Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal. 07/05/2009

Escoltar

Ple Municipal. 07/05/2009

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ple Municipal

Ordre del dia

Decret
3737/2009 de 4 de maig
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari sessió del 7 de maig de 2009.Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 7 de maig de 2009, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
                                                               ORDRE DEL DIA
 
1         Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinàries dels dies 5 de març de 2009 i de 2 d’abril de 2009.
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
           DEFENSOR DEL CIUTADÀ
 
3         Presentació informe anual del Defensor del Ciutadà de Mataró 2008.
 
 
           DECLARACIONS INSTITUCIONALS
          
4         Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA sobre la creació d’un Fons Local anti-crisi per part del govern de l’Estat.
 
          
           DICTAMENS
 
           CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
 
           -Innovació i Promoció de Ciutat-
 
5         Sol•licitud d’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a l'espai geogràfic de la denominació d’origen d'Alella
 
 
           CMI DE SERVEIS CENTRALS
 
           -Servei de Secretaria General-
 
6         Acceptar la donació gratuïta dels fons documental propietat de l´empresa Cristalerías de Mataró S.C.O.C.L representada pel seu president Sr. Jordi Riera López, i aprovar el contracte de donació a favor de l’Ajuntament de Mataró.
 
 
           -Servei de Gestió Econòmica-
 
7         Aprovar la concertació de noves operacions de tresoreria de l’Ajuntament per import de 3.700.000,00 euros.
 
8         Compra de 2 locals en planta baixa a l'edifici amb front a la ronda Francesc Macià, 103-105 de Mataró, i de 2 habitatges, situats al baix primera del núm. 19, i al baix quarta, del núm. 24, ambdós al passatge Jaume II el Just, de Mataró.
 
 
           -Servei de Compres i contractacions-
 
9         Aprovació de la liquidació del servei Mataró Bus per al període comprès entre l’1 de gener a 31 de desembre de 2008.
 
10        Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de neteja d’edificis municipals, i convocar licitació.
 
 
           CMI DE SERVEIS TERRITORIALS
 
           -Servei d’Obres-
 
11        Aprovació de l’esborrany del Conveni subvencional de cooperació a formalitzar amb la Generalitat de Catalunya per executar les obres del Centre d’Educació Especial a l’Arboç, als entorns de Vallveric.
 
 
           -Servei d’Habitatge-
 
.12       Aprovació de Conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, en relació a actuacions de rehabilitació d’especial interès per a la instal•lació d’ascensors a la rda. Sant Oleguer.
 
 
           CMI DE SERVEIS PERSONALS
 
           -Institut Municipal d’Acció Cultural-
 
13        Donar compte del decret 372/09 d'acceptació de la renúncia al càrrec de Director-gerent de l'IMAC presentada pel Sr. Josep Pena Sant.
 
 
           CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
 
           PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
 
14        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per demanar que s’estudiï la possibilitat de crear un parc lúdic de muntanya, al nord de la ciutat.
 
15        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per la memòria històrica republicana.
 
16        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre el traçat del tren orbital.
 
17        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per demanar que l’ajuntament insti a la Generalitat a fer un estudi de viabilitat sobre la instal•lació d’una torre repetidora al mar.
 
          
           PRECS I PREGUNTES
 
18        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els habitatges de promoció pública del carrer Churruca.
 
19        Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal que es millori el servei dels contenidors de la brossa a la zona del carrer de la Coma.
 
20        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre uns murals graffitis fets sobre le parets del Parc Central, al passeig Carles Padròs.
 
21        Pregunta que presenta el grups municipal de Convergència i Unió sobre el compromís d’instal•lar el museu del gènere de punt de Mataró a Can Marfà.
 
22        Pregunta que presenta el grups municipal de Convergència i Unió sobre el servei de l’empresa GINTRA a la ciutat de Mataró.
 
23        Pregunta que presenta el grups municipal de Convergència i Unió sobre el robatori a l’interior del mercat de la Plaça de Cuba.
 
24        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el robatori al mercat de la Plaça de Cuba.
 
25        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre la renovació dels semàfors de la ciutat.
 
26        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre el museu del gènere de punt a Can Marfà.
 
27        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent a l’ús dels recursos de l’ajuntament per esborrar la llibertat d’expressió d’entitats cíviques de la ciutat.
 
28        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el malestar existent al sector del taxi a Mataró.
 
29        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el futur Museu del gènere de punt a Mataró.
 
30        Pregunta que presenta el grups municipal de Convergència i Unió sobre la Casa de les Esmandies.
 
31        Pregunta que presenta el grups municipal de Convergència i Unió referent a la direcció de l’IMAC.
 
32        Prec que presenta el grups municipal de Convergència i Unió referent a la parada de taxi de la Muralla de Sant Llorenç.
 
33        Pregunta que presenta el grups municipal de Convergència i Unió sobre la sol•licitud d’audiència amb l’alcalde d’un nombrós grup de veïns.
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor