Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

16/05/2008

Escoltar

16/05/2008

Dia
Hora
Lloc
Acta Ple Municipal
Organisme

Ordre del dia

Decret

4013/2008 de 14 de maig

Assumpte: Convocatòria Ple Municipal extraordinari 16 de maig de 2008.

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors regidors i senyores regidores que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper divendres 16 de maig de 2008,  a les 9 hores del matí, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

                                                              ORDRE DEL DIA

    1    Prendre coneixement de la renúncia presentada per la Sra. Isabel Martínez i Cid a l'Acta de Regidora d'aquest Ajuntament.

ACTA NÚM. 08/2008 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 16 DE MAIG DE 2008.

=================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia setze de maig de dos mil vuit, essent les 9 hores del matí, es reuneix l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR,  Alcalde-President,

Hi concorren els Senyors:

JOAN ANTONI BARON ESPINAR                 ALCALDE                                       (PSC)

RAMON BASSAS SEGURA                          TINENT D'ALCALDE                      (PSC)

ALÍCIA ROMERO LLANO                              TINENT D'ALCALDE                      (PSC)

ORIOL BATISTA GÁZQUEZ                          TINENT D'ALCALDE                      (PSC)

MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA             TINENT D'ALCALDE                      (PSC)

FRANCESC MELERO COLLADO                CONSELLER DELEGAT               (PSC)

CARME ESTEBAN SANCHEZ                      CONSELLERA DELEGADA          (PSC)

ANA MARIA BARRERA SALCEDO               CONSELLERA DELEGADA          (PSC)

CARLOS FERNANDEZ BAEZ                       CONSELLER DELEGAT               (PSC)

JOAN MORA I BOSCH                                  REGIDOR                                        (CIU)

JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER                 REGIDOR                                        (CIU)

MARCEL MARTÍNEZ BRUGUERA                REGIDOR                                        (CIU)

CAROLINA SOLER SOTO                           REGIDORA                                      (CIU)

ISABEL MARTINEZ CID                                 REGIDORA                                      (CIU)

FRANCESC MASRIERA ABELLA                 REGIDOR                                        (CIU)

JOSEP VICENT GARCÍA I CAURÍN              REGIDOR                                        (CIU)

PAU MOJEDANO SINGLA                             REGIDOR                                         (PP)

JUAN CARLOS FERRANDO CASASECA   REGIDOR                                                     (PP)

M LUISA COROMINAS LOZAR                     REGIDORA                                       (PP)

QUITERIA GUIRAO ABELLÁN                      TINENT D'ALCALDE               (ICV-EUiA)

CONXITA CALVO LOMERO                          CONSELLERA DELEGADA  (ICV-EUiA)

FRANCESC TEIXIDÓ I PONT                       TINENT D'ALCALDE                      (ERC)

SERGI PENEDES I PASTOR                       CONSELLER DELEGAT               (ERC)

XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON                 REGIDOR                                       (CUP)

No assisteixen :

ESTEVE TERRADES YUS                           TINENT D'ALCALDE                      (PSC)

IVAN PERA ITXART                                       CONSELLER DELEGAT               (PSC)

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ             REGIDOR                                         (PP)

Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR, que dóna fe de l'acte.

També hi assisteix l'Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA.

Els reunits representen un quòrum d'assistència mínim suficient d'acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.

L'Il.lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'ordre del dia.

1 - PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PER LA SRA. ISABEL MARTÍNEZ I CID A L'ACTA DE REGIDORA D'AQUEST AJUNTAMENT.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, presenta la proposta següent :

La regidora municipal Sra. Isabel Martínez i Cid ha presentat en data 14 de maig de 2008 la renúncia a l'acta de regidora d'aquest Ajuntament.

En virtut del que disposa l'article 9 del Reglament d'Organització i Funcionament de les entitats locals, la renúncia ha de fer-se efectiva per escrit davant el Ple de la Corporació, a qui correspondrà prendre raó de la mateixa.

A la vista de l'exposat el Ple municipal pren coneixement de la renuncia presentada per la Sra. Isabel Martínez i Cid  al càrrec de regidora d'aquest Ajuntament.

Així mateix es sol·licita a la Junta Electoral Central que proveeixi la vacant de regidor que resulti de la candidatura electoral de Convergència i Unió (CiU) a les Eleccions Municipals de 2007 a favor del Sr. Pere Galbany Duran."

El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, es disculpa en nom del seu grup pel retard en el començament del Ple. Comença dient que el grup municipal perd una gran companya; la Isabel Martínez és una persona que s'ha fet estimar per tots, té una gracia natural i una energia que aquest any els ha deixat una gran empremta. Desitjar-li el màxim d'èxits en la seva nova etapa professional que sens dubte ho necessitarà. Molts èxits i la trobaran a faltar.

El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, felicita a la Sra. Martínez pel seu nomenament com a jutge i li desitja èxits en la seva etapa professional.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d'Unitat Popular, s'afegeix a la felicitació anterior i confia que en la seva tasca judicial farà possible per utilitzar el català en les seves actuacions.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya,  en nom del seu grup agraeix la tasca de la Sra. Martínez durant el temps que ha estat com a regidora, i aprofita també per felicitar-la pel seu nomenament.

La senyora Quiteria Guirao, portaveu del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa, reitera les felicitacions i li desitja molta sort i encert en impartir justícia.

La senyora Isabel Martínez demana perdó per arribar tard al Ple municipal, i dóna les gràcies als regidors del govern per haver pogut confrontar opinions més enllà de posicionaments ideològics. La finalitat és portar a Mataró a millor lloc i per això s'està treballant. Només ha estat un any a l'ajuntament i s'ha sorprès perquè la gent de Mataró no coneix la feina que es fa des de l'Ajuntament en favor de la ciutat. Per últim la tasca de CiU es portarà a terme sense ella perquè estan capacitats, i també amb la incorporació de Pere Galbany que és una persona amb unes inquietuds tremendes i que s'ha anat incorporant a totes les reunions del grup i està segura que farà una magnifica tasca. Es dirigeix als seus companys perquè intentin portar a Mataró en el projecte que estan treballant i que Mataró sigui un referent dintre del que és l'àmbit de Barcelona. Mataró endavant. Dóna les gràcies i demana disculpes si ha sigut massa jurídica en les seves intervencions.

El senyor Ramon Bassas, portaveu del grup municipal Socialista, en nom del seu grup valora les aportacions fetes per la Sra. Martinez tant en el Ple municipal com en els òrgans municipals en la que ha assistit,  i li desitja molta sort i molts d'èxits en el futur de la seva carrera judicial. Així mateix espera que la Sra. Martínez en la seva tasca com a jutge incorpori la sensibilitat municipal a les resolucions, ja que rarament es dóna aquesta sensibilitat en el món judicial.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, manifesta el seu respecte per la decisió de la Sra. Martínez, agraint-li la seva dedicació a la política i a la ciutat. Considera que és necessari que tots els representants polítics que es reuneixen en aquesta Sala reivindiquin la dignitat de la tasca dels regidors i la bona fe amb la que les persones que estan en política dediquen els seus esforços en favor de la comunitat. Per últim li desitja sort en la carrera judicial que to just comença.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les deu hores del matí el Sr. President aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta que signa amb mi. Certifico.