Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

17/03/2008

Escoltar

17/03/2008

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

Decret

2370/2008 de 13 de març

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 17 de març de 2008.

Òrgan: ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns  17 de març de 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 3 de març de 2008.

2         DESPATX OFICIAL

           CMI SERVEIS CENTRALS

           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

           -Servei de Compres i Contractacions-

3         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i   tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, del subministrament de sis escúters i dues motocicletes pel Servei de Policia Local, i convocar licitació.

4         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "AS" (Carrers Cristina, Prat de la Riba, Rierot i Forn del Vidre), i convocar licitació.

5         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "OB" (carrers Carlos Padrós, Pau  Casals, Creu Roja i Lluís Millet), i convocar licitació.

6         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "MA" (carrers Ronda del Cros i Mare de Deu de la Cisa), i convocar licitació.

7         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i   tècniques particulars que regirà la contractació de les obres i instal€lació de baixa freqüència incloses al projecte executiu d'ampliació dels estudis de Mataró Ràdio pel que fa el lot núm. 1 (distribució, insonorització i climatització), mitjançant procediment negociat sense publicitat.

8         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i   tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, de la gestió del servei públic a domicili de suport a la llar i atenció a la persona en el municipi de Mataró, i convocar licitació.

9         Adjudicació del subministrament de cinc vehicles per al Servei de la Policia Local.

           -Servei de Recursos Humans-

10        Convocatòria del procés per cobrir 1 plaça de tècnic/a mitjà/na de gestió, nomenament funcionari/ària de carrera. OPO 2007.       

11        Convocatòria del procés per cobrir 1 plaça d'arquitecte/a tècnic, nomenament funcionari/ària de carrera. OPO 2007.

           CMI SERVEIS TERRITORIALS

           -Servei d'Obres-

12       Aprovació inicial del Projecte executiu de reurbanització del carrer Massevà.

13        Aprovació dels diferents lots pel subministrament i equipament del Telecentre de la nau de la Cooperativa  "La Obrera Mataronense..

              -Servei de Manteniment-

14        Aprovació de la reglamentació i zonificació lumínica del terme municipal de Mataró, com a base del Pla d'adequació a la Ordenació Ambiental de l'Enllumenat.

15       Aprovació del nou pressupost del "Projecte de millora urbana del barri de Cirera".

           -Servei de Llicències-

16       Ordre d'enderroc d'instal€lació de plaques solars al Camí de Cornisa, 22.

17       Ordre de retirada de rètol al carrer Rocafonda, 13 bxs.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

 

ACTA NÚM. 7/2008 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 17 DE MARÇ DE 2008.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el disset de març de dos mil vuit, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor RAMON BASSAS SEGURA, Alcalde - accidental       

Hi concorren els Senyors:

En Ramon Bassas Segura                   1r Tinent d'Alcalde

Na Quiteria Guirao Abellán                 2na Tinent d'Alcalde

En Francesc Teixidó i Pont                 3r Tinent d'Alcalde

Na Alícia Romero Llano                     4ta Tinent d'Alcalde

Na Montserrat López Figueroa           5èna Tinent d'Alcalde

             S'incorpora a la sessió en el punt núm. 17  de l'ordre del dia

En Oriol Batista Gázquez                    6è Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus                     7è Tinent d'Alcalde                                         

Assistits de la Secretària accidental senyora Anna Ramírez Lara,  que certifica.

Excusa la seva assistència

En Joan Antoni Baron Espinar           Alcalde

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 3 de març de 2008.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3          APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, AMB LA FORMA DE CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DEL SUBMINISTRAMENT DE SIS ESCÚTERS I DUES MOTOCICLETES PEL SERVEI DE POLICIA LOCAL, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Mitjançant informe de l'Intendent major, Cap de la Policia Local, es sol·licita la tramitació de la contractació del subministrament de sis escúters i dues motocicletes pel Servei de Policia Local. amb un import de licitació de fins a 72.000,00 €, matriculació, impostos i inspeccions tècniques incloses, dels quals 4.531,10 € s'abonaran en espècies mitjançant la transmissió de sis vehicles.

Es justifica a l'expedient la necessitat de l'adquisició dels vehicles, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Atès l'informe efectuat pel secretari general d'aquesta Corporació, de data 5/03/2008, sobre l'adequació dels plecs a la legislació sobre contractació pública i al plec general aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a la contractació de subministraments.

Atès el disposat als arts. 67.1, 171, 180.2 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida 20220/22213Z/62400 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2008 existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti, d'acord amb l'informe efectuat en la data de 5/03/2008 per l'interventor de Fons Municipal d'aquest Ajuntament.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-  Iniciar l'expedient de contractació del subministrament de sis escúters i dues motocicletes pel Servei de Policia Local, amb un import de licitació de fins a 72.000,00 €, matriculació, impostos i inspeccions tècniques incloses, dels quals 4.531,10 € s'abonaran en espècies mitjançant la transmissió de sis vehicles.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.- Autoritzar l'import de 72.000,00 €, a càrrec de la partida núm. 20220/22213Z/62400 del pressupost municipal aprovat pel 2008 (operació A núm. 7066)

Quart.- Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

4          APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, AMB LA FORMA DE CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DELS QUADRES "AS" (CARRERS CRISTINA, PRAT DE LA RIBA, RIEROT I FORN DEL VIDRE), I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Mitjançant informe de data 25 de febrer de 2008, el cap del Servei de Manteniment i Serveis d'aquest Ajuntament sol·licita la tramitació de l'expedient de contractació de obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "AS", (carrers Cristina, Prat de la Riba, Rierot i Forn del Vidre), per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 120.152,20 €, IVA inclòs.

Es justifica a l'expedient la necessitat de la contractació, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Consta informe del secretari general de data 03/03/2008, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40543/43311C/61300 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "AS" (carrers Cristina, Prat de la Riba, Rierot i Forn del Vidre), atesa la seva utilitat pública segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 120.152,20 €, IVA inclòs.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "AS" (carrers Cristina, Prat de la Riba, Rierot i Forn del Vidre); mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.- Autoritzar l'import de fins 120.152,20 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 40543/43311E/61300 del pressupost municipal aprovat pel 2008 (operació A núm. 8224)

Quart.- Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

5          APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, AMB LA FORMA DE CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DELS QUADRES "OB" (CARRERS CARLOS PADRÓS, PAU  CASALS, CREU ROJA I LLUÍS MILLET), I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Mitjançant informe de data 25 de febrer de 2008, el cap del Servei de Manteniment i Serveis d'aquest Ajuntament sol·licita la tramitació de l'expedient de contractació de obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "OB", (carrers Carlos Padrós, Pau Casals, Creu Roja i Lluís Millet), per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 171.117,11 €, IVA inclòs.

Es justifica a l'expedient la necessitat de la contractació, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Consta informe del secretari general de data 03/03/2008, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40543/43311J/61300 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "OB" (carrers Carlos Padrós, Pau Casals, Creu Roja i Lluís Millet), atesa la seva utilitat pública segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 171.117,11 €, IVA inclòs.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "OB" (carrers Carlos Padrós, Pau Casals, Creu Roja i Lluís Millet); mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.- Autoritzar l'import de fins 171.117,11 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 40543/43311J/61300 del pressupost municipal aprovat pel 2008 (operació A núm. 8226)

Quart.- Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

6          APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, AMB LA FORMA DE CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DELS QUADRES "MA" (CARRERS RONDA DEL CROS I MARE DE DEU DE LA CISA), I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Mitjançant informe de data 25 de febrer de 2008, el cap del Servei de Manteniment i Serveis d'aquest Ajuntament sol·licita la tramitació de l'expedient de contractació de obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "MA", (carrers Ronda del Cros i Mare de Deu de la Cisa), per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 128.546,46 €, IVA inclòs.

Es justifica a l'expedient la necessitat de la contractació, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Consta informe del secretari general de data 03/03/2008, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40543/43311E/61300 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "MA" (carrers Ronda del Cros i Mare de Deu de la Cisa), atesa la seva utilitat pública segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 128.546,46 €, IVA inclòs.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "MA" (carrers Ronda del Cros i Mare de Deu de la Cisa); mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.- Autoritzar l'import de fins 128.546,46 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 40543/43311E/61300 del pressupost municipal aprovat pel 2008 (operació A núm. 8212)

Quart.- Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

7          APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES I INSTAL€LACIÓ DE BAIXA FREQÜÈNCIA INCLOSES AL PROJECTE EXECUTIU D'AMPLIACIÓ DELS ESTUDIS DE MATARÓ RÀDIO PEL QUE FA EL LOT NÚM. 1 (DISTRIBUCIÓ, INSONORITZACIÓ I CLIMATITZACIÓ), MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 26/11/2007 es va acordar l'inici de l'expedient de contractació de les obres i instal·lació de baixa freqüència incloses al projecte executiu d'ampliació dels estudis de Mataró Ràdio, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 224.165,21.-EUR, IVA, inclòs, dividit en 2 lots: Lot 1: distribució, insonorització i climatització, per import de 109.383,21.-EUR, IVA, inclòs; Lot 2: instal·lació de baixa freqüència, per import de 114.782,00.-EUR, IVA, inclòs, , mitjançant concurs i procediment obert.

2. L'única empresa que va licitar per a l'adjudicació del lot núm. 1 no estava en possessió de la Norma ISO 9001:2000, que exigia el plec de condicions, per la qual cosa la Mesa de Contractació, en sessió celebrada el dia 21/02/2008 proposà adjudicar el lot núm. 2 i declarar desert el lot núm. 1, cosa que acordà la Junta de Govern Local de data 3 de març de 2008.

3. Mitjançant informe de data 21/01/2008, el Cap del Servei d'Obres sol·licita la iniciació de procediment negociat sense publicitat, mantenint el contingut de l'anterior plec de condicions econòmic administratiu excepte pel que fa la necessitat d'estar en possessió de la Norma ISO 9001: 2000 per part del contractista.

Fonaments de dret

1. L'art. 141.a) del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques preveu que per al cas de que no concorri cap empresa al procediment d'adjudicació, o si les presentades no són admeses a licitació, podrà utilitzar-se el procediment negociat sense publicitat.

2. Consta informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions de data 4/03/2008, respecte de la procedència i legalitat d'acordar conforme el sol·licitat pel servei promotor de la contractació, així com els informes del secretari general i de l'interventor de Fons Municipals, respecte de la modificació efectuada als plecs.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local  de Catalunya i el decret d'Alcaldia de delegació de data 16 de juny de 2007, RESOLC:

Primer.- Iniciar la tramitació de procediment negociat sense publicitat per a l'adjudicació de les obres i instal·lació de baixa freqüència incloses al projecte executiu d'ampliació dels estudis de Mataró Ràdio pel que fa el lot núm. 1 (distribució, insonorització i climatització), i aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació.

Segon.- Sol·licitar un mínim de tres ofertes a empreses capacitades per a la realització de les obres objecte del contracte a què es refereix l'apartat primer de la part resolutiva del present acord, segons el que disposa l'art. 92.1 del RDL. 2/2000."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

8          APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, AMB LA FORMA DE CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC A DOMICILI DE SUPORT A LA LLAR I ATENCIÓ A LA PERSONA EN EL MUNICIPI DE MATARÓ, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Atès l'informe efectuat per la cap del servei de Benestar Social, de data 10/03/2008, en el que es sol·licita la contractació, mitjançant concert, de la gestió del servei públic a domicili de suport a la llar i atenció a la persona en el municipi de Mataró, per un termini de dos anys, i per un import fixat com a màxim per a la licitació del servei de fins a 1.350.000,00 €, IVA inclòs.

Atès l'informe efectuat pel secretari general i per l'interventor de fons, ambdós de data 10/03/2008, respecte de l'adequació dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats per a la prestació del servei objecte de contractació a la legislació vigent sobre contractació de les administracions públiques.

Tenint en compte que existeix crèdit adequat i suficient a la partida 60540/313320/22706 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat per fer front a la despesa que meriti el contracte en dites anualitats, i se'n preveu la seva existència en el pressupost que s'aprovi per als exercicis del 2009 i 2010.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2008 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació de la gestió del servei públic a domicili de suport a la llar i atenció a la persona en el municipi de Mataró, mitjançant la forma de concert, per un import fixat com a màxim per a la licitació del servei de fins a 1.350.000,00 €, IVA inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.- Aprovar els plecs de condicions econòmiques-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei esmentat en el punt primer de la part resolutiva del present acord.

Tercer.- Convocar licitació fins el dia 4 d'abril de 2008 a fi de que les empreses interessades en la prestació del servei sol·licitin l'adhesió al concert, en la forma i amb els efectes previstos en el  plec econòmic administratiu i tècnic particular que regeix el servei.

Quart.- Atendre la despesa de 1.350.000,00, IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 60540/313320/22706 del pressupost municipal, d'acord amb els següents imports i anualitats:

·         2008: 450.000,00 euros, IVA inclòs (op. A núm. 10503).

·         2009: 675.000,00 euros, IVA inclòs (op. AFUT núm. 10504).

·         2010: 225.000,00 euros, IVA inclòs (op. AFUT núm. 10506).

Cinquè.- Supeditar l'adhesió al concert de les empreses interessades en la prestació del servei a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en la partida abans esmentada dels pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis de 2009 i 2010, a fi de poder atendre les obligacions que la present contractació meriti durant les esmentades anualitats, d'acord amb el previst a l'art. 69.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

9          ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE CINC VEHICLES PER AL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament de cinc vehicles turisme per al Servei de la Policia Local de l'Ajuntament de Mataró, en dos lots:

Lot 1: tres vehicles amb motorització tradicional.

Lot 2: dos vehicles amb motorització híbrida (gasolina i electricitat).

Atès l'informe emès per l'Inspector, cap accidental, del Servei de la Policia Local de l'Ajuntament de Mataró, de data 3 de març de 2008, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del subministrament esmentat, de la següent manera:

Lot 1: a favor de l'empresa "Lesseps Motor, SA", fins un import total de 62.049'06 €, IVA inclòs, i una oferta de recompra dels vehicles vells de 10.000'00 €.

Lot 2: a favor de l'empresa "Fraferant, SL", fins un import total de 54.390'00 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la consignació de la partida 20220/22213Z/62400 del pressupost municipal per a l'any 2008 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.- Excloure l'oferta presentada per l'empresa ""Prades Granollers, SL", ja que de la seva oferta es desprèn un error manifest pel que fa a l'import a descomptar de la seva oferta pel que fa als vehicles vells de l'Ajuntament.

Segon.- Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament de cinc vehicles turisme per al Servei de la Policia Local de l'Ajuntament de Mataró, en dos lots, de la següent manera:

-        Lot 1: tres vehicles amb motorització tradicional, a favor de l'empresa "Lesseps Motor, SA", fins un import total de 62.049'06 €, IVA inclòs.

-        Lot 2: dos vehicles amb motorització híbrida (gasolina i electricitat), a favor de l'empresa "Fraferant, SL", fins un import total de 54.390'00 €, IVA inclòs.

Tercer.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 20220/22213Z/62400 del pressupost municipal per a l'any 2008, de la següent manera:

·         Lot 1: mitjançant el lliurament en metàl·lic de 52.049'06 € (doc. D núm. 10588) i mitjançant el lliurament dels quatre vehicles següents (valorats en 10.000'00 €):

-        SEAT Leon matrícula 7644-BLM

-        SEAT Leon matrícula 6065-CDC

-        SEAT Leon matrícula 2429-BBP

-        SEAT Leon matrícula 2426-BBP

·         Lot 2: 54.390'00 € (doc. D núm. 9310).

Quart.- Autoritzar les anotacions comptables inverses A/ núm. 9311 i 10595, de 1.110'00 i 18.450'94 € respectivament, diferència entre l'import de licitació i l'import real de l'adjudicació.

Cinquè.- Requerir a les empreses adjudicatàries a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixin a favor de l'Ajuntament de Mataró una fiança definitiva equivalent al 4% de l'import d'adjudicació:

-        "Lesseps Motor, SA": 2.481'96 €

-        "Fraferant, SL": 2.175'60 €

Sisè.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

-Servei de Recursos Humans-

10        CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS PER COBRIR 1 PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA DE GESTIÓ, NOMENAMENT FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA. OPO 2007.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per decret 2659/2007, de 19 de març, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va resoldre aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2007, per proveir les places que figuren vacants a la plantilla de personal funcionari i laboral.

Per decret 2674/2007 de data 19 de març, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va resoldre les bases generals que regulen tots els processos de selecció d'aquesta corporació. Les bases generals van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 74, de 27 de març de 2007.

L'objectiu d'aquesta proposta és la convocatòria del procés selectiu per cobrir 1 plaça de tècnic/a mitjà/na de gestió, de l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe comeses especials, grup A2, mitjançant concurs oposició lliure i nomenament de funcionari/ària de carrera.

Les característiques concretes de cada plaça/ces (temaris, òrgan selectiu, tipus de proves, etc.), es descriuen a les bases específiques. Les bases específiques d'aquest procés han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 27, de data 31 de gener de 2008.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

En conseqüència, la consellera delegada de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següents ACORDS:

Primer.- Convocar proves selectives per cobrir 1 plaça de tècnic/a mitjà/na de gestió, de l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe comeses especials, grup A2, mitjançant concurs oposició lliure i nomenament de funcionari/ària de carrera.

Segon.- Obrir termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu per cobrir 1 plaça de tècnic/a mitjà/na de gestió, de l'escala d'administració especial, mitjançant concurs oposició lliure i nomenament de funcionari/ària de carrera, que serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

Tercer.- Publicar aquesta proposta i al BOP, en extracte al DOGC i exposar-les al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

11        CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS PER COBRIR 1 PLAÇA D'ARQUITECTE/A TÈCNIC, NOMENAMENT FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA. OPO 2007.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per decret 2659/2007, de 19 de març, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va resoldre aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2007, per proveir les places que figuren vacants a la plantilla de personal funcionari i laboral.

Per decret 2674/2007 de data 19 de març, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va resoldre les bases generals que regulen tots els processos de selecció d'aquesta corporació. Les bases generals van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 74, de 27 de març de 2007.

L'objectiu d'aquesta proposta és la convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/na arquitecte/a tècnic/a, de l'escala d'Administració Especial, subescala tècnica, grup A2 (B), mitjançant concurs oposició lliure i nomenament de funcionari/ària de carrera.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

En conseqüència, la consellera delegada de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següents acords:

Primer.- Convocar proves selectives per cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/na arquitecte/a tècnic/a, de l'escala d'Administració Especial, subescala tècnica, grup A2 (B), mitjançant concurs oposició lliure i nomenament de funcionari/ària de carrera

Segon.- Obrir termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu per cobrir el procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/na arquitecte/a tècnic/a, de l'escala d'Administració Especial, subescala tècnica, grup A2 (B), mitjançant concurs oposició lliure i nomenament de funcionari/ària de carrera, que serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

Tercer.- Publicar aquesta proposta al BOP, en extracte al DOGC i exposar-les al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

12        APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER MASSEVÀ.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinat  el "Projecte executiu de reurbanització del carrer de Massevà",  redactat per l'enginyer municipal Ferran Aparicio Ibáñez, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la descripció i valoració de les obres de reurbanització del carrer de Massevà, entre els carrers de Guifré el Pelós i La Riera, amb un pressupost d'execució per contracte de 155.103,84 €, IVA inclòs.

El carrer de Massevà es troba dins del barri Centre de la població de Mataró, entre els carrers de Guifré el Pelós i La Riera, paral·lel al mar, i es creua amb el Caminet de les Vinyes.

Té una llargària de 200 m i una amplada variable entre 3,20 i 5,00 metres.

L'àmbit d'actuació del projecte comprèn la totalitat del carrer de Massevà i les connexions amb els carrers de Guifré el Pelós, Caminet de les Vinyes i La Riera, amb un total de superfície a urbanitzar de 9,70 m2.

Els serveis i infraestructures urbanes que s'han d'instal·lar de nou afecten:

- el drenatge de les aigües pluvials

- clavegueram

- el serveis d'abastament d'aigua i xarxa contraincendis

- el servei d'electricitat

- el servei de telèfon

- l'enllumenat públic

- la pavimentació dels carrers

- la senyalització vertical

- mobiliari urbà

Existeix una xarxa d'abastament d'aigua potable amb tubs de PE de 110, 90 i 63 mm de DN. La xarxa de clavegueram, està formada per una claveguera amb un tub de DN 400 mm. La companyia responsable del seu manteniment, AMSA, procedirà a la seva rehabilitació. Els embornals existents es renovaran, així com els claveguerons de les escomeses de les parcel·les a la xarxa general. Els pous de registre es resituaran.

El paviment del carrer serà a un sol nivell diferenciant el centre de la calçada amb llambordes i les voreres amb lloses.

L'enllumenat públic serà amb làmpades de vapor de sodi d'alta pressió, que donen un rendiment econòmic i energètic òptim, amb una qualitat de llum suficient per al carrer.

La senyalització es realitzarà segons les indicacions del Servei de Mobilitat del Departament de Via Pública.

Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el "Projecte executiu de reurbanització del carrer de Massevà", redactat per l'enginyer municipal Ferran Aparicio Ibáñez, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la descripció i valoració de les obres de reurbanització del carrer de Massevà, entre els carrers de Guifré el Pelós i La Riera, amb un pressupost total d'execució per contracte de 155.103,84 €, IVA inclòs.

Segon.- Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei municipal 8/87, de 15 d'abril, de règim local de Catalunya, i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit que no es presentin reclamacions dins de l'esmentat termini."

Tercer.- Comunicar els anteriors acords al gerent d'Aigües de Mataró, SA, i als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat i Gestió Econòmica als seus efectes."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

13        APROVACIÓ DELS DIFERENTS LOTS PEL SUBMINISTRAMENT I EQUIPAMENT DEL TELECENTRE DE LA NAU DE LA COOPERATIVA  "LA OBRERA MATARONENSE..

El senyor Francesc Teixidó i Pont, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Properament està previst que finalitzin les obres del Projecte executiu de rehabilitació de la nau de la Cooperativa "La Obrera Mataronense", obra de l'arquitecte Antoni Gaudí, i acabament urbanització plaça, MODIFICAT 2007, encarregades a PUMSA el passat mes de febrer de 2007.

El govern municipal ha decidit destinar aquest edifici a Telecentre, consistent en un espai d'accés a internet, mitjançant la instal·lació d'una sèrie d'ordinadors i altres elements imprescindibles per al seu funcionament.

A l'objecte d'adquirir els béns mobles que són adients i necessaris per a aquest ús, els serveis tècnics municipals han elaborat una relació per lots d'aquest material, així com la seva valoració econòmica, atenent als procediments contractuals que, per normativa, s'han de respectar a l'hora de la seva adquisició.

Els lots són els següents:

Lots

Pressupost (€)

IVA inclòs

Lot 1.- Mobiliari

102.119,05

Lot 2.- Micro informàtica

13.173,25

Lot 3.- Electrònica de xarxa

6.766,67

Lot 4.- Xarxa estructurada

36.719,39

Lot 5.- Audiovisuals

10.195,70

Lot 6.- Subministrament fibra òptica

14.825,76

Lot 7.- Cortines motoritzades

13.718,16

Total  

197.517,98

 

 

 

 

 

 

 

 

Vist que, en base a l'anterior import, l'òrgan municipal competent per aprovar l'esmentat subministrament és la Junta de Govern.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar la memòria valorada, relativa al subministrament i equipament del Telecentre  que properament entrarà en funcionament a l'espai interior de la nau de la Cooperativa "La Obrera Mataronense", obra de l'arquitecte Antoni Gaudí, amb un pressupost d'execució per contracte de 197.517,98 €, IVA inclòs, desglossat de la manera següent:

Lots

Pressupost (€)

IVA inclòs

Lot 1.- Mobiliari

102.119,05

Lot 2.- Micro informàtica

13.173,25

Lot 3.- Electrònica de xarxa

6.766,67

Lot 4.- Xarxa estructurada

36.719,39

Lot 5.- Audiovisuals

10.195,70

Lot 6.- Subministrament fibra òptica

14.825,76

Lot 7.- Cortines motoritzades

13.718,16

Total  

197.517,98

 

 

 

 

 

 

 

 

Segon.- Facilitar al Servei de Compres i Contractacions la documentació que sigui necessària per a l'adquisició i compra del material relacionat en els diferents lots, d'acord amb els procediments contractuals que els correspongui.

Tercer.- Comunicar els anteriors acords a l'IMPEM i als serveis municipals de Gestió Econòmica i Joventut i Dona, als seus efectes."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

-Servei de Manteniment-

14        APROVACIÓ DE LA REGLAMENTACIÓ I ZONIFICACIÓ LUMÍNICA DEL TERME MUNICIPAL DE MATARÓ, COM A BASE DEL PLA D'ADEQUACIÓ A LA ORDENACIÓ AMBIENTAL DE L'ENLLUMENAT.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"D'acord amb el que indica el Reglament 82/2005 de 3 de maig que desenvolupa la Llei 6/2001 de 31 de maig d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, s'ha redactat l'estudi "Ordenació ambiental lumínica del terme de Mataró, Proposta de zonificació i Pla d'actuació".

La proposta de zonificació lumínica del terme de Mataró s'ha realitzat d'acord amb les aportacions dels Serveis de Via Pública, Ciutat sostenible, Llicències i IMPEM, que han classificat els carrers de la ciutat d'acord amb els seus respectius camps competencials.

L'estudi inclou el Pla d'actuacions o proposta d'accions, que des dels diferents departaments municipals es posaran en marxa pel desenvolupament de la proposta i d'acord amb el reglament indicat.

El Conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer .- Aprovar la proposta "Ordenació ambiental lumínica del terme municipal de Mataró, Proposta de zonificació i Pla d'actuació" d'acord amb el Reglament 82/2005 de 3 de maig que desenvolupa la Llei 6/2001 de 31 de maig d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.

Segon.- Notificar l'anterior acord proposta de zonificació al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació.

Tercer.- Notificar també als altres Serveis afectats :  Via Pública, Ciutat Sostenible i IMPEM de l'Ajuntament de Mataró."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

15        APROVACIÓ DEL NOU PRESSUPOST DEL "PROJECTE DE MILLORA URBANA DEL BARRI DE CIRERA".

El senyor Francesc Teixidó i Pont, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de data 13 de novembre de 2006 va aprovar inicialment el "Projecte de millora urbana al barri de Cirera", amb un pressupost d'execució per contracte de 706.805,83 €, IVA inclòs.

En data 23 de desembre es va aprovar definitivament, una vegada superat el tràmit de la informació pública (BOP núm. 273 de 15/11/2006).

El projecte es va estructurar per executar en dues fases de 137.077,96 € la primera on estaven incloses actuacions en 9 cruïlles i 569.727,87 la segona que contemplava l'actuació en 22 cruïlles més.

Durant l'exercici 2007 es va contractar i executar la 1ª fase de les obres.

El tècnic municipal en informe adjunt indica:

1.      La conveniència d'aplicar una revisió de preus tenint en compte l'evolució dels preus de la construcció des de la data de l'aprovació del projecte.

2.      La conveniència de posposar l'execució de la cantonada 22 situada a la cruïlla dels carrers Muntanya i Transversal, pendent de la cessió d'espai públic de la parcel·la qualificada d'equipament situada en aquesta cantonada.

3.      La inclusió a la segona fase del projecte, de la cantonada 31 situada a la trobada dels carrers Torrent de la Pólvora, Toledo i Verge del Pilar que no es va poder executar al projecte de pavimentació del 2007 per coordinació d'altres obres i projectes de la zona.

4.      El conjunt de modificacions anteriors, representa una disminució del pressupost de contractació d'un 8,89 %.

Aquesta modificació no comporta alteracions substancials de l'objecte del projecte, es tracta simplement d'adaptar el seu pressupost a la realitat i a necessitats noves imprevistes en el moment de redactar-lo.

Vist l'article 42 del Reglament d'obres i serveis sobre la modificació i revisió dels projectes.

Per tot això, el conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local d'adopció dels següents acords:

Primer.-  Aprovar el nou pressupost del "Projecte de millora urbana al barri de Cirera", que ascendeix a la quantitat de 507.672,06 €, IVA inclòs, el qual suposa una baixa del 8,89% i incloure la nova taula resum del pressupost..

Segon.- Incorporar al projecte les modificacions indicades a l'informe tècnic i que consisteixen en excloure del projecte la cantonada 22 situada a la cruïlla dels carrers Muntanya i Transversal (Annex 1) i incloure la cantonada 31 situada a la trobada dels carrers Torrent de la Pólvora, Toledo i Verge del Pilar (Annex 2)."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

-Servei de Llicències-

16        ORDRE D'ENDERROC D'INSTAL€LACIÓ DE PLAQUES SOLARS AL CAMÍ DE CORNISA, 22.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per decret de 12 de novembre de 2007 han estat requerits Jose Luis García Martín i Ramona Montenegro Gómez perquè en el termini de dos mesos ajustin les obres a la llicència concedida per la instal·lació d' unes plaques solars al Camí de la Cornisa, 22 i les instal·lin segons el projecte autoritzat en llicència núm. 20071544 MEN.

Realitzada inspecció el 8 de febrer de 2008 s'ha comprovat que les plaques no s'han retirat.

El servei tècnic municipal ha informat que les obres són il·legalitzables per no respectar la separació mínima de 3,00 m a la parcel·la del veí.

Segons el text refós de les Normes urbanístiques del Pla general, la casa es troba situada en una zona d'edificació aïllada amb parcel·la mitjana. Clau 4c, que especifica que les separacions mínimes als laterals serà de 3,00 metres. Segons l'article 94, els elements sortints queden subjectes al compliment d'aquesta separació. Per tant, es considera que aquesta estructura no s'ajusta a la llicència d'obres ni a la normativa vigent.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament  o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; els articles 94 i 313 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Jose Luis García Martín i Ramona Montenegro Gómez que en el termini màxim de dos mesos, retirin la instal·lació de les plaques solars, al Camí de la Cornisa, 22, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

Després de la votació del punt anterior s'incorpora a la sessió el senyor Oriol Batista Gàzques, 6è Tinent d'Alcalde.

17        ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL CARRER ROCAFONDA, 13 BXS.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 8 de gener de 2008 ha estat incoat a Frankfurt Rey, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol en banderola il·legalitzable al c. Rocafonda, 13, bxs, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada ha al·legat que el rètol era propietat de l'anterior titular, el qual ja el tenia legalitzat, quan el va instal·lar l'Ajuntament permetia aquest tipus de rètol, que ells només han canviat el nom del rètol mantenint l'estructura del mateix i les mides, que si mantenen el mateix rètol que hi havia fa molts anys se'ls hi hauria de deixar que el mantinguin a la façana.

En relació a l'al·legació que el suport del rètol ja estava instal·lat i únicament ha substituït el contingut publicitari, és precisament l'acte publicitari i la forma en que s'ha de fer el que regula l'Ordenança municipal de publicitat, conseqüentment li es d'aplicació la normativa vigent en el moment que anuncia la seva activitat. A més els rètols instal·lats abans de la normativa d'aplicació i que no la compleixen, queden equiparats als volums disconformes, regulats a l'article 93 del DLeg 1/1990, que aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i ara a l'article 102 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme, que no permet els treballs que signifiquin la seva consolidació o modernització, per tant el canvi d'activitat, de nom o qualsevol actualització és el moment idoni per adequar els rètols, quina modificació de qualsevol tipus també és un acte subjecte a prèvia llicència.

Estan subjectes a llicència la modificació, actualització, substitució o nova instal·lació de rètols, d'acord amb l'article 25 de l'Ordenança municipal de llicències urbanístiques, per la qual cosa quan es produeixen qualsevol d'aquest fets és d'obligat compliment adequar-se a la normativa vigent.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol en banderola és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa tipus banderola infringeix l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Frankfurt Rey, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol en banderola, al c. Rocafonda, 13, bxs.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

Precs i Preguntes :  No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el senyor President aixecà la sessió, de la qual com a secretària accidental estenc la present acta.