Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental. 23/01/2008.

Escoltar

Acta Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental. 23/01/2008.

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE MATARÓ

Data: 23 de gener de 2008

Hora: 19,00h

Lloc: sala de reunions de l'Edifici de Vidre

Hi assisteixen:

Ramon Bassas i Segura                        President

Joan Bonamusa i Roura                        Vocal

Joaquim Fernàndez i Oller         Vocal

Enric Subiñà i Coll                    Vocal

Xavier Pous i Layret                 Vocal

Miquel Canal de Torres            Vocal

Agàpit Borràs i Plana               Vocal

Lluís Roca Cuadrada                Vocal

Gener Salicrú i Soler                 Vocal

Agustí Valdé i Valls                  Vocal

Mariona Gallifa i Rosanas         Arquitecta assessora i secretària

Excusen la seva absència:

Sergi Penedès i Pastor              Vicepresident

Josep Mª Puig Boltà                 Vocal

Ramon Manent i Rodon                        Vocal

Iñaki Brosel Goiricelaya            Vocal

Manel Cuyàs i Gibert                Vocal

Carles Marfà i Riera                 Vocal

Joaquim Garcia i Roselló           Arqueòleg assessor

Ordre del dia

1.       Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la reunió del Consell del dia 28 de novembre de 2007

2.       Despatx oficial

3.       Informació sobre l'estat de la modificació del reglament del Consell

4.       Dictàmens:

·         4.1 Document de l'aprovació provisional de la Modificació del Pla Especial del Patrimoni "Nau de can Minguell"

·         4.2 Projecte de rehabilitació de la nau de can Minguell, a càrrec de Toni Gironès

·         4.3 Projecte d'habitatge plurifamiliar al C. Bonaire- Mrlla dels Genovesos

·         4.4 Subvencions

5.       Sobrevinguts

6.       Precs i preguntes

Desenvolupament de la reunió i acords

Ramon Bassas inicia la reunió explicant als assistents que han estat convocats com a membres en funcions del Consell, a l'espera que es nomeni el nou Consell per aquest mandat.

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la reunió del Consell del dia 28 de novembre de 2007

S'aprova amb l'abstenció d'Agustí Valdé, Agàpit Borràs, Gener Salicrú i Miquel Canal que no van assistir a la passada reunió.

2.- Despatx oficial

Ramon Bassas presenta els nous membres del Consell que s'han incorporat a aquesta reunió, designats per les entitats o grups municipals que representen:

Agustí Valdé i Valls, en representació del grup municipal del Partit Popular

Gener Salicrú i Soler, en representació de la Federació d'Associacions de Veïns

Agàpit Borràs i Plana, en representació del grup municipal de la CUP

Bassas explica que aquestes modificacions de membres del Consell s'han efectuat en resposta a la petició efectuada per diversos grups i entitats de modificar el seu representant i a l'espera de constituir el nou Consell per aquest mandat.

La Constitució del nou Consell s'ha vist retardada pel fet que s'està treballant en la modificació del reglament del Consell del Patrimoni.

En data d'avui s'estan efectuant els tràmits per a la renovació del Consell després de les darreres eleccions municipals. Per tant el Consell es constituirà durant el present mandat dues vegades, una amb el reglament vigent i l'altra quan estigui aprovada la seva modificació, si s'escau.

Les modificacions del reglament proposades fan referència bàsicament a la naturalesa i composició del Consell i a l'adequació al Pla Especial del Patrimoni aprovat el 2002.

El text de la proposta de modificació del reglament, del que s'ha repartit una còpia a tots els membres del Consell, està previst que s'aprovi inicialment al proper Ple del més de febrer. A partir de llavors es disposarà de 30 dies per a que qui vulgui pugui presentar les al.legacions que cregui oportunes.

A continuació, Mariona Gallifa comunica al Consell  que des del Servei d'Obres s'ha procedit a aprovar definitivament el Projecte dels treballs d'enderroc i consolidació d'edificis, previs a l'actuació arqueològica del sector de can Cruzate.

Aquest projecte fou comentat en una passada reunió del Consell.

Per últim, Ramon Bassas llegeix als assitents una carta que els adreça com a regidor d'urbanisme per tal d'agrair-los la seva participació en el procés d'informació pública que l'Ajunatment va posar en marxa arran de la polèmica sorgida entorn de la fàbrica Fàbregas i de Caralt.

Com a resultat d'aquest temps de consulta i reflexió i de l'informe emès per la Direcció General de Patrimoni Cultural, la proposta municipal es concreta en traslladar la fàbrica a la cantonada del carrer Tetuan amb el carrer Biada, mantenint i conservant en la seva integritat les parts de l'edifici que segons la fitxa del Pla especial del patrimoni estaven catalogades com a bé d'interès local.

No hi ha comentaris.

3.- Informació sobre l'estat de la modificació del reglament del Consell

Aquesta informació s'ha tractat a l'apartat primer del despatx oficial.

4.- Dictàmens:

4.1 Document de l'aprovació provisional de la Modificació del Pla Especial del Patrimoni "Nau de can Minguell"

Ramon Bassas explica que al proper Ple es portarà l'aprovació provisional del document de modificació del Pla Especial del Patrimoni : "Fàbrica Minguell". D'aquest document s'ha exclòs la part referida a la fàbrica Fàbregas i de Caralt ja que un cop presa la decisió de traslladar-la no caldrà descatalogar-la. Bassas explica que un cop es disposi del projecte de desmuntatge, trasllat, emmagatzematge i reconstrucció es portarà a la reunió del Consell.

Degut que la passada votació que es va fer en el sí d'aquest Consell sobre aquest document, es va declarar nul.la, cal tornar a repetir-la.

Mariona Gallifa explica que el document es centra ara només en la proposta de canvi de nivell de protecció de la nau Minguell (subdividida en dues parts per l'ampliació del carrer Madoz) ampliant el seu nivell de protecció d'H (protecció documental) a A (protecció de façanes volumetria i estructura general).

L'interés d'aquesta nau en relació a l'entorn remodelat, com a testimoni del passat industrial de Mataró i com exemple representatiu dels vapors que a finals del s.XIX  principis del s.XX, s'instal.laren a la zona de llevant del nucli urbà de Mataró, avalen la proposta.

Joan Bonamusa pregunta per l'ús que se li vol donar a la nau.

Ramon Bassas respon que un ús privat, vinculat al món cultural i amb vocació empresarial, buscant la creació de sinèrgies entre aquestes activitats. Des de l'IMPEM s'està treballant encara per definir aquest nou ús.

Agàpit Borràs opina que la reutilització d'aquestes naus industrials per a usos culturals pot ajudar a dinamitzar el sector de llevant de Mataró.

Miquel Canal pregunta si entre aquests usos culturals es donarà cabuda al col.lectiu de gent que s'allotjava a la fàbrica Fàbregas i de Caralt i realitzava activitats de circ.

Ramon Bassas insisteix que els usos encara no estan definits i no sap si aquest col.lectiu s'ha posat en contacte amb PUMSA.

Enric Subiñà pregunta quin ús final tindrà l'edifici Cafè de Mar.

Ramon Bassas explica que serà la seu de la unió de Cooperadors però que provisionalment s'instal.larà els serveis territorials del departament d'Educació.

Tornant al tema de la nau de can Minguell, Borràs expressa la seva opinió favorable a la catalogació d'aquesta nau ja que es tracta de contenidors excepcionals, versàtils i que poden acollir diversitat d'activitats. Un altre exemple seria l'edifici de la farinera. Aquests edificis industrials foren incorporats l'any 1999 al patrimoni de la ciutat quan es va fer la revisió del Catàleg i es va valorar aquests grans contenidors com a possibles elements dinamitzadors de la ciutat i com a testimonis de la memòria històrica de Mataró.

Joan Bonamusa alerta però del risc de convertir la ciutat en un parc temàtic.

Xavier Pous mostra la seva opinió a favor de la catalogació de la nau així com reivindica que les coses no quedin enquilosades, que el Consell pugui parlar i debatre les diferents actuacions dins el patrimoni. Reivindica també una major i millor explicació als ciutadans de la feina que fa el Consell del Patrimoni.

Es procedeix a votar. S'aprova el canvi de nivell de protecció de la nau Minguell amb l'abstenció de Joan Bonamusa.

Miquel Canal demana que en un proper Consell es pugui parlar i reflexionar sobre els criteris utilitzats a l'hora de catalogar i establir els nivells de protecció dels diferents béns. Gener Salicrú puntualitza que el fet que un bé tingui un nivell de protecció o un altre no vol dir que sigui més o menys important.

Ramon Bassas recull la proposta per a una propera reunió del Consell.

Degut a que no ha arribat l'arquitecte que ha d'explicar el següent punt de l'ordre del dia, es passa al següent tema.

4.3 Projecte d'habitatge plurifamiliar al C. Bonaire- Mrlla dels Genovesos

Mariona Gallifa mostra als assitents un projecte realitzat per l'arquitecte Bernat Carrau, encarregat per la propietat, de realització d'habitatge plurifamiliar al solar situat amb façana al carrer Bonaire, 31 i la Muralla dels Genovesos.

A la part del darrera de la parcel.la, donant façana a la Muralla dels Genovesos, es situa la tanca posterior del pati.

Un cop inspeccionada visualment aquesta  tanca i després de practicar cales a diferents punts de la mateixa, es va poder constatar que es tractava de part d'un tram de la muralla del segle XVI de 5,20 m. de longitud, 3,15 m. d'alçada i d'un gruix d'aproximadament 0,90 m. Les característiques d'aquest mur són les mateixes que es pot observar en altres trams visibles de la muralla situats en diversos indrets de la ciutat

En base a aquestes dades, des de la secció de patrimoni arquitectònic es va demanar a la propietat i al seu arquitecte, que treballessin un projecte arquitectònic que garantís el respecte, conservació i restauració d'aquest nou tram de muralla documentat que forma part del BCIN de la muralla de Mataró.

El projecte proposat parteix de la voluntat de recuperar aquest tram de muralla tot integrant-lo a la nova edificació que, segons el Pla general vigent a Mataró (PGOM/96), es pot edificar en aquest solar.

El nou edifici d'habitatges es planteja com una construcció que es manté autònoma i independent del llenç de muralla catalogada, sense afectar ni la seva estructura ni fonamentació, separant-se de la mateixa tant en planta com en alçat, tot deixant un espai de transició, tal i com es pot comprovar als plànols.

Els membres del Consell analitzen la proposta i opinen que el vol dels balcons de la façana a la Muralla dels Genovesos i l'ombra que generen, interfereix en la visualització de la muralla, declarada Bé Cultural d'Interès Nacional, per la qual cosa acorden que caldrà suprimir-los, deixant-los enrasats al pla de façana.

4.2 Projecte de rehabilitació de la nau de can Minguell, a càrrec de Toni Gironès

Ramon Bassas presenta l'arquitecte Toni Gironès a qui PUMSA ha encarregat la rehabilitació de la part de la nau Minguell situada entre els carrers Puigblanch, Madoz i Quintana.

Toni Gironès comença la seva explicació partint d'una descripció de l'edifici caracteritzat per la seva contundent volumetria, el ritme de l'estructura interior i un exterior força malmès.

El projecte vol recuperar l'essència de l'edifici i dotar-lo de la flexibilitat suficient per tal que pugui acollir diferents usos, de caire cultural, encara no determinats.

A l'interior les futures activitats hauran d'adequar-se al ritme imposat per l'estructura, a l'exterior caldrà recuperar el ritme i composició de les obertures, tot diferenciant les façanes principals de les laterals.

El projecte diferencia també l'espai de la planta baixa i de la planta sotacoberta de les dues plantes pis intermitges, ja que es plantegen com espais únics, oberts, per acollir activitats de major format, amb contacte amb la plaça€ mentre que el primer i segon pis poden acollir espais de treball, més reduïts i privats.

Estudia també el nucli de connexions verticals i situa una segona escala, exterior, a la part posterior de l'edifici.

Respecte als materials parteix de la utilització de l'arrebossat dels murs, el formigó dels paviments, la fusta d'encavallades i fusteries i el ferro per baranes i escales.

El projecte s'està treballant també estudiant la possibilitat d'utilitzar tecnologia i energies sostenibles alternatives.

Els membres del Consell del patrimoni feliciten a l'autor del projecte que en paraules d'Agàpit Borràs ha aconseguit una metamorfosi de l'edifici que "millora l'original".

Enric Subiñà demana que, un cop rehabilitat, s'incorporin a algun lloc de l'edifici uns panells explicatius que informin de l'evolució que ha tingut en el temps.

Agàpit Borràs proposa a Gironès que tracti d'estudiar si seria millor separar l'escala exterior un xic més de l'edifici.

Ramon Bassas clou el debat anunciant que s'estudiarà aquest aspecte i agraint a Toni Gironès el seu treball i explicació.

4.4 Subvencions

S'ha presentat una petició per restaurar la capelleta situada a la façana de l'edifici del carrer St. Pere, 1, cantonada amb el Camí Ral.

Es tracta de la capelleta del Sant Crist d'en Tarascó.

La propietat aporta documentació històrica sobre la capelleta i una proposta de restauració de la capella i del Sant Crist. S'acompanya la proposta amb un estudi tècnic de l'estat de l'imatge de talla, elaborat per una restauradora, i el pressupost total de l'obra que puja la quantitat de 1000 €.

El Consell dóna el vist-i-plau a la proposta i acorda concedir la quantitat màxima permesa, en aquest cas el 50% del pressupost, és a dir, 500€

Els membres del Consell demanen al President que estudïi la possibilitat d'organitzar un concurs entre joves dissenyadors per tal d'estudiar de quina manera es podria posar uns rètols que informessin a la ciutadania sobre els elements de patrimoni catalogats . Als rètols estaria bé qui hi constés Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic.

7.- Sobrevinguts

No n'hi ha.

8.- Precs i preguntes

Joan Bonamusa demana informació sobre les obres d'enderroc que s'han de començar a can Marfà.

Ramon Bassas i Mariona Gallifa responen que s'informaran d'aquest tema i en donaran compte a la següent reunió.

Lluís Roca proposa que es trasplanti a un altre lloc l'avet existent davant la tanca del parc central i que interromp la seva visualització des de la Riera. Demana també que es rehabiliti la tanca.

Ramon Bassas respon que s'estudiarà la proposta.

Joaquim Fernández pregunta si s'ha tingut en compte els suggeriments dels membres del Consell per a la redacció del projecte de rehabilitació del mercat de la Plaça de Cuba.

Mariona Gallifa respon que han estat treballant conjuntament amb Lluís Gibert  per tal que els arquitectes encarregats per l'IMPEM incorporin  aquests aspectes a les bases del concurs per a la rehabilitació del mercat.

Ramon Bassas es compromet a portar a la propera reunió del Consell el resultat final del redactat d'aquestes bases.

Sense més temes, el Sr. President aixeca la sessió a les 21,45 h

I com a secretària, n'estenc la present acta.

Vist i plau

Del president del Consell

Ramon Bassas i Segura

 

La Secretària del Consell p.d.

Mariona Gallifa i Rosanas