Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari. 13/03/2008.

Escoltar

Ple Municipal Ordinari. 13/03/2008.

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

2231/2008 de 10 de març

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari que tindrà lloc el dia 13 de març de 2008.

Òrgan: ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 13 de març de 2008,  a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

                                                               ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions extraordinaria del dia 11 de febrer de 2008 i ordinària del dia 10 de gener de 2008.

2         DESPATX  OFICIAL

           DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3         Proposta de Resolució que presenten els grups municipals del PSC, ICV-EUiA , ERC, CIU i PPC de condemna a l'assassinat de Isaías Carrasco per la banda terrorrista ETA.

            DICTAMENS

            CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

            -Servei de Participació Ciutadana-

4         Aprovació inicial del Reglament d'ús dels Equipaments Cívics dels serveis de participació ciutadana.

5         Donar compte del decret d'Alcaldia núm. 940/2008 de 30 de gener, de nomenaments i baixes de membres del Consell de Ciutat.

            -Servei de Llicències d'Activitats-

6         Aprovació inicial del nou Reglament d'Activitats de Mataró.

           -Servei de Nova Ciutadania-

7         Donar compte del decret d'Alcaldia núm. 1109/2008 de 5 de febrer de nomenament dels membres del Consell Municipal per a la Convivència.  

           CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

           -Servei de Gestió Econòmica-

8         Desnonament de la vivenda del carrer Joan Maragall, 8-12, 4t 2a, de Mataró, per expiració del termini del contracte d'arrendament.

9         Resolució del recurs de reposició interposat per Candidatura d'Unitat Popular, contra l'acord del Ple de 10 de gener de 2008, sobre l'alienació directa de l'aprofitament en què es concreti la finca municipal aportada al Sector Ronda Barceló Illa Fábregas i de Caralt, a favor de PUMSA

           -Servei d'Atenció Ciutadana-

10        Sol€licitud adhesió al Conveni Marc, signat en data 5 de juliol de 2007, entre l'Administració General de l'Estat i l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a la implantació d'un model integrat d'Atenció al Ciutadà en l'àmbit territorial de Catalunya.

           -Servei de Compres i Contractacions-

11        Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, de la gestió del servei públic de transport col€lectiu urbà de viatgers, i convocar licitació.

           CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

           -Servei d'Urbanisme-

12        Aprovació inicial del Reglament del Consell Assessor Urbanístic Municipal.

13        Aprovació definitiva de la modificació de l'estudi de detall d'ordenació volumètrica de  l'Escola Meritxell.

14        Aprovació definitiva de l'estudi de detall c/Gibraltar 3-13.

15        Aprovació definitiva de l'estudi de detall del solar del carrer Juan Carlos Panyó, 34.

16        Aprovació provisional del Pla de Millora Urbana PMU-06 "Àmbit illa 6 Fàbregas i de Caralt".

17        Aprovació inicial de la modificació puntual PGOM "Entorns del carrer Biada.

            -Servei d'Obres-

18        Ratificar la Resolució 1250/2008 de 8 de febrer del Conseller Delegat d'Obres, Serveis i Manteniment sobre l'aprovació de l'Addenda al Conveni de Cooperació entre el Departament d'Educació i l'Ajuntament, relatiu a les obres de construcció  del CEIP M. Mercè Marçal i CEIP Montserrat Solà, augmentant l'aportació econòmica de la Generalitat de Catalunya.

           -Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat-

 19        Promoció de l'ús i l'adquisició de fusta certificada a l'Ajuntament de Mataró

            -Servei d'Habitatge-                        

20        Execució subsidiària de les obres de reforç i substitució de bigues malmeses al c. Mare de Déu del Pilar, 3, i delegació a PUMSA de la gestió i execució.

           CMI DE SERVEIS PERSONALS

           -Institut Municipal d'Educació-

21        Aprovar el Conveni de cooperació entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró per a la realització de les obres de nova construcció edifici annex per a menjador al CEIP Cirera

22        Nomenament de diferents vocals del Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació en representació del Consell Municipal de la Convivència; de les famílies i dels directors dels centres públics d'educació infantil, primària i secundària , proposats pel Consell Escolar Municipal.

            CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

           PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

23        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les mancances i les deficiències del pavelló de Cirera.

24        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya en relació a la renúncia del Sr. Ricard Bonastre de la direcció del Tecnocampus.

           PRECS I PREGUNTES

25        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la situació en què es troba el Fons d'Art "Proposta Mataró".

26        Prec  que presenta el grup municipal de Candidatura d'Unitat Popular perquè totes les pàgines web de l'Ajuntament siguin accessibles per als usuaris del Programari Lliure.

27        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les mesures per a l'escolarització dels nouvinguts.

28        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió respecte la situació d'emergència que s'ha donat a les platges mataronines arrel de l'aparició d'hidrocarburs a les mateixes.

29        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió  respecte els expedients sancionadors oberts a dos agents de la Policia Local arrel de l'aparició d'una persona morta dins un vehicle al Dipòsit Municipal.

30        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió  sobre l'ús que es donarà a la Nau Gaudí.

31        Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per la recollida d'aigües de la Riera de Can Bruguera.

32        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els contenidors soterrats de l'Avinguda del Perú.

33        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió  respecte el futur del projecte TecnocampusMataró.

34        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió respecte els atracaments que s'han produït al barri de Cerdanyola.

35        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió  sobre el pagament dels sexennis al personal de l'IME.

36        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió  sobre les molèsties que ocasionen les sirenes als veïns de l'Avinguda Europa-Parc Central.

37        Pregunta  que presenta el grup municipal de Candidatura d'Unitat Popular en relació amb els acomiadaments dels treballadors del servei de recollida de vehicles de la via pública.

38        Pregunta  i Prec que presenta el grup municipal de Candidatura d'Unitat Popular en relació amb la condemna al Cap de la Policia Local per conduir en estat d'embriaguesa i a les conseqüències sobre els implicats en l'afer.

39        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el cas del Cap de la Policia Local de Mataró.

40        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el trasllat de la nau de Can Fàbregas.

41        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l'amonestació feta a dos agents de la Policia Local pel cas del mort de la grua.

42        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre un seguit de robatoris al barri de Cerdanyola.

43        Pregunta  i Prec que presenta el grup municipal de Candidatura d'Unitat Popular en relació a una improcedent sanció de 300 euros per un cartell penjat correctament.

44        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el dispositiu especial d'organització de les eleccions generals de 9 de març.

45        Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els sexennis del professorat de l'IES Miquel Biada.

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor