Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. Sessió del 21/01/2008

Escoltar

Junta de Govern Local. Sessió del 21/01/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

509/2008 de 17 de gener

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 21 de gener de 2008

Òrgan: ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns  21 de gener de 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 7 de gener de 2008

2         DESPATX OFICIAL

           CMI SERVEIS CENTRALS

           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

           -Servei de Secretaria General-

3         Desestimar el recurs de reposició de data 3 de gener de 2008, interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de data 26 de novembre de 2007, pel qual es va declarar la responsabilitat de l'associació UNIO DE BOTIGUERS DE MATARO per caiguda a la via pública de la Sra. Maria Ibern Prats , el dia 16 de novembre de 2000, i confirmar-la íntegrament.

4         Donar-se per assabentat de la Sentència número 339/2007, de data 17 de setembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona, recaiguda en el Recurs Ordinari número 583/2005, interposat per la Sra. Dolores Sánchez Fernández.  (Expedient: AGC61/04)

           -Servei de Compres i Contractacions-        

5         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, del subministrament de vehicles per al Servei de Policia Local, i convocar licitació.

6         Adjudicar els treballs de renovació de les instal·lacions de l'enllumenat públic dels quadres "MO" i "IS", a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL", fins un import de 219.400'00 EUR, IVA inclòs.

           -Servei de Recursos Humans-

         Proposta d'aprovació de les bases específiques del procés selectiu per  cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/na de gestió, de l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe comeses especials, grup A2 (B), mitjançant concurs posició lliure i nomenament de funcionari/ària de carrera.

            CMI SERVEIS TERRITORIALS

           -Servei d'Obres-

8         Aprovació inicial del Projecte de col·lectors de pluvials dels carrers Confraria de Sant Elm i Sant Joan, promogut per la societat privada municipal Aigües de Mataró SA i autorització per executar les obres sota les condicions establertes per altres administracions, si s'escau.

9         Aprovació inicial del Projecte de clavegueram dels carrers Floridablanca, Cristòfol Colom i Confraria de Sant Elm,  promogut per la societat privada municipal Aigües de Mataró SA i autorització per executar les obres.

10        Ratificació del Decret  10533/20007 de 20 de desembre de l'Alcaldia Presidència relatiu a la aprovació d'una despesa a favor de Gestió Integral del Transit amb motiu de les obres de l'aparcament en superfície a la ronda de Rafael Estrany.

           -Servei de Manteniment-

11        Proposta d'aprovació inicial del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "AR", que compren els carrers Mossèn Ramon Fornells, plaça Mossèn Blanch, Argüelles i l'Esplanada.

          CMI SERVEIS PERSONALS

           -Servei de Benestar Social-

12        Ratificar el decret núm. 10340/2007, de 17 de desembre, d'aprovació de la signatura de l'annex 6.1 del protocol addicional per a l'any 2007 al conveni entre el Departament d'Acció Social i Ciutadania i l'Ajuntament de Mataró.

           -Servei de Joventut-

13        Ratificar el decret número 10367/2007 de 18 de desembre, d'aprovació d'una relació comptable OIR en concepte de reintegraments per menor ocupació de places, de les subvencions atorgades per a casals d'estiu (convocatòria 11/07)

           PRECS I PREGUNTES

 

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor