Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

IME. Acta del Consell Plenari de l'IME de 15/07/2008

Escoltar

IME. Acta del Consell Plenari de l'IME de 15/07/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

CONSELL PLENARI DE L'INSTITUT  MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

Data: 15 de juliol de 2008

Núm: 04/08

Caràcter: Sessió ordinària

Hora: de les 19.20 a les 21.25 hores

Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Mataró.

Hi assisteixen:

Conxita Calvo Lomero - Presidenta

Núria Aguilar Camprubí - Vocal (PSC)

Anna Comas Valls - Vocal (PSC)

David Bote Paz - Vocal (PSC)

Albert M. Geronés Llinares - Vocal (CIU)

Pilar Navarro González - Vocal (CiU)

Carme Polvillo Alomà - Vocal (CUP)

Carme Reboreda Jiménez - Vocal (Comitè d'Empresa)

Pere Manzanos Gonzàlez - Vocal (Comitè d'Empresa)

Coral Majem Beulas - Vocal (Famílies del Consell Escolar Municipal)

Sílvia Pont Munzó - Vocal (Món empresarial)

Imma Dot Soler - Vocal (Directors dels Centres Públics del CEM)

Montserrat Taberner Duran - Directora

Montserrat Cabré Roca - Secretària

Excusen la seva absència:

Saturnino Martín del Pozo - Vocal (PP)

Esteban Martínez Ruiz - Vocal (ICV-EUiA)

Josep Illa Ximenes - Vocal (Central sindical majoritària)

Josep Canal Codina - Interventor Ajuntament de Mataró

No assisteixen:

Mohamed Larbi El Amri - Vocal (Consell Municipal de la Convivència)

Iñaki Brosel Goiricelaya - Vocal (ERC)

Ordre del dia

Com a quëstió prèvia la Sra. Conxita Calvo presenta a la Sra. Núria Aguilar, com a vicepresidenta de l'IME, després del seu nomenament pel Ple municipal. També dóna la benvinguda als dos vocals de reconegut prestigi, Sr. Carlos Bailo i Sr. Jaume Aguilar.

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 29 d'abril de 2008.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

2. Despatx oficial.

No hi hagué cap assumpte

3. Línies d'actuació:

3.1.   Informació sobre la Mostra d'Entitats

La Sra. Agnès Cabot en representació del Servei de Participació Ciutadana, reparteix als assistents un document informatiu sobre la Setmana de la participació i explica que enguany inclou la 3a. Mostra d'Entitats i les Jornades "De la desafecció a la implicació". El primer dia d'aquestes Jornades es dedicarà als càrrecs electes i tècnics, el segon als infants i el tercer a les entitats.

La Jornada per a infants té per objectiu promoure que els infants, mitjançant el joc, puguin apropar-se a la importància de la democràcia i la participació en base a situacions quotidianes i properes.

Es donaren per assabentats.

S'agraeix a la Sra. Agnès Cabot la seva participació i abandona la reunió.

3.2.   Informació sobre la signatura del Protocol de col·laboració entre el Departament d'Educació de la Generalitat i l'Ajuntament per a la corresponsabilització en el període 2008-2010.

La Sra Conxita Calvo explica que Mataró es troba entre els 16 Ajuntaments catalans que participen en el pla pilot per treballar el concepte de corresponsabilitat amb el Departament d'Educació de la Generalitat. El passat 27 de juny tingué lloc a la nostra ciutat la signatura del Protocol, document de declaració d'intencions  a partir del qual caldrà treballar les línies específiques de col·laboració en el municipi. A l'efecte es constituirà una taula mixta de planificació per definir les dinàmiques educatives a la ciutat que derivarà en la signatura d'un conveni específic de col·laboració en el qual s'establirà el full de ruta i els acords concrets junt amb la memòria econòmica.

Reparteix als assistents un document on consten les línies de treball previstes i afirma que serà un procés participat.

Es donaren per assabentats.

El Sr. David Bote s'excusa i abandona la reunió.

3.3.   Informació sobre l'Oferta formativa de PQPI per al curs 2008-2009

La Sra. Montserrat Taberner explica que els Programes de Qualificació Professional Inicial s'adrecen als joves majors de 16 anys que no han superat l'Educació Secundària Obligatòria i tenen com a finalitat proporcionar-los una formació bàsica i professionalitzadora que els permeti incorporar-se a la vida activa i, si s'escau, continuar els seus estudis en la formació professional.

L'oferta formativa per al curs 2008-09 es concreta en PQPI d'auxiliar d'instal·lacions d'electricitat aigua i calefacció, d'auxiliar de perruqueria i estètica, d'auxiliar de comerç i atenció al públic. En la modalitat de PQPI-PTT el d'auxiliar d'electromecànica i d'auxiliar de cuina i serveis de restauració. També per a joves de 16 a 18 anys s'ofereix català per a estrangers.

De cara a l'oferta formativa per al curs 2009-2010 s'està treballant conjuntament amb la Fundació Maresme, l'EAP, l'Escola Pia Santa Anna i Salesians-SantAntoni de Pàdua per dissenyar un PQPI per a alumnes amb intel·ligència límit i/o amb diagnòstic de necessitats educatives especials. Coneixedors del seu interès en el tema es comptarà també amb la col·laboració del CEE Les Aigües. 

Es donaren per assabentats.

3.4.   Informació sobre l'encàrrec de serveis a la Diputació de Barcelona sobre la tercera fase d'implementació de l'Escola municipal de Música a la ciutat de Mataró.

La Sra. Conxita Calvo exposa que l'encàrrec respon a la voluntat de donar compliment a un dels objectius del present mandat, la creació de l'Escola Municipal de Música per la seva entrada en funcionament pel setembre de 2009.

Al llarg del passat mandat municipal, el Sr. Josep Maria Vilar i Torrens, sota el patrocini de l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona, va elaborar l'informe titulat "Estudi per a la creació d'una escola municipal de música al municipi de Mataró". Aquest estudi constava de tres fases:

Una primera fase, presentada pel mes de març de 2006, i titulada "Anàlisi de les ofertes de formació musical existents a la ciutat".

Una segona fase, presentada pel mes de juny de 2006, i titulada "Propostes d'actuació".

I una tercera fase titulada "Implementació d'una Escola de Música Municipal a Mataró".

Per portar a terme aquesta darrera fase es compta amb el suport de la Diputació que hi destinarà un tècnic per tal que durant el darrera trimestre d'enguany realitzi un debat a fons molt participatiu del model d'escola a crear. La idea és la d'una escola de nova generació, que doni resposta a la formació musical inicial, també a l'acompanyament personal per a la formació professionalitzadora i a la formació musical al llarg de la vida.

Es donaren per assabentats.

3.5.   Informació sobre l'acabament del procés negociador del II Conveni col·lectiu de l'IME.

La Sra. Montserrat Taberner informa que s'han acabat les negociacions del II Conveni col·lectiu, el 7 de juliol es signà la darrera acta prèvia ratificació de l'articulat del nou text per part de l'assemblea de treballadors. Ara s'ha passat a correcció lingüística i es seguirà la tramitació per a la seva aprovació.

Explica, però, que els endarreriments dels sexennis del personal docent de l'IES Miquel Biada, per voluntat de la Regidora, s'han avançat i avui mateix s'han cobrat.

El nou text actualitza tots els aspectes de conciliació de la vida laboral i familiar i es podria definir com el conveni de la homologació plena del professorat i del PAS de l'IES Miquel Biada i de les educadores de les escoles bressol municipals. La seva durada es preveu fins a desembre de 2011.

Es donaren per assabentats.

4. Propostes al Consell:

4.1. Aprovar inicialment el Reglament de la Taula de Coordinació de la Formació Professional a la ciutat de Mataró.

La Sra. Montse Taberner explica que el 19 de juny per decret d'Alcaldia es creà la Taula de coordinació de la formació professional a la ciutat de Mataró, encàrrec fet en el marc del Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social  (PDES). Es constituí com a plataforma estable de treball dels diferents agents educatius, socials i econòmics que operen a l'entorn local, i té com objectiu coordinar i articular l'oferta de formació per al treball, incloent totes les seves modalitats.

Ara es porta a aprovació inicial el Reglament de la Taula de Formació Professional i es sotmetrà a informació pública per un termini de 30 dies, a comptar des de la seva aprovació inicial pel Consell Plenari de l'IMPEM, a celebrar el 16 de juliol de 2008, per al seu examen i presentació d'al·legacions i/o suggeriments.

La Sra. Sílvia Pont manifesta que com a FAGEM valoren molt positivament la creació de la Taula i els seus objectius, però estan sorpresos per la inclusió de la Pimec ja que no té representació al territori de Mataró.

S'aprovà amb el vot en contra de la representant del món empresarial i el vot favorable de la resta d'assistents.

4.2. Aprovar l'adjudicació de la contractació, mitjançant concurs, d'una empresa de serveis per a la realització del servei de cuina a diferents Escoles Bressol de l'IME.

Es comenta l'informe tècnic d'adjudicació i l'acta de la Mesa de Contractació de data 4 de juliol de 2008.

Es proposa al Consell Plenari de l'IME l'aprovació de l'adjudicació del concurs celebrat per a la contractació d'una empresa de serveis per a la gestió del servei de cuina a les Escoles Bressol de l'IME, per als cursos 2008-2009 i 2009-2010, a l'empresa CARLOS ROCHA, SL per un pressupost total de 445.137,00 €, IVA inclòs.

S'aprovà amb l'abstenció de la representant del Grup Municipal de la CUP i el vot favorable de la resta d'assistents.

4.3. Ratificar el decret 632/2008, de 22 de maig, d'aprovació de les bases de selecció per a la creació d'una llista d'espera d'aspirants a contractes temporals o substitucions en places docents de l'IME

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

4.4. Ratificar el decret número 676/2008, de 27 de maig, de comunicació als centres educatius sufragats amb fons públics de la resolució de la subvenció del Departament d'Educació de la Generalitat per al foment de la participació en activitats extraescolars per al curs 2007-2008.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

4.5. Ratificar el decret 632/2008, de 22 de maig, d'aprovació de les Bases de selecció per la creació d'una llista d'espera d'aspirants a contractes temporals per a cobrir places vacants o substitucions en places docents de l'IME mitjançant el sistema de concurs.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

4.6. Ratificar el decret 634/2008, de 23 de maig, d'aprovació de les Bases de selecció de personal laboral amb contractació indefinida d'una plaça de professor/a titular A, en la modalitat d'accés lliure, mitjançant el sistema de concurs amb proves de l'IME.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

4.7. Ratificar el decret 650/2008, de 26 de maig, d'aprovació de les bases de selecció de personal laboral, mitjançant el sistema de concurs amb proves, per cobrir una plaça de mestre/a d'adults amb contractació laboral indefinida de l'IME.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

4.8. Ratificar el decret 651/2008, de 26 de maig, d'aprovació de les bases de selecció de personal laboral, mitjançant el sistema de concurs amb proves, per cobrir una plaça de professor/a titular A de secundària amb contractació laboral indefinida, en la modalitat d'accés per promoció interna, de l'IME.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

4.9. Ratificar el decret 665/2008, de 27 de maig, d'aprovació de les Bases de selecció de personal laboral mitjançant el sistema de concurs amb proves per cobrir dues places de professor titular B de secundària amb contractació laboral indefinida de l'IME.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

4.10. Ratificar el decret 711/2008, de 5 de juny, d'aprovació de les bases per a l'atorgament d'ajuts individualitzats per a l'assistència escolar, menjador i servei d'atenció als infants d'estiu dels nens/es matriculats/des a les Escoles bressol municipals per al curs 2008-2009.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

4.11. Ratificar el decret 725/2008, de 9 de juny, de concessió d'ajuts econòmics als alumnes d'educació infantil de segon cicle i primària dels centres educatius públics i privats concertats, inscrits en casals d'estiu per al curs escolar 2007-2008.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

4.12. Ratificar el decret 820/2008, de 25 de juny, d'aprovació del plec de clàusules per a la contractació del servei de treballs d'elaboració de nòmines, documentació contractual i liquidació de Seguretat Social del personal de l'IME per als exercicis 2008, 2009 i 2010.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

4.13. Ratificar el decret 858/2008, de 30 de juny, d'aprovació del plec de clàusules per a la contractació de la gestió del servei públic de suport a l'estudi dins el Pla Educatiu d'Entorn per als cursos escolars 2008-2009 i 2009-2010.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

4.14. Ratificar el decret d'abonament dels endarreriments del complement d'estadis de promoció docent al personal docent de l'IES Miquel Biada € període de l'1/09/2006 al 30/06/2008 €

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

4.15. Donar compte del decret d'Alcaldia d'aprovació de l'addenda al Conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró per al Pla Educatiu d'Entorn per al curs 2008-2009.

Es donaren per assabentats.

4.16. Donar compte del decret 484/2008, de 24 d'abril, de contractació, per via d'urgència, de la senyora Vanesa Torrejón Zafra com a educadora de les escoles bressol per substitució d'una educadora en situació de permís retribuït.

Es donaren per assabentats.

4.17. Donar compte del decret 564/2008, de 14 de maig, de contractació, per via d'urgència, de la senyora Marta Melendreras Mora com a educadora de les escoles bressol, per substitució de la titular en situació de baixa per IT.

Es donaren per assabentats.

4.18. Donar compte del decret 677/2008, de 27 de maig, de contractació, per via d'urgència, de la Sra. Sílvia Clopés Esteban com a educadora de les escoles bressol, mitjançant contracte laboral temporal d'interinitat per substitució de la titular en situació de baixa per IT.

Es donaren per assabentats.

4.19. Donar compte del decret 715/2008, de 6 de juny, de contractació, per via d'urgència, de la Sra. Vanesa Torrejón Zafra, com a educadora de les escoles bressol, mitjançant contracte laboral temporal d'interinitat per substitució de la titular.

Es donaren per assabentats.

4.20. Donar compte del decret 810/2008, de 25 de juny, de contractació, per via d'urgència, de la Sra. Sílvia Clopés Esteban, com a educadora de les escoles bressol, mitjançant contracte laboral temporal d'interinitat per substitució de la titular.

Es donaren per assabentats.

4.21. Donar compte del decret d'Alcaldia 3455/2008, de 23 d'abril, d'acceptació de la subvenció del Departament d'Educació de la Generalitat per al foment de participació en activitats extraescolars dels centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2007-2008.

Es donaren per assabentats.

4.22. Donar compte de l'acord de Ple de nomenament del Sr. Jaume Aguilar i del Sr. Carles Bailo com a vocals de reconegut prestigi del Consell Plenari de l'IME.

4.23. Donar compte del decret 582/2008, de 20 de maig, de nomenament de la Vicepresidència de l'IME.

Es donaren per assabentats.

4.24. Donar compte del decret d'Alcaldia 4911/2008, d'11 de juny, d'aprovació del Protocol de col·laboració entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró per a la corresponsabilització en el període 2008-2010.

Es donaren per assabentats.

4.25. Donar compte del decret 782/2008, de 16 de juny, de sol·licitud de la subvenció per al sosteniment de les guarderies infantils laborals al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Es donaren per assabentats.

4.26. Donar compte del decret 826/2008, de 25 de juny, de nomenament de la Direcció de l'IES Miquel Biada, de titularitat municipal.

Es donaren per assabentats.

5. Propostes al Ple:

5.1. Aprovació de l'autorització de sol·licitud de compatibilitat presentada pel senyor Lluís Riera Masjuan, docent de l'IES Miquel Biada.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

6. Precs i preguntes

1. La Sra. Pilar Navarro pregunta per les obres del CEIP Peramàs .

La Sra. Conxita Calvo respon que en la mateixa illa estan en marxa altres actuacions (Tomàs Viñas i Josep Montserrat), el Departament d'Educació prioritza actuacions de cara a millorar les condicions dels centres (exemple, renovació de finestres de Peramàs) i proposa una cuina central i tres espais diferenciats de menjador.

2. La Sra. Anna Comas planteja el cas del CEIP Angeleta Ferrer que ha de fer ús del poliesportiu Eusebi Millán, per dèficit d'instal·lacions pròpies tant de gimnàs com de pati, i demana a l'IME que plantegi com compensar el pagament del preu públic establert per Esports.

3. La Sra. Carme Polvillo pregunta per les previsions de planificació escolar davant l'increment de naixements a la nostra ciutat.

La Sra. Conxita Calvo respon que té previst tractar el tema amb detall a la sessió del setembre. A la vegada informa que en el Consell Escolar Municipal que tingué lloc l'1 de juliol es donà el vistiplau a la nova zonificació de la ciutat i que es faran els tràmits per al seu reconeixement pel Departament de cara a la nova preinscripció.

4. El Sr. Albert Geronès pregunta com està el tema de la casa de la palmera davant el dèficit de places d'escola bressol al centre.

La Sra. Conxita Calvo respon que existeix una reserva d'espai però que serà un dels temes que s'hauran de tractar en les reunions de la taula de planificació. Com ha dit abans, de cara al setembre s'informarà dels projectes i les dates previstes.

Desitja un bon estiu a tothom.

Com a secretària del Consell, estenc aquesta acta, amb el vistiplau de la presidenta.

 

La presidenta

Conxita Calvo Lomero

La secretària

Montserrat Cabré Roca