el qual fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 10/12/2007, i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6)

4          APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, AMB LA FORMA DE CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE RENOVACIÓ I MANTENIMENT DEL WEB MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"La cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions sol·licita, mitjançant informe de data 14/12/2007, la tramitació del contracte del servei de renovació i manteniment del web municipal de l'Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 205.000 euros, IVA inclòs, 85.000 € per a la fase 1 de renovació del web, i 120.000 € per a la fase 2 de manteniment tècnic i actualització de continguts.

Atès l'informe efectuat pel secretari general d'aquesta Corporació, de data 02/07/2007, sobre la procedència i legalitat dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior, en relació amb els plecs generals aprovats per la Corporació per a l'execució de serveis, així com de la seva adequació a la legislació actualment en vigor per a la contractació de les administracions públiques.

Tenint en compte que a les partides 10130/46373Z/64000 i 10130/46373Z/22706 dels pressupost municipal aprovat per la present anualitat hi ha crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que meritarà el contracte, i se'n preveu la seva existència en els pressupostos que s'aprovin per als exercicis 2009 i 2010

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-  Iniciar l'expedient de contractació del servei de renovació i manteniment del web municipal de l'Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 205.000 euros, IVA inclòs, 85.000 € per a la fase 1 de renovació del web, i 120.000 € per a la fase 2 de manteniment tècnic i actualització de continguts,  tal i com indica l'art. 67.1 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Segon.-  Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.- Atendre la despesa de fins a 205.000 euros de la següent manera:

Any 2008:

Partida 10130/46373Z/64000: 85.000,00 €, IVA inclòs.

Partida 10130/46373Z/22706: 45.000,00 €, IVA inclòs.

Any 2009

Partida 10130/46373Z/22706: 60.000,00 €, IVA inclòs.

Any 2010

Partida 10130/46373Z/22706: 15.000,00 €, IVA inclòs.

Quart.- Convocar licitació per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 15 dies naturals a comptar a partir de l'endemà a la publicació de l'anunci de licitació al BOP de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

Precs i Preguntes :  No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.