Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari. 08/05/2008

Escoltar

Ple Municipal Ordinari. 08/05/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

3791/2008 de 5 de maig

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari que tindrà lloc el dia 8 de maig de 2008.

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 8 de maig de 2008,  a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

                                                               ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària del dia 13 de març de 2008.

2         DESPATX  OFICIAL

           DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3         Declaració Institucional que presenten els grups municipals del PSC, CIU, PPC, ICV-EUiA I ERC per donar suport a la declaració del Dia del Municipi de les dues entitats municipalistes catalanes.

4         Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per millorar la regulació legal dels centres lúdics per a infants que coloquiament anomenem Ludoteques.

5         Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals de suport a la candidatura dels castells com a patrimoni cultural i immaterial de la humanitat, de la UNESCO.

6         Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a demanar la no supresió del Batxillerat Nocturn.

            DICTAMENS

7         Proposta de modificació composició Comissió Informativa Municipal d'Innovació i Presidència.    

           COMISSIÓ ESPECIAL D'ORGANITZACIÓ

8         Aprovació inicial del Reglament dels Consells Territorials dels Plans Integrals.       

           CMI DINNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

           -Alcaldia- 

9         Recurs de reposició del grup municipal de la CUP contra l'acord del Ple municipal de 7 de febrer de 2008, declarant no admetre a tràmit una sol€licitud del grup municipal de CiU, respecte la revisió d'ofici dels acords relatius al sector "illa Fàbregas i de Caralt". 

            -Institut Municipal de Promoció Econòmica-

10        Aprovació dels acords que es deriven del procés de reforma del mercat municipal de la Plaça de Cuba         

           CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

           -Servei de Gestió Econòmica-

11        Aprovar el préstec d'import 2.772.000,00 euros amb la Caixa de Catalunya, dins el Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona i el préstec d'import 150.000,00 euros a càrrec de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, així com acceptar la subvenció d'import 441.554,65 euros i el text del conveni d'ambdós préstecs.

12        Acceptar la cessió de 2 solars oferta per PUMSA , i aprovar les operacions jurídiques  necessàries per tal de constituir sobre aquests dos solars i sobre el solar municipal colindant, del carrer Carlemany 8, 10 i      12, de Mataró, uns drets de superfície amb les mateixes condicions.

13        Autoritzar la transmissió d'una part de la concessió demanial atorgada a l'entitat pública empresarial Parc ecnocampus Mataró, en relació al solar d'equipaments situat al Sector El Rengle-II de Mataró, a favor de la fundació privada CETEMMSA

14        Modificació de la concessió demanial atorgada a l'entitat pública empresarial Parc Tecnocampus Mataró, en relació a la finca d'equipaments del Sector El Rengle-II, de Mataró, per incloure el subsòl, adaptar la valoració del bé objecte de concessió i el pressupost de les obres, i incloure la facultat de la seva transmissió prèvia autorització municipal.

15        Autoritzar una hipoteca sobre la concessió demanial del subsòl de la zona verda que afronta a l'avinguda Jaume Recoder de Mataró.

16        Modificació del pressupost de l'exercici 2008 de l'Ajuntament, Patronat Municipal de Cultura, Escola Universitària Politècnica i IMPEM.

           -Servei d'Ingressos-

17        Aprovació provisional de la modificació de la Taxa d'ensenyament reglat de l'EUPMT.

18        Aprovació Preus públics de lloguer de braços per banderoles.

           -Servei de Recursos Humans-

19        Modificació de la relació de llocs de treball, en el sentit de fer constar com a condicions d'accés per a la provisió del lloc de treball de cap de participació ciutadana, que podrà ser ocupat per personal laboral fix o funcionari de carrera, de grups A1 i A2 (abans A i B).

20        Increment retributiu de l'1 % sobre la massa salarial del personal funcionari i del personal laboral de l'Ajuntament de Mataró.

           PATRONAT DE CULTURA

21        Aprovació increment addicional del complement específic del personal laboral del Patronat Municipal de Cultura.

            ESCOLA UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA DE MATARÓ

22        Modificació de la plantilla de personal laboral i de la relació de llocs de treball de l'EUPMT per a l'any 2008.

23        Aprovació increment addicional del complement específic del personal laboral de l'EUPMT i modificació de la relació de llocs de treballs.

             INSTITUT MUNICIPAL PROMOCIÓ ECONÒMICA

24        Aprovació increment addicional del complement específic del personal laboral de IMPEM.

           CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

           -Servei d'Obres-

25        Desestimació i prendre en consideració part de les al€legacions de la Federació d'Associacions de Veïns de Mataró, de la Associació Comercial de la plaça de Cuba i Rodalies i del Grup Municipal Convergència i Unió formulades contra  l'acord plenari de 7 de febrer de 2008, aprovant l'Avantprojecte de remodelació  del  mercat municipal de la Plaça de Cuba.

26        Acceptació de la subvenció atorgada pel Consell Català de l'Esport per l'actuació poliesportiu del carrer Euskadi i formalització amb d'Institut Català de Finances d'un préstec, segons la convocatòria PRE /2300/ 2005 de 21 de juliol.

           -Servei d'Urbanisme-

27        Ratificació del decret d'alcaldia relatiu a la interposició d'un recurs de reposició contra l'acord del conseller de política territorial i obres públiques de la Generalitat de Catalunya, de 26 de març de 2008, relatiu a la modificació del PGOM que regula els usos en plantes baixes d'alguns carrers comercials.

28        Aprovació definitiva de la modificació del Reglament del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró.

           -Servei d'Habitatge-

29        Aprovació conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, sobre les actuacions de rehabilitació d'especial interès i amb caràcter excepcional en l'àmbit de la llei de barris de Cerdanyola.

30        Aprovació conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, sobre les actuacions de rehabilitació d'especial interès i amb caràcter excepcional en l'àmbit de la llei de barris de Rocafonda

           CMI DE SERVEIS PERSONALS

31        Aprovació de la participació de l'Ajuntament de Mataró en la Fundació Privada Cultural Festival Shakespeare.

           -Institut Municipal d'Educació-

32        Nomenament del Sr. Jaume Aguilar i del Sr. Carles Bailo com a vocals de reconegut prestigi en el món de l'educació per formar part del Consell Plenari de l'IME.

           CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

           PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

33        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per la rehabilitació de la Basílica de Santa Maria.

 34       Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a millorar l'aplicació de la Llei estatal de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència a l'àmbit de residències per persones amb discapacitat psíquica i física.

35        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya en relació a la situació del comerç Actua.

           PRECS I PREGUNTES

36        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el projecte "Proposta Mataró. Fons d'Art".

37        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió respecte el cobrament de lloguers dels locals propietat de l'empresa municipal PUMSA.

38        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la signatura del nou conveni de l'Ajuntament amb Televisió de Mataró.

39        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l'incendi a la Piscina municipal.

40        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió respecte la retirada del programa de Sant Jordi del Casal de la Gent Gran del Parc.

41        Pregunta que presenta el grup municipal de Candidatura d'Unitat Popular referent a la retirada de programes dels actes de Sant Jordi del Casal de la Gent Gran del Parc.

42        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió respecte els dominis registrats a nom de Fundació Tecnocampus Mataró (TCM).

43        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el tancament del Casal de Joves de Cerdanyola.

44        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió respecte la situació del conveni per a la reconstrucció del tramvia núm. 4 de Mataró.

45        Pregunta que presenta el grup municipal de Candidatura d'Unitat Popular sobre l'atribució que es fa el PSC d'actuacions del govern municipal.

46        Pregunta que presenta el grup municipal de Candidatura d'Unitat Popular sobre les polítiques de foment de l'hàbit de lectura.

47        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent al fet que un nen de tres anys hagi pogut escapar-se d'una escola bressol municipal.

48        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent al tancament de l'Espai Jove de Cerdanyola.

49        Pregunta que presenta el grup municipal de Candidatura d'Unitat Popular arran dels greus fets ocorreguts al  Casal de Joves de Cerdanyola el proppassat dia 24 d'abril.

50        Pregunta que presenta el grup municipal de Candidatura d'Unitat Popular arran del fet que PUMSA no cobra el lloguer del comerç "Actua".

51        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els possibles espais que acolliran el cruïlla de Cultures 2009 i el festival de Shakespeare.

52        Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè les dades de la memòria de Via Pública s'entreguin trimestralment.

53        Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya en relació  a la reurbanització de l'illa de Can Cruzate.

54        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la situació del comerç Actua.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor