Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari. 10/01/2008

Escoltar

Ple municipal ordinari. 10/01/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

97/2008 de 7 de gener

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari que tindrà lloc el dia 10 de gener de 2008.

Òrgan: ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 10 de gener de 2008,  a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió extraordinària de 20 de desembre de 2007.

2         DESPATX  OFICIAL

ALCALDIA

3         Canvi representant del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA al Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

4         Desnonament de la Sra. Leonor Salguero Salguero, de la vivenda de l'avinguda d'Amèrica, 146, 2n 4a, de Mataró, per expiració del termini del contracte d'arrendament.

5         Venda a PUMSA de la part indivisa d'una finca de l'àmbit "PMU-01d Ronda Barceló / Illa Fábregas i de Caralt.

-Servei de Compres i Contractacions-

6         Resolució de les al·legacions presentades al Decret d'alcaldia 7026/2007, relatiu a les tarifes per minut dels aparcament de concessió municipal.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

7         Aprovació inicial del Pla Parcial de delimitació del sector de Carretera de Cirera.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Institut Municipal d'Educació-

8         Nomenament dels representants dels grups municipals al Consell Escolar Municipal de Mataró.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PRECS I PREGUNTES

9         Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre deficiències i irregularitats en el servei de grua.

10        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la convocatòria de subvencions per part del Ministeri d'Indústria en el marc de la Societat de la Informació.

11        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en referència a la denúncia de la FAVM sobre un manifest apòcrit de sis presidents d'entitats veïnals.

12        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l'entrada a Registre Municipal per part del Sr. Ramon Bassas d'un manifest de sis presidents d'AAVV sobre l'actuació del govern a Can Fàbregas.

13        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el centre de creació d'arts visuals i pensament contemporani de Can Xalant.

14        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'elecció dels membres dels Consells Territorials i de Ciutat escollits aleatòriament.

15        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els ajuts de la Llei de Dependència.

16        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el servei de retirada de la brossa domiciliària, comercial i selectiva.

17        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular sobre  els obstacles per transitar per la via pública ocasionats per les obres de l'empresa municipal PUMSA.

18        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular sobre  l'incompliment per part del govern municipal del Reglament per a l'ús de la Llengua Catalana de l'Ajuntament de Mataró.

19        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular sobre  la ingerència del govern municipal en la dinàmica de les Associacions de Veïns.

20        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre actes vandàlics al centre de la ciutat.

21        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la renda bàsica d'emancipació.

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor