Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. Sessió del 07/01/2008

Escoltar

Junta de Govern Local. Sessió del 07/01/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 31/2008 de 3 de gener
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 7 de gener de 2008
Òrgan: ALCALDIA


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 7 de gener de 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 24 de desembre de 2007


2 DESPATX OFICIAL


CMI SERVEIS CENTRALS
SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, de les obres incloses al projecte executiu d€urbanització del Parc de Rocafonda, i convocar licitació.

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, del servei de renovació i manteniment del web municipal de l€Ajuntament de Mataró i convocar licitació.


PRECS I PREGUNTES


L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar En dono fe,
LA SECRETARIA Acctal.,
Elisabeth Massó Sanabre