Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (14/09/2009)

Escoltar

Junta de Govern Local (14/09/2009)

Junta de Govern Local (14/09/2009)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament
Organisme
Junta de Govern Local

Ordre del dia

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 20 de juliol del 2009.

  
2         DESPATX OFICIAL
 
 
 
           CMI SERVEIS CENTRALS
           DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
3         Aprovar la despesa de 315.720,58 euros, IVA inclòs. a favor de CLECE, SA, en concepte de neteja d’edificis municipals durant el període de l’1 de juny al 21 de juliol de 2009.
 
4         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de plantes, arbustives i arbres, dividit en dos lots: Lot 1. Espècies i varietats de fulla caduca, i Lot 2. Espècies i varietats de fulla perenne; i convocar licitació.
 
5         Adjudicació provisional del concurs celebrat per a la prestació del servei de paleta a la via pública.
 
6         Adjudicació provisional del concurs celebrat per al subministrament de bosses per als bobinets.
           DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
 
7         Proposta de convocatòria del procés selectiu de tècnic/a d’organització i qualitat, nomenament funcionari/ària interí/na.
 
8         Proposta de convocatòria del procés selectiu de psicòleg/oga.
 
9         Proposta de convocatòria del procés selectiu de tècnic/a especialista.
 
10       Proposta aprovació de bases específiques i convocatòria de 2 places de             peons.
 
11       Proposta de convocatòria per crear una llista d’espera d’educadors/es socials.
 
 
           SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
 
12        Donar-se per assabentat de la Interlocutòria de data 29 de maig de 2009, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona, recaiguda en el Recurs Ordinari número 98/2009, interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat administrativa patrimonial (Expedient: AGC48/08).
 
 
           CMI SERVEIS TERRITORIALS
 
           -Servei d'Obres-
 
13        Aprovació inicial del Projecte executiu de la biblioteca Antoni Comas, a l’antic Escorxador.
 
           -Servei d’Urbanisme-
 
14        Donar compte de la sentència nº 504 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en RCA interposat per Flober Immobles SL contra l’auto del Jutjat Contenciós Administratiu nº 7 de Barcelona (RCA 296/08) relatiu al projecte d’urbanització del PMU-001d “Rda. Barceló-illa Fàbregas i de Caralt”.
 
           -Servei d’Habitatge-
 
15        Donar-se per assabentats de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, en recurs ordinari 89/2008, interposat contra l’ordre d’enderroc d’un cobert en terrat, al c. Churruca, 29, 1r.
 
16        Ordre de retirada de reixat sobre la tanca en edifici catalogat a nivell D, al c. Sant Antoni Maria Claret, 8.
 
17       Ordre de retirada d’antena parabòlica a l’av. President Companys, 3, 1r 2a.
 
18       Ordre de retirada de rètols a l’av. Velòdrom, 100, cantonada rda. Frederic Mistral.
 
19       Ordre de retirada de rètol al c. Pablo Picasso, 37, bxs.
 
20       Ordre de retirada de rètol al c. Santa Teresa, 40, bxs.
 
21        Inadmissibilitat del recurs de reposició contra l’ordre de retirada de cobert a la rda. Sant Oleguer, 110-112, 2n 1a.
 
22        Desestimació del recurs de reposició contra l’ordre de retirada de cobert a la rda. Sant Oleguer, 110-112, 4t 2a.
 
 
           CMI SERVEIS PERSONALS
 
           -Servei de Benestar Social-
 
23        Ratificar els decrets número 7035/2009 i 7034/2009, de 27 d’agost de 2009, d’aprovació de signatura d’un conveni amb l’Associació Familiars Malalts d’Alzheimer del Maresme i les despeses corresponents a les aportacions econòmiques que representen.
 
24        Ratificar el decret número 7131/2009, de 1 de setembre de 2009, d'aprovació de signatura del Contracte programa 2008-2011 per a la coordinació, cooperació i col•laboració amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, en matèria de Serveis Socials i altres programes relatius al benestar social per a l’exercici 2009.
 
 
           CMI VIA PÚBLICA
 
25       Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 
26       Estimar parcialment un recurs en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor