Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. Sessió 07/01/2009

Escoltar

Junta de Govern Local. Sessió 07/01/2009

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

1/2009 de 2 de gener

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 7 de gener del 2009

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper DIMECRES 7 DE GENER DEL 2009, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 15 de desembre del 2008.

2         DESPATX OFICIAL

           CMI SERVEIS CENTRALS

           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

           -Servei de Compres i Contractacions-        

3         Aprovar l'adjudicació del servei d'assegurances per l'Ajuntament i els seus organismes autònoms.          

           CMI SERVEIS TERRITORIALS

           -Servei d'Obres-

4         Aprovació inicial del Projecte constructiu d'un col€lector i de l'obra civil per a la portada de fred i calor des de l' EDAR   fins el  Rengle, promogut conjuntament per les societats  Aigües de Mataró SA i per Mataró Energia Sostenible SA i autorització per executar les obres.

5         Aprovació inicial del projecte del vial de vianants de l'Eix Valldeix. Tram Camí de Santa Rita-La Cornisa, 1ª Etapa, redactat  per l'oficina tècnica  d'Estudis i Projectes d'Urbanisme i Obres Públiques SL ( EIPO).

6         Aprovació inicial del projecte executiu de reurbanització de la muralla de Sant Llorenç.

7         Aprovació de la proposta de Conveni  Específic de col€laboració  a formalitzar properament entre l'Ajuntament de Mataró i la Diputació de Barcelona de suport econòmic per a les obres de construcció del poliesportiu del carrer Euskadi.

           -Servei d'Urbanisme-

8         Aprovació inicial de l'estudi de detall d'ordenació de volums de l'edifici principal de Correus de Mataró (c. Lepanto 31)

           CMI VIA PÚBLICA

9         Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

 

           PRECS I PREGUNTES

 

 

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor