Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa de Serveis Centrals. 05/03/2009

Escoltar

Comissió Informativa de Serveis Centrals. 05/03/2009

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Comissió Informativa de Serveis Centrals

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA
COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS

Per indicació de la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, us convoco a la sessió ordinària d’aquesta Comissió.
 
Dia: 5 de març de 2009
Hora: 9’10
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
 
ORDRE DEL DIA
 
 
1.          Despatx oficial.
 
2.        Donar compte de decrets signats de Serveis Centrals
 
3.         Línies d’actuació
 
3.1 -     Aprovar l’avantprojecte de modificació del Pressupost 2009 pel projecte “Nau Minguell, centre del coneixement per la creació i la industria         audiovisual”
 
3.2       Donar compte de la liquidació pressupostària de l’Ajuntament i els seus Organismes Autònoms per l’exercici 2008.
 
3.3       Estat execució PAM 2008
 
4.         Propostes a la Junta de Govern
 
 
SOTSDIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS
 
SERVEI DE RECURSOS HUMANS
 
4.1     Donar compte de la sentència número 350 de 12 de desembre de 2008, dictada pel Jutjat  Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona, recaiguda en el recurs núm. 677/2007, interposat pel senyor FRANCISCO ÁNGEL ABOLAFIO GARCIA, contra el Decret 8437/2007 d’11 d’octubre que desestimava la sol·licitud d’assignació d’un calendari laboral de vuit  hores, formulada pel recurrent en data 29 de maig de 2007, per trobar-se destinat al servei de motorista i tenir assignat l’horari corresponent al servei de policia de barri.
 
4.2       Donar-se per assabentada de la Interlocutòria de la Secció Primera de  la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem, que    declara ferma de la Sentència nº 1343 de 21 de desembre de 2005, del  Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estima el recurs nº 506/2002 interposat per la Sra. ANNA CUGAT PERPINYA, retrotraient el procediment de selecció en  els temes establerts en el fonament de dret novè de la Sentència.
 
4.3       Aprovació oferta pública d’ocupació per a l’any 2009.
 
4.4       Provisió de lloc de treball de Cap del Servei de Joventut i Dona.
 
4.5         Provisió de lloc de treball de Cap del Servei de Desenvolupament i Organització.
 
4.6       Provisió del lloc de treball de Cap del Servei de Nova Ciutadania
 
4.7       Aprovació bases específiques i convocatòria de la plaça d’intendent major.
 
SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS
 
 
4.8       Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert,    contractació d’una Mútua d’accidents de treball i malalties professionals i un servei de prevenció de riscos laborals, i convocar licitació. (exp.  56/2009)
 
 
4.9       Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de vestuari per la Policia Local, i convocar licitació (exp. 59/2009)
 
4.10      Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de manteniment d’espais naturals, i convocar licitació (exp. 58/2009)
  
4.11   Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques  particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de gestió del Programa de Comunicació Intercultural per a la ciutat de Mataró, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: fins a 187.931,04 €, IVA no inclòs.
 
 
5.       Precs i preguntes
 
 
La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals.
 
 
Immaculada Pruna Ribas
 
 
Mataró, 2 de març de 2009
 
NOTA. ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE REGIDORS, 1ª. PLANTA DE L’AJUNTAMENT DE LA RIERA