Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals. 31/01/2008

Escoltar

Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals. 31/01/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

   

 

  

ORDRE DEL DIA

COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS

 

Per indicació de la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, us convoco a la sessió ordinària d'aquesta Comissió.

 

 

Dia: 31 de gener de 2008

Hora: 9'10

Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró 

 

ORDRE DEL DIA

 

1.         Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió del dia 17 de gener de 2008.

 

2.          Despatx oficial.

 

3.         Donar compte de decrets signats de Serveis Centrals

 

4.         Línies d'actuació

 

5.         Propostes  Junta de Govern

SOTSDIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.1       Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques            particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i         procediment obert, de les obres del projecte de renovació de les calçades           als carrers Mare de Déu dels Àngels i carrer Melcior de Palau, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins   a 282.098,61 €, IVA inclòs (exp. 1/2008).

 

5.2       Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques            particulars que regirà la contractació, amb la forma de subhasta i        procediment obert, de les obres del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "MD", que inclou els carrers Rosselló, Marathon, Mare             de Déu de la Cisa i Mare de Déu del Corredor, de Mataró, i convocar          licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins            a 93.918,79 €, IVA inclòs (exp. 2/2008).

 

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

 

5.3       Convocatòria del procés d'arquitecte/a tècnic/a, nomenament de            funcionari/ària interí/na, mentre no es cobreixi la plaça en propietat.

 

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

 

5.4       Donar-se per assabentat de la Sentència número 455/2007, de data 10 de           desembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de        Barcelona, recaiguda en el Recurs Ordinari número 673/2006-B,            interposat pel Sr. Miquel Angel Casas Masedo.  (Expedient: AGC52/05)

 

6.         Propostes al Ple

 

SOTSDIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA 

6.1       Desafectació del pis de propietat municipal situat a l'àtic A, escala A, de            l'edifici del carrer MAdoz, 28-30, de Mataró

 

 

6.2       Adscripció de l'equipament conegut com "Café del Mar", amb front a     l'avinguda del Maresme, 269, de Mataró, a PUMSA.

SERVEI D'INGRESSOS

 

6.3       Aprovació modificació provisional Ordenança fiscal reguladora de la      Taxa pels documents que expedeixi o que estengui l'administració o les      autoritats municipals a instància de part, per inclure-hi dues noves taxes,            amb les seves tarifes, per Certificacions d'habitants per àrea bàsica de             salut (ABS).

 

 

6.4       Adhesió de l'Ajuntament de Mataró al Protocol General del Pla de         Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 de la           Diputació de Barcelona, i autorització de l'adhesió als seus ens locals     dependents

 

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

 

 

6.5       Declaració de la segona activitat concurrent amb el lloc de treball          principal de la Sra. Ana Villaverde Valle.

 

7.       Precs i preguntes

 

 La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals.

 

Immaculada Pruna Ribas

 

 

Mataró, 28 de gener de 2008

 

NOTA.  ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE REGIDORS,  1ª. PLANTA DE L'AJUNTAMENT DE LA RIERA