Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local.Sessió del 06/10/2008

Escoltar

Junta de Govern Local.Sessió del 06/10/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

7909/2008 de 2 d'octubre

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 6 d'octubre del 2008

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 6 d'octubre del 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 22 de setembre del 2008

2         DESPATX OFICIAL  CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

  -Llicències d'Activitats- 

3      Acceptar la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, que desestima el recurs ordinari núm. 295/2006-F, interposat per Telefónica Móviles España, S.A.

 CMI SERVEIS CENTRALS

 SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

 -Servei de Compres i Contractacions-

4         Adjudicació del concurs d'homologació d'impresos, sobres, cartells, fullets, bosses i publicacions i de designació de proveïdors.

-Servei de Recursos Humans-

5         Proposta de modificació de l'oferta pública d'ocupació de l'any 2008.

6         Proposta d'aprovació de bases específiques i convocatòria del procés per cobrir 32 places d'administratius/ves, promoció interna.

7         Proposta d'aprovació de bases específiques i convocatòria del procés per cobrir places d'auxiliars de serveis, promoció interna

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

8         Aprovació inicial del Projecte  executiu de reurbanització del carrer Santa Marta.

9         Aprovació del Projecte executiu de l'ampliació dels estudis de Mataró Radio. Modificació LOT 1. Versió 2008

10        Acceptació de la subvenció atorgada pel Departament d'innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya destinada a les obres de  remodelació del Mercat Municipal de la Plaça de Cuba.

11        Acceptació de les ajudes atorgades, dins del programa Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, Planificació definitiva 2008-2012, a diferents actuacions municipals i de la normativa aprovada pel desenvolupament del pla.

 -Servei d'Urbanisme-

12       Aprovació inicial del projecte d'urbanització UA-84, Eix Herrera.

 -Servei de Llicències-

13        Ordre de retirada de caravana i qualsevol altra material o construcció de la parcel€la de la urbanització de Can Marqués, al c. de Can Miró, 13.

14        Ordre d'enderroc de l'excés d'alçada de la tanca en terrassa de pati d'illa a nivell de planta pis, a la pl. Isla Cristina, 3.

15        Ordre de retirada de la tanca publicitària al Camí del Mig, 133.

16        Ordre de retirada de rètols al c. Pepeta Moreu, 32; c. Castaños; c. Llauder.

17        Ordre de retirada de rètols al c. Rosselló, 91-95; c. Mare de Déu de la Cisa.

18        Ordre de retirada d'aparell d'aire condicionat a la Riera Figuera Major, 25, 5è 1a.

19        Desestimació del recurs de reposició contra l'ordre d'enderroc de construcció inacabada al c. Caseta, 18.

-Servei de Manteniment-

20        Proposta d'aprovació inicial del projecte de construcció de 32 tombes al cementiri de Les Valls.21        Proposta d'aprovació inicial del projecte de renovació i millora de l'accessibilitat de les cruïlles en l'àmbit de la Llei de barris de Cerdanyola.

CMI VIA PÚBLICA

22        Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de la sentència núm. 290/08, d'11 de juliol del 2008, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona recaiguda en el recurs contenciós administratiu núm. 25/2005-D interposat Amrey Promociones  Inmobiliarias, SL

23        Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

           PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor