Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

08/09/2008

Escoltar

08/09/2008

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de GOvern
Organisme

Ordre del dia

Decret

7048/2008 de 4 de setembre

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 8 de setembre de 2008.

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns  8 de setembre de 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 21 de juliol de 2008

2         DESPATX OFICIAL

           CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

           -Llicències d'Activitats-

3         Acceptar la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, que desestima el recurs ordinari núm. 57/2007, interposat per Kernhoa Food, SL.

           CMI SERVEIS CENTRALS

           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

           -Servei de Compres i Contractacions-

4         Modificació del contracte de subministrament de vestuari per a la Policia Local de Mataró, adjudicat a favor de l'empresa El Corte Inglés, SA, el    que comporta un augment en el preu del contracte per import de 38.805,00 €, IVA inclòs.

5         Disposar l'import de 63.759,17 euros, IVA inclòs, a favor de l'empresa ID GRUP SA per a l'adquisició de diverses llicències Microsoft.

6         Modificació del contracte del servei de gestió d'expedients sancionadors per infraccions en matèria de trànsit, adjudicat a favor de l'empresa Ródenas de Paladella & Asociados, SL,

7         Adjudicació provisional obres de reurbanització del carrer de Sant Agustí (tram comprès entre el carrer Gravina i el Camí Ral) i el carrer de Jaume Ibran (tram comprès entre els carrers de Sant Agustí i Jaume Balmes)

           -Servei de Recursos Humans-

8         Donar-se per assabentada de la Sentència número 28/2008, de data 21 d'abril, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona, recaiguda en el Procediment Abreujat número 133/2008-A, interposat pel Sr.Damián Miranda Gomáriz.

           CMI SERVEIS TERRITORIALS

           -Servei d'Obres-

9         Aprovació  inicial del  Projecte del clavegueram del carrer  Burriac i ronda Cerdanya, promogut per  la societat privada municipal Aigües de Mataró i autorització per executar les obres.

10        Aprovació definitiva del Projecte bàsic i d'execució de remodelació del  Mercat Municipal de la Plaça de Cuba.

           -Servei d'Urbanisme-

11        Aprovació inicial del Pla Especial d'assignació d'usos i ajust de límits als equipaments de l'illa situada al passeig de Ramon Berenguer III entre els carrers d'Aragó i de l'Estadi.

12        Aprovació inicial del canvi en el sistema d'actuació en la gestió de la Unitat d'Actuació Ua-08 Carrer Ferrer Dalmau (de cooperació a compensació) condicionada a la tramitació simultània de la constitució de la Junta de Compensació.

13        Aprovació inicial del estatuts i bases d'actuació de la Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació Ua-08 Carrer Ferrer Dalmau - condicionada a la tramitació simultània del canvi de sistema d'actuació

           -Servei de Manteniment i Serveis-

14        Aprovació del Projecte de millora dels paviments dels carrers Sagrada Família, Santa Semproniana, Moratín, Caramelles i els passatges Pare Josep Rius i Antoni Regàs.

15        Proposta d'aprovació inicial del projecte de les obres de rehabilitació pendents de fer a curt i mig termini del cementiri dels Caputxins (II Fase).

           -Servei d'Habitatge-

16        Aprovació del Conveni marc de col·laboració amb la Diputació de Barcelona d'oferta d'un programa complet de cooperació en matèria d'urbanisme, habitatge i activitats productives.

17        Desestimació del recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 14 d'abril de 2008, que li ordena retirar del pati l'estructura metàl·lica que servei de suport de tendal, a la rda. Alfonso XII, 61-63, 1r 1a.

18        Ordre d'enderroc del cobert en pati al c. Josep Pla, 22.

19        Rectificació de l'ordre d'enderroc dels coberts en planta terrat a l'av. Corregiment, 86, per error en la incorporació de les respostes a totes les al·legacions prèvies.

20        Estimació del recurs de reposició contra l'ordre retirada de rètol adossat al c. Churruca, 57 bxs.

           CMI SERVEIS PERSONALS

           -Servei de Benestar Social-

21        Acceptar les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona per a projectes de serveis socials.

22        Ratificar el decret d'Alcaldia número 6459/2008, de data 23 de juliol d'aprovació de signatura del Contracte programa 2008-2011 per a la coordinació, cooperació i col€laboració amb el Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social per a l'exercici 2008.

           CMI VIA PÚBLICA

23        Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de la sentència 36/2008, de 23 d'abril de 2008, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 15 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 169/2008 interposat pel senyor Marcos Manjarin Miras.

24        Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de la sentència 100/08, de 16 de juny de 2008, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 15 de Barcelona, en relació  al recurs contenciós administratiu 265/2008-B interposat pel senyor Ernest Peñalba Beckmann.

25        Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de la sentencia núm. 223/2008, de 23 de maig de 2008, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 5 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 117/2007-I, interposat per la senyora Ramona Parés Rifà.

26        Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de les sentències 213 de 10 de juliol de 2008, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 9 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 474/2006-F i núm. 302 de 30 d'octubre de 2007, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 13 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 478/2006-A interposats pel senyor Oriol Gil Parés.

           PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

ACTA NÚM. 17/2008 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 8 DE SETEMBRE  DE 2008.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el  vuit de setembre de dos mil vuit, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar           Alcalde

En Ramon Bassas Segura                   1r Tinent d'Alcalde

Na Quiteria Guirao Abellán                 2na Tinent d'Alcalde

En Francesc Teixidó i Pont                 3r Tinent d'Alcalde

Na Alícia Romero Llano                     4ta Tinent d'Alcalde

Na Montserrat López Figueroa           5èna Tinent d'Alcalde

En Oriol Batista Gázquez                    6è Tinent d'Alcalde

En Francesc Melero Collado               7è Tinent d'alcalde

Assistits del Secretari General  Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 21 de juliol de 2008.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

-Llicències d'Activitats-

3         ACCEPTAR LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 3 DE BARCELONA, QUE DESESTIMA EL RECURS ORDINARI NÚM. 57/2007, INTERPOSAT PER KERNHOA FOOD, SL.

La senyora Alícia Romero Llano, consellera delegada de Llicències d'Activitats, presenta la proposta següent:

"El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona ha dictat sentència el 26 de juny de 2008, que desestima el recurs ordinari núm. 57/2007, interposat per Kernhoa Food, SL, contra el decret de 28 de novembre de 2006, de la Consellera delegada de Ciutat Sostenible, que va resoldre establir, de manera provisional, el nou horari de tancament de l'activitat de restaurant situada al Camí Ral, núm. 592, de dilluns a diumenge (feiners i festius) fins a les 23:30 hores, fins que el titular de l'activitat acredités l'adopció de les mesures requerides tendents a insonoritzar el local on exercia l'activitat.

La sentència és favorable als interessos municipals, declara ajustat a dret l'acte administratiu impugnat, ja que la mesura de reducció horària de l'activitat és prevista per les interlocutòries judicials de dates 11 i 16 d'octubre de 2006 i és plenament proporcional. Per una altra banda, s'indica la inexistència d'incongruència omissiva pel fet de no haver demanat al Jutjat permís per a l'adopció de la mesura de reducció horària, així com les mesures sonomètriques no són objecte del present procediment, atès que s'havien impugnat en el recurs ordinari 592/2006-D.

Vist l'article 104 de la Llei 29/1998 reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo els següents acords:

Primer.- Acceptar la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, de 26 de  juny de 2008, que desestima el recurs ordinari núm. 57/2007, interposat per Kernhoa Food, SL, contra el decret de 28 de novembre de 2006, de la Consellera delegada de Ciutat Sostenible, que va resoldre establir, de manera provisional, el nou horari de tancament de l'activitat de restaurant situada al Camí Ral, núm. 592, de dilluns a diumenge (feiners i festius) fins a les 23:30 hores, fins que el titular de l'activitat acredités l'adopció de les mesures requerides tendents a insonoritzar el local on exercia l'activitat.

Segon.- Comunicar l'acord al Tribunal als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

4          MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI PER A LA POLICIA LOCAL DE MATARÓ, ADJUDICAT A FAVOR DE L'EMPRESA EL CORTE INGLÉS, SA, EL QUE COMPORTA UN AUGMENT EN EL PREU DEL CONTRACTE PER IMPORT DE 38.805,00 €, IVA INCLÒS.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 5/03/2007 s'adjudicà el contracte de subministrament de vestuari per a la Policia Local de Mataró a favor de l'empresa El Corte Inglés, SA,  per un import de fins a 57.116,20 €, IVA inclòs.

2. Mitjançant informe de data 16/06/2008, el cap acctal. de la Policia Local de Mataró, posa de manifest que resulta necessari modificar l'esmentat contracte a causa de la incorporació de 20 nous agents, i de la substitució de l'actual jersei d'uniforme per una jaqueta de forro polar. Aquestes modificacions comporten la necessitat d'ampliar l'import del contracte en 38.805,00 €, IVA inclòs, equivalent a un 67,94 % de l'import inicial.

3. Consta escrit  de l'adjudicatari de data 10/06/2008, amb entrada en el Registre General d'aquesta Corporació en data 16/06/2008 acceptant la modificació proposada.

4. Consta informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, de data 02/07/2008, sobre la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat pel servei gestor de la contractació.

5. A la partida 20220/222130/22104 del pressupost municipal aprovat per al present exercici hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que comporta la present ampliació.

Fonaments de dret

1. L'art. 101 en relació amb els arts. 189 i 192.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques manifesta la possibilitat de modificar el contacte per raons d'interès públic, amb els límits que igualment assenyala l'esmentat text legal.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, modificat per Decret núm. 3767/2008 de 5 de maig, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Modificar del contracte del subministrament de vestuari per a la Policia Local de Mataró, adjudicat a favor de l'empresa El Corte Inglés, SA, en el sentit de substituir l'actual jersei d'uniforme per una jaqueta forro polar, amb un preu unitari de 151,50 € IVA inclòs, el que comporta un augment en el preu del contracte per import de 27.270,00  €, IVA inclòs.

Segon.- Modificar el mateix contracte, en el sentit d'ampliar el seu import en 11.535,00 €, IVA inclòs, a causa de la incorporació de vint nous agents.

Tercer.- Autoritzar i disposar l'import total de 38.805,00 €, IVA inclòs, a favor de la mercantil El Corte Inglés, SA, a càrrec de la partida 20220/222130/22104 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat (operació ADC núm. 26934)"

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

5          DISPOSAR L'IMPORT DE 63.759,17 EUROS, IVA INCLÒS, A FAVOR DE L'EMPRESA ID GRUP SA PER A L'ADQUISICIÓ DE DIVERSES LLICÈNCIES MICROSOFT.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Mitjançant acord de data 9 de juny de 2008, la Junta de Govern Local acordà la signatura d'un conveni amb el consorci LOCALRET per a la compra agregada de programari Microsoft, per un import de fins a 74. 763,60 euros, IVA inclòs.

Per decret 2008/25, de 14 de juliol, del president del Consorci LOCALRET es va acordar l'elevació a definitiva de l'adjudicació provisional del contracte de subministrament per l'adquisició de diverses llicències de Microsoft a favor de l'empresa ID GRUP SA pels preus unitaris que consten en el document que s'annexa al present acord.

Atès el previst en els articles 187, 189 i concordants de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Atès que a la partida 30620/12132Z/64000 del pressupost aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a la present anualitat, existeix crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que es preveu que meriti l'adjudicació del subministrament abans esmentat.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per Decret d'Alcaldia núm. 5440/2007, de 18 de juny, modificat per Decret núm. 3767/2008, de 5 de maig, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Disposar l'import de 63.759,17 euros, IVA inclòs, a favor de l'empresa ID GRUP SA, a càrrec de la partida 30620/12132Z/64000 del pressupost aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a la present anualitat, per a l'adquisició de diverses llicències Microsoft, d'acord amb el resultat del procediment de compra agregada dut a terme pel consorci LOCALRET, al que aquest Ajuntament s'adherí per acord de la Junta de Govern Local de data 9 de juny de 2008.

Segon.- Autoritzar l'anotació comptable inversa A/ núm. 30479, de 11.004,13 €, corresponent a la diferència entre l'import previst per la licitació i l'import real de l'adjudicació."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

6          MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ D'EXPEDIENTS SANCIONADORS PER INFRACCIONS EN MATÈRIA DE TRÀNSIT, ADJUDICAT A FAVOR DE L'EMPRESA RÓDENAS DE PALADELLA & ASOCIADOS, SL,

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

1. Mitjançant informe de data 30 de juliol de 2008, el cap del Servei de Jurídic administratiu de Via Pública, sol·licita:

- L'ampliació de l'import del contracte del servei de gestió d'expedients sancionadors per infraccions en matèria de trànsit en 44.300,00 euros, IVA inclòs, a causa de la major previsió de despesa per al present exercici, pels motius que l'informe explicita.

- La minoració dels preus unitaris de gestió, derivada de la negociació duta a terme amb l'adjudicatària, que passaran a ser:

·  Gestió integral d'al·legacions:12 euros més IVA

·  Gestió integral de recursos de caràcter lleu: 13,5 euros més IVA

·  Gestió integral de recursos de caràcter greu: 19,00 euros més IVA

2. Consta escrit  de l'adjudicatari de data 24 de juliol de 2007 acceptant la modificació proposada.

3. Consta informe de data 21/08/2008 de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractació, en el que es conclou la procedència i legalitat de la modificació de la contractació.

Fonaments de dret

L'art. 101 en relació amb l'art. 163 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques manifesta la possibilitat de modificar el contacte per raons d'interès públic, per causes noves o necessitats imprevistes, amb els límits que igualment assenyala l'esmentat text legal.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per Decret d'Alcaldia núm. 5440/2007, de 18 de juny, modificat per Decret núm. 3767/2008, de 5 de maig, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar la modificació del contracte del servei de gestió d'expedients sancionadors per infraccions en matèria de trànsit, adjudicat a l'empresa "Ródenas de Paladella & Asociados, SL" en el següent sentit:

a) Ampliar el seu import en 44.300,00 €, IVA inclòs, equivalent a un 27, 68 € de l'import inicial del contracte.

b) Modificar els preus de les següents unitats de treball, minorant-los en el següent sentit:

·  Gestió integral d'al·legacions:12 euros més IVA

·  Gestió integral de recursos de caràcter lleu: 13,5 euros més IVA

·  Gestió integral de recursos de caràcter greu: 19 euros més IVA

Segon.- Autoritzar i disposar l'import de 44.300,00 €, IVA inclòs a favor de l'empresa Ródenas de Paladella & Asociados, SL, a càrrec de la partida 20400/222120/22706 del pressupost aprovat per la present anualitat (operació ADC núm. 36565)."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

7         ADJUDICACIÓ PROVISIONAL OBRES DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DE SANT AGUSTÍ (TRAM COMPRÈS ENTRE EL CARRER GRAVINA I EL CAMÍ RAL) I EL CARRER DE JAUME IBRAN (TRAM COMPRÈS ENTRE ELS CARRERS DE SANT AGUSTÍ I JAUME BALMES)

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres incloses en el projecte de reurbanització del carrer de Sant Agustí (tram comprès entre el carrer Gravina i el Camí Ral) i el carrer de Jaume Ibran (tram comprès entre els carrers de Sant Agustí i Jaume Balmes), a Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 25 de juliol de 2008, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres esmentades, a favor de la UTE a constituir per part de les empreses "Constraula, SA" i Cyopsa-Sisocia, SA" fins un import de 411.463'49 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la previsió de consignació per a la partida 40220/46344A/60100 dels pressupostos municipals per als anys 2008 i 2009 hi ha crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Adjudicar provisionalment el concurs celebrat per a l'execució de les obres incloses en el projecte de reurbanització del carrer de Sant Agustí (tram comprès entre el carrer Gravina i el Camí Ral) i el carrer de Jaume Ibran (tram comprès entre els carrers de Sant Agustí i Jaume Balmes), a Mataró, a favor de la UTE a constituir per part de les empreses "Constraula, SA" i Cyopsa-Sisocia, SA" fins un import de 411.463'49 €, IVA inclòs.

Segon.- Deduir, de la quantitat anteriorment aprovada, l'import de 3.649'36 €, IVA inclòs, en concepte de despeses de control de qualitat, i comunicar a l'empresa adjudicatària que, de conformitat amb la clàusula 32 del plec de condicions generals, se li pot deduir, si és el cas, per aquest concepte, fins a l'1,5% del pressupost de licitació, en el benentès que en el cas de no esgotar-se la quantitat efectivament deduïda, en el moment de liquidar l'obra es revertirà al contractista la quantitat resultant, tramitant-se el document comptable corresponent.

Tercer.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació pressupostària de la partida 40220/46342K/60100, de les anualitats de 2008 i 2009.

Quart.- D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a les partides abans esmentada dels pressupostos municipals i dels organismes autònoms que s'aprovin pels exercicis pressupostaris de 2009, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.

Cinquè.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació del present acord en el perfil del contractant, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 17.735'50 €, corresponent al 5% del pressupost d'adjudicació €exclòs l'IVA-, en base al que disposa l'art. 83 de la  Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

Sisè.- Requerir, així mateix, a les empreses "Constraula, SA" i Cyopsa-Sisocia, SA", que en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació del present acord en el perfil del contractant, aportin la documentació que acrediti fefaentment la constitució de la UTE."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

-Servei de Recursos Humans-

8          DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 28/2008, DE DATA 21 D'ABRIL, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 15 DE BARCELONA, RECAIGUDA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚMERO 133/2008-A, INTERPOSAT PEL SR.DAMIÁN MIRANDA GOMÁRIZ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"El Jutjat de lo Contenciós-administratiu núm. 15 de Barcelona, en data 21 d'abril de 2008, ha dictat Sentència en el Recurs núm. 133/2008 interposat pel senyor DAMIAN MIRANDA GOMARIZ contra el Decret 10342/2007, de 17 de desembre, que imposava a l'esmentat agent, la sanció de 22 dies de suspensió de funcions, amb pèrdua de les retribucions, per haver comès, en qualitat d'autor, una infracció recollida a l'article 49 f) de la Llei 16/1991 de 10 de juliol, de les Policies Locals, per l'incompliment de l'obligació de donar compte als seus superiors dels assumptes que aquests hagin de conèixer, en relació a la custòdia de l'arma oficial i la pèrdua o sostracció de les claus de l'armer.

El Jutjat ha desestimat el recurs contenciós-administratiu, declarant ajustada a dret la resolució sancionadora de l'Ajuntament de Mataró.

A l'empara de la normativa vigent, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció del següent, acord:

Únic.-  Donar-se per assabentada de la Sentència del Jutjat de lo Contenciós-administratiu núm. 15 de Barcelona, de data 21 d'abril de 2008, recaiguda en el Recurs núm. 133/2008, interposat pel senyor DAMIAN MIRANDA GOMARIZ contra el Decret 10342/2007, de 17 de desembre, que imposava a l'esmentat agent, la sanció de 22 dies de suspensió de funcions, amb pèrdua de les retribucions, per haver comès, en qualitat d'autor, una infracció recollida a l'article 49 f) de la Llei 16/1991 de 10 de juliol, de les Policies Locals, per l'incompliment de l'obligació de donar compte als seus superiors dels assumptes que aquests hagin de conèixer, en relació a la custòdia de l'arma oficial i la pèrdua o sostracció de les claus de l'armer."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

9         APROVACIÓ  INICIAL DEL  PROJECTE DEL CLAVEGUERAM DEL CARRER  BURRIAC I RONDA CERDANYA.MATARÓ (EL MARESME), PROMOGUT PER  LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL AIGÜES DE MATARÓ I AUTORITZACIÓ PER EXECUTAR LES OBRES.

El senyor Francesc Melero Collado, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte del clavegueram del carrer Burriac i ronda Cerdanya. Mataró (El Maresme)" promogut i redactat per la societat privada municipal Aigües de Mataró, SA, que té per objecte la substitució de l'actual col·lector, dels embornals i dels claveguerons en mal estat del carrer Burrriac i el de ronda Cerdanya, amb la implantació de noves instal·lacions, amb un pressupost d'execució per contracte de 404.723,77 €, IVA inclòs.

Les obres en concret consisteixen en la substitució de l'actual col·lector, dels embornals i dels claveguerons en mal estat del carrer Burriac, entre ronda Cerdanya i ronda Bellavista, i el de la ronda Cerdanya, entre el carrer Garrotxa i l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch, mitjançant la instal·lació de nous tubs de diàmetres 600 mm DN a la ronda Cerdanya i 500 mm DN al carrer Burriac i a un tram de ronda Cerdanya, respectivament, de material de PVC estructurat, això degut al mal estat del clavegueram existent.

Aquesta actuació es troba inclosa dins del Pla Director del Clavegueram de Mataró (PDCLAM'03) i per tant a l'hora de redactar el projecte s'han tingut en compte els criteris establerts en el pla.

Per a l'execució de les obres es fixa un termini de 6 mesos.

L'enginyer municipal del Servei d'Obres, en data  22 de juliol de 2008, ha informat que no hi ha cap inconvenient d'ordre tècnic que impedeixi l'aprovació inicial d'aquest projecte i fixa les condicions que s'han de respectar a l'hora d'executar les obres.

Vist que s'ha complimentat el tràmit de l'article 36 del ROAS, sobre l'examen previ dels projectes d'obres locals ordinàries quan aquests no hagin estat elaborats pels serveis tècnics municipals.

Vistos els articles 37 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, i l'article 219.2d) de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, sobre el contingut i aprovació dels projectes d'obres locals ordinàries.

Vist l'article 2n dels estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA, que assenyala com a objecte de la societat la competència per executar obres en l'àmbit de les infraestructures urbanes.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el "Projecte de clavegueram del carrer Burriac i ronda Cerdanya. Mataró (El Maresme)", redactat i promogut per la societat privada municipal Aigües de Mataró SA, que té pe per objecte la substitució de l'actual col·lector, dels embornals i dels claveguerons en mal estat dels carrers Burrriac i el de ronda Cerdanya, amb la implantació de noves instal·lacions, amb un pressupost d'execució per contracte de 404.723,77 €, IVA inclòs.

Segon.- Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei municipal 8/87, de 15 d'abril, de règim local de Catalunya, i l'article 37 del ROAS, termini durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents, i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit que no es presentin reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.- En base al que disposa l'article 2n dels estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA, autoritzar l'execució de les obres a Aigües de Mataró SA, sota les condicions fixades per l'enginyer municipal en informe de data  22 de juliol de 2008, i que consisteixen en:

-           Pel que fa a la reposició del ferm i paviments afectats per l'execució de les obres, els definits al projecte es consideren correctes:

Ronda Cerdanya

-           25 cm de base de formigó en massa sobre les rases obertes i compactades.

-           6 cm de mescla bituminosa en calent del tipus D-8, a tota l'amplada de la calçada, previ fressat entre rigoles de la capa de rodadura existent.

Carrer Burriac

-           20 cm de base de formigó en massa sobre les rases obertes i compactades, de manera provisional fins que el servei d'obres executi les obres de reurbanització d'aquest carrer.

-           Les voreres que resultin afectades es reposaran amb la següent secció:

-15 cm de base de formigó HM-20/P/lla.

-           El paviment de la vorera serà de les mateixes característiques que l'existent.

Un cop executades les obres de pavimentació es procedirà a la restitució de la senyalització horitzontal, segons les indicacions del Servei de Mobilitat de l'ajuntament.

Pel que fa a la xarxa de serveis públics, s'hauran de tenir en compte els serveis existents que puguin resultar afectats: enllumenat públic, xarxa de telefonia i telecomunicacions, xarxa d'energia elèctrica de mitja i baixa tensió, xarxa de clavegueram, xarxa d'aigua potable i xarxa de gas.

Quart.- Comunicar els anteriors acords al gerent de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA i als serveis municipals de Manteniment i Mobilitat als efectes oportuns."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

10       APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE REMODELACIÓ DEL  MERCAT MUNICIPAL DE LA PLAÇA DE CUBA.

El senyor Francesc Melero Collado, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

"La Conselleria Delegada d'Obres, Serveis i Manteniment dicta la Resolució 4640/2008, de 3 de juny, ratificada posteriorment per la Junta de Govern el dia 25 de juny de 2008, mitjançant la qual s'aprova inicialment el Projecte bàsic i d'execució de remodelació del Mercat Municipal de la Plaça de Cuba de Mataró, redactat per l'UTE  Mercat  Plaça de Cuba Unión Temporal de Empresas, adjudicatària del concurs 4/2008, amb un pressupost d'execució per contracte de 4.813.033,00 €, IVA inclòs, i un pressupost per a coneixement de l'administració de 5.485.833,00 €, IVA inclòs.

Durant el tràmit de la informació pública del projecte, segons anunci publicat en el BOP núm. 136 del 6/6/2008, no s'han presentat al·legacions ni reclamacions a l'acord d'aprovació inicial del mateix.

No obstant això, en data 9 de juliol de 2008, l'Institut Municipal de Promoció Econòmica ha redactat l'informe adjunt, demanant que, abans de procedir a l'aprovació definitiva del projecte, es tingui en compte la incorporació d'una sèrie de necessitats noves i imprevistes que, sense divergir respecte del projecte aprovat inicialment, poden condicionar el correcte funcionament del futur equipament degut a la seva importància.

És a dir, l'IMPEM proposa incorporar nous aspectes al projecte per a la seva aprovació definitiva, que consisteixen en:

1.      Replantejament de la intervenció a la planta soterrani per evitar l'afectació de la zona de la planta de venda ocupada per la parada composta pels mòduls núm. 30-31-32-33 i 34, parada sense afectació inicialment prevista i sense possibilitat de reubicació abans de l'inici de la fase 1.

2.      Garantir la compatibilitat d'ubicació i dimensionament del despatx per a la direcció del mercat amb l'accessibilitat lateral a la parada colindant, que afecta els mòduls núm. 52-53 i 54.

3.      La dotació d'una 2a previsió d'escomeses d'aigua, desguàs, telèfon i electricitat a l'espai polivalent de la planta altell per poder diversificar la localització d'accions de la dinamització en la mateixa planta.

Igualment l'empresa adjudicatària del concurs ha valorat i afegit al projecte inicial el tractament d'aire fred per tal de millorar les condicions de l'equipament durant el mesos d'estiu i s'han completat alguns plànols de detall, referents a l'ascensor exterior, als nuclis dels lavabos, a les diferents escales interiors, a les baranes i serralleria en general i finalment s'han redactat algunes partides per adaptar-les a la descripció que consta en els diferents plànols de detall.

Les anteriors aportacions al projecte ja figuraven descrites en l'informe de data 2 de juny de 2008 emès pel cap del Servei d'Obres, com a condicions a tenir en compte abans de l'aprovació definitiva del projecte, a petició també de l'IMPEM.

En reunió celebrada el passat dia 11 de juliol de 2008 a les dependències de l'Àrea de Serveis Territorials, amb la assistència de l'IMPEM i del legal representant de l'empresa UTE Mercat de la plaça de Cuba Unió Temporal de Empresas, adjudicatària del contracte 4/2008, conjuntament amb el cap del Servei d'Obres, es van analitzar i valorar les noves incorporacions tècnicament i econòmicament.

El cap del Servei d'Obres, en data 25 de juliol de 2008, ha informat que les demandes sol·licitades són compatibles amb les actuacions previstes inicialment i que es poden assumir des del punt de vista tècnic.

La incorporació d'aquestes noves demandes ascendeix a la quantitat de 115.604,06 € IVA inclòs, import que suposa un 2,40%, respecte al pressupost d'execució per contracte aprovat inicialment.

L'assessora jurídica del Servei d'Obres ha informat que, d'acord amb la Llei de contractacions de les administracions publiques, es poden introduir modificacions en el projecte per raó d'interès públic en els elements que l'integren, sempre que siguin degudes a necessitats noves i degudament justificades i que s'haurà de disposar de la conformitat del contractista, prèviament, per a la seva adjudicació i posterior execució, tota vegada que el contracte està formalitzat.

Atès que la documentació aportada per l'equip redactor del projecte reuneix els requisits previstos a l'article 42 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa al procediment que s'ha d'observar  per a procedir a la modificació dels projectes d'obres locals ordinàries.

Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar definitivament els projectes municipals d'obres.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, modificada pel decret 3767 de 5 de maig de 2008, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar definitivament el Projecte bàsic i d'execució de remodelació del Mercat Municipal de la Plaça de Cuba de Mataró, redactat per l'UTE Mercat Plaça de Cuba Unión Temporal de Empresas, amb un pressupost d'execució per contracte de 4.928.637,06 €, IVA inclòs, i un pressupost per a coneixement de l'administració de 5.601.437,06 €, IVA inclòs.

Els anteriors imports suposen un increment de 115.604,06 € IVA inclòs. És a dir un augment del 2,40%, respecte al pressupost d'execució per contracte aprovat inicialment, una vegada s'han incorporat les variacions i modificacions que l'Institut Municipal de Promoció Econòmica ha considerat necessàries per al correcte funcionament d'aquest equipament municipal.

Segon.- Remetre a Compres i Contractacions la documentació que sigui necessària per a formalitzar la corresponent modificació del contracte 4/ 2008, formalitzat en data 18 d'abril de 2008 amb l'UTE esmentada en l'acord anterior, consistent en un augment de 115.604,06  € IVA inclòs, a resultes de les noves demandes de l'IMPEM.

Tercer .- Comunicar aquesta resolució als serveis municipals de Compres i Contractacions, Gestió Econòmica, Manteniment i Serveis i Mobilitat, i a l'IMPEM."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

-Servei d'Urbanisme-

11       APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL D'ASSIGNACIÓ D'USOS I AJUST DE LÍMITS ALS EQUIPAMENTS DE L'ILLA SITUADA AL PASSEIG DE RAMON BERENGUER III ENTRE ELS CARRERS D'ARAGÓ I DE L'ESTADI.

El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"L'any 2004 es va iniciar el  procés de trasllat del Parc de Bombers de Mataró, del seu antic emplaçament al passeig Ramon Berenguer III, al barri de Cerdanyola, a l'illa situada entre la Via Sergia, la Riera d'Argentona, el Camí del Mig i la prolongació del carrer Carrasco i Formiguera.

La inauguració del nou edifici el va produir el mes de setembre de 2007 i el mateix any es va enderrocar l'edifici de l'antiga caserna, quedant buida i sense ús una gran part de l'illa formada pel passeig Ramon Berenguer III i els carrers de l'Estadi, Aragó i Mare de Deu de la Cisa.

Actualment en aquesta illa encara s'hi troba el Centre de Formació d'Adults "Els Tarongers", un edifici situat a la part sud oest que té prou entitat arquitectònica i bon estat com per ser conservat, encara que l'edifici ha quedat petit per l'ús que s'hi desenvolupa.

El trasllat dels Bombers ha convertit en obsolet l'ús assignat a l'equipament i per altra banda, s'ha consolidat l'opció d'ampliar l'escola d'adults; ambdós fets generen la necessitat de reordenar volumètricament l'àmbit i d'assignar els usos corresponents.

Per altra banda, l'estructura parcel·laria de tota l'illa no es correspon amb la vigent qualificació del Pla General d'Ordenació de Mataró, generant aquesta disconformitat, la necessitat d'un ajust dels límits.

El Servei municipal d'Obres està redactant el projecte d'edificació d'un equipament multifuncional en l'àmbit indicat i coordinadament, els serveis tècnics del Servei d'Urbanisme, han redactat el "Pla especial d'assignació d'usos i ajust de límits als equipaments de l'illa situada al passeig de Ramon Berenguer III, entre els carrers d'Aragó i de l'Estadi".

La superfície global de tot l'àmbit que es regula en aquest pla especial es de 5.527 m2. La topografia de la zona és lleugerament plana, sense que es generin canvis de rasants importants.

Tot el sòl objecte d'aquest pla especial, es de propietat municipal.

Així doncs, els objectius del pla especial que ara es tramita son:

·                     Ajustar els límits de l'àmbit; es proposa ajustar la qualificació que estableix el planejament vigent fins els límits de l'estructura de la propietat, per la banda del carrer Estadi, reduint aquesta via a una amplada de 17 metres, dimensió mes ajustada al carrer.

També es proposa ajustar l'amplada del carrer Ramon Berenguer III a una dimensió aproximada de 30 metres.

L'ajust de límits de la peça qualificada d'equipaments comunitaris que es proposa és poc important, representant una variació inferior al cinc per cent de la seva superficie (de 4.756 m2 a 4.968 m2).

·                     Ordenar la volumetria dels tres edificis d'equipaments que es proposen, en funció de les noves demandes i necessitats.

·                     Assignar els usos a cada un dels equipaments i definir els paràmetres de les construccions. La proposta d'ordenació del pla especial, defineix tres equipaments i els hi assigna els usos següents :

             Equipament del Passeig Ramon Berenguer III : usos dominants:  educatiu i         

             sociocultural  i ús complementari d'aparcament al subsòl.

             Equipament "Els Tarongers": usos dominants : educatiu i sociocultural.

             Equipament  del c/ Mare de deu de la Cisa-Estadi: usos dominants: esportiu   

             i sociocultural i ús complementari d'aparcament al subsòl.

·                     Fixar els gàlibs de les noves edificacions i establir volumetries màximes.

·                     Aprofitar les actuacions anteriors per redefinir la parcel·lació per tal que s'ajusti als nous límits i volums.

En base a tots aquests antecedents, vist el document tècnic, l'informe jurídic precedent  i el que disposen els articles 280 i concordants i 17 de les NNUU de  Pla General de 1996, els articles 67 i 83 de la Llei d'Urbanisme (Text Refós) i 93.7 del seu Reglament, , 21, 22 i 47.3 de la Llei 7/85 de 2 d'abril reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 11/1999 de 2/4 i  Decret delegació competències de l'Alcalde a la Junta de Govern Local de 18 de juny de 2007, PROPOSO a  la Junta  de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el "Pla especial d'assignació d'usos i ajust de límits als equipaments de l'illa situada al passeig de Ramon Berenguer III, entre els carrers d'Aragó i de l'Estadi",   d'iniciativa municipal i redactat pels serveis tècnics del Servei d'Urbanisme.

Segon.- Obrir un període d'informació pública d'un mes prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya i als taulers d'edictes municipals, inclòs l'espai web municipal.

Tercer.- Notificar els precedents acords als interessats i comunicar-los a l'Àrea de Serveis Centrals i Planificació,  al Servei de Gestió Econòmica € Patrimoni- i al Servei d'Obres, així com  a altres serveis municipals que puguin estar vinculats a l'objecte del Pla especial, en funció de llurs competències."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

12       APROVACIÓ INICIAL DEL CANVI EN EL SISTEMA D'ACTUACIÓ EN LA GESTIÓ DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ UA-08 CARRER FERRER DALMAU (DE COOPERACIÓ A COMPENSACIÓ) CONDICIONADA A LA TRAMITACIÓ SIMULTÀNIA DE LA CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ.

El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"L'11 de juliol de 2008 Maria Mercedes Clemente Costa, Maria Sera Diamant i Josep Serra Sera, han presentat a través del seu mandatari , l'advocat Joan-Enric Novellas Arañó, segons l'autoritzen en instància de 4-4-2008, la sol·licitud de canvi de modalitat en el sistema en el sistema de gestió de la unitat d'actuació urbanística Ua 08 "Carrer Ferrer Dalmau", passant de la modalitat de reparcel·lació per cooperació a la de compensació bàsica.

Les condicions que legalment s'exigeixen als propietaris per instar aquest canvi en els sistema d'actuació és la constitució d'una entitat urbanística (art. 196 Reglament de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret 305/2006).

A aquests efectes, els propietaris han acreditat que tenen la propietat de més del 50 % del sòl de l'àmbit, exigit per iniciar el procés de la compensació bàsica  (art. 124.3 del Decret Legislatiu 1/2005 pel qual s'aprova el text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya) i han sol·licitat la tramitació dels estatuts i les bases de la Junta de Compensació de l'àmbit, que adjunten en la seva instància.  Consta a l'expedient informe jurídic del servei d'urbanisme segons el qual, el text d'aquests estatuts i bases incorporen correctament les esmenes indicades per l'Ajuntament a través de Decret de 2-5-08.

En base a tots aquests antecedents, vista la documentació presentada, l'informe jurídic precedent i el que disposen els articles 113.1.d), 124 i ss. del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, DL 1/2005, de 26 de juliol, 21, 22 i 47.3 de la Llei 7/85 de 2 d'abril reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 11/1999 de 2/4 i  Decret delegació competències de l'Alcalde a la Junta de Govern Local de 18 de juny de 2007, PROPOSO a  la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el canvi de modalitat en el sistema d'actuació de la Unitat d'actuació "Ua 08 € carrer Ferrer Dalmau", de forma condicionada a la tramitació simultània dels estatuts i bases de la Junta de Compensació de l'àmbit i l'aprovació de la seva constitució.

Segon.- Iniciar un període d'informació pública d'un mes prèvia publicació del precedent acord a través d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'edictes municipal i en un dels diaris de més divulgació a Catalunya.

Tercer.- Notificar els precedents acords a tots als propietaris del Sector per tal de que puguin presentar les al·legacions que creguin oportunes en el termini d'un mes des de la seva notificació."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

13       APROVACIÓ INICIAL DEL ESTATUTS I BASES D'ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ UA-08 CARRER FERRER DALMAU - CONDICIONADA A LA TRAMITACIÓ SIMULTÀNIA DEL CANVI DE SISTEMA D'ACTUACIÓ

El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"L'11 de juliol de 2008 Maria Mercedes Clemente Costa, Maria Sera Diamant i Josep Serra Sera, han presentat a través del seu mandatari, l'advocat Joan-Enric Novellas Arañó, segons l'autoritzen en instància de 4-4-2008, la sol·licitud de tramitació dels estatuts i bases per constituir la Junta de Compensació de la unitat d'actuació urbanística Ua 08 "Carrer Ferrer Dalmau". Amb la mateixa instància es sol·licita que, de forma simultània, l'Ajuntament aprovi el canvi de sistema d'actuació, passant de la modalitat de reparcel·lació per cooperació a la de compensació bàsica.

Consta a l'expedient informe jurídic del servei d'urbanisme que ha informat favorablement la iniciativa del canvi de sistema d'actuació, que és condició necessària per a la tramitació dels estatuts i bases per a la constitució de la Junta de Compensació. En aquests sentit es tramita de forma simultània aquest canvi de sistema, que segueix el procediment previst a l'art. 113 de la Llei d'Urbanisme de Catalunya (Text Refós aprovat per Decret Legislatiu 1/2005), el mateix que per l'aprovació dels estatuts i bases d'actuació de la Junta de Compensació.

Els propietaris, promotors de la compensació, han acreditat que tenen la propietat de més del cinquanta per cent del sòl de l'àmbit, exigit per iniciar el procés de la compensació bàsica  (art. 124.3 del Decret Legislatiu 1/2005 pel qual s'aprova el text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya) i han sol·licitat la tramitació dels estatuts i les bases de la Junta de Compensació de l'àmbit, que adjunten en la seva instància.  Consta a l'expedient informe jurídic del servei d'urbanisme segons el qual, el text d'aquests estatuts i bases incorporen correctament les esmenes indicades per l'Ajuntament a través de Decret de 2-5-08.

L'article 136 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, regula la participació de les persones propietàries en les modalitats del sistema de reparcel·lació i els efectes de la adhesió o no a la Junta de Compensació. En aquests sentit cal informar als propietaris del sector del següent:

  • En la modalitat de compensació bàsica del sistema de reparcel·lació, les persones propietàries de les finques afectades poden decidir la seva incorporació a la junta de compensació i manifestar l'esmentada decisió en el tràmit d'audiència, al si de la tramitació de les bases i els estatuts, i, posteriorment, en qualsevol moment fins transcorregut un mes des de la notificació de l'acord d'aprovació definitiva de la constitució de la junta de compensació.Així mateix, en l'indicat tràmit d'audiència poden comprometre la seva participació en l'execució, en els termes establerts a l'apartat següent (art. 136.1 del Reglament)
  • En les modalitats de compensació bàsica, les persones propietàries de finques afectades poden comprometre la seva participació en l'execució en el tràmit d'audiència de les bases d'actuació o del projecte de bases i  han de constituir fiança en qualsevol de les formes admeses per la legislació de contractes de les administracions públiques, per una quantia del 12% de les despeses estimades d'urbanització corresponents a la finca de la qual es tracti, d'acord amb la proporció de la seva superfície respecte a la del total del sector, i en els terminis que estableixen els arts. 171.3, 178.4 i 183.6 del Reglament de la Llei d'Urbanisme (art. 136.2 del Reglament)
  • Quan les persones propietàries no s'incorporen a la junta de compensació, en la modalitat de compensació bàsica, i no garanteixen la seva participació les seves finques poden ser expropiades o bé poden ser objecte de reparcel·lació, sense prèvia expropiació, d'acord amb el que estableixin les bases o el projecte de reparcel·lació, segons correspongui i, en el cas que siguin objecte de reparcel·lació, es pot preveure l'obligació de pagament de les despeses d'urbanització mitjançant l'adjudicació de finques de resultat, fins a cobrir la quantia de les despeses, a favor de la junta de compensació, de l'empresa urbanitzadora si en forma part, de l'administració actuant o de la persona titular de la gestió urbanística integrada, segons s'escaigui. (Art. 136.4 del Reglament) En el present cas, els Estatuts de la Junta de la Ua 08 que es tramiten disposen que, en el supòsit de no adhesió en el termini màxim d'un mes des de  la notificació de l'aprovació definitiva dels estatuts i bases,  les finques podran ser expropiades €arts. 7è i 11è dels Estatuts i Base 19ª-.
  • Quan les persones propietàries s'incorporen a la junta, en la modalitat de compensació bàsica, o bé garanteixen la seva participació, llurs finques són objecte de reparcel·lació i han d'abonar les corresponents quotes d'urbanització d'acord amb la seva participació en el polígon d'actuació urbanística. (Art. 136.5 del Reglament).

Finalment, també cal dir que s'ha aportat per les propietàries promotores de la Junta de Compensació, els certificats del Registrador de la Propietat requerits en el Decret de 2-5-08, que acredita la propietat de les finques i el seu estat de càrregues. Dels certificats en resulta que una de les finques, propietat de la Sra. Mª Teresa Duran Rabassa, no s'ha localitzat en el Registre de la Propietat. Per aquest motiu es requerirà a aquesta propietària l'aportació del títol de propietat.

En base a tots aquests antecedents, vista la documentació presentada, l'informe jurídic precedent i el que disposen els articles 113.1.b), 124 i ss. del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, DL 1/2005, de 26 de juliol, 21, 22 i 47.3 de la Llei 7/85 de 2 d'abril reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 11/1999 de 2/4 i  Decret delegació competències de l'Alcalde a la Junta de Govern Local de 18 de juny de 2007, PROPOSO a  la Junta  de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment els Estatuts i les Bases d'Actuació de la Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació Ua 08 "Carrer Ferrer Dalmau", presentats l'11 de juliol de 2008 Maria Mercedes Clemente Costa i Maria Serra Diamant, de forma condicionada a la tramitació i aprovació simultània del canvi de sistema d'actuació vigent en aquest àmbit urbanístic.

Abans de l'aprovació definitiva, els promotors del procés hauran d'aportar el document dels Estatuts i Bases en suport informàtic per a la seva publicació.

Segon.- Iniciar un període d'informació pública d'un mes prèvia publicació del precedent acord a través d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'edictes municipal i en un dels diaris de més divulgació a Catalunya.

Tercer.- Notificar els presents acords a tots als propietaris del Sector, juntament amb el text dels estatuts i bases d'actuació,  per tal de que puguin presentar les al·legacions que creguin oportunes en el termini d'un mes des de la notificació i, en el seu cas, adherir-se a la Junta.

Quart.- Requerir a la Sra. Mª Teresa Duran Rabassa que en el període d'informació pública atorgat, aporti el títol de propietat de la finca del carrer Major, 40, pels motius exposat en la Resolució."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

-Servei de Manteniment i Serveis-

14       APROVACIÓ DEL PROJECTE DE MILLORA DELS PAVIMENTS DELS CARRERS SAGRADA FAMÍLIA, SANTA SEMPRONIANA, MORATÍN, CARAMELLES I ELS PASSATGES PARE JOSEP RIUS I ANTONI REGÀS.

El senyor Francesc Melero Collado, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

"Vist el "Projecte de millora dels paviments dels carrers Sagrada Família, Santa Semproniana, Moratín, Caramelles i els passatges Pare Josep Rius i Antoni Regàs" redactat per l'arquitecte tècnic municipal Pere Móra i Juvinyà, amb un pressupost per contracte de 297.018,22 EUR (sense IVA).

Atès que el present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el "Projecte de millora dels paviments dels carrers Sagrada Família, Santa Semproniana, Moratín, Caramelles i els passatges pare Josep Rius i Antoni Regàs" redactat per l'arquitecte tècnic municipal Pere Móra i Juvinyà, amb un pressupost per contracte de 297.018,22 EUR (sense IVA).

Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

15       PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ PENDENTS DE FER A CURT I MIG TERMINI DEL CEMENTIRI DELS CAPUTXINS (II FASE).

El senyor Francesc Melero Collado, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

"D'acord amb l'informe emes pel Cap del Servei de Manteniment i Serveis.

Vist el "Projecte de la segona fase de les obres de rehabilitació pendents de fer a curt i mig termini del cementiri dels Caputxins", redactat per l'arquitecte Sr. Agàpit borràs i Plana, per un import de 434.087,81 € més 69.454,05 € d'IVA (503.541,86 € de preu de contracte), d'acord amb les prescripcions del Pla Director aprovat el 12/12/96 i la clàusula 14-b del Capítol III del Plec de Clàusules Administratives, Tècniques i Econòmiques que regeixen el contracte de gestió dels cementiris municipals aprovat pel Ple Municipal del 1 de juny del 2008, i el Pla de Seguretat i Salut, redactat per l'arquitecte tècnic, Sr. Joan Montero i Pascual.

El projecte contribueix amb la voluntat municipal de millorar la gestió dels cementiris.

El present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

Aquest projecte també s'ajusta a l'establert en l'article 219.1 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

Segons l'acord sisè de la Proposta del conseller delegat del Servei de Manteniment i Serveis aprovada pel Ple de 13 de setembre de 2007, es delega a la Junta de Govern Local l'aprovació dels projectes de cada una de les fases, dins del marc del projecte aprovat en aquest Ple.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el "Projecte de la segona fase de les obres de rehabilitació pendents de fer a curt i mig termini del cementiri dels Caputxins", redactat per l'arquitecte Sr. Agàpit Borràs i Plana, per un import de 434.087,81 € més 69.454,05 € d'IVA; i el Pla de Seguretat i Salut, redactat per l'arquitecte tècnic Sr. Joan Montero i Pascual.

Segon.- Autoritzar a l'empresa contractada per Cementiris Metropolitans CGC, S.L., a la iniciació dels treballs de les obres de la segona fase, a partir de la data d'aprovació definitiva del projecte. Les obres es realitzaran a càrrec d'aquesta empresa d'acord amb el que preveu la clàusula 14 del Plec de condicions que va regir l'adjudicació de la concessió dels serveis integrals del cementiri.

Tercer.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament.

Quart.- Facultar el conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment per signar els documents que calguin en ordre a l'eficàcia dels anteriors acords.

Cinquè.- Comunicar els anteriors acords a Cementiris Metropolitans CGC, S.L., als seus efectes."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

-Servei d'Habitatge-

16       APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA D'OFERTA D'UN PROGRAMA COMPLET DE COOPERACIÓ EN MATÈRIA D'URBANISME, HABITATGE I ACTIVITATS PRODUCTIVES.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats, mitjançant un Conveni marc de col·laboració ofereix als ens locals un programa complet de cooperació en matèria d'urbanisme, habitatge i activitats productives mitjançant els següents àmbits d'actuació:

-          Disseny de Polítiques locals d'habitatges

-          Estudi i desenvolupament de promocions d'habitatges

-          Implantació de serveis d'habitatge

-          Planejament i gestió urbanística sostenible

-          Intervenció en barris amb necessitats d'atenció especial

-          Intervenció integral en les activitats productives

L'objecte del conveni és l'establiment d'un marc de col·laboració que donarà lloc a la concreció d'una o varies de les actuacions contingudes en el catàleg de serveis relacionats en la clàusula primera del conveni.

La sol·licitud d'alguna d'aquestes prestacions s'ha de formalitzar a la Gerència de Serveis, el qual donarà la conformitat en funció de les disponibilitats tècniques i pressupostàries.

La vigència del conveni és de quatre anys i, en qualsevol cas, fins a la finalització del proper mandat electoral, si bé es pot extingir per alguna de les causes previstes i prorrogar-se de comú acord.

Les diputacions tenen atribuïdes competències d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, d'acord amb l'article 91 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Els convenis són la forma per a establir la relació de cooperació consensuada entre els ens locals i altres administracions públiques, conforme preveu l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

En virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Aprovar el Conveni marc de col·laboració amb la Diputació de Barcelona, pel qual a través de la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats, ofereix un programa complet de cooperació en matèria d'urbanisme, habitatge i activitats productives.

Segon.- Autoritzar a l'alcalde, senyor Joan Antoni Baron i Espinar, per a la signatura del conveni."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

17       DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 14 D'ABRIL DE 2008, QUE LI ORDENA RETIRAR DEL PATI L'ESTRUCTURA METÀL·LICA QUE SERVEIX DE SUPORT DE TENDAL, A LA RDA. ALFONSO XII, 61-63, 1R 1A.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Carles Manté Fors ha interposat recurs de reposició, dins de termini, contra l'acord de la Junta de Govern Local de 14 d'abril de 2008, que li ordena retirar del pati l'estructura metàl·lica que servei de suport de tendal, a la rda. Alfonso XII, 61-63, 1r 1a, al ser il·legalitzable. Al·lega:

a)      Nul·litat de ple dret de l'article 62.1) i 2) i subsidiàriament de l'article 63 de la Llei 30/1992, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (RJAPiPAC), per infracció €en la forma d'aplicació indeguda€ de les disposicions de la Llei d'urbanisme de Catalunya i l'Ordenança municipal de llicències d'obres.

b)      Que l'estructura no està subjecta a llicència ni a comunicació prèvia al no tenir caràcter constructiu; no estar tancat a cap vent; no tenir caràcter d'instal·lació permanent; no ser habitable ni tenir cap ús assimilable a l'habitació, no desenvolupar-se cap activitat; no ocupar espai comunitari, ni volar sobre la via pública, ni ser visible des de la mateixa; no tenir caràcter de servei o instal·lació annexa a l'edificació; no estar adossat a cap de les façanes, ni parets o tanques, ni de l'edifici de les baranes que envolten la terrassa, no supera l'alçada reguladora de l'habitatge propi ni dels entorns, i no constituir servitud de llums de ni vistes sobre cap finca veïna.

c)      Que el para-sol no infringeix els article 107 i 108 de les Normes urbanístiques del Pla general, en no ajustar-se a la descripció de cossos sortints i elements sortints d'aquests articles, pels mateixos motius exposats en considerar-lo exempt de llicència.

d)      Que el tendal o para-sol no està dins dels actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d'edificació o d'enderrocament d'obres subjectes a llicència de l'article 179 del Text refós de la Llei d'urbanisme (LUC), i que l'article 3 de l'Ordenança municipal de llicències urbanístiques, disposa la seva interpretació en el sentit propi de les paraules i la subordinació a la legislació urbanística, administrativa i del planejament. Els article 17 i 18 de l'Ordenança esmentada sobre actes subjectes a llicència o a comunicació prèvia no preveuen la col·locació de para-sol.

e)      L'aplicació del principi de legalitat i la no aplicació analògica que regeix pels expedients sancionadors i d'enderroc.

f)       L'aplicació del principi de l'interès general i d'identificació del bé jurídic protegit. Ha de justificar-se l'existència d'interès general i per tant de la intervenció sancionadora o limitadora, que en aquest cas no s'argumenta ni es pot entreveure ni deduir.

g)      L'aplicació del principi de proporcionalitat, l'ordre de retirada i l'aplicació de sanció és una mesura extrema davant d'un element tant irrellevant.

h)      Aplicació de interdicció de  l'arbitrarietat i del tracte discriminatori, en ser aquest cas inaudit i no existir cap precedent de que l'Ajuntament apliqui la disciplina urbanística per a retirar un para-sol d'una terrassa interior d'un primer pis. A la ciutat de Mataró existeixen milers de similars i de tancaments que no són objecte de cap actuació urbanística, aquest tracte discriminatori atempta contra el principi exposat i està motivat per la queixa d'una veïna.

Per tot això sol·licita:

-          L'estimació del recurs, es deixi sense efectes la resolució impugnada i s'arxivin les actuacions.

-          La suspensió de l'execució de l'acte mentre no es resolgui el recurs en via administrativa, i subsidiàriament en via contenciosa administrativa, en aplicació de l'article 111.1) i 2) RJAPiPAC, per desproporció entre el dany causat a la propietat i l'interès general o bé jurídic que es pretén protegir i, la invocació de causa de nul·litat de ple dret.

Respecte a l'al·legació a) el motiu invocat d'aplicació indeguda de la llei i ordenança esmentada no entra dins els supòsits de nul·litat de ple dret taxats de l'article 62 RJAPiPAC, es tractaria, de ser cert, d'una causa d'anul·labilitat per "qualsevol infracció de l'ordenament jurídic" de l'article 63 d'aquesta Llei.

Respecte a l'al·legació b) les descripcions, característiques i usos de l'estructura que detalla no treu que es tracti d'un tendal amb estructura que ocupa una part del pati, expressament regulat per la normativa municipal, que ha de complir com qualsevol altre instal·lació o tendal.

Respecte a l'al·legació c) contràriament a l'afirmació del recurrent, el para-sol o tendal és un element sortint regulat per l'article 108 de les Normes urbanístiques del Pla general, el qual diu expressament que els elements no permanents com són els tendals, persianes i altres elements anàlegs tenen la consideració d'elements sortints, són part integrant de l'edifici o elements constructius no habitables ni ocupables que sobresurten del pla de façana. Aquest article també disposa que si la normativa específica de cada zona, no estableix altres determinacions, han de complir les condicions de vols establertes pels cossos sortints, excepte a nivell de planta baixa i planta coberta. Les característiques que han de complir els cossos sortints, aplicable als elements sortints com són els tendals, estan fixades a l'article 107 de la mateixa normativa, que en pati d'illa únicament admet un vol màxim de 60 cm i sense que sobrepassi el pla perpendicular a la façana situat a un metre de les mitgeres. El tendal instal·lat amb la seva estructura està més enllà dels 60 cm del pla de façana, la seva dimensió també sobrepassa en excés aquesta longitud, i està tocant les tanques de separació a veïns, pel que afecta a les vistes i llum de la finca veïna perjudicada.

Respecte a l'al·legació d) resulta que precisament es tracta d'un acte de "utilització del sòl" i com a tal subjecte a la llicència urbanística prèvia d'acord amb l'aparta 1 de l'article 179 LUC.  A més aquest article a l'apartat 2.s) deixa a disposició del planejament urbanístic i les ordenances municipals fixar altres actuacions sotmeses a llicència urbanística prèvia. Els articles 17 i 25 de l'Ordenança municipal de Llicències urbanístiques, regulen quan les instal·lacions estan subjecte a comunicació prèvia o a llicència, però en qualsevol cas ha de complir amb les previsions del Pla general. L'article 25 de l'Ordenança esmentada va menció expressa a la llicència d'instal·lació de tendals i marquesines, entre d'altres, i l'article 40 relaciona la documentació necessària per a sol·licitar llicència de rètol, tendals i instal·lacions.

Respecte a l'al·legació e) el compliment del principi de legalitat ha quedat demostrat en l'apartat anterior, pel que fa a l'aplicació analògica, si bé no és el cas, està contemplada a l'article 16 de l'Ordenança municipal de Llicències urbanístiques, quan diu que les actuacions recollides en aquest capítol i per tant les sotmeses a llicència, no tenen caràcter exhaustiu i, per tant, s'hi consideren incloses per analogia totes aquelles no previstes expressament però assimilables quant a entitat o naturalesa.

Respecte a l'al·legació f) el principi d'interès general i d'identificació del bé protegit no cal argumentar-lo en els actes administratius en ser implícits a l'actuació de l'administració. La protecció de la legalitat urbanística és òbviament una qüestió d'interès públic, fins el punt de ser una acció pública, qualsevol persona sense un interès especial té dret a exigir davant l'administració i davant la jurisdicció contenciosa el compliment de la legislació i del planejament urbanístic, tal com preveu l'article 12 LUC. Compliment que és d'exercici preceptiu per l'administració per disposició de l'article 191.2 LUC, i que recorda el Síndic de Greuges en els escrits que consten a l'expedient de 09.10.2006, 27.11.2007 i 03.06.2008.

Respecte a l'al·legació g) de proporcionalitat, resulta que la retirada o enderroc de les obres i instal·lacions que vulneren la legalitat urbanística és l'actuació prevista per l'article 191.2 LUC, en disposar que l'exercici preceptiu de la potestat de protecció de la legalitat urbanística dóna lloc a l'adopció d'unes mesures entre les que està la restauració de la realitat física alterada i de l'ordre jurídic vulnerat. No es pot trobar cap diferència segons el tipus d'infracció lleu, greu o molt greu. És més la llei també ho preveu per les infracció que essent legalitzables no han sol·licitat llicència. Ara bé el principi de proporcionalitat podria ser d'aplicació en els supòsits de construccions que tenen desajustos mínims amb la normativa urbanística però que la resta compleix. Aquest no és el cas, tot el tendal infringeix la normativa, en la seva integritat supera els 60 cm des de la façana  i està tocant a les tanques de separació a veïns.

Respecte a l'al·legació h) d'interdicció de l'arbitrarietat i del tracte discriminatori, resulta que no cal tenir antecedents d'una infracció similar per a incoar expedient disciplinari. No obstant això, no es cert que sigui el primer tendal o estructura objecte d'actuació municipal, que no necessàriament han de ser en terrasses o patis d'illa d'un primer pis, com pretén el recurrent, doncs com en la seva majoria no són visibles des de la via pública, únicament es detecten per denuncia de veïns, com ha estat en el seu cas. Pel que fa a la possible existència d'altres tendals similars recordem que les infraccions urbanístiques prescriuen, cosa que impedeix l'actuació municipal a tot allò que infringeix la normativa urbanística. També cal remarcar que doctrina reiterada del Tribunal Constitucional relativa al principi d'igualtat garantit per l'article 14 CE, estableix que no hi ha dret a la igualtat en la il·legalitat. Si en aquest cas hi ha hagut algun tracte discriminatori aquest és positiu, segons consta a l'expedient se li ha donat l'opció d'arribar a un acord amb la denunciant a fi d'evitar-li les molèsties, oportunitat que no ha aprofitat, cosa que ha endarrerit la tramitació de l'expedient i ha motivat la intervenció del Síndic de Greuges.

Respecte a la sol·licitud de suspensió de l'execució de l'acte administratiu fins la resolució del recurs, aquesta ha estat concedida per transcurs de trenta dies des de la seva sol·licitud d'acord amb l'article 111.3 RJAPiPAC.

Respecte a la sol·licitud subsidiària de la suspensió de l'execució de l'acte en via contenciosa administrativa, resulta que no es competència de l'administració sinó del Jutjat Contenciós Administratiu que en el seu moment li correspongui la resolució del recurs, a tramitar com a mesura cautelar.

Vist l'informe jurídic precedent i els articles esmentats, en virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per Carles Manté Fors contra l'acord de la Junta de Govern Local de 14 d'abril de 2008, que li ordena retirar del pati l'estructura metàl·lica que serveix de suport de tendal, a la rda. Alfonso XII, 61-63, 1r 1a, al ser ajustat a dret.

Segon.- Aixecar la suspensió de l'execució de l'acte recorregut sol·licitada juntament amb el recurs de reposició.

Tercer.- Notificar-ho a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

18       ORDRE D'ENDERROC DEL COBERT EN PATI AL C. JOSEP PLA, 22.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 27 de juny de 2008 ha estat incoat a Teófilo Holguín Nogales expedient de protecció de la legalitat urbanística, per l'execució d'obres sense llicència i il·legalitzables al c. Josep Pla, 22, consistent en la reconstrucció d'un cobert al pati, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada ha al·legat que no ha fet cap reconstrucció del cobert, només ha fet neteja i ha canviat les finestres frontals, que eren de fusta i estava podrida, per una d'alumini.

Respecte a aquesta al·legació resulta que consta a l'expedient una fotografia de l'estructura del cobert sense teulada, i dues actes de la policia local de 23 de maig de 2008, a les 17:45 i 18:08 hores, conforme els agents comproven la realització per operaris d'una teulada o porxo al pati, i la manifestació del propietari conforme el porxo ja existia i l'està rehabilitant.

El servei tècnic municipal ha informat que les obres són il·legalitzables, prèvia comprovació  que s'ha retirat la teulada i s'ha col·locat un nova, en el cobert preexistent del pati de parcel·la de la planta baixa. També s'ha instal·lat una finestra que dóna vistes sobre la parcel·la veïna. El cobert està en situació de volum disconforme en no complir els paràmetres d'ocupació, posició de l'edificació i separació mínima als veïns, prevista per a la finca situada en zona d'edificació amb volumetria específica, clau 3b4, que estableix la posició de l'edificació i les separacions mínimes als veïns segons l'ocupació relativa amb perímetres màxims determinats en el plànol de regulació del sòl urbà.

Està prohibit autoritzar obres de consolidació i rehabilitació en les construccions i instal·lacions que tinguin un volum d'edificació disconforme amb els paràmetres imperatius d'un nou planejament urbanístic i que no compleixin amb les condicions bàsiques del nou planejament. Les construccions i instal·lacions a les quals no es pugui aplicar les mesures de restauració per infracció urbanística i que no s'ajustin al planejament resten en situació de fora d'ordenació i volum disconforme, segons correspongui. Els volums disconformes tenen la vida dels materials que els componen, un cop esgotats no es poden consolidar ni rehabilitar en contra de les previsions del planejament, es toleren mentre es mantinguin en peu però no es poden perpetuar en el temps, per disposició de l'article 102 del Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament  o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents i articles esmentats; l'article 309 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Teófilo Holguín Nogales que en el termini màxim de dos mesos, enderroqui o retiri el cobert del pati en planta baixa, al c. Josep Pla, 22, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

19       RECTIFICACIÓ DE L'ORDRE D'ENDERROC DELS COBERTS EN PLANTA TERRAT A L'AV. CORREGIMENT, 86, PER ERROR EN LA INCORPORACIÓ DE LES RESPOSTES A TOTES LES AL·LEGACIONS PRÈVIES.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"S'ha comprovat que per error l'acord de la Junta de Govern Local de 25 de juny de 2008, pel qual s'ordena a la Comunitat de propietaris perquè en el termini màxim de dos mesos, enderroqui els coberts en planta terrat, a l'av. Corregiment, 86, no contempla la resposta a totes les al·legacions formulades per la comunitat interessada, a causa que l'informe jurídic i la proposta de resolució impresos i signats no eren la versió acabada sinó una anterior que únicament contemplava la resposta a l'al·legació a) i omet les respostes de les al·legacions de la b) a la f).

La Comunitat de propietaris ha interposat recurs de reposició, on repeteix de forma abreujada algunes de les al·legacions prèvies a l'ordre d'enderroc, per la qual cosa es considera convenient adoptar un nou acord que rectifiqui l'anterior i contingui la resposta a totes les al·legacions prèvies, i així possibilitar una millor defensa de la comunitat de propietaris amb coneixement de tots els fets i fonaments de dret que sustenten l'ordre d'enderroc i rebaten les al·legacions prèvies

La resolució que posa fi al procediment ha de decidir totes les qüestions plantejades pels interessats i aquelles altres derivades del mateix, i l'administració pot rectificar en qualsevol moment d'ofici o a instància dels interessats els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes, d'acord amb els articles 89 i 105 de la Llei 30/1992, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Per provisió de 7 de maig de 2008 ha estat incoat a la Comunitat de propietarisde l'av. Corregiment, 86, expedient de protecció de la legalitat urbanística, per la construcció de coberts al terrat de la seva finca, sense llicència i il·legalitzables, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada ha al·legat que:

a)      Sorprèn que la denuncia de la veïna, Emília Díez, sigui de 2 d'abril de 2007 i fins el 22 de maig de 2008 la Comunitat de propietaris no ha estat informada ni ha pogut defensar els seus interessos.

b)      La denunciant mai s'ha dirigit a la Comunitat per trobar una solució satisfactòria. La problemàtica es remunta a fa 15 anys quan es va construir el bloc i li va tapar el sol.

c)      És mentida l'afirmació de la denunciant que la construcció dels coberta va finalitzar l'any 2007. El propi Ajuntament ha comprovat amb fotografies aèries que es van construir entre el 2003 i el 2005. També consta en l'informe tècnic d'inspecció que tenen més de 4 anys.

d)      El cobert núm. 1 es va instal·lar l'any 1994, cosa que es pot comprovar pel desgast del material amb una simple inspecció visual, i la resta de coberts són de finals de l'any 2003. No conserva la factura perquè entre els veïns van comprar el material i els van construir amb ajuda d'un parent d'uns dels propietaris.

e)      La primera denuncia de la veïna es va arxivar per constar que els coberts tenien més de 4 anys i les infraccions urbanístiques prescriuen pel transcurs del temps.

f)       A causa d'un nou escrit de la denunciant es dedueix mitjançant fotografies aèries que es van construir entre l'any 2003 i l'agost del 2005, cosa que demostra que la denunciant mentia en la data de construcció entre 2006 i 2007. Per la qual cosa sol·licita l'arxiu de l'expedient per prescripció, en haver-se construït a finals de l'any 2003.

Respecte a l'al·legació a) resulta que no va ser informada de la denuncia perquè, com ja manifesta al seu escrit, es va considerar que per l'antiguitat dels coberts havia prescrit la infracció urbanística, en conseqüència no es va incoar a la Comunitat de propietaris expedient de protecció de la legalitat urbanística i no va arribar a tenir la consideració de persona interessada. Ara, en haver-se iniciat el procediment escaient, se li ha concedit el termini per presentar al·legacions i la documentació que consideri necessària per a la defensa dels seus interessos establert en aquest tipus de procediment administratiu, cosa que ha fet.

Respecte a l'al·legació b) resulta que dóna més informació sobre les possibles causes de la denuncia, però no treu l'existència de la construcció dels coberts sense llicència municipal en  un edifici en situació de volum disconforme. El Pla general d'ordenació permet un màxim de quatre plantes i l'edifici en té cinc (planta baixa i quatre plantes pis), per la qual cosa els coberts incrementen a sis les plantes construïdes.

Respecte a l'al·legació c) resulta que és cert que davant la sol·licitud de la denunciant de comprovar per fotografies aèries l'antiguitat dels coberts, ha resultat que són anteriors al 2006. El 1r cobert surt a la fotografia aèria de l'any 2003 i la resta surten en la de l'agost de 2005. Ara bé, l'informe del servei municipal únicament constata que "segons els veïns aquest traster està fet fa més de quatre anys".

Respecte a les al·legacions d), e) i f)  resulta que no ha demostrat que els coberts tinguin més de 6 anys, per tant estan dins el termini previst a l'article 199 del Decret Legislatiu 1/2005, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (LUC), que té l'Ajuntament per adoptar mesures de restauració de la legalitat urbanística. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, com a màxim òrgan judicial per interpretar la normativa urbanística catalana, s'ha manifestat en diverses sentències que el termini de prescripció fou elevat a 6 anys per l'article 199 de la Llei 2/2002. Així doncs, els terminis de prescripció de dos, quatre o sis any, en funció de si la infracció és lleu, greu o molt greu, previstos a l'article 219 LUC, són d'aplicació al règim sancionador que és un procediment diferenciat del de la restauració de la realitat física alterada i de l'ordre jurídic vulnerat, tal com disposa l'article 191 LUC.

Pel que fa a la al·legada prescripció, segons les regles generals, article 217 LEC, i constant jurisprudència, recau sobre la persona infractora provar-ho en haver-se col·locat voluntàriament en situació de clandestinitat en la realització d'unes obres i per tant ha creat la dificultat per al coneixement de l'inici del còmput. El principi de la bona fe impedeix que el que crea una situació d'il·legalitat pugui obtenir un avantatge de les dificultats de la prova originades per aquesta il·legalitat. La inspecció visual proposada per a comprovar el desgast del material del cobert 1r, únicament podria demostrar que no és recent però és impossible comprovar el temps transcorregut d'aquesta forma.

El servei tècnic municipal ha informat que les obres són il·legalitzables per infracció dels articles 75 i 105 de les Normes urbanístiques del Pla general, que regulen el nombre de plantes referit al carrer i el volum màxim d'un edifici. L'edifici construït consta de planta baixa i quatre plantes pis, està en zona de creixement en fronts de carrer, clau 1c. Segons el Pla general d'ordenació es permeten com a màxim quatre plantes (planta baixa i tres plantes pis). Per tant l'edifici té una planta de més i està en volum disconforme. Els coberts construïts incrementen l'edifici en una sexta planta.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament  o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents i els articles esmentat; l'article 297 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 25 de juny de 2008, per omissió de resposta a totes les al·legacions prèvies de la Comunitat de propietaris de l'av. Corregiment, 86, a l'ordre d'enderroc dels coberts en plata terrat de la seva finca.

Segon.- Ordenar de nou a la Comunitat de propietaris de l'av. Corregiment, 86, que en el termini de dos mesos, enderroqui o retiri els coberts en plata terrat de la seva finca, que infringeixen la normativa del Pla general d'ordenació.

Tercer.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

20       ESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L'ORDRE RETIRADA DE RÈTOL ADOSSAT AL C. CHURRUCA, 57 BXS.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Jorge Terradas Terradas, ha presentat escrit que s'ha de qualificar com recurs de reposició, interposat dins de termini, contra l'acord de la Junta de Govern Local de 28 d'abril de 2008, que li ordena retirar el rètol en banderola i el rètol enquadrat en fons opac sobre el parament de façana, al c. Churruca, 57 bxs, al ser il·legalitzables.

Al·lega que ha retirat el rètol en banderola, però en relació al rètol adossat a la façana ja existia molt abans de que adquirís el negoci per traspàs, i segons l'han informat els veïns té més de 10 anys, per la qual cosa sol·licita l'arxiu de l'expedient.

El servei d'inspecció ha comprovat que el rètol en banderola ha estat retirat, i ha observat que el rètol adossat a façana sembla instal·lat de fa anys.

S'ha comprovat de la documentació municipal que l'activitat del bar existeix des de l'any 1980, el qual s'ha traspassat de titular els anys 1981, 1988 i 2002. Segons informació rebuda fa temps que té l'actual nom de "Munich" que consta al rètol. Per tot això l'al·legació de l'interessat és versemblant i d'acord amb l'article 199 del Text refós de la Llei d'Urbanisme, l'acció de restauració de l'Ajuntament per ordenar la seva retirada prescriu als sis anys de la infracció.

Vist l'informe jurídic precedent, els articles abans esmentats i l'article 110 de la Llei 30/1992, de Regim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, relatiu a l'error en la qualificació del recurs.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Estimar el recurs de reposició interposat per Jorge Terradas Terradas contra l'acord de la Junta de Govern Local de 28 d'abril de 2008, en relació a l'ordre de retirada del rètol enquadrat en fons opac sobre el parament de façana, al c. Churruca, 57 bxs, en haver prescrit l'acció de reposició d'aquest rètol.

Segon.- Arxivar l'expedient en haver acabat el procediment administratiu, per retirada del rètol en banderola i prescripció de l'adossat a façana.

Tercer.- Notificar-ho a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

21        ACCEPTAR LES SUBVENCIONS ATORGADES PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A PROJECTES DE SERVEIS SOCIALS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

1. L'Ajuntament de Mataró en data 14 d'abril de 2008 va sol·licitar subvencions a la Diputació de Barcelona per a programes en l'àmit de benestar social en el marc del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat.

2. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en dates 20 de juny i 3 de juliol de 2008, ha aprovat la concessió, entre d'altres, dels següents ajuts:

CodiXBMQ                       finalitat                                                                   import

08/Y/38624           Programa d'Atenció a Persones amb Dependència        18.000,00€

08/Y/45297           Finançament dels serveis d'atenció domiciliària                                          108.150,00€

08/Y/45291           Agenda Solidaritat Local                                                     14.400,00€

08/Y/45296           Mares i Dones                                                                         1.080,00€

08/Y/45292           Joves dif. Inserció                                                                  2.280,00€

08/Y/45295           Club Social                                                                             9.000,00€

08/Y/45298           Pla municipal de drogodependències                                                               12.425,50€

08/Y/45290           Finançament dels serveis socials bàsics                         91.656,95€

08/Y/45299           Creixement SAD                                                   15.000,00€

En conseqüència, la sotasignant proposa a la Junta de Govern local l'adopció del següent acord:

 

Primer.- Acceptar les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona per als següents projectes de serveis socials:

 

Codi XBMQ                  finalitat                                                                 import

08/Y/38624           Programa d'Atenció a Persones amb Dependència       18.000,00€

08/Y/45297           Finançament dels serveis d'atenció domiciliària           108.150,00€

08/Y/45291           Agenda Solidaritat Local                                           14.400,00€

08/Y/45296           Mares i Dones                                                         1.080,00€

08/Y/45292           Joves dif. Inserció                                                     2.280,00€

08/Y/45295           Club Social                                                              9.000,00€

08/Y/45298           Pla municipal de drogodependències                                                               12.425,50€

08/Y/45290           Finançament dels serveis socials bàsics                         91.656,95€

08/Y/45299           Creixement SAD                                                   15.000,00€

Segon.- Comunicar aquest acord a l'Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

22        RATIFICAR EL DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 6459/2008, DE DATA 23 DE JULIOL D'APROVACIÓ DE SIGNATURA DEL CONTRACTE PROGRAMA 2008-2011 PER A LA COORDINACIÓ, COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL PER A L'EXERCICI 2008.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Per decret número 6459/2008, de data 23 de juliol, l'Alcalde de l'Ajuntament de Mataró ha resolt aprovar la signatura del Contracte programa 2008-2011 per a la coordinació, cooperació i col·laboració amb el Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social per a l'exercici 2008.

El mateix decret disposa que ha de ser ratificat per la Junta de Govern Local, que és l'òrgan a qui correspon la seva aprovació, segons les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Mataró per l'any 2008.

En conseqüència, el sotasignat proposa a la Junta de Govern local l'adopció del següent acord:

Primer.- Ratificar el decret número 6459/2008, de data 23 de juliol, que en la seva part dispositiva resolia el següent:

"1.- Aprovar la signatura del Contracte Programa 2008-2011 per a la coordinació, cooperació  i col·laboració entre la Conselleria d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat i  l'Ajuntament de Mataró en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar i de les fitxes dels programes de l'exercici 2008.

2.- Acceptar les aportacions que consten en el Contracte Programa i les fitxes annexes, per un import total de 1.793.939,11 €, pels següents conceptes:

Fitxa núm. 1: Serveis Socials bàsics

 Professionals equips bàsics, servei d'atenció domiciliària i teleassistència: 692.163,50 €

 Professional de referència de discapacitats: 37.991,72 €

 Referent de la dependència: 45.000 €

 Pla de suport per PIA: 37.332,60 €

 Serveis d'atenció domiciliària per dependències: 264.343,50 €

Fitxa núm. 2: Serveis d'intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents:  50.000 €

Fitxa núm. 5: Programa Minuts Menuts: 38.839,10 €

Fitxa núm. 6: Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per als seus fills i filles: 10.270 €

Fitxa núm. 7: Acollida i integració a persones estrangeres immigrades: 312.236,69 €

Fitxa núm. 8: Programa d'inclusió social: 68.258,34 €

Fitxa núm. 9: Servei de transport adaptat : 91.873.66 €

Fitxa núm. 19: Equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA): 144.380 €

Fitxa núm. 22: Accions formatives per a professionals dels serveis socials : 1.250 €

3.- Ratificar aquest decret per la Junta de Govern Local.

4.- Notificar aquesta resolució al Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, a efectes de la signatura del Contracte Programa i les fitxes annexes."

Segon.- Notificar aquest acord al Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

CMI VIA PÚBLICA

23       DONAR-SE PER ASSABENTADA I ACCEPTAR EL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA 36/2008, DE 23 D'ABRIL DE 2008, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 15 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 169/2008 INTERPOSAT PEL SENYOR MARCOS MANJARIN MIRAS.

El senyor Oriol Batista Gázquez, conseller delegat de Via Pública, presenta la proposta següent:

"En data 14 de novembre de 2007, per Decret núm. 9346/2007, el Conseller Delegat de Via Pública resolgué la desestimació del recurs de reposició interposat pel Sr. Marcos Manjarin Miras contra una sanció imposada per infracció en matèria de tràfic en l'expedient núm. 067186437.

L'esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 169/2008 pel Jutjat Contenciós Administratiu 15 de Barcelona.

En data 23 d'abril de 2008, practicades les actuacions processals procedents i celebrada vista oral el 21/04/2008, es dictà sentència núm. 36/2008 resolent-se "1. Desestimar la prescripción alegada. 2. Dejar sin efecto la pérdida de 2 puntos al amparo de la Ley 17/2005. 3. No hacer pronunciamiento respecto a las costas"

A la vista del contingut de la sentència recaiguda esmentada.

Fent ús de les atribucions conferides a Alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de disposicions legals, i d'acord amb les competències delegades per Resolució d'Alcaldia de data 6 de febrer de 2008, a la Junta de Govern, PROPOSO:

Primer.- Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de la sentència 36/2008, de 23 d'abril de 2008, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 15 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 169/2008 contra la resolució formulada per Decret núm. 9346/2007, de data 14 de novembre de 2007, del Conseller Delegat de Via Pública.

Segon.- Comunicar l'acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per a que procedeixi a la seva execució."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

24       DONAR-SE PER ASSABENTADA I ACCEPTAR EL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA 100/08, DE 16 DE JUNY DE 2008, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 15 DE BARCELONA, EN RELACIÓ  AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 265/2008-B INTERPOSAT PEL SENYOR ERNEST PEÑALBA BECKMANN.

El senyor Oriol Batista Gázquez, conseller delegat de Via Pública, presenta la proposta següent:

"En data 16 de gener de 2008, per Decret núm. 494/2008, el Conseller Delegat de Via Pública resolgué la desestimació del recurs de reposició interposat pel Sr. Ernest Peñalba Beckmann contra una sanció imposada per infracció en matèria de tràfic en l'expedient núm. 067192217.

L'esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 265/2008-B, pel Jutjat Contenciós Administratiu 15 de Barcelona.

En data 16 de juny de 2008, practicades les actuacions processals procedents i celebrada vista oral el 12/06/2008, es dictà sentència núm. 100/08 resolent-se  la desestimació de la demanda interposada pel Sr. Ernest Peñalba Beckmann contra l'Ajuntament de Mataró.

A la vista del contingut de la sentència recaiguda esmentada.

Fent ús de les atribucions conferides a Alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de disposicions legals, i d'acord amb les competències delegades per Resolució d'Alcaldia de data 6 de febrer de 2008, a la Junta de Govern, PROPOSO:

Primer.- Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de la sentència 100/08, de 16 de juny de 2008, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 15 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 265/2008-B contra la resolució formulada per Decret núm. 494/2008, de data 16 de gener de 2008, del Conseller Delegat de Via Pública.

Segon.- Comunicar l'acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per a que procedeixi a la seva execució."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

25       DONAR-SE PER ASSABENTADA I ACCEPTAR EL CONTINGUT DE LA SENTENCIA NÚM. 223/2008, DE 23 DE MAIG DE 2008, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 5 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 117/2007-I, INTERPOSAT PER LA SENYORA RAMONA PARÉS RIFÀ.

El senyor Oriol Batista Gázquez, conseller delegat de Via Pública, presenta la proposta següent:

"En data 30 de gener de 2007, per Decret núm. 1021/2007, el Conseller Delegat de Seguretat i Prevenció resolgué la desestimació del recurs de reposició interposat per la Sra. Ramona Parés Rifà contra una sanció imposada per infracció en matèria de tràfic en l'expedient núm. R000013130.

L'esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 117/2007-I, pel Jutjat Contenciós Administratiu 5 de Barcelona.

En data 23/05/2008, practicats tots els tràmits processals pertinents i celebrada vista oral el dia 20/05/2008, es dictà sentència núm. 223/2008 estimatòria del recurs promogut per la Sra. Ramona Parés Rifà contra l'Ajuntament de Mataró.

A la vista del contingut de la sentencia recaiguda amb 223/2008, de 23 de maig  de 2008 i atesa la signatura marginal d'en Luis Miguel Clemente Marín com a lletrat director que dona informe a aquesta proposta.

Fent ús de les atribucions conferides a Alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de disposicions legals, i d'acord amb les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 6 de febrer de 2008, a la Junta de Govern, PROPOSO:

Primer.- Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de la sentencia núm. 223/2008, de 23 de maig de 2008, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 5 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 117/2007-I, contra la resolució formulada per Decret núm. 1021/2007, de data 30 de gener de 2007, del Conseller Delegat de Seguretat i Prevenció.

Segon.- Comunicar l'acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per a que procedeixi a la seva execució."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

26        DONAR-SE PER ASSABENTADA I ACCEPTAR EL CONTINGUT DE LES SENTÈNCIES 213 DE 10 DE JULIOL DE 2008, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 9 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 474/2006-F I NÚM. 302 DE 30 D'OCTUBRE DE 2007, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 13 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 478/2006-A INTERPOSATS PEL SENYOR ORIOL GIL PARÉS.

El senyor Oriol Batista Gázquez, conseller delegat de Via Pública, presenta la proposta següent:

"En data 27 d'abril de 2006, per Decret núm. 3892/2006, el Conseller Delegat de Seguretat i Prevenció resolgué la desestimació del recurs de reposició interposat pel Sr. Oriol Gil Parés contra una sanció imposada per infracció en matèria de tràfic en l'expedient núm. R000002104.

L'esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 474/2006-F, pel Jutjat Contenciós Administratiu 9 de Barcelona.

En data 10 de juliol de 2008, practicades les actuacions processals procedents i celebrada vista oral el 10/07/2008, es dictà sentència núm. 213 resolent-se "desetimar la demanda interpuesta por la parte actora(...) contra el Ayuntamiento de Mataró (...) confirmando íntegramente la misma por ser ajustada a derecho y sin hacer especial imposición de  costas"

Així mateix en intrinseca  relació  amb l'anterior sentencia,  en data 28 de juny de 2006, per Decret núm. 6030/2006, el Conseller Delegat de Seguretat i Prevenció resolgué la desestimació del recurs de reposició interposat pel Sr. Oriol Gil Parés contra una sanció imposada per infracció en matèria de tràfic en l'expedient núm. R000007965.

L'esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 478/2006-A, pel Jutjat Contenciós Administratiu 13 de Barcelona.

En data 30 d'octubre de 2007, practicades les actuacions processals procedents i celebrada vista oral el 19/06/2007, es dictà sentència núm. 302 resolent-se "desetimar el presente recurso contencioso administrativo478/2006-A promovido por D. Oriol Gil Parés contra el Ayuntamiento de Mataró (...). Sin costas" de la que ara es dona compte per raons d'eficiència i en espera que la segona demanda revisada pel Tribunal fos dictada.

A la vista del contingut de les sentències recaigudes esmentades.

Fent ús de les atribucions conferides a Alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de disposicions legals, i d'acord amb les competències delegades per Resolució d'Alcaldia de data 6 de febrer de 2008, a la Junta de Govern, proposo:

Primer.- Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de la sentència 213 de 10 de juliol de 2008, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 9 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 474/2006-F contra la resolució formulada per Decret núm. 3892/2006, de data 27 d'abril de 2006, del Conseller Delegat de Seguretat i Prevenció.

Segon.- Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de la sentència relacionada amb l'anterior núm. 302 de 30 d'octubre de 2007, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 13 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 478/2006-A contra la resolució formulada per Decret núm. 6030/2006, de data 28 de juny de 2006, del Conseller Delegat de Seguretat i Prevenció.

Tercer.- Comunicar l'acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per a que procedeixi a la seva execució."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

Precs i Preguntes :  No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les nou hores i vint minuts del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.