Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa Serveis Centrals (03/06/2010)

Escoltar

Comissió Municipal Informativa Serveis Centrals (03/06/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Comissió Municipal Informativa Serveis Centrals

Ordre del dia

Per indicació de la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, us convoco a la sessió ordinària d’aquesta Comissió.

Dia: 3 de juny de 2010
Hora: 9’10
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del dia 27 de maig de 2010.

2. Despatx oficial.

3. Donar compte de decrets signats de Serveis Centrals

4. Línies d’actuació

4.1 Observatori de la crisi ( mes d’Abril )

4.2 Correu corporatiu

4.3 Estat projectes FEOSL

5. Propostes a la Junta de Govern

DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS

5.1 Pròrroga de la cessió d'ús d'un local situat al carrer Colòmbia, 48, de      Mataró, a favor de l'entitat Llibre Viu.

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.2 Iniciar l’expedient de contractació de les obres del “Projecte de rehabilitació de l’antiga nau central de Cabot i Barba, fase d’instal•lacions i acabats” i aprovar el plec de condicions econòmiques i administratives particulars que regirà la contractació de les obres expressades (exp. 77/2010).

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

5.3 Proposta de bases específiques i convocatòria de 10 places d’agent de la policia local, grup C2, mitjançant concurs oposició lliure i nomenament de funcionari/ària de carrera.

6. Propostes al Ple

7. Precs i preguntes

La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals. Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 1 de juny de 2010