Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

13/05/2008

Escoltar

13/05/2008

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

Decret

3900/2008 de 8 de maig

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 13 de maig de 2008

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper DIMARTS 13 de maig de 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 28 d'abril de 2008.

2 DESPATX OFICIAL

CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

-Llicències d'Activitats-

3 Acceptar la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona que desestima el recurs ordinari núm. 577/2006 A, interposat per France Telecom España, SA.

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Adjudicació del servei públic a domicili de suport a la llar i atenció a la persona en el municipi de Mataró.

-Servei de Secretaria General-

5 Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per l'empresa PROINOSA contra liquidació practicada en exercici de dret de repetició d'indemnització per danys.

6 Deixar sense efecte la liquidació practicada a l'associació Unió de Botiguers de Mataró en concepte d'indemnització per danys.

-Servei de Recursos Humans-

7 Convocatòria per contractar un/a coordinador/a de la llei de barris, mentre duri l'execució d'aquest projecte, entre personal funcionari de carrera o laboral fix amb categoria de tècnic/a mitjà/na o superior, mitjançant concurs de mèrits.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

8 Aprovació inicial del Projecte executiu d'enderroc d'edifici al carrer Muntanya 1, cantonada carrer Transversal.

9 Aprovació inicial del Projecte d'equipament municipal a l'antiga fabrica Cabot Barba i encarregar l'execució de les obres a PUMSA com administració actuant del desenvolupament urbanístic del sector.

10 Aprovació del Projecte executiu dels treballs de millora i adequació de diferents espais a nous usos del CEIP Anxaneta.

CMI VIA PÚBLICA

-Servei de Policia Local-

11 Concedir la medalla al Mèrit Professional de 2a. categoria al Sr. Leonardo Àvila García Sotsinspector cap de l'Àrea Operativa de la Policia Local de Mataró, en els termes dels Decrets 3175/2008 i 3321/2008.

12 Declarar extingit el conveni subscrit en el seu dia entre l'Ajuntament de Mataró i el Consorci Localret per finalització del seu termini de durada i per pèrdua d'interès de l'objecte d'aquest .

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

ACTA NÚM. 11/2008 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 13 DE MAIG DE 2008.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el tretze de maig de dos mil vuit, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

En Ramon Bassas Segura 1r Tinent d'Alcalde

Na Quiteria Guirao Abellán 2na Tinent d'Alcalde

En Francesc Teixidó i Pont 3r Tinent d'Alcalde

Na Alícia Romero Llano 4ta Tinent d'Alcalde

Na Montserrat López Figueroa 5èna Tinent d'Alcalde

En Oriol Batista Gázquez 6è Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 7è Tinent d'Alcalde

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 28 d'abril de 2008.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

-Llicències d'Activitats-

3 ACCEPTAR LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 11 DE BARCELONA QUE DESESTIMA EL RECURS ORDINARI NÚM. 577/2006 A, INTERPOSAT PER FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA.

La senyora Alicia Romero Llano, consellera delegada d'Innovació i Promoció de Ciutat, presenta la proposta següent:

"El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona ha dictat sentència el 10 de març de 2008, que desestima el recurs ordinari núm. 577/2006-A, interposat per France Telecom España, SA, contra l'ordre de desconnexió dels sistemes sense llicència de l'estació base de telefonia mòbil situada al Camí de Sant Crist, 27.

La sentència és favorable als interessos municipals, declara ajustat a dret l'acte administratiu impugnat, ja que la lliure prestació de serveis de telefonia mòbil, com qualsevol empresa, se sotmet a les exigències derivades de la clàusula de l'Estat social; la nova instal·lació no estava emparada per la llicència anterior, ni podia ser objecte de llicència, ni era legalitzable; la mesura adoptada per l'Ajuntament és proporcional i congruent amb els motius i les finalitats justificatives.

Vist l'article 104 de la Llei 29/1998 reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo els següents acords:

Primer.- Acceptar la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, que desestima el recurs ordinari núm. 577/2006-A, interposat per France Telecom España, SA, contra l'ordre de desconnexió dels sistemes sense llicència de l'estació base de telefonia mòbil situada al Camí de Sant Crist, 27.

Segon.- Comunicar l'acord al Tribunal als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

4 ADJUDICACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC A DOMICILI DE SUPORT A LA LLAR I ATENCIÓ A LA PERSONA EN EL MUNICIPI DE MATARÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient d'homologació d'empreses per a la prestació, mitjançant concert, del servei públic a domicili de suport a la llar i atenció a la persona en el municipi de Mataró.

Atès l'informe emès per la Cap del Servei de Sanitat i Serveis Socials de l'Ajuntament de Mataró, de data 23 d'abril de 2008, mitjançant el qual proposa l'homologació de les empreses "Gesex Atenció Domiciliària, SL", "Clece, SA", "Grupo BB Servicios Diversos, SL" i "MAP Serveis a les Persones, SL".

Tenint en compte que la previsió de consignació per a la partida 60540/313320/22706 dels pressupostos municipals per als anys 2008, 2009 i 2010 es preveu l'existència de crèdit adequat i suficient per a atendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.- Modificar la clàusula cinquena del plec de condicions tècniques que regeixen la contractació del servei públic a domicili de suport a la llar i atenció a la persona en el municipi de Mataró, en el sentit de variar la data d'inici de la prestació del servei, que serà a partir del dia 1 de juny de 2008, i en conseqüència variar també la data de finalització del contracte, que serà el dia 31 de maig de 2010, tot mantenint la durada de dos anys prevista pel contracte.

Segon.- Homologar, per a la prestació, mitjançant concert, del servei públic a domicili de suport a la llar i atenció a la persona en el municipi de Mataró, a les empreses "Gesex Atenció Domiciliària, SL", "Clece, SA", "Grupo BB Servicios Diversos, SL" i "MAP Serveis a les Persones, SL"; amb un pressupost màxim previst per la durada total del contracte de 1.350.000'00 €, IVA inclòs.

Tercer.- Supeditar l'efectivitat de l'homologació de les empreses "Gesex Atenció Domiciliària, SL" i "MAP Serveis a les Persones, SL", al fet que aportin el certificat positiu d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i el certificat positiu d'estar al corrent amb les seves obligacions amb la seguretat social.

Quart.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 60540/313320/22706, de la següent manera:

Any 2008 393.750'00 € (doc. compt. D núm. 18961)

Any 2009 450.000'00 € (doc. compt. DFUT núm. 16873)

Any 2010 281.250'00 € (doc. compt. ADFUT núm. 18963)

Cinquè.- Pel que fa als exercicis pressupostaris de 2009 i 2010, supeditar l'efectivitat de la present homologació a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida dels pressupostos que l'Ajuntament de Mataró aprovi.

Sisè.- Aprovar les anotacions comptables inverses A/ núm. 18964, de 56.250'00 € i AFUT/ núm. 18962, de 225.000'00 €, corresponents al canvi de periodificació de la despesa prevista per a l'execució del contracte

Setè.- Requerir a les empreses adjudicatàries a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixin a favor de l'Ajuntament de Mataró, cada una d'elles, una fiança d'un import de 13.500 € i paguin, també cadascuna d'elles, l'import de 23'75 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Vuitè.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

-Servei de Secretaria General-

5 ESTIMAR PARCIALMENT EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER L'EMPRESA PROINOSA CONTRA LIQUIDACIÓ PRACTICADA EN EXERCICI DE DRET DE REPETICIÓ D'INDEMNITZACIÓ PER DANYS.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"En data 13 de desembre de 2007, l'empresa PROINOSA interposa Recurs de Reposició contra la notificació de la liquidació número 3060441-33882739 de data 22 d'octubre de 2007, practicada per un import de 10.872,87 euros, en concepte d'exercici del dret de repetició per dany, d'acord amb el fonament de dret cinquè de la sentència número 894/2006, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, de 27 de novembre, dictada e el Recurs número 1170/2003, interposat per la Sra. Remedios Pérez López.

Per decret numero 733/2008, de 23 de gener, es va requerir al representant de l'empresa perquè esmenés l'escrit tal i com va fer en data 13 de març de 2008. En resposta, el representat de l'empresa aporta una escriptura de poder notarial i designa a efectes de notificacions el seu despatx professional.

El recurs de reposició es fonamenta, entre altres raons, en què l'empresa PROINOSA no ha rebut cap notificació de l'acord definitiu de la Junta de Govern Local de data 4 de juny de 2007 pel qual es declara la responsabilitat mancomunada de l'empresa PROINOSA i MONTALGAS en la caiguda a la via pública de la Sra. Remedios Pérez López i es liquida a cada una de les empreses la quantitat de 10.872,875 euros, en exercici del dret de repetició reconegut en la indicada sentència.

Examinat l'expedient administratiu, hi consta que el dia 20 de juny de 2007 es va practicar a l'empresa PROINOSA la notificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 4 de juny de 2007; aquesta adreça coincideix també amb la que consta a la liquidació practicada per l'Organisme Autònom Local de Gestió Tributaria de data 22 d'octubre de 2007, que ha rebut tal i com manifesta en l'escrit de recurs de reposició interposat. Aquesta situació esdevindria suficient per presumir que l'empresa PROINOSA va tenir coneixement de la notificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 4 de juny de 2007, que ara nega haver rebut.

Malgrat tot, és més adient tornar a efectuar la pràctica de la notificació de l'Acord de la Junta de Govern Local de data 4 de juny de 2007, no només per motius de seguretat jurídica en la tramitació de l'expedient administratiu, sinó també per facilitar al representant de l'empresa PROINOSA la possible impugnació del contingut de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local.

La notificació de l'esmentat Acord i de les posteriors actuacions administratives seran practicades en el despatx professional del lletrat representant de PROINOSA atès el poder notarial aportat amb el recurs de reposició i l'escrit de data 13 de març de 2008.

Per aquesta raó, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent, acord:

Primer.- Estimar parcialment el Recurs de Reposició interposat en data 13 de desembre de 2007 per l'empresa PROINOSA contra la notificació de la liquidació número 3060441-33882739 de data 22 d'octubre de 2007 i procedir a la notificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 4 de juny de 2007 en el despatx professional del representant d'aquesta empresa.

Segon.- La notificació contindrà novament expressió dels recursos susceptibles de poder ser interposats per l'empresa i anirà adjuntada de la liquidació practicada."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

6 DEIXAR SENSE EFECTE LA LIQUIDACIÓ PRACTICADA A L'ASSOCIACIÓ UNIÓ DE BOTIGUERS DE MATARÓ EN CONCEPTE D'INDEMNITZACIÓ PER DANYS.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"En data 5 de desembre de 2007 es va notificar a l'associació Unió de Botiguers l'acord de la Junta de Govern Local de l'ajuntament de Mataró de data 26 de novembre de 2007 que va declarar la responsabilitat de l'associació en la caiguda a la via pública de la Sra. Maria Ibern Prats el passat 16 de novembre de 2000, en l'exercici del dret de repetició reconegut en el fonament de dret tercer de la sentencia número 286, de 3 d'abril de 2007, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, dictada en el recurs ordinari número 139/2006.

En aquesta sessió es va acordar també practicar una liquidació a l'associació Unió de Botiguers per l'import de la indemnització que havia estat abonada per la companyia asseguradora municipal. En la data de l'accident, la Unió de Botiguers estava realitzant la instal·lació de les llums de Nadal a la Pl. de les Treses

Posteriorment, en data 3 de gener de 2008, la Unió de Botiguers va interposar recurs de reposició contra l'acord de la Junta de Govern Local, que va ser desestimat per acord de data 21 de gener de 2008, i es va confirmar la liquidació número 1952327-0 per la quantitat d'11.114,74 euros corresponent a la indemnització abonada per la companyia asseguradora municipal a la reclamant.

La Unió de Botiguers ha manifestat en reiterades ocasions que, quan es va produir la caiguda a la via pública de la reclamant, havien contractat la instal·lació de les llums a l'empresa Comercial Papiol 54 SL. L'associació s'ha posat en contacte amb aquesta empresa que ha assumit la responsabilitat econòmica a través de la seva companyia asseguradora, que és la mateixa que la companyia municipal.

Per aquesta raó, Zurich España Companyia de Seguros y Reaseguros SA ha comunicat a l'Ajuntament de Mataró que "el siniestro ocurrido el día 16 de noviembre de 2000, por el que la reclamante Doña María Ibern Prats interpuso Recurso Contencioso Administrativo número 139/06, con resultado de estimación parcial del mismo, no tendrá impacto económico en la póliza de Responsabilidad Civil suscrita con el Ayuntamiento de Mataró". Aquesta afirmació de la companyia asseguradora municipal significa que la càrrega de sinistralitat imputada a l'Ajuntament de Mataró ha quedat rebaixada en l'import d'11.114,74 euros, situació que aconsella deixar sense efecte la liquidació municipal número 1952327-0 practicada a Unió de Botiguers de Mataró (NIF G-62439849) pel referit import, perquè ja no te sentit repetir una indemnització no imputada a la pòlissa municipal.

Per aquesta raó, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent, acord:

Pimer.- Deixar sense efecte la liquidació número 192327-0 practicada a l'associació Unió de Botiguers de Mataró (NIF G-62439849) per un import d'11.114,74 euros, en concepte d'indemnització per danys.

Segon.- Comunicar aquesta resolució al Servei d'Ingressos de l'Ajuntament de Mataró i a l'Organisme Autònom Local de Gestió Tributaria perquè formalitzin la baixa de la liquidació número 192327-0.

Tercer.- Notificar aquest acord a l'associació Unió de Botiguers de Mataró i a l'empresa Comercial Papiol 54."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

-Servei de Recursos Humans-

7 CONVOCATÒRIA PER CONTRACTAR UN/A COORDINADOR/A DE LA LLEI DE BARRIS, MENTRE DURI L'EXECUCIÓ D'AQUEST PROJECTE, ENTRE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA O LABORAL FIX AMB CATEGORIA DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA O SUPERIOR, MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Aquesta Corporació necessita contractar un/a coordinador/a de la llei de barris, de forma temporal, mentre duri l'execució del projecte, que preveu la seva finalització el 2013.

El 14 d'abril de 2008, la Junta de Govern de l'Ajuntament de Mataró ha aprovat les Bases Generals dels processos selectius per a la cobertura de vacants temporals, ja sigui de la plantilla de funcionaris o de laborals.

Aquestes bases es troben publicades a la pàgina web municipal mataro.cat. Les bases són la normativa reguladora d'aquesta convocatòria i per tant és imprescindible conèixer el seu contingut, si es participa en el procés selectiu.

Les funcions que realitzarà són les següents:

Missió:

Assegurar la coordinació i treball en equip de totes les àrees implicades al projecte i planificar, preparar, coordinar, controlar i avaluar el conjunt d'actuacions i programes en col·laboració amb els serveis o òrgans de gestió que tenen la responsabilitat de la realització de cada programa.

Funcions:

· Coordinar la implementació dels programes per assegurar sinèrgies, evitar contradiccions i donar un sentit únic al projecte, analitzant les actuacions de tots els programes amb una visió general única.

· Arribar al nombre màxim de llars per l'assoliment de resultats avaluables en la rehabilitació o instal·lació d'ascensors.

· Assegurar la realització dels programes socials, resolent les incidències que afectin a la relació veïnal

· Actuar com a secretari tècnic dels òrgans de direcció i participació i fer d'interlocutor responsable del pla amb tots els agents implicats, per exemple, responsabilitzar-se de les trameses de documentació de control de seguiment i arxiu a la Generalitat.

· Proposar mesures per fomentar la participació i la comunicació del Pla.

· Seguir les incidències de les obres dia a dia, i proposar millores per assegurar la bona relació veïnal.

· Fer el seguiment dels acords presos en el Consell Territorial.

· Buscar recursos econòmics, juntament amb els serveis implicats, per al finançament de tots els programes previstos.

· Preparar i redactar els informes de seguiment d'avaluació i l'informe final

· Altres funcions de la seva competència professional que el seu cap jeràrquic li encarregui.

Retribució: A/B CD= 24; CE= XV

La jornada laboral estarà subjecta a les necessitats del servei.

Requisits de participació:

S'han de complir com a màxim quan finalitzi la data de presentació de sol·licituds.

1. Estar en servei actiu a l'Ajuntament de Mataró.

2. Ser funcionari de carrera o laboral fix a una plaça de grup A (A1) o B (A2).

D'acord amb les atribucions que em corresponen segons l'art. 55 del Decret 214/90 de 30 de juliol, pel qual s'aproven el Reglament del Personal al servei de les Entitats Locals i disposicions concordants, RESOLC:

Primer.- Convocar proves selectives pel sistema de concurs de mèrits, que contindrà les següents parts:

a) Prova de català. Si alguna persona no acredita els coneixements de català de nivell C, realitzarà la/es prova/es corresponent/s desprès de la prova pràctica.

b) Prova/es pràctica/ques eliminatòria/es, amb una puntuació total de 20. Es basaran en els següents temes:

- Projectes de intervenció integral en àrees d'atenció especial. Llei 2/2004

- La rehabilitació dels elements comuns dels edificis. Oficines Locals d'Habitatge. Decret 455/2004

- La supressió de barreres arquitectòniques. Millora de l'accessibilitat en els edificis. Decret 455/2004

- La difusió dels objectius a assolir en la millora de barris entre els ciutadans.

- Les comunitats de propietaris de diverses cultures i la dificultat de prendre acords.

- La implicació dels ciutadans en els diversos programes socials

- El control de la despesa, els indicadors i els objectius dels projectes.

- Els programes socials adreçats a infants, joves i gent gran.

- Els programes de dinamització educativa, cultural i esportiva.

c) Valoració de mèrits, amb una puntuació total de 10, d'acord amb el punt 8.5 de les bases generals.

- Es considerarà formació específica del lloc, tota la relacionada amb la gestió de projectes, habilitats de direcció d'equips, normativa aplicable a les funcions del lloc, redacció d'informes.

- Es considerarà formació general, tota la relacionada amb les eines d'ofimàtica d'us habitual (1 diploma per tipus de coneixements), legislació aplicable a l'Administració.

- Es tindrà en compte la formació reglada diferent i igual o superior al requisit de la convocatòria, de les següents carreres universitàries: gestió i administració pública, empresarials, administració i direcció d'empreses, economia, ciències polítiques, sociologia, arquitectura, arquitectura tècnica, enginyeria, enginyeria tècnica.

- Es valorarà com a experiència professional en qualsevol Administració Pública o a l'empresa privada, en un lloc de treball equivalent al que és objecte de convocatòria, tota la realitzada com a tècnic/a de grau mitjà o superior amb un nivell de responsabilitat de direcció de projectes d'obres públiques i/o direcció de projectes de serveis a la persona, sempre que estiguin convenientment acreditats o es coneguin d'ofici per haver estat realitzats a l'Ajuntament de Mataró.

- Es valorarà com a experiència professional a l'Administració Pública o a l'empresa privada, en tasques diferents, tota la realitzada com a tècnic/a mitjà/na o superior en qualsevol altre àmbit no puntuat a l'apartat anterior.

- Es valorarà com 'altres mèrits', haver fet de docent, ponent o formador en tasques relacionades.

Tot això, sense perjudici que l'òrgan de selecció pugui acordar a més d'aquests, valorar altres mèrits aportats per les persones presentades.

La documentació per a aquesta fase del procés selectiu, no serà necessari lliurar-la en el moment de presentar la sol·licitud. El servei de Recursos Humans obrirà un període de presentació de documents, un cop iniciat el procés selectiu i prèviament a la fase de concurs. Durant aquest període, es posarà a l'abast de les persones candidates que ho necessiten, assessorament especialitzat per a acreditar correctament l'historial professional.

d) Entrevista personal. La puntuació màxima serà de 2 punts. Podrà contenir proves psicotècniques si aquestes no formen part de les proves anteriors. Aquesta prova no tindrà caràcter eliminatori i es realitzarà si l'òrgan de selecció així ho acorda. Si es decidís no realitzar-la, explicarà els motius a l'acta de sessió corresponent.

Segon.- Nomenar les següents persones com a membres de l'òrgan de selecció d'aquest procés:

President: Sr. Josep Palacios Manuel, cap del servei de Nova Ciutadania.

Vocal 1 i presidenta suplent: Sra. Carme Martí i Julià, cap del servei d'Ocupació de l'IMPEM.

Vocal 2: Sr. Ricardo Baró, cap del servei de medi ambient i sostenibilitat;

Vocal 3: Sra. Júlia Ortega Ramos, psicòloga del Servei de Recursos Humans.

Vocals suplents: Sra. Alicia Posada Arribas, assessora jurídica de l'IMPEM, Sra. Merche Baeza Garcia, assessora jurídica del servei de Recursos Humans; Sr. Angel Remacha, cap de la secció de Promoció de ciutat i comerç, de l'IMPEM.

Secretària: Sra. Carme Cañizares Bruguera, tècnica de gestió de Serveis Territorials;

Secretari suplent: Sra. Cristina Moratalla de la Rosa, administrativa del servei de Recursos Humans.

Hi serà present durant tot el procés selectiu, amb veu i sense vot, un membre del comitè de personal laboral o de la Junta de Personal funcionari.

Tercer.- Obrir termini de presentació de sol·licituds durant 10 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

8 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU D'ENDERROC D'EDIFICI AL CARRER MUNTANYA 1, CANTONADA CARRER TRANSVERSAL.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, president de la comissió informativa municipal de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte executiu d'enderroc d'edifici al carrer Muntanya, 1, cantonada carrer Transversal", redactat per l'arquitecte tècnic Pere Contreras, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la descripció i valoració de les feines d'enderroc d'un edifici situat al número 1 del carrer de la Muntanya, que fa cantonada amb el carrer Transversal i el Torrent de la Pólvora, al barri de Cirera, amb un pressupost d'execució per contracte de 36.654,31, € IVA inclòs.

El solar dóna a tres carrers, amb un desnivell important entre el carrer Transversal i el carrer Muntanya. Consta d'un únic edifici amb façana principal al carrer Muntanya, i uns locals semisoterrats d'una alçada, derivats del fort desnivell, que donen al carrer Transversal. Al Torrent de la Pólvora hi ha un accés al pati de la finca.

Aquest projecte especifica les feines d'enderroc de l'edifici de l'antiga escola bressol de Cirera, i els locals semisoterrats que donen al carrer Transversal, i es preveu deixar el solar net de construccions i instal·lacions amb paviment de terra sense cap tipus de solera ni paviment antic. Per a la configuració de tot el complex existent en el solar així com la situació i desnivells entre carrers, es preveu que, a més de deixar lliure el solar, es deixaran els murs posteriors del locals semisoterrats, juntament amb el mur de mamposteria que fa de façana al carrer Transversal. Es retallarà el mur perimetral a l'alçada de l'escala de vianants que comunica els carrers Transversal i Muntanya.

Una vegada acabats tots els treballs, està prevista la col·locació d'una tanca metàl·lica en tota la llargada de la façana.

Les feines d'enderroc tenen una durada prevista d'un mes segons el projecte i s'executaran ordenadament i per etapes, la qual cosa fa que sigui compatible amb l'adopció de les imprescindibles mesures de seguretat del procés.

Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir els projectes d'obres locals ordinàries.

Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

Atès que el projecte ha superat el tràmit previst en l'article 36 del ROAS, sobre l'examen previ d'aquest documents tècnics, quan aquests no hagin estat elaborats pels serveis tècnics municipals.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el "Projecte executiu d'enderroc d'edifici al carrer Muntanya, 1, cantonada carrer Transversal", redactat per l'arquitecte tècnic Pere Contreras, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la descripció i valoració de les feines d'enderroc d'un edifici situat al número 1 del carrer de la Muntanya, que fa cantonada amb el carrer Transversal i el Torrent de la Pólvora, al barri de Cirera, amb un pressupost d'execució per contracte de 36.654,31, € IVA inclòs.

Segon.- Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei municipal 8/87, de 15 d'abril, de règim local de Catalunya, i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit que no es presentin reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.- Notificar els anteriors acords als serveis municipals de Compres i Contractacions, Gestió Econòmica, Manteniment, Mobilitat, Participació Ciutadana i Urbanisme, als seus efectes."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

9 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'EQUIPAMENT MUNICIPAL A L'ANTIGA FABRICA CABOT BARBA I ENCARREGAR L'EXECUCIÓ DE LES OBRES A PUMSA COM ADMINISTRACIÓ ACTUANT DEL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC DEL SECTOR.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, president de la comissió informativa municipal de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"El "Projecte d'execució d'equipament cívic a l'antiga fàbrica Cabot i Barba al carrer Churruca", redactat per l'arquitecta municipal Olga Sallent Albarran, amb el suport dels tècnics del servei d'Obres, té per objecte la descripció i valoració dels treballs que s'ha d'executar per tal de transformar aquesta edificació fabril en un nou equipament cívic municipal, amb un pressupost d'execució per contracte de 2.736.841,09 €, IVA inclòs.

L'antiga fàbrica de Cabot i Barba, situada al carrer Churruca, 88, va ser un edifici projectat el 1889 per l'enginyer Eduard Culla i consistia inicialment en dues naus de planta baixa, però l'any 1897 l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch l'amplià i aixecà un pis.

Al tractar-se d'un edifici catalogat, amb un nivell de protecció A (Façanes, volumetria i estructura general de l'edifici), segons el Catàleg del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró, està previst que durant el tràmit d'informació pública aquest projecte es sotmeti a informe del consell, i s'escau, en l'acord d'aprovació definitiva es recolliran les suggerències.

Aquest projecte d'execució té per objecte convertir l'antiga fàbrica de Cabot i Barba, en el seu origen dedicada al gènere de punt, en un nou equipament municipal. Les característiques d'aquest centre seran la polivalència amb diverses funcions i usuaris, que compartiran espais i infraestructures per actuar com a pol d'atracció de l'activitat cultural.

El solar de forma rectangular, està delimitat pel nord amb passatge i nou edifici d'habitatges, a l'est pel carrer Churruca, al sud per passatge i nau de planta baixa i pis de Cabot i Barba i a l'oest amb pati d'illa i habitatges. Té una façana al carrer de 14,47 m i una altra de 35,90 m al passatge. La superfície total és de 886,92 m2 .

L'equipament de l'antiga fàbrica Cabot i Barba es convertirà en un espai per a fomentar i fer créixer la participació del ciutadà a la vida cultural i social de la ciutat. Es tractarà d'un edifici que oferirà nous espais i recursos al conjunt del municipi i seran els següents:

- Vestíbul

- Punt d'informació i atenció a l'usuari

- Punt de trobada (bar)

- Sala d'exposicions, o espai polivalent

- Direcció de l'equipament

- Viver d'entitats

- Sales de reunions

- Sala polivalent

- Magatzem

- Espais de circulació i serveis sanitaris

La distribució d'aquests espais serà la següent:

Planta Baixa:

L'accés principal de l'equipament es fa des del passatge exterior que delimita les dues naus de l'antiga fàbrica Cabot i Barba.

S'accedeix a l'edifici a través d'un vestíbul a triple alçada controlat per l'espai d'informació i bar.

L'espai d'accés i bar té la funció de punt de relació, trobada i orientació de l'edifici. El recinte de serveis es repeteix a les diferents plantes i incorpora: el nucli de comunicacions vertical (escala i ascensor), el recinte de neteja i un grup de lavabos adaptats a planta baixa i segona.

La planta baixa pretén ser un espai diàfan, però que alhora permeti la seva compartimentació incorporant un envà mòbil que divideix la sala polivalent en dos. També consta de vestidors i bany i un altre nucli de comunicacions vertical amb l'escala d'emergència. A planta baixa també s'incorporen altres espais d'administració com és el despatx de direcció i el servei de reprografia.

Planta Primera:

La Planta Primera consta d'una sala diàfana i un grup de tres sales de reunions, que es poden convertir en sis sales mitjançant envans mòbils.

Planta Segona:

La Planta Segona consta d'una gran sala polivalent, magatzem i vestidors.

Planta Sotacoberta:

La Planta Sotacoberta serà d'ús restringit i es reserva l'espai per a les instal·lacions.

El termini d'execució de les obres projectades és de 18 mesos a comptar des de la data de la formalització del l'acta de comprovació del replanteig.

Vist l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 3 d'abril de 2003 designant a Promocions Urbanístiques de Mataró SA- PUMSA, com administració actuant per a portar a terme la gestió integra del desenvolupament urbanístic del sector de planejament UA-d 69 (Fabrica Cabot i Barba).

Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

Atès que el projecte disposa dels documents tècnics que exigeix el ROAS per l'execució d'obres locals ordinàries.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2008, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el "Projecte d'execució d'equipament cívic a l'antiga fàbrica Cabot i Barba al carrer Churruca", redactat per l'arquitecta municipal Olga Sallent Albarran, amb el suport dels tècnics del servei d'Obres, té per objecte la descripció i valoració de les obres a realitzar per tal de convertir aquesta edificació fabril en un nou equipament cívic municipal al carrer Churruca núm. 88, amb un pressupost d'execució per contracte de 2.736.841,09 €, IVA inclòs.

Segon.- Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei municipal 8/87, de 15 d'abril, de règim local de Catalunya, i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit que no es presentin reclamacions dins de l'esmentat termini i que per part del Consell Municipal de Patrimoni Arquitectònic i Mediambiental, prèvia petició d'examen, s'informi favorablement el projecte.

Tercer.- Encarregar a PUMSA l'execució de les obres per tractar-se de l'administració actuant, segons encàrrec del Ple de l'Ajuntament de data 3 d'abril de 2003.

Quart.- Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Gestió Econòmica, Urbanisme, al Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Mediambiental de Mataró, Manteniment, Mobilitat i Participació Ciutadana, als seus efectes."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

10 APROVACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DELS TREBALLS DE MILLORA I ADEQUACIÓ DE DIFERENTS ESPAIS A NOUS USOS DEL CEIP ANXANETA.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, president de la comissió informativa municipal de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"A principis del mes de febrer de l'any 2007 va entrar en funcionament el Centre d'Educació Infantil i Primària de dues línies "Anxaneta", emplaçat entre la plaça de l'Havana i els carrers del Prat, d'Antonio de Solís i Floridablanca.

Una vegada els usuaris de l'esmentat equipament han constatat la possibilitat d'adequar determinats espais, tant interiors con exteriors, per a utilitzar-los per a desenvolupar i ampliar més activitats escolars i aconseguir d'aquesta manera un major rendiment de les instal·lacions, els tècnics del Servei d'Obres han redactat un document que contempla i valora aquestes millores.

El Projecte executiu dels treballs de millora i adequació de diferents espais a nous usos al CEIP Anxaneta, redactat pels serveis tècnics municipals, té per objecte la descripció i valoració d'una sèrie d'actuacions per tal d'adaptar i adequar uns espais existents a nous usos per a poder obtenir més rendiment de les instal·lacions.

També preveu l'execució de petites reparacions de deficiències que s'han detectat durant el seu funcionament, no imputables a l'empresa adjudicatària de l'equipament.

Les actuacions previstes en el projecte es desenvolupen dintre del recinte del centre, tant a l'interior com al pati.

Com que els treballs previstos en el projecte s'han d'executar durant les vacances, les quals coincideixen amb les activitats extraescolars i els casals d'estiu que es programin i, per tant, el temps real de què es disposa per a executar-los és d'un mes, el projecte s'ha redactat en funció de l'anterior condicionant, fet que provoca necessàriament que vàries empreses de diferents especialitats i sectors treballin dins d'aquest termini vacacional alhora en el centre, per tal d'aconseguir que abans d'iniciar-se el nou curs escolar les obres estiguin acabades.

Per aquest motiu el projecte apareix desglossat en les següents tasques :

Treballs

Pressupost (€)

IVA inclòs

A

Paleta, jardineria i lampista

58.334,88

B

Fuster i ferrer

59.998,08

C

Acondiciament acústic

43.057,52

D

Pintura

8.652,67

Total

170.043,15

Vist que el projecte reuneix la documentació mínima exigida pel ROAS per als projectes d'obres i reparacions locals ordinàries.

Vist que els treballs a executar es desenvolupen en l'interior del recinte de l'equipament i que en cap cas suposen modificació o augment del volum ja edificat, no és necessari sotmetre el projecte a informació pública.

Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir els projectes d'obres locals ordinàries.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar el Projecte executiu dels treballs de millora i adequació de diferents espais a nous usos al CEIP Anxaneta, redactat pels serveis tècnics municipals, que té per objecte la descripció i valoració d'una sèrie d'actuacions i reparacions per tal d'adaptar i adequar uns espais existents a nous usos per a poder obtenir major rendiment de les instal·lacions, amb un pressupost de 170.043,15 €, IVA inclòs.

El document s'ha redactat en funció del termini de què es disposa per a executar els treballs i de l'especialitat de les empreses actuants.

Les actuacions i imports són els següents:

Treballs

Pressupost (€)

IVA inclòs

A

Paleta, jardineria i lampista

58.334,88

B

Fuster i ferrer

59.998,08

C

Acondiciament acústic

43.057,52

D

Pintura

8.652,67

Total

170.043,15

Segon.- Facilitar al Servei de Compres i Contractacions la documentació que sigui necessària per a la contractació de les diferents actuacions, d'acord amb els procediments contractuals que els correspongui.

Tercer.- Comunicar els anteriors acords al Departament d'Educació, a l'IME i al Servei municipal de Gestió Econòmica, als seus efectes."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

CMI VIA PÚBLICA

-Servei de Policia Local-

11 CONCEDIR LA MEDALLA AL MÈRIT PROFESSIONAL DE 2A. CATEGORIA AL SR. LEONARDO ÀVILA GARCÍA SOTSINSPECTOR CAP DE L'ÀREA OPERATIVA DE LA POLICIA LOCAL DE MATARÓ, EN ELS TERMES DELS DECRETS 3175/2008 I 3321/2008.

El senyor Oriol Batista Gázques, conseller delegat de Via Pública, presenta la proposta següent:

"Vist el Decret 3175/2008, d'11 d'abril, pel que es resol atorgar diverses distincions i condecoracions a membres de la Policia Local i a d'altres membres de forces i cossos de seguretat, serveis i/o personal d'altres administracions públiques.

Vist el Decret 3321/2008, de 17 d'abril, d'esmena del Decret 3175/2008.

D'acord amb el que disposa l'art. 76 del Reglament de la Policia Local de Mataró en relació al procediment de concessió de les distincions i condecoracions.

Fent ús de les atribucions conferides a alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de desembre, de "medidas para la modernización del gobierno local"i per la resta de disposicions legals, i d'acord amb les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de 6 de febrer de 2008, a la Junta de Govern, PROPOSO:

Primer.- Concedir la medalla al Mèrit Professional de 2a. categoria al Sr. Leonardo Àvila García, sotsinspector cap de l'Àrea Operativa de la Policia Local de Mataró, en els termes dels Decrets 3175/2008 i 3321/2008.

Segon.- Comunicar el present acord a la persona interessada."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

12 DECLARAR EXTINGIT EL CONVENI SUBSCRIT EN EL SEU DIA ENTRE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I EL CONSORCI LOCALRET PER FINALITZACIÓ DEL SEU TERMINI DE DURADA I PER PÈRDUA D'INTERÈS DE L'OBJECTE D'AQUEST .

El senyor Oriol Batista Gázques, conseller delegat de Via Pública, presenta la proposta següen

"Antecedents

1. En data 10 de juliol de 2006 la Comissió de Govern ratificà la signatura d'un conveni de col·laboració amb el Consorci Localret per a la compra agregada de terminals de serveis de Trunking Digital Tetra.

2.L'empresa adjudicatària del contracte, Barsistel, S.L., va presentar un pressupost inicial per a l'Ajuntament de Mataró per un import de 108.982,52 Euros.

3. Conseqüentment, i d'acord amb el decret 5723/2006, de 20 de juny, del Conseller Delegat de Seguretat i Prevenció, va ser autoritzada i disposada una despesa per aquest import amb càrrec a la partida d'inversions en nova maquinària, 20220 22213Z 62330.

4. En el marc de les negociacions que posteriorment es van establir amb Localret, l'empresa adjudicatària i els municipis interessats, es va plantejar la possibilitat de revisar a la baixa els preus d'adjudicació. Com a conseqüència d'aquesta revisió, l'empresa Barsistel, S.L. presentà un pressupost definitiu per import de 108.947,79 Euros.

5. Existint una diferència a la baixa de 34,73 euros entre el pressupost inicial i el definitiu, en data 23 d'octubre de 2006, el Conseller Delegat de Seguretat i Prevenció, resolgué ordenar les modificacions dels documents comptables d'execució de la despesa als efectes d'establir l'autorització i disposició de l'import definitiu d'aquesta.

6. El passat 2 de novembre de 2006, Localret i Barsistel, SL van signar el contracte de subministrament de terminals Trunking Digital Tetra compatibles amb la xarxa RESCAT per a la Policia Local de l'Ajuntament de Mataró. Les clàusules primera i segona de l'esmentat contracte estipulaven tant l'objecte (amb detall de llurs característiques tècniques), com el termini de subministrament, que era de 2 mesos a partir de la signatura del contracte,entenent-se el subministrament el lliurament, la instal·lació i configuració, segons operativa de l'Ajuntament, dels terminals, així com la formació als usuaris del seu ús, a fi i efectes de que en el termini de 2 mesos es trobin operatius conforme a la seva finalitat (...).

7. En data 1 de juny de 2007, l'Intendent Major de la Policia Local de Mataró, emeté informe en el que es fa constar que:

§ Barsistel, SL incomplí reiteradament les clàusules primera i segona, especialment respecte el termini de lliurament dels materials (en no lliurar-los tots) i respecte al propi objecte del contracte atès que serví uns terminals amb característiques diferents a les contractades.

§ El passat 2 d'abril s'evacuà informe a Localret en el sentit que s'apliqués la immediata resolució del contracte i la devolució dels terminals rebuts.

8. En data 27 de desembre de 2007, per Decret 2007/024, Localret acordà, entre d'altres extrems, la resolució del contracte administratiu per al subministrament de terminals Trunking digital Tetra per a la Policia Local de Mataró, que s'adjudicà a l'empresa Barsistel, SL per causa de l' incompliment unilateral imputable a l'adjudicatari.

9. En data 15 de gener de 2007, l'Intendent Major de la Policia Local de Mataró, emet nou informe en el que es manifesta que:

§ el subministrament de Trunking digital es realitzarà per l'Ajuntament de Mataró mitjançant procediment de contractació administrativa;

§ en restar innecessària la col·laboració amb Localret respecte aqueix subministrament, és convenient la rescissió del conveni de col·laboració subscrit amb Localret en el seu dia.

10. En data 22 de febrer de 2008, el servei jurídic administratiu de Via Pública, emeté informe jurídic en el que es proposava declarar extingit el conveni subscrit en el seu dia entre l'Ajuntament de Mataró i el Consorci Localret, per finalització del seu termini de durada i pèrdua d' interès de l'objecte d'aquest.

11. En data 5 de març i 2 d'abril de 2008, conferint el corresponent tràmit d'audiència per 10 dies, es remeté ambdós oficis al Consorci Localret adjuntant l'informe jurídic als efectes de poder-s'hi pronunciar, sense que a dia d'avui aquesta Corporació hagi rebut cap escrit o comunicació al respecte.

Fonaments de dret

L'art. 15.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC), modificada per la Ley 11/2007 de 22 junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, disposa que l'encarrec de gestió que es realitzi entre òrgans i entitats de diferents administracions es formalitzarà mitjançant el corresponent conveni entre aquestes.

La clàusula setena del conveni entre el Consorci Localret i l'Ajuntament de Mataró contempla que la durada del conveni és des de la data de signatura fins el termini d'un any.

En el present cas, d'acord amb el que disposa l'art. 57.2 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJ-PAC, respecte la demora de l'eficàcia dels actes administratius quan aquesta estigui supeditada a llur notificació, publicació o aprovació superior, l'efectiu còmput de termini s'ha d'establir a partir del 10 de juliol de 2006; la data en que la Comissió de Govern acordà ratificar l'acord d'aprovació pres en data 20 de juny de 2006, pel Conseller Delegat de Seguretat i Prevenció amb núm. 5723/2006.

L'article 304 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), defineix els convenis com a figura de caràcter voluntari i base negocial.

Fent ús de les atribucions conferides a alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de desembre, de "medidas para la modernización del gobierno local"i per la resta de disposicions legals, i d'acord amb les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de 18 de juny de 2007, a la Junta de Govern, PROPOSO:

Primer.- Declarar extingit el conveni subscrit en el seu dia entre l'Ajuntament de Mataró i el Consorci Localret per finalització del seu termini de durada i per pèrdua d'interès de l'objecte d'aquest

Segon.- Comunicar el present acord a Localret."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

Precs i Preguntes : No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les nou hores i vint minuts del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.