Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. 23/03/2009

Escoltar

Junta de Govern Local. 23/03/2009

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Junta de Govern Local

Ordre del dia

Decret
2375/2009 de 19 de març
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 23 de març del 2009.
Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 23 de març del 2009, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
ORDRE DEL DIA
 
1         Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions extraordinària i ordinària que tingueren lloc el 5 de març i el 9 de març del 2009, respectivament.
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
           CMI SERVEIS CENTRALS
           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
           -Servei de Gestió Econòmica-
 
3         Arrendament de l'habitatge situat al c. Sant Valentí, 19, 8e 4a, de Mataró a R. P. P.
 
4         Arrendament de l'habitatge situat al c. Madoz, 28-30, escala B, 2n A, de Mataró, a M. T. L.-I.
 
           -Servei de Recursos Humans-
 
5         Proposta de ratificació del decret número 2101/2009, de data 11 de març de 2009, de convocatòria per crear una llista d’espera de treballadors/es socials.
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
6         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del subministrament i instal•lació d’equips per a la programació remota del reg i equips per al control de volums d’aigua per a l’Ajuntament de Mataró, i adjudicació provisional a SAMCLA, ESIC, SL per un import de 119.967,00 €, IVA no inclòs.
7         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament i instal•lació d’una àrea de jocs interactiva, i convocar licitació.
 
8         Adjudicació provisional del concurs celebrat per a l’execució de les obres de millora de paviments dels c. Sagrada Família, Santa Semproniana, Moratín, Caramelles i ptges. Josep Rius i Antònia Regàs.
 
           CMI SERVEIS TERRITORIALS
           -Servei d'Obres-
 
9         Aprovació inicial del Projecte executiu de reurbanització del carrer Calassanç Marquès i Verge de las Maravillas.
 
10        Aprovació definitiva del Projecte executiu d’enderroc d’edifici al carrer Muntanya 1, cantonada carrer Transversal i incorporació de nova documentació tècnica.
 
           -Servei d’Urbanisme-
 
11        Aprovació inicial del Pla Especial del Catàleg de masies i cases rurals en el sòl no urbanitzable.
 
12        Aprovació inicial del Pla especial d’assignació d’usos de l’equipament del sector Cooperativa Agrària “Vapor Gordils”.
 
13        Aprovació inicial de l’estudi de detall d’ordenació volumètrica i ajust de límits de la parcel•la 43, situada al carrer del Tennis 33 sector de “Can Quirze.
 
           -Servei d’Habitatge-
 
14       Ordre de retirada de rètol al c. Joan Fuster, 44, bxs.
 
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
 

L'ALCALDE acctal.
Ramon Bassas Segura
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor