Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta del Consell de Mobilitat 05/12/2007

Escoltar

Acta del Consell de Mobilitat 05/12/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

 

consell de MOBILITAT

 

Data: 5 de desembre del 2007

Núm: 3

Caràcter: Ordinari

Hora: 19:00 hores

Lloc: Sala de reunions - Via Pública

 

Hi assisteixen:

 

Francesc Melero i Collado                Vice-President del Consell

Adolfo Pérez Merchan                                      Grup Municipal PSC

Octavi Nonell i Carulla                                       Grup Municipal CiU

Jaume Torrent i Oriol                                         Grup Municipal ERC

Jordi Morales Rodríguez                                   Grup Municipal CUP

Javier Sánchez del Campo                                 Federació d'Associacions de Veïns

Antoni Reniu Móra                                            Federació d'Associacions de Veïns

Felix Colominas                                                   Unió de Xofers (Assistencial Club)

Alonso Sánchez Aunión                                   Sindicat del Taxi Mataró (representant al Sr. Miguel García)

Jaume Bruguera i Pont                                       CTSA-Mataró Bus

Antoni Fernández                                              Casas/Grup Sarbus (representant al Sr. Anselmo G.Ruiz)

Miquel Àngel Casas Masedo                          Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme

Ferran Àngel Garcia                                           Cap Servei de Mobilitat

Josep Ninou i Guàrdia                                       Enginyer del Servei de Mobilitat

Salvador Serra Abellan                                      Secretari accidental

 

Excusen la seva absència:

Joan Antoni Baron i Espinar                            Ilm Sr. Alcalde-President

Juan de Haro Marmolejo                                   Grup Municipal ICV- EUIA

Marc  Fernàndez Domínguez                            Grup Municipal PP

Francesc Teixidó i Pont                                     President Àrea Serveis Territorials

Victoria Geijo                                                       Sindicat CCOO

Josep Filbà i Esquerra                                        Unió de Botiguers

Juan Balaguer                                                     Ass. de comerciants i professionals Nou Centre Mataró

Antoni Castellví                                                  Associació Comercial Plaça de Cuba i rodalies

Jose Luis Soriano                                               Associació de comerç Pla d'en Boet

Joan Josep Soler i Madera                                Gremi d'Hostaleria

Helena Domínguez                                             Reial Automòbil Club de Catalunya

Miguel Garcia Cabrera                                       Taxistes de Mataró

Jordi Escobar Ruiz                                              Mossos d'Esquadra-Policia de la Generalitat

Manel Catà Zaragoza                                         Bombers de la Generalitat

Gregorio García Álvarez                                     Treballadors Mataró BUS

Pere Badía Ribas                                                 Organització Nacional Cecs d'Espanya

Albert Gragera i Lladó                                       Promoció del Transport Públic

Joan Soler Serratosa                                          Coordinador Àrea de la Via Pública

Leonardo Ávila García                                       Cap Àrea Operativa Policia Local

Joan Campmajó Vallmajor                  Cap Servei de Manteniment i Serveis

 

Altres assistents no vocals:

 

Antoni Roca i Juncà                                          Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme

César Fernández                                                 Gerent de GINTRA

 

 

 

Ordre del dia

 

 

1.       Aprovació de l'acta anterior

2.       Donar compte del Pla d'Aparcaments

3.       Constitució de la sub-comissió d'estudi del plec de la nova concessió del Mataró Bus € Participació de representants del grup SARBUS i CTSA.

4.       Elecció de 2 representants al Consell de Ciutat

5.       Elecció de 1 representant a la Mesa Local de l'Habitatge

6.       Temes sobrevinguts

7.       Donar compte de diverses aprovacions relatives al Mataró Bus

8.       Precs i preguntes.

 

 

 

Desenvolupament de la reunió

 

S'inicia la reunió a les 19.07 hores.

 

 

Aprovació de l'acta anterior

 

No es formula cap esmena, pel que queda aprovada.

 

Donar compte del Pla d'Aparcaments

 

El Sr. Vice-President presenta el Pla d'Aparcaments on s'especifiquen i periodifiquen els Aparcaments per als propers 4 anys, en les seves diferents fases (Estudi, projecte i execució). Aquest Pla d'Aparcaments explica està d'acord amb el Pacte per a la Mobilitat i dóna resposta al resident principalment. Com a resum es presenta el quadre d'oferta i demanda de l'aparcament, i la seva projecció per al 2011. Es constata que si bé en el conjunt de la Ciutat hi ha places d'estacionament sobrants, a la zona urbana consolidada hi ha dèficit, essent més notable en alguns barris concrets de la Ciutat.

 

El Sr. César Fernández explica amb detall el quadre d'oferta i demanda de l'aparcament i la seva evolució, entre d'altres la creació de 780 places contemplades en el Programa d'Actuació Municipal del 2008, i la previsió d'avantprojectes d'aparcament de 503 places. També explica la previsió de llicències d'obres, pel capbaix a la conjuntura actual, i la seva repercussió en quant al nombre de places d'aparcament vinculades a aquests habitatges. Al final conclou que al 2011 hi hauria al voltant de 8.700 places d'aparcament de superàvit a tota la Ciutat. 

 

 

El Sr. Vice-President explica que hi ha un compromís d'acord de Govern d'iniciar un mínim de 4.000 noves places en el mandat 2007-2011.

 

El Sr. Javier Sánchez pregunta si l'aparcament de la Riera/Presó serà de residents, al que se li contesta que si pel veïnat més proper.

 

El Sr. Antoni Reniu pregunta si s'ha pensat en el tema dels camions en el càlcul, al que el Sr. Vice-President denota que dins la classe camions hi ha molt vehicle industrial / comercial, equiparable en molts casos a la ocupació d'un turisme. El Sr. Ferran Àngel explica que l'Ordenança de Circulació haurà de preveure la prohibició de circulació de cert tipus de camions i impulsar el fraccionament de càrrega.  El Sr. César Fernández complementa que la ciutat ja disposa d'un aparcament per a camions i centre logístic.

 

El Sr. Jaume Bruguera informa al cas que el mateix dia un camió havia provocat una retenció a la Ciutat per no poder maniobrar, i el Sr. Antonio Fernández, ja que l'Empresa Casas explota el centre logístic, informa que ja hi ha alguna empresa de supermercats que està utilitzant el Centre Logístic per a fraccionar la càrrega.

 

El Sr. Adolfo Pérez exposa que hi ha furgonetes i furgons que a vegades perjudiquen igual o pitjor que un camió més voluminós, o bé per estacionar en bateria menjant-se part de la vorera, o bé per amplada d'estacionament en línia perjudicant el carril de circulació.

 

El Sr. Antoni Roca exposa que fer un aparcament subterrani és prou car, i creu que es podrien aprofitar espais públics com la plaça de l'Ajuntament per fer-ne, al que el Sr. Vice-President explica que els aparcaments municipals es fan bàsicament en sòl públic i en subsòl per exemple dels parcs i places , amb la deguda aprovació urbanística. El Sr. César Fernández i el Sr. Javier Sánchez conclouen no recomanable aquesta proposta d'aparcament a la plaça de l'Ajuntament ja que generarien una circulació no desitjada, sinó que el límit de Muralles seria el més adient.

 

El Sr. Jordi Morales pregunta sobre l'aparcament de les Cinc Sènies, al que el Sr. Vice-President explica que s'ha de resoldre mitjançant un expedient de Disciplina de llicències d'activitats, i que per tal de donar solució a les furgonetes que hi estacionen, part de l'aparcament del Parc del Palau es destinarà a aquest tipus de vehicles.

 

 

Constitució de la sub-comissió d'estudi del plec de la nova concessió del Mataró Bus € Participació de representants del grup SARBUS i CTSA.

 

El Sr. Ferran Àngel exposa que s'ha consultat si jurídicament hi havia cap inconvenient en la participació dels representants de CTSA i del grup SARBUS a la sub-comissió i que ha resultat que no existeix cap incompatibilitat en aquest sentit. El Consell considera que no hi ha cap inconvenient en la seva participació.

 

Elecció de 2 representants al Consell de Ciutat

 

Es presenten els Sr. Javier Sánchez del Campo i Sr. Octavi Nonell i Carulla com a representants del Consell de Mobilitat al Consell de Ciutat.

 

Elecció de 1 representant a la Mesa Local de l'Habitatge

 

Es presenta el Sr. Octavi Nonell i Carulla com a representant del Consell de Mobilitat a la Mesa Local de l'Habitatge.

 

Temes sobrevinguts

 

El Sr. Ferran Àngel explica que el 24 de setembre es va notar un increment de trànsit al centre de la Ciutat, fonamentat per ser festiu a Barcelona. El fet que hi ha un nombre important d'obres privades a la Ciutat i en concret al sector Eixample Est- Centre € Havana, i també s'hi estan portant a terme un conjunt d'obres municipals de reurbanització de carrers i clavegueram, ha fet convenient crear una comissió tècnica de control.

 

El Sr. Octavi Nonell pregunta si no es va resoldre el clavegueram a la Comfraria de Sant Elm al que se li contesta que ara s'ha d'adequar i connectar aquest clavegueram al renovat del carrer de Floridablanca.

 

El Sr. Antoni Reniu exposa que s'afectarà a la línia 3 del Mataró Bus si s'afecta l'avinguda del Maresme, al que se li contesta que serà una afectació puntual. També pregunta qué es farà quan es talli el carrer de l'Hospital, al que se li respon que segurament s'habilitarà doble sentit, però en qualsevol cas s'avaluarà amb el conjunt de les obres.

 

El Sr. Jaume Torrent pregunta si es treballarà i faran obres durant el mes d'agost, ja que considera que representaria una major molèstia pels sorolls que poden provocar, al que el Sr. Ferran Àngel contesta que per la mobilitat de la Ciutat és millor efectuar talls a l'agost, i aquesta és la previsió.

 

El Sr. Jordi Morales pregunta com es comuniquen els talls de carrer als ciutadans, al que el Sr. Vice-President explica que hi ha un protocol bàsic ja que no es poden anunciar tots els talls perquè donar massa informació seria inconvenient. Els canals bàsics però són els Ajuntaments Informa i la web. El Sr. Ferran Àngel conclou que també s'està imposant cada vegada més als promotors implementar senyalització que anuncia els talls i indica als conductors les alternatives.

 

El Sr. Alonso Sánchez pregunta sobre com quedarà el carrer de Sant Agustí, al que el Sr. Ferran Àngel contesta que de prioritat invertida.

 

Els senyors Jordi Morales i Octavi Nonell demanen si es pot enviar per correu electrònic el document PowerPoint de les afectacions a la zona, als que se'ls hi contesta que si, un cop actualitzat i amb les degudes reserves entenent que és un document viu que es va actualitzant i adaptant a la evolució de les obres.

 

Donar compte de diverses aprovacions relatives al Mataró Bus

 

El Sr. Ferran Àngel explica que s'ha aprovat i modificat el pressupost del 2007, per tal que CTSA adquireixi i implementi un sistema "fre" de seguretat, que és un sistema de comunicació activable, que en cas de conflicte dins els autobusos comunicarà el conductor amb la central amb mans lliures.

 

També exposa que es modificarà el plec de condicions actuals, per tal de poder prorrogar el contracte que finalitza el 30 d'abril fins el 31 de desembre del 2008, d'aquesta manera la nova concessió començaria a operar de manera més lògica l'ú de gener del 2009. També s'ha portat al Ple el pressupost del 2008, amb una xarxa continuista a la del 2007.

 

Precs i preguntes

 

El Sr. Antoni Reniu esmenta que s'han començat les obres de l'enllaç Nord de la Variant. Pregunta sobre la ronda de Rafael Estrany i la seva circulació, al que el Sr. Vice-President contesta que hi ha un tram de prioritat invertida, que per aquest motiu la circulació per aquesta ronda ha d'estar regulada de manera que no hi circulin masses vehicles i per aquest motiu hi ha una alternativa de pas senyalitzada pel Polígon Mata-Rocafonda per als vehicles de pas, i que degut a les obres de l'avinguda del Perú que han fet incrementar el trànsit per la ronda de forma necessària, s'han pres les mesures semafòriques convenients, tal i com explica el Sr. Josep Ninou.

 

El Sr. Antoni Reniu esmenta que té constància de moltes avaries a la línia 3 del Mataró Bus, al que el Sr. Ferran Àngel contesta que les incidències són similars a la de les altres línies, entre d'altres perquè els autobusos van rotant per totes les línies, tal i com confirma el Sr. Jaume Bruguera. Sobre l'acompliment d'horaris també té una estadística aquesta línia similar a les altres, tenint en compte que la línia 3 ha patit les obres abans mencionades del sector de l'Havana i del Camí Ral. Tot i així, el Servei de mobilitat farà un control propi dels horaris.

 

El Sr. Antoni Reniu esmenta que l'avinguda del Perú està oberta parcialment al trànsit, però sense senyalització, fet que provoca que els vehicles estacionin a tot arreu, al que el Sr. Vice-President informa que és complicat mantenir un vial reurbanitzat tancat al trànsit i als veïns quan encara manca la senyalització, prevista per ben aviat i prèvia a la obertura al trànsit en general, ja que de moment està indicat que el vial queda tancat en atzucat.

 

El Sr. Javier Sánchez considera que s'hauria d'actualitzar el Pla de mobilitat urbana, al que el Sr. Ferran Àngel constesta que està previst i s'ha iniciat aquesta revisió. També pregunta sobre l'evolució dels usuaris de la C1 i C2 de l'empresa Casas durant el primer semestre del 2007 i sobre les freqüències, al que se li dóna trasllat al Sr. Antonio Fernández, el qual anuncia que a partir del 2009, amb les millores previstes del carril bus a la C-32 Montgat, i a la disposició pressupostària, hi poden haver millores a la freqüència.

 

El Sr. Javier Sánchez pregunta sobre el balanç del PAM 2007, al que el Sr. Vice-President contesta que es presentarà així com el PAM 2008 quan quedi aprovat definitivament.

 

El Sr. Javier Sánchez exposa que alguns aparcaments gestionats per GINTRA tanquen massa aviat i proposa ampliació dels horaris, al que el Sr. Vice-President que els horaris responen a les dades d'ocupació i a l'equilibri econòmic de l'operador, si bé quan hi ha actes previstos els horaris es corresponen amb aquests.

 

El Sr. Octavi Nonell considera favorable la millora de les voreres del Camí Ral efectuades, però que considera necessari actuar al tram anterior, al que el Sr. Vice-President contesta que s'hi està treballant en el projecte.

 

El Sr. Octavi Nonell pregunta si al carrer de Sant Agustí es faran obres de clavegueram ja que alguns edificis tenien inundacions, al que el Sr. Vice-President respon que sempre que s'obre un carrer s'aprofita per part d'AMSA de realitzar les renovacions oportunes de clavegueram.

 

El Sr. Octavi Nonell exposa que en el trajecte des de la zona Franca a Mataró , considera que en la trama urbana ha tardat pràcticament igual que en el trajecte fins a la ciutat. El Sr. Jaume Torrent considera que sovint manca sincronització de semàfors, al que el Sr. Vice-President respon que hi ha una tasca de centralització de les cruïlles.

 

El Sr. Antoni Roca exposa que al carrer de Joan Larrea hi ha unes tanques impedint el pas per la vorera, al que se li contesta que són tanques preventives degut a despreniments de façana, i el promotor és qui ha d'iniciar les obres de reparació.

 

El Sr. Alonso Sánchez comenta que a la ronda dels Països Catalans, en el centre comercial,  hi ha una tanca, que sovint queda tancada abans d'hora i crea un col·lapse circulatori dins l'aparcament del centre, fet que es comprovarà.

 

El Sr. Javier Sánchez del Campo proposa que els escossells dels arbres que hi ha al costat de parades i marquesines, es tapin amb una reixa per tal que facilitin l'accessibilitat.

 

El Sr. Ferrran Àngel anuncia que d'acord amb l'auditoria de la bicicleta que s'està realitzant, s'enviarà una clau d'accés per participar en una enquesta via internet.

 

El Sr. Adolfo Pérez considera que el semàfor del carrer de Cosme Churruca amb l'avinguda del Maresme, és perillós, ja que els vianants comencen a travessar abans de temps, al que se li contesta que es comprovarà.

 

 

Finalment, es tanca la sessió a les 21:00 hores.

 

El conseller delegat de Mobilitat

(Vice-President del Consell )

 

 

 

Francesc MELERO i COLLADO

L'enginyer del Servei de Mobilitat (secretari accidental)

 

 

 

Salvador SERRA ABELLAN

 

Mataró, 3 de gener del 2008