Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari (03/09/2009)

Escoltar

Ple municipal ordinari (03/09/2009)

Ordre del dia del Ple municipal ordinari de setembre

Dia
Hora
Lloc
Sala de plens. La Riera, 48.
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

  

1         Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinàries de 11-6-2009 i 2-7-2009 i extraordinàries de 18-6-2009 i 17-7-2009.
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
           DECLARACIONS INSTITUCIONALS
          
3         Proposta de Declaració Institucional que presenten els grups municipals del PSC, ICV-EUiA, ERC, CIU i PPC per l’adhesió al protocol d’Hiroshima i Nagasaki.
 
4         Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la situació de la pagesia professional catalana.
 
 
           DICTAMENS
 
           ALCALDIA
 
5         Proposta Festes Locals per a l’any 2010.
 
6         Canvi representant del grup municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament de Mataró en el Consell de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró.
 
7         Canvi representant del grup municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament de Mataró en el Consell d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual.
 
           CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
 
           -Presidència-
 
8         Desestimar recurs de reposició contra la denegació de l’atorgament del títol de fill predilecte de la ciutat al Dr. Ramon Calsapeu.
 
 
           -Llicències activitats-
 
9         Aprovació definitiva del mapa de capacitat acústica de Mataró.
 
10        Pròrroga de la concessió de dos quioscos de la Plaça Santa Anna.
 
 
           COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
 
11        Aprovació Compte General de l’Ajuntament de Mataró corresponent a l’exercici 2008, integrat pels comptes de l’Ajuntament, els seus Organismes Autònoms, Societats Mercantils i Ens Públics Empresarials.
 
 
           CMI DE SERVEIS CENTRALS
 
           -Servei de Gestió Econòmica-
 
12        Autoritzar a PUMSA a concertar una Pòlissa de crèdit d’import            6.000.000,00 € a 3 anys. Avalar per part de l’Ajuntament aquesta operació de crèdit.
 
13        Donar compte dels Decrets: 4542/2009, 5287/2009 i 6035/2009 dels ajuts de caixa següents:
           1.         Fundació Tecnocampus Mataró per import de 436.000,00 €.
           2.         Fundació Tecnocampus Mataró per import de 350.000,00 €.
           3.         EPE Mataró Audiovisual per import de 100.000,00 €
 
 
14        Avalar al Centre de Formació i Prevenció en la concertació d’una Pòlissa de tresoreria a un any d’import 150.000,00 €
 
15        Aprovació de la rectificació de l'inventari de béns, drets i obligacions de l'Ajuntament de Mataró, fins al 31 de desembre de 2008.
 
 
           -Servei de Recursos Humans-
 
16        Modificació de la plantilla i relació de llocs de treball de l’IMPEM i subrogació del personal adscrit a la Secció d’emprenedoria.
 
17        Declaració de sol•licituds de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal.
 
           -Servei d’Ingressos-
 
18        Aprovació provisional d'una nova taxa per la utilització d'uns horts municipals, i del text de l'Ordenança reguladora d'aquesta taxa.
 
 
           CMI DE SERVEIS TERRITORIALS
           -Servei d’Urbanisme-
 
19        Ratificar el decret de Conseller Delegat d’Urbanisme de 30/6/09 sobre l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a la incorporació de l’edifici de la COOPERATIVA OBRERA en el llistat dels “150 elements del Patrimoni Industrial de Catalunya”.
 
 
           CMI DE SERVEIS PERSONALS
           -Institut Municipal d’Educació-
 
20        Aprovació definitiva de la modificació de plantilla de l’Institut Municipal d’Educació per a l’any 2009.
 
21        Aprovació definitiva de la modificació de la relació de llocs de treball de l’Institut Municipal d’Educació per a l’any 2009.
 
 
           CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
           PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
 
22        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per tal de manifestar que l’actual línia del ferrocarril de la costa és imprescindible i que cal soterrar-la i mantenir-ne l’estació.
 
23        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per a la millora del servei de denúncies, pel que fa al temps d’espera, a la caserna dels Mossos d’Esquadra de la nostra ciutat.
 
24        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en relació a diverses mesures a adoptar per l’Ajuntament de Mataró per a la protecció dels treballadors autònoms.
 
25        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en referència a una nova edició del FEIL.
 
26        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en suport a la consulta per a la independència de Catalunya que se celebrarà el dia 13 a Arenys de Munt.
 
 
           PRECS I PREGUNTES
27        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a la circulació de vehicles al carrer Sant Joan Bosco.
 
28        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la domus romana de l’illa de Can Cruzate.
 
29        Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la recollida d’escombraries al Port de Mataró.
 
30        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent al projecte de l’edifici que ha d’acollir el futur Museu d’Art Contemporani de Mataró.
 
31        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les mesures que es van activar a Mataró durant l’onada de calor que va patir Catalunya el mes d’agost.
 
32        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre un aparcament al descobert de vehicles pesats.
 
33        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a un aparcament en superfície als terrenys d’IVECO.
 
34        Pregunta que presenta la Candidatura d’Unitat Popular sobre la venda del solar on hi ha la nau de Can Fàbregas i de Caralt.
 
35        Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la campanya de prevenció de la grip A.
 
36        Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’estudi de la població de Mataró.
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor