Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

14/04/2008

Escoltar

14/04/2008

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

Decret

3095/2008 de 10 d'abril

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 14 d'abril de 2008.

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 14 d'abril de 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 31 de març de 2008.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, del Servei de dinamització de dos Punts Òmnia i d'un Telecentre, i convocar licitació.

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, per procediment negociat sense publicitat, per a l'adquisició del fons documental d'imatges del Col€lectiu de Mitjans Audiovisuals de Mataró (TVMataró).

5 Adjudicació del subministrament i instal€lació d'un sistema de megafonia per a les platges de Mataró.

-Servei de Recursos Humans-

6 Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació 2008.

7 Aprovació de les bases generals reguladores dels processos selectius de modalitat lliure, de l'oferta pública d'ocupació 2008 i l'annex on s'aproven els temaris generals per a totes les places, amb l'excepció que es fan constar.

8 Aprovació de les bases generals reguladores dels processos selectius de modalitat promoció interna, de l'oferta pública d'ocupació 2008.

9 Aprovació de les bases generals reguladores dels processos selectius per a la cobertura de places amb caràcter temporal.

10 Aprovació de les bases específiques i convocatòria del procés selectiu per 20 places d'agent de la policia local, de l'oferta pública 2008.

11 Aprovació de les bases específiques i convocatòria del procés selectiu per 2 places de caporal de la policia local, per promoció interna, de l'oferta pública 2008.

12 Aprovació de les bases específiques i convocatòria del procés selectiu per 8 places d'oficial primera, especialitat jardineria (7) i trasllats (1), per promoció interna, de l'oferta 2007 i 2008.

13 Aprovació de les bases específiques i convocatòria del procés selectiu per 1 plaça d'oficial segona jardiner, per promoció interna, oferta pública de 2007.

14 Aprovació de les bases específiques i convocatòria del procés selectiu per 1 plaça d'oficial primera mecànic, modalitat lliure, oferta pública de 2007.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

15 Aprovació de l'Avantprojecte d'aparcament soterrat al Parc de Rafael Alberti, carrers Esteve Banet i ronda Joan Peiró, promogut per l'empresa municipal GINTRA.

16 Aprovació inicial Projecte de reurbanització del carrer Sant Agustí, tram entre Camí Ral i carrer Gravina i un tram del carrer Jaume Ibran, entre el carrer Sant Agustí i carrer Jaume Balmes.

17 Aprovació inicial del Projecte executiu per a menjador i servei de càtering en el casal de la Gent Gran del Parc Central.

18 Aprovació inicial del Projecte de tancament de la masia de Can Trissac promogut per PUMSA i autorització per executar les obres.

-Servei d'Urbanisme-

19 Aprovació inicial de l'estudi de detall d'ordenació de volums de la Nau Minguell.

-Servei d'Habitatge-

20 Ordre d'enderroc d'estructura metàl.lica que serveix de suport de tendal a la Rda. Alfons XII, 61-63, 1r 2a

21 Ordre de retirada de rètol a Via Europa, 49 bxs.

22 Ordre de retirada de rètol al c. Rosselló, 91-93 € Mare de Déu de la Cisa.

23 Ordre de retirada de rètol al c. Marathon, 2 bxs.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

ACTA NÚM. 9/2008 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 14 D'ABRIL DE 2008.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el catorze d'abril de dos mil vuit, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor RAMON BASSAS SEGURA, Alcalde € accidental.

Hi concorren els Senyors:

En Ramon Bassas Segura Alcalde-accidental

Na Quiteria Guirao Abellán 2na Tinent d'Alcalde

S'incorpora a la sessió en el punt núm. 19 de l'ordre del dia

En Francesc Teixidó i Pont 3r Tinent d'Alcalde

Na Alícia Romero Llano 4ta Tinent d'Alcalde

Na Montserrat López Figueroa 5èna Tinent d'Alcalde

En Oriol Batista Gázquez 6è Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 7è Tinent d'Alcalde

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusa la seva assistència En Joan Antoni Baron Espinar, Alcalde

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 31 de març de 2008.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, AMB LA FORMA DE CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ DE DOS PUNTS ÒMNIA I D'UN TELECENTRE, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Vistos els informes emesos per la Cap del Servei de Joventut i Dona i pel Cap del Servei de Participació Ciutadana, en el que sol·liciten la tramitació de la contractació del servei de dinamització de dos Punts Òmnia i d'un Telecentre, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 78.741,79.-EUR., IVA. inclòs, a raó de 50.541,79.-EUR, IVA, inclòs corresponents a la despesa de gestió dels Punts Òmnia i 28.200.-EUR, IVA, inclòs corresponents a la despesa de la gestió del Telecentre.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 04/04/2008, sobre la procedència i legalitat dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior, en relació amb els plecs generals aprovats per la Corporació per a l'execució de serveis, així com de la seva adequació a la legislació actualment en vigor per a la contractació de les administracions públiques.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a les partides 10200/463250/22706 i 60300/462120/22706 del pressupost municipal aprovat per enguany hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti durant el 2008, essent que es preveu consignar a les esmentades partides crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal que s'aprovi per el 2009, als mateixos efectes abans expressats.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació del servei de dinamització de dos Punts Òmnia i d'un Telecentre, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 78.741,79.-EUR., IVA. inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.- Atendre la despesa de 78.741,79.-EUR., IVA. inclòs., a càrrec de les següents partides, imports i anualitats:

Punts Òmnia:

Partida 10200/463250/22706

Any 2008: 30.751,43.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 12727)

Any 2009: 19.790,36.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 12728).

Telecentre:

Partida 60300/462120/22706

Any 2008: 18.129,78.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 11183)

Any 2009: 10.070,22.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 11187)

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en les partides municipals núm. 10200/463250/22706 i 60300/462120/22706 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici del 2009, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.

Quart.- Convocar licitació, amb la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

4 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, PER A L'ADQUISICIÓ DEL FONS DOCUMENTAL D'IMATGES DEL COL€LECTIU DE MITJANS AUDIOVISUALS DE MATARÓ (TVMATARÓ).

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Antecedents de fet

1. Mitjançant informe de data 04/04/2008 el cap de l'Àrea de Presidència sol·licita l'inici de l'expedient per a l'adquisició del fons documental d'imatges del Col·lectiu de Mitjans Audiovisuals de Mataró (TVMataró) per un import de 672.738 euros, IVA inclòs.

2. En el mateix informe es justifica la conveniència d'adquirir aquest fons, als efectes del previst a l'art. 202 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques

3. Consta a l'expedient informe de secretaria general de data 07/04/2008, respecte de l'adequació dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació de les administracions públiques.

4. L'interventor de fons municipals, mitjançant informe de data 07/04/2008, fa constar que per fer front a la despesa que suposarà aquesta adquisició s'ha iniciat la corresponent modificació pressupostària, la qual es preveu que sigui aprovada inicialment al Ple de l'Ajuntament de Mataró del proper mes de maig.

5. Consta, igualment, informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractació, de data 04/04/2008, sobre la procedència i legalitat de procedir a la contractació sol€licitada pel servei promotor, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

Fonament de dret

1. L'apartat c) de l'article 182 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques estableix com a una de les circumstàncies per a la utilització del procediment negociat sense publicitat el fet de que, a causa de la seva especificitat tècnica o artística, o per raons relacionades amb la protecció de drets exclusius, tan sols pugui encomanar-se la fabricació o subministrament del producte en qüestió a un únic proveïdor.

2. En el mateix sentit es pronuncia l'apartat b) de l'article 210 del mateix text legal, que estableix que podrà utilitzar-se el procediment negociat sense publicitat quan per raons tècniques o artístiques o relacionades amb la protecció de drets exclusius tant sols pugui encomanar-se l'objecte del contracte a un únic empresari

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer. Iniciar l'expedient de per a l'adquisició del fons documental d'imatges del Col·lectiu de Mitjans Audiovisuals de Mataró (TVMataró), mitjançant procediment negociat sense publicitat, d'acord amb allò que preveuen els articles 182 c) i 210. b) del Reial decret legislatiu 2/2000, i adjudicar-lo al Col·lectiu de Mitjans Audiovisuals de Mataró (TVMataró), per quedar justificat l'interès públic, tal i com indica l'art. 67.1 del mateix text legal, per un import de 672.738 €, IVA inclòs.

Segon. Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament expressat en el punt anterior.

Tercer. Adjudicar l'esmentat contracte al Col·lectiu de Mitjans Audiovisuals de Mataró (TVMataró), tenint en compte que el material és propietat d'aquesta entitat, i és l'única empresa amb la capacitat tècnica per dur a terme la seva tria i digitalització en els termes que interessen a aquesta Corporació.

Quart. Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació pressupostària de la partida 10000/45183Z/62501, de la següent manera:

Any 2008 60.020 €, IVA inclòs (doc. AD núm. 13749)

135.759 €, IVA inclòs

Any 2009 203.981 €, IVA inclòs (op. ADFUT núm. 13744).

Any 2010 200.609 €, IVA inclòs (op.. ADFUT núm. 13745).

Any 2011 48.246 €, IVA inclòs (op. ADFUT núm. 13746).

Any 2012 24.123 €, IVA inclòs (op. ADFUT núm. 13747).

Cinquè. Condicionar els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal dels exercicis 2008 a 2012, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant l'esmentada anualitat."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

5 ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL€LACIÓ D'UN SISTEMA DE MEGAFONIA PER A LES PLATGES DE MATARÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament i instal·lació d'un sistema de megafonia per les platges de Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei de Protecció Civil, de data 7 d'abril de 2008, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del subministrament esmentat, a favor de l'empresa "Fone Comunicaciones, SL" fins un import de 38.338'00 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la consignació de la partida 20300/22311Z/62300 del pressupost municipal de 2008 hi ha crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament i instal·lació d'un sistema de megafonia per les platges de Mataró, a favor de l'empresa "Fone Comunicaciones, SL" fins un import de 38.338'00 €, IVA inclòs.

Segon.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació pressupostària de la partida 20300/22311Z/62300 (doc. D núm. 13471).

Tercer.- Autoritzar l'anotació comptable inversa A/ núm. 13474, de 3.662'00 €, corresponent a la diferència entre l'import previst de licitació i l'import real de l'adjudicació.

Quart.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 1.533'52 €, corresponent al 4% del pressupost d'adjudicació, i pagui l'import de 294'91 € en concepte de publicació de l'anunci de licitació en el BOP."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

-Servei de Recursos Humans-

6 APROVACIÓ DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2008.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Pel bon funcionament de la plantilla de personal d'aquesta corporació, és oportú proveir diverses places, per la seva cobertura indefinida o en propietat.

La llei 11/1999, de 21 d'abril, de modificació de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, atorga a l'Alcalde la competència per aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació. En aquest Ajuntament, l'Alcalde ha delegat aquesta competència a la Junta de Govern Local .

S'ha complert en el tràmit de l'Oferta Pública la obligació de negociar-la amb la representació sindical dels treballadors, a l'empara del que estableix l'article 37.l, de la llei 7/2007, de 12 d'abril, Estatuto básico del empleado público. Així mateix, es fa constar que l'Ajuntament de Mataró compleix la normativa sobre integració social de persones amb disminució, i les mesures alternatives.

Tenint en compte el previst a la Llei de Pressupostos de l'Estat per l'any 2008 pel que fa referència a la oferta pública , i la proposta d'Oferta Pública d'Ocupació que presenta el Cap de Recursos Humans.

ACORDS

Primer.- Aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2008 per proveir les places que figuren vacants a la plantilla de personal funcionari i laboral:

OFERTA PÚBLICA 2008

PLAÇA/CES

PLANTILLA

GRUP

TIPUS DE CONVOCATÒRIA

TÈCNIC/A SUPERIOR INFORMÀTIC/A

2

FUNCIONARIS

A1

CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

ASSISTENTS/ES SOCIALS

8

FUNCIONARIS

A2

CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

ENGINYER/A TÈCNIC/A

1

FUNCIONARIS

A2

CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

TÈCNIC/A MITJANA GESTIÓ

1

FUNCIONARIS

A2

CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

ANIMADOR/A SÒCIOCULTURAL

1

LABORAL

A2

CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

EDUCADOR/A SOCIAL

1

LABORAL

A2

CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

ADMINISTRATIU/VA

11

FUNCIONARIS

C1

CONCURS OPOSICIÓ PROMOCIÓ INTERNA

TÈCNIC/A ESPECIALISTA CADASTRE

3

FUNCIONARIS

C1

CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

OFICIAL 1ª

7

LABORAL

C1

CONCURS OPOSICIÓ PROMOCIÓ INTERNA

CAPORAL

2

FUNCIONARIS

C2

CONCURS OPOSICIÓ PROMOCIÓ INTERNA

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

10*

FUNCIONARIS

C2

CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

AGENT DE LA POLICIA LOCAL

20

FUNCIONARIS

C2

CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

TREBALLADOR/A FAMILIAR

1

LABORAL

C2

CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

CONSERGE

1

FUNCIONARIS

AP

CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

CONSERGE

2

LABORAL

AP

CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

PEONS

3

LABORAL

AP

CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

* 4 places reservades a persones amb discapacitat.

Segon.- Les places de l'Oferta Pública, podran ser augmentades en un 10 % addicional abans del començament de les proves selectives, en els termes establerts als articles 60, 69.2 i 89, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels Ens Locals.

Tercer.- Elevar aquesta resolució a la Junta de Govern Local per a la seva ratificació.

Quart.- Publicar íntegrament la present resolució al DOGC i BOP, i comunicar-ho a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

7 APROVACIÓ DE LES BASES GENERALS REGULADORES DELS PROCESSOS SELECTIUS DE MODALITAT LLIURE, DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2008 I L'ANNEX ON S'APROVEN ELS TEMARIS GENERALS PER A TOTES LES PLACES, AMB L'EXCEPCIÓ QUE ES FAN CONSTAR.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"L'aprovació d'aquestes bases generals suposa unificar les normes que regulen els processos selectius per accedir a places de la plantilla de personal laboral fix i funcionari/ària de carrera de l'ajuntament de Mataró, modalitat d'accés lliure.

No obstant això, cada procés selectiu té unes peculiaritats difícils de recollir a unes bases generals i aquesta informació més específica es fa constar a les bases específiques, que aprovarà la Junta de Govern i que estan subjectes als mateixos tràmits administratius que les bases generals, a efectes de publicació en els diferents butlletins oficials, termini de presentació d'al·legacions,etc.

S'ha complert en el tràmit de l'Oferta Pública la obligació de negociar-la amb la representació sindical dels treballadors, a l'empara del que estableix l'article 37.c, de la llei 7/2007, de 12 d'abril, Estatuto Básico del Empleado Público.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

L'alcalde d'aquesta corporació, va delegar aquesta competència a la Junta de Govern. Per tant, PROPOSO a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar les bases generals de selecció que regularan els processos de selecció de les places que conformen l'Oferta Pública d'Ocupació de 2008, modalitat d'accés lliure (annex I), i els temaris generals (annex II)

Segon.- Publicar les bases generals al BOP , i en extracte al DOGC i exposar-les al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

8 APROVACIÓ DE LES BASES GENERALS REGULADORES DELS PROCESSOS SELECTIUS DE MODALITAT PROMOCIÓ INTERNA, DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2008.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"L'aprovació d'aquestes bases generals suposa unificar les normes que regulen els processos selectius per accedir a places de la plantilla de personal laboral fix i funcionari/ària de carrera de l'ajuntament de Mataró, modalitat d'accés promoció interna.

No obstant això, cada procés selectiu té unes peculiaritats difícils de recollir a unes bases generals i aquesta informació més específica es fa constar a les bases específiques, que aprovarà la Junta de Govern Local i que estan subjectes als mateixos tràmits administratius que les bases generals, a efectes de publicació en els diferents butlletins oficials, termini de presentació d'al·legacions,etc.

S'ha complert en el tràmit de l'Oferta Pública la obligació de negociar-la amb la representació sindical dels treballadors, a l'empara del que estableix l'article 37.c, de la llei 7/2007, de 12 d'abril, Estatuto Básico del Empleado Público.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

L'alcalde d'aquesta corporació, va delegar aquesta competència a la Junta de Govern. Per tant, PROPOSO a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar les bases generals de selecció que regularan els processos de selecció de les places que conformen l'Oferta Pública d'Ocupació de 2008, modalitat promoció interna.

Segon.- Publicar les bases generals al BOP , i en extracte al DOGC i exposar-les al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

9 APROVACIÓ DE LES BASES GENERALS REGULADORES DELS PROCESSOS SELECTIUS PER A LA COBERTURA DE PLACES AMB CARÀCTER TEMPORAL.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"L'aprovació d'aquestes bases generals suposa unificar les normes que regulen els processos selectius per accedir a places de la plantilla de personal laboral i funcionari de l'ajuntament de Mataró, quan calgui ocupar-les amb caràcter temporal. Són de compliment obligatori per a l'Ajuntament de Mataró i per a totes aquelles persones que d'una o altra manera intervinguin en els processos selectius.

No obstant això, cada procés selectiu té unes peculiaritats difícils de recollir a unes bases generals i aquesta informació més específica es fa constar a les bases específiques, que aprovarà la Junta de Govern Local i que estan subjectes als mateixos tràmits administratius que les bases generals, a efectes de publicació en els diferents butlletins oficials, termini de presentació d'al·legacions,etc.

S'ha complert en el tràmit de l'Oferta Pública la obligació de negociar-la amb la representació sindical dels treballadors, a l'empara del que estableix l'article 37.c, de la llei 7/2007, de 12 d'abril, Estatuto Básico del Empleado Público.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

L'alcalde d'aquesta corporació, va delegar aquesta competència a la Junta de Govern. Per tant, PROPOSO a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar les bases generals de selecció que regularan els processos selectius per accedir a places de la plantilla de personal laboral i funcionari de l'ajuntament de Mataró, quan calgui ocupar-les amb caràcter temporal.

Segon.- Publicar les bases generals al BOP , i en extracte al DOGC i exposar-les al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

10 APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER 20 PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL, DE L'OFERTA PÚBLICA 2008.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"La Junta de Govern Local, en sessió de data 14 d'abril de 2008, ha aprovat l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2008, per proveir les places que figuren vacants a la plantilla de personal funcionari i laboral.

A la mateixa sessió, la Junta de Govern Local va acordar aprovar les bases generals que regulen tots els processos de selecció d'aquesta corporació.

Les característiques concretes de cada plaça/ces (temaris, tribunal qualificador, tipus de proves, etc.), es descriuen a les bases específiques.

L'objectiu d'aquesta proposta és la convocatòria i l'aprovació de les bases específiques que regularan, juntament amb les bases generals, el procés selectiu per cobrir 20 places d'agent de la Policia Local, amb nomenament de funcionari/ària de carrera, mitjançant concurs oposició lliure.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

En conseqüència, la consellera delegada de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següents ACORDS:

Primer .- Aprovar les bases específiques, que s'adjunten com a annex, que regularan juntament amb les bases generals, el procés selectiu per cobrir 20 places d'agent de la Policia Local, amb nomenament de funcionari/ària de carrera, mitjançant concurs oposició lliure.

Segon.- Convocar proves selectives per cobrir 20 places d'agent de la Policia Local, amb nomenament de funcionari/ària de carrera, mitjançant concurs oposició lliure.

Tercer - Obrir termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu de 20 places d'agent de la Policia Local, amb nomenament de funcionari/ària de carrera, mitjançant concurs oposició lliure, que serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC, entenent que si durant aquests 20 dies s'estima alguna al·legació contra les bases específiques que ara s'aproven, es tornarà a obrir un nou termini per lliurar candidatures.

Quart. Publicar aquesta proposta i el seu annex al BOP, en extracte al DOGC i exposar-les al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

11 APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER 2 PLACES DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL, PER PROMOCIÓ INTERNA, DE L'OFERTA PÚBLICA 2008.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"La Junta de Govern Local, en sessió de data 14 d'abril de 2008, ha aprovat l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2008, per proveir les places que figuren vacants a la plantilla de personal funcionari i laboral.

A la mateixa sessió, la Junta de Govern Local ha acordat aprovar les bases generals que regulen tots els processos de selecció d'aquesta corporació.

Les característiques concretes de cada plaça/ces (temaris, tribunal qualificador, tipus de proves, etc.), es descriuen a les bases específiques.

L'objectiu d'aquesta proposta és la convocatòria i l'aprovació de les bases específiques que regularan, juntament amb les bases generals, el procés selectiu per cobrir 2 places de caporal de la Policia Local, amb nomenament de funcionari/ària de carrera, mitjançant concurs oposició promoció interna.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

En conseqüència, la consellera delegada de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següents ACORDS:

Primer .- Aprovar les bases específiques, que s'adjunten com a annex, que regularan juntament amb les bases generals, el procés selectiu per cobrir 2 places de caporal de la Policia Local, amb nomenament de funcionari/ària de carrera, mitjançant concurs oposició promoció interna.

Segon.- Convocar proves selectives per cobrir 2 places de caporal de la Policia Local, amb nomenament de funcionari/ària de carrera, mitjançant concurs oposició promoció interna.

Tercer - Obrir termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu de 2 places de caporal de la Policia Local, amb nomenament de funcionari/ària de carrera, mitjançant concurs oposició promoció interna, que serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC, entenent que si durant aquests 20 dies s'estima alguna al·legació contra les bases específiques que ara s'aproven, es tornarà a obrir un nou termini per lliurar candidatures.

Quart. Publicar aquesta proposta i el seu annex al BOP, en extracte al DOGC i exposar-les al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

12 APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER 8 PLACES D'OFICIAL PRIMERA, ESPECIALITAT JARDINERIA (7) I TRASLLATS (1), PER PROMOCIÓ INTERNA, DE L'OFERTA 2007 I 2008.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per decret 2659/2007, de 19 de març, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va resoldre aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2007, per proveir les places que figuren vacants a la plantilla de personal funcionari i laboral.

La Junta de Govern Local, en sessió de data 14 d'abril de 2008, ha aprovat l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2008, per proveir les places que figuren vacants a la plantilla de personal funcionari i laboral.

A la mateixa sessió, la Junta de Govern Local, ha aprovat les bases generals reguladores dels processos selectius de modalitat promoció interna, de l'oferta pública d'ocupació 2008.

Les característiques concretes de cada plaça/ces (temaris, òrgan selectiu, tipus de proves, etc.), es descriuen a les bases específiques.

L'objectiu d'aquesta proposta és la convocatòria i l'aprovació de les bases específiques que regularan, juntament amb les bases generals de modalitat promoció interna que regularan l'oferta pública d'ocupació de 2008, el procés selectiu per proveir vuit places d'oficial primera de les següents especialitats: 7 places d'oficial primera especialitat jardineria i 1 plaça d'oficial primera especialitat trasllats, mitjançant concurs oposició, modalitat promoció interna.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

En conseqüència, la consellera delegada de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següents ACORDS:

Primer .- Aprovar les bases específiques, que s'adjunten com a annex, que regularan juntament amb les bases generals de modalitat promoció interna que regularan l'oferta pública d'ocupació de 2008, el procés selectiu per proveir vuit places d'oficial primera de les següents especialitats: 7 places d'oficial primera especialitat jardineria i 1 plaça d'oficial primera especialitat trasllats, mitjançant concurs oposició, modalitat promoció interna.

Segon.- Convocar proves selectives per proveir vuit places d'oficial primera de les següents especialitats: 7 places d'oficial primera especialitat jardineria i 1 plaça d'oficial primera especialitat trasllats, mitjançant concurs oposició, modalitat promoció interna.

Tercer - Obrir termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu per proveir vuit places d'oficial primera de les següents especialitats: 7 places d'oficial primera especialitat jardineria i 1 plaça d'oficial primera especialitat trasllats, mitjançant concurs oposició, modalitat promoció interna, que serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC, entenent que si durant aquests 20 dies s'estima alguna al·legació contra les bases específiques que ara s'aproven, es tornarà a obrir un nou termini per lliurar candidatures.

Quart. Publicar aquesta proposta i el seu annex al BOP, en extracte al DOGC i exposar-les al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

13 APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER 1 PLAÇA D'OFICIAL SEGONA JARDINER, PER PROMOCIÓ INTERNA, OFERTA PÚBLICA DE 2007.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per decret 2659/2007, de 19 de març, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va resoldre aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2007, per proveir les places que figuren vacants a la plantilla de personal funcionari i laboral.

Per decret 2674/2007 de data 19 de març, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va resoldre les bases generals que regulen tots els processos de selecció d'aquesta corporació.

Les característiques concretes de cada plaça/ces (temaris, òrgan selectiu, tipus de proves, etc.), es descriuen a les bases específiques.

L'objectiu d'aquesta proposta és la convocatòria i l'aprovació de les bases específiques que regularan, juntament amb les bases generals de promoció interna, el procés selectiu per cobrir una plaça d'oficial segona, especialitat jardineria, grup C2, mitjançant concurs oposició, modalitat promoció interna.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

En conseqüència, la consellera delegada de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següents ACORDS:

Primer .- Aprovar les bases específiques, que s'adjunten com a annex, que regularan juntament amb les bases generals, el procés selectiu per cobrir una plaça d'oficial segona, especialitat jardineria, grup C2, mitjançant concurs oposició, modalitat promoció interna.

Segon.- Convocar proves selectives per cobrir una plaça d'oficial segona, especialitat jardineria, grup C2, mitjançant concurs oposició, modalitat promoció interna.

Tercer - Obrir termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu per cobrir una plaça d'oficial segona, especialitat jardineria, grup C2, mitjançant concurs oposició, modalitat promoció interna, que serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC, entenent que si durant aquests 20 dies s'estima alguna al·legació contra les bases específiques que ara s'aproven, es tornarà a obrir un nou termini per lliurar candidatures.

Quart. Publicar aquesta proposta i el seu annex al BOP, en extracte al DOGC i exposar-les al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

14 APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER 1 PLAÇA D'OFICIAL PRIMERA MECÀNIC, MODALITAT LLIURE, OFERTA PÚBLICA DE 2007.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per decret 2659/2007, de 19 de març, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va resoldre aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2007, per proveir les places que figuren vacants a la plantilla de personal funcionari i laboral.

Per decret 2674/2007 de data 19 de març, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va resoldre les bases generals que regulen tots els processos de selecció d'aquesta corporació.

Les característiques concretes de cada plaça/ces (temaris, òrgan selectiu, tipus de proves, etc.), es descriuen a les bases específiques.

L'objectiu d'aquesta proposta és la convocatòria i l'aprovació de les bases específiques que regularan, juntament amb les bases generals, el procés selectiu per a proveir 1 plaça d'oficial primera especialitat mecànica, grup C1 (C), mitjançant concurs oposició lliure.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

En conseqüència, la consellera delegada de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següents ACORDS:

Primer .- Aprovar les bases específiques, que s'adjunten com a annex, que regularan juntament amb les bases generals, el procés selectiu per cobrir per a proveir 1 plaça d'oficial primera especialitat mecànica, grup C1 (C), mitjançant concurs oposició lliure.

Segon.- Convocar proves selectives per cobrir per a proveir 1 plaça d'oficial primera especialitat mecànica, grup C1 (C), mitjançant concurs oposició lliure.

Tercer - Obrir termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu per a proveir 1 plaça d'oficial primera especialitat mecànica, grup C1 (C), mitjançant concurs oposició lliure, que serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC, entenent que si durant aquests 20 dies s'estima alguna al·legació contra les bases específiques que ara s'aproven, es tornarà a obrir un nou termini per lliurar candidatures.

Quart. Publicar aquesta proposta i el seu annex al BOP, en extracte al DOGC i exposar-les al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

15 APROVACIÓ DE L'AVANTPROJECTE D'APARCAMENT SOTERRAT AL PARC DE RAFAEL ALBERTI, CARRERS ESTEVE BANET I RONDA JOAN PEIRÓ, PROMOGUT PER L'EMPRESA MUNICIPAL GINTRA.

El senyor Ramon Bassas Segura, alcalde accidental, presenta la proposta següent:

"En data 07/03/2008 l'empresa municipal Gintra (Gestió Integral de Trànsit Mataró, SA) ha entrat en el Registre municipal l'escrit 200800009807, acompanyat d'un exemplar de l'avantprojecte relatiu a la futura construcció d'un aparcament soterrat al Parc Rafael Alberti, sol·licitant la seva aprovació.

Aquestes bases tècniques serviran, conjuntament amb les prescripcions que s'han formulat des del Servei d'Obres i des d'altres serveis municipals, per a crear un document tècnic administratiu que en el seu dia s'utilitzarà per a convocar el pertinent concurs públic per a contractar la redacció del projecte executiu corresponent i la construcció d'aquest aparcament.

El contingut d'aquestes bases tècniques és suficient per tal que dels documents que l'integren es pugui conèixer l'entitat d'aquesta nova instal·lació, que s'anomena "Avantprojecte d'aparcament soterrat al parc de Rafael Alberti (Carrers Esteve Banet/Ronda Joan Peiró)".

Examinat l'Avantprojecte d'aparcament soterrat al parc de Rafael Alberti (Carrers Esteve Banet/Ronda Joan Peiró), redactat per l'enginyer director tècnic de GINTRA, Joan Miró Farrerons, que té per objecte la construcció d'un edifici destinat a aparcament públic, situat al parc de Rafael Alberti, amb un pressupost d'execució per contracte de 2.832.560,00 euros, IVA inclòs.

Aquest avantprojecte proposa la construcció d'una edificació de tres plantes soterrades, destinades a aparcament públic, al parc Rafael Alberti, situada entre el carrer Esteve Banet i la ronda Joan Peiró de Mataró, amb una capacitat de 189 places, de les quals 4 estaran adaptades per a persones amb mobilitat reduïda i 36 per a motocicleta.

La superfície total construïda de la instal·lació serà de 5.241,45 m2.

Es proposa un únic accés per a vehicles de doble sentit (entrada i sortida) per l'extrem est de l'aparcament i dos accessos amb nuclis d'escala per a vianants des de l'exterior a les plantes inferiors de l'aparcament, una des del camí actual del parc que es manté i l'altra a la part alta del carrer Esteve Banet que incorpora a més un ascensor.

L'avantprojecte ha estat informat favorablement, en data 1 d'abril de 2008, pel cap del Servei d'Obres, una vegada que ha verificat que s'adequa als requeriments tècnics municipals i que la documentació presentada és completa, però s'hauran d'incorporar al projecte executiu, abans de procedir a la seva aprovació, les següents recomanacions:

- El projecte haurà d'anar signat i visat pel col·legi professional competent.

- Abans d'iniciar les obres s'haurà d'aportar el full d'assumeix de la direcció facultativa i del coordinador de seguretat i salut. Es fixarà dia de visita per al seguiment de les obres per part dels tècnics municipals.

Igualment ha estat informat el dia 26 de març per la Secció de Llicències d'Activitats, la qual indica que la instal·lació haurà de complir les indicacions del CTE i els Documents Bàsics corresponents en referència a les condicions de protecció contra incendis, seguretat, utilització i ventilacions.

Vist que s'ha complimentat el tràmit de l'article 36 del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, sobre l'examen previ dels projectes d'obres locals ordinàries quan aquests no hagin estat elaborats pels serveis tècnics municipals, així com l'article 21 sobre l'objecte i contingut dels avantprojectes.

Vist l'article 23 del mateix text legal sobre la competència municipal per redactar i aprovar bases tècniques a les quals s'ha de subjectar el projecte d'obra.

Vist que GINTRA és l'empresa municipal que té atribuïda la gestió directa del servei de construcció i gestió dels aparcaments municipals, segons acords del Ple de l'Ajuntament de data 11 d'abril i 4 de juliol de 2002, respectivament.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar l'Avantprojecte d'aparcament soterrat al parc de Rafael Alberti (Carrers Esteve Banet/Ronda Joan Peiró), redactat per l'enginyer director tècnic de GINTRA, Joan Miró Farrerons, que té per objecte establir les directrius tècniques que ha de contemplar el projecte executiu de construcció d'un aparcament soterrat al parc de Rafael Alberti, amb un pressupost d'execució per contracte de 2.832.560,00 euros, IVA inclòs.

Segon.- Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei municipal 8/87, de 15 d'abril, de règim local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions, reclamacions i suggeriments que es considerin pertinents.

Tercer.- Donar trasllat dels anteriors acords a GINTRA i a PUMSA, conjuntament amb els informes de data 01/04/2008 i 26/03/2008 emesos pel cap del servei d'Obres i el cap de la Secció de Llicències d'Activitats, respectivament, a fi i efecte que siguin incorporades les seves recomanacions com a documentació tècnica a tenir en compte a l'hora de la redacció del projecte executiu per a la seva posterior tramitació.

Quart.- Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Gestió Econòmica, Manteniment, Mobilitat i Serveis Municipals, als efectes oportuns."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

16 APROVACIÓ INICIAL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER SANT AGUSTÍ, TRAM ENTRE CAMÍ RAL I CARRER GRAVINA I UN TRAM DEL CARRER JAUME IBRAN, ENTRE EL CARRER SANT AGUSTÍ I CARRER JAUME BALMES.

El senyor Ramon Bassas Segura, alcalde accidental, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte de reurbanització del carrer de Sant Agustí. Tram comprès entre el carrer Gravina i el Camí Ral i el carrer de Jaume Ibran. Tram comprès entre el carrer de Sant Agustí i de Jaume Balmes", redactat per l'enginyer municipal Ferran Aparicio Ibáñez, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la descripció i valoració de les obres que s'han de realitzar per tal de reurbanitzar el tram del carrer de Sant Agustí, entre el Camí Ral i el carrer de Federico Carlo Gravina, i un tram del carrer de Jaume Ibran, entre el carrer de Sant Agustí i el carrer de Jaume Balmes, amb un pressupost d'execució per contracte de 462.318,53 €, IVA inclòs.

El carrer de Sant Agustí es troba dins del barri Centre de la població de Mataró. Està situat perpendicular a mar, entre els carrers Camí Ral i avinguda del Maresme. El tram a reurbanitzar, entre el Camí Ral i el carrer Federico Carlo Gravina, té una llargària de 215 m i una amplada variable entre 6,50 i 7,0 metres. El carrer de Jaume Ibran és perpendicular al carrer de Sant Agustí. El tram a urbanitzar, entre el carrer de Sant Agustí i el carrer de Jaume Balmes té una llargària de 60 metres i una amplada de 10 m.

L'àmbit d'actuació del projecte comprèn el carrer Sant Agustí, tram comprés entre el Camí Ral i Federico Carlo Gravina, i les cantonades amb aquests carrers. La superfície de carrer a urbanitzar és de 1.500 m2. La superfície a urbanitzar del carrer de Jaume Ibran és de 600 m2.

Els serveis i infraestructures urbanes que s'han de instal·lar de nou afecten:

- el drenatge de les aigües pluvials

- el clavegueram

- el servei d'abastament d'aigua i xarxa contraincendis

- el servei d'electricitat

- el servei de telèfon

- l'enllumenat públic

- la pavimentació dels carrers

- la senyalització vertical

- el mobiliari urbà.

Els serveis existents són les línies aèries d'electricitat, telèfon i enllumenat públic que travessen l'àrea d'actuació.

També existeix una xarxa d'abastament d'aigua potable, amb tub de 110 mm i 90 mm PER i 60 mm d'uralita soterrada antiga, que caldrà substituir.

La xarxa de clavegueram, està formada per una claveguera amb una galeria de 700x1200 mm entre el Camí Ral i el carrer Federico Carlo Gravina.

La Companyia responsable del seu manteniment, AMSA, procedirà a la seva rehabilitació. Els embornals existents es renovaran així com els claveguerons de les escomeses de les parcel·les a la xarxa general. Els pous de registre es resituaran i s'adaptaran a la rasant del nou carrer.

El paviment del carrer serà a un sol nivell diferenciant el centre de la calçada amb llambordes i les voreres amb lloses.

L'enllumenat públic serà amb làmpades de vapor de sodi d'alta pressió, que donen un rendiment econòmic i energètic òptim amb una qualitat de llum suficient per al carrer.

El termini d'execució de les obres projectades és de 5 mesos.

Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el "Projecte de reurbanització del carrer de Sant Agustí. Tram comprès entre el carrer Gravina i el Camí Ral i el carrer de Jaume Ibran. Tram comprès entre el carrer de Sant Agustí i de Jaume Balmes", redactat per l'enginyer municipal Ferran Aparicio Ibáñez, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la descripció i valoració de les obres que s'han de realitzar per tal de reurbanitzar el tram del carrer de Sant Agustí, entre el Camí Ral i el carrer de Federico Carlo Gravina, i un tram del carrer de Jaume Ibran, entre el carrer de Sant Agustí i el carrer de Jaume Balmes, amb un pressupost d'execució per contracte de 462.318,53 €, IVA inclòs.

Segon.- Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei municipal 8/87, de 15 d'abril, de règim local de Catalunya, i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit que no es presentin reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.- Comunicar els anteriors acords al gerent d'Aigües de Mataró, SA, i als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat i Gestió Econòmica, als seus efectes."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

17 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU PER A MENJADOR I SERVEI DE CÀTERING EN EL CASAL DE LA GENT GRAN DEL PARC CENTRAL.

El senyor Ramon Bassas Segura, alcalde accidental, presenta la proposta següent:

"El "Projecte executiu per a menjador i servei de càtering al Casal de la Gent Gran del Parc", redactat per l'arquitecte municipal Ramon Ma. Esquerra, amb el suport dels tècnics del Servei d'Obres, té per objecte la descripció i valoració econòmica de les obres d'adequació d'un espai dedicat a menjador, servei de càtering i altres serveis complementaris al Casal de la Gent Gran del Parc.

El Casal de la Gent Gran és un edifici aïllat situat dins del recinte de l'antic Parc Central, amb façana des de l'avinguda del Corregiment de Mataró.

El pressupost d'execució per contracte és de 316.061,75 €, IVA inclòs, i el termini d'execució previst per a la realització de les obres és de 9 mesos.

Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el "Projecte executiu per a menjador i servei de càtering al Casal de la Gent Gran del Parc", redactat per l'arquitecte municipal Ramon Ma. Esquerra, amb el suport dels tècnics del Servei d'Obres, té per objecte la descripció i valoració econòmica de les obres d'adequació d'un espai dedicat a menjador, servei de càtering i altres serveis complementaris al Casal de la Gent Gran del Parc, amb un pressupost d'execució per contracte de 316.061,75 €, IVA inclòs.

Segon.- Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei municipal 8/87, de 15 d'abril, de règim local de Catalunya, i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents, i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.- Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Compres i Contractacions, Gestió Econòmica, Manteniment, Mobilitat i Participació Ciutadana, als seus efectes."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

18 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE TANCAMENT DE LA MASIA DE CAN TRISSAC PROMOGUT PER PUMSA I AUTORITZACIÓ PER EXECUTAR LES OBRES.

El senyor Ramon Bassas Segura, alcalde accidental, presenta la proposta següent:

"En data 31 d'agost de 2005 l'Ajuntament de Mataró va aprovar definitivament el "Projecte de reforma i condicionament de la masia de Can Trissac de Dalt", promogut per Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), que tenia per objecte la consolidació estructural d'aquesta edificació per tal d'evitar-ne el progressiu deteriorament i també la remodelació dels seus espais interiors.

Aquest edifici està emplaçat al carrer de la Repuntadora, cantonada amb el carrer de la Teixidora, i pertany al Pla Parcial Industrial "Les Hortes del Camí Ral", gestionat per PUMSA.

Les obres es van executar de conformitat amb el projecte aprovat i van finalitzar el 27 de febrer de 2006.

Recentment, el Patronat Municipal d'Esports ha sol·licitat la realització d'una sèrie d'actuacions de millora de l'equipament, com el tancament de la parcel·la per raons de seguretat i custòdia, així com millores del paviment.

Per aquest motiu, PUMSA ha encarregat la redacció d'un projecte que preveu el tancament de la parcel·la i altres millores sol·licitades pel Patronat Municipal d'Esports.

Examinat el "Projecte de tancament de la masia de Can Trissac", redactat per l'arquitecte tècnic Joan Montero Pascual, per encàrrec de PUMSA, que té per objecte realitzar una sèrie de millores a la masia de Can Trissac de Dalt, situada al carrer Repuntadora, 20, de Mataró, amb un pressupost d'execució per contracte de 45.638,67 €, IVA inclòs.

Les obres a realitzar són bàsicament l'adequació dels paviments exteriors de la masia i el tancament del solar.

El paviment serà de formigó de 15 cm de gruix amb malla electrosoldada de 15 x 15 x 0,6, acabat remolinat i formació de juntes de retracció cada 3 m al voltant de la masia per protegir-la de les humitats.

El tancament del solar es realitzarà amb postes i tanca metàl·lica de 2,50 m d'alçada, amb portes d'accés de 4 m d'amplada.

El termini d'execució de les obres serà de 2 mesos.

Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir els projectes d'obres locals ordinàries.

Atès l'anterior l'informe de data 26 de març d'enguany emès pel cap del servei d'Obres, que estableix que el projecte s'adequa als requeriments fitxats pels serveis tècnics municipals, però que el promotor haurà de complir els següents condicionants:

- Com que la zona que es pretén delimitar està qualificada com a zona verda i la justificació del nou tancament ve motivada per la millora de la seguretat i custòdia de l'edifici, s'ha de considerar com una actuació provisional mentre duri la concessió de l'edifici a la Societat Colombòfila Missatgera de Mataró i la Unió de Canaricultors de Mataró.

- En cap cas es podrà utilitzar com a magatzem, aparcament i altres usos complementaris a la instal·lació, i la seva neteja i manteniment haurà d'anar a càrrec de l'usuari de l'edifici.

- Sempre s'haurà de garantir la transparència de vistes de la tanca i no podrà ser tapada ni amb elements vegetals ni constructius.

Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

Atès que el projecte ha superat el tràmit previst en l'article 36 del ROAS, sobre l'examen previ d'aquests documents tècnics, quan aquests no hagin estat elaborats pels serveis tècnics municipals.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el "Projecte de tancament de la masia de Can Trissac", redactat per l'arquitecte tècnic Joan Montero Pascual, per encàrrec de PUMSA, que té per objecte realitzar una sèrie de millores a la masia de Can Trissac de Dalt, situada al carrer Repuntadora, 20, de Mataró, amb un pressupost d'execució per contracte de 45.638,67 €, IVA inclòs, consistents en l'adequació dels paviments exteriors i el tancament de la parcel·la, això sota la següent condició indicada pel cap del Servei d'Obres en el seu informe de data 26 de març d'enguany:

- Que es consideri una actuació provisional mentre duri la concessió de l'edifici a la Societat Colombòfila Missatgera de Mataró i la Unió de Canaricultors de Mataró, i en cap cas s'utilitzi com a magatzem, aparcament i altres usos complementaris i es garanteixi la transparència de vistes de la tanca. La seva neteja i manteniment anirà a càrrec de l'usuari de l'edifici.

Segon.- Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei municipal 8/87, de 15 d'abril, de règim local de Catalunya, i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit que no es presentin reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.- Autoritzar a PUMSA l'execució de les obres descrites en el projecte, amb l'advertiment que s'hauran de tenir en compte els condicionants establerts pel cap del Servei d'Obres en el seu informe de data 26 de març de 2008.

Quart.- Notificar els anteriors acords al Patronat Municipal d'Esports i als serveis municipals de Gestió Econòmica, Manteniment, Mobilitat, Participació Ciutadana i Urbanisme, als seus efectes."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

Després de la votació del punt núm 18 s'incorpora a la sessió el senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge.

-Servei d'Urbanisme-

19 APROVACIÓ INICIAL DE L'ESTUDI DE DETALL D'ORDENACIÓ DE VOLUMS DE LA NAU MINGUELL.

El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"L'objecte de la present Proposta és l'aprovació inicial de l'Estudi de Detall d'ordenació de volums de la parcel·la corresponent a la "Fàbrica Minguell", de la Unitat d'Actuació-78, presentat per la societat municipal PUMSA i redactat per l'arquitecte Toni Gironès Saderra.

L'objectiu de l'Estudi de Detall és permetre l'existència d'un nucli de comunicacions vertical exterior a la nau (escala d'emergència), en substitució de l'existent, necessari per resoldre adequadament el funcionament de l'edifici sense malmetre'n els seus valors. Que per tal de no modificar el sostre de la parcel·la, el document proposa compensar una part del sostre permès en planta baixa i reubicar-lo en alçada.

Consta a l'expedient informe de l'arquitecte del Servei municipal d'Urbanisme favorable a la tramitació d'aquest Estudi de Detall en el qual s'exposa que el nou element vertical que es proposa no afectarà a l'assolellament de les finques veïnes, atès que per una banda es proposa com a substitució del nucli de comunicacions existent i per una altra la seva ombra es projectarà sobre la pròpia nau doncs es troba col·locat a la façana sud de la nau.

El document s'ha redactat d'acord amb l'art. 13 de les normes urbanístiques del pla general, que estableix que "es podran formular Estudis de Detall per a millorar aspectes concrets de la volumetria establerta".

Finalment remarcar que aquest Estudi de Detall respecta i és compatible amb el planejament sobre el patrimoni arquitectònic actualment en tràmit (Modificació del Pla especial del Patrimoni Arquitectònic, aprovat provisionalment el 7 de febrer de 2008).

Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic precedent i el que disposa la Disposició Transitòria Novena del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, segons la qual és d'aplicació l'anterior legislació respecte els estudis de detall obligats pel planejament no adaptat , i per tant, el Text Refós Urbanístic Català €D.L.1/90 de 12/7-, i en virtut dels Decrets de delegació de competències de l'Alcalde a altres òrgans municipals, de 16 i 18 de juny de 2007, PROPOSO a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment l'Estudi de Detall d'ordenació de volums de la parcel·la corresponent a la "Fàbrica Minguell", de la Unitat d'Actuació-78, presentat per la societat municipal PUMSA i redactat per l'arquitecte Antoni Gironès Saderra.

Segon.- Sotmetre l'Estudi de Detall a un període d'informació pública de 20 dies, prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, i publicar-la també en un dels diaris de més divulgació a Catalunya i en els taulers d'edictes municipals, i a l'espai web amb la normativa completa del mateix.

Tercer.- Notificar els acords a la Sociedad municipal Pumsa i als propietaris de les finques veïnes assenyalades a l'informe de l'arquitecte municipal.

Quart.- Comunicar la present resolució al Servei d'Habitatge - Llicencies d'obres-."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei d'Habitatge-

20 ORDRE D'ENDERROC D'ESTRUCTURA METÀL.LICA QUE SERVEIX DE SUPORT DE TENDAL A LA RDA. ALFONS XII, 61-63, 1R 2A

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 3 de setembre de 2007 es va incoar a Carles Manté Fors expedient de protecció de la legalitat urbanística, per la instal·lació sense llicència i il·legalitzables d'una estructura metàl·lica que serveix de suport de tendal, al llarg i ampla del pati i d'alçada superior a la tanca de separació a veïns, a la rda. Alfons XII, 61-63, 1r 2a, i se li va concedir el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada va manifestar, a les oficines municipals, la seva voluntat de retocar la guia que causa molèsties als veïns, per la qual cosa se'l va advertir que passats dos mesos passaria el servei d'inspecció a comprovar-ho.

El 26 de març de 2008 el servei d'inspecció ha comprovat que no s'ha fet cap posterior modificació en l'estructura del tendal.

El servei tècnic municipal ha informat que la instal·lació és il·legalitzable per infracció dels articles 107 i 108 de les Normes urbanístiques del Pla General, sobre cossos i elements sortints. Els únics cossos admesos en pati d'illa són els sortints oberts amb un vol màxim de 60 cm. i no poden passar el pla perpendicular a la façana situat a 1 m. de les mitgeres.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; els articles esmentats de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Carles Manté Fors que en el termini màxim de dos mesos, retiri del pati l'estructura metàl·lica que serveix de suport de tendal, a la Rda. Alfons XII, 61-63, 1r 2a, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

21 ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL A VIA EUROPA, 49 BXS.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 12 de març de 2008 ha estat incoat a Gloss Project, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, a la Via Europa, 49, bxs, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La societat interessada ha al·legat que s'ha limitat a substituir el rètol anterior. El propietari del local el va informar que no hi havia problema en canviar el rètol, a petició del veí del dalt va treure el focus, i va encarregar el rètol a una l'empresa retolista de reconegut prestigi a Mataró. No és possible col·locar el rètol dins l'orifici d'entrada de la porta perquè queda poca alçada i pràcticament les persones s'haurien d'acotar per entrar. Proposa la solució, menys onerosa econòmicament per a l'empresa, de baixar 25 cm. ocupant part de la façana i part de l'orifici de l'entrada.

Respecte a dites al·legacions resulta que al existir una normativa municipal reguladora de la publicitat sotmesa a possibles variacions, la sol·licitud i obtenció de llicència de primera instal·lació o modificació de rètol és la única garantia de l'administrat que s'ajusta a la normativa vigent i no incorre en infracció urbanística. La intervenció en rètols preexistents obliga a adaptar-se a la normativa vigent.

Estan subjectes a llicència la modificació, actualització, substitució o nova instal·lació de tots aquells elements aparents des de la via pública, entre els que es troben els rètols, d'acord amb l'article 25 de l'Ordenança municipal de Llicències urbanístiques.

La proposta efectuada no s'ajusta a la normativa per la qual cosa haurà d'instal·lar un altra tipus de rètol com pot ser les lletres retallades o la placa.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Gloss Project, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol enquadrat en fons opac sobre el parament de façana, a la Via Europa, 49, bxs.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

22 ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. ROSSELLÓ, 91-93 € MARE DE DÉU DE LA CISA.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 3 de març de 2008 ha estat incoat a Supermercados Sabeco, SA expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètols il·legalitzables, al c. Rosselló, 91-93 - Mare de Déu de la Cisa, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

Els rètols instal·lats en planta baixa i adossats a façana infringeixen l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Supermercados Sabeco, SA que en el termini màxim de dos mesos, retiri els rètols de caixò sobre el parament de la façana, al c. Rosselló, 91-93 - Mare de Déu de la Cisa.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

23 ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. MARATHON, 2 BXS.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 12 de març de 2008 ha estat incoat a Virginia Ponce Regàs expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al c. Marathon, 2, bxs, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada ha al·legat que no ha canviar el rètol únicament ha posat el nom de la seva botiga sobre l'anterior, ho acredita amb escrit del seu retolista conforme ha posat un adhesiu a sobre. Sol·licita no ser sancionada per aquest motiu ja que no ha estat ella qui ha instal·lat el rètol.

En relació a l'al·legació que el suport del rètol ja estava instal·lat i únicament ha substituït el contingut publicitari, és precisament l'acte publicitari i la forma en que s'ha de fer el que regula l'Ordenança municipal de publicitat, conseqüentment li es d'aplicació la normativa vigent en el moment que anuncia la seva activitat. A més els rètols instal·lats que no compleixen amb la normativa queden equiparats als volums disconformes, regulats a l'article 102 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme, que no permet els treballs que signifiquin la seva consolidació, per tant el canvi d'activitat, de nom o qualsevol intervenció en rètols preexistents obliga a adaptar-se a la normativa vigent.

Al existir una normativa municipal reguladora de la publicitat sotmesa a possibles variacions, la sol·licitud i obtenció de llicència de primera instal·lació o modificació de rètol és la única garantia de l'administrat que s'ajusta a la normativa vigent i no incorre en infracció urbanística.

Estan subjectes a llicència la modificació, actualització, substitució o nova instal·lació de tots aquells elements aparents des de la via pública, entre els que es troben els rètols, d'acord amb l'article 25 de l'Ordenança municipal de Llicències urbanístiques.

Respecte a la imposició de sanció aquesta no s'imposarà si compleix amb l'ordre municipal en el termini concedit.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Virginia Ponce Regàs que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol enquadrat en fons opac sobre el parament de façana, al c. Marathon, 2, bxs.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

Precs i Preguntes : No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les nou hores i vint minuts del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.