Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa Serveis Centrals (17/06/2010)

Escoltar

Comissió Municipal Informativa Serveis Centrals (17/06/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Comissió Municipal Informativa Serveis Centrals

Ordre del dia

Per indicació de la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, us convoco a la sessió ordinària d’aquesta Comissió.

Dia: 17 de juny de 2010
Hora: 9’05
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del dia 3 de juny de 2010.
 
2. Despatx oficial.

3. Donar compte de decrets signats de Serveis Centrals

4. Línies d’actuació

4.1 Correu corporatiu

4.2 Estat d’execució 1er. Quadrimestre

5. Propostes a la Junta de Govern

DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.1 Iniciar l’expedient de contractació del servei de manteniment de les aplicacions informàtiques de “T-Systems”, aprovar el plec de condicions econòmiques, administratives i tècniques particulars que el regiran i adjudicar provisionalment el contracte del servei de manteniment de les aplicacions informàtiques de “T-Systems” (exp. 87/2010).

5.2 Aprovació del plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de material de lampisteria per l’Ajuntament de Mataró, i convocar la seva licitació. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: 47.853,11 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte (exp. 79/2010).
 
5.3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de material d’obra per l’Ajuntament de Mataró, i convocar la seva licitació. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: 67.604’87 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte (exp. 81/2010).

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

5.4 Proposta d’aprovació de les bases específiques i convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/na de gestió, grup A2, concurs oposició, modalitat lliure.

5.5 Donar-se per assabentat de la Sentència número 72/2010, de data 24 de febrer, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona, recaiguda en el Recurs Abreujat número 590/2008-D, interposat pel SPPME-CAT, contra l’Anunci de convocatòria del procés selectiu publicat en el BOP el 6/10/2008 en virtut de l’Acord de 22/09/2008 de la Junta de Govern Local, que pretenia anular aquest Anunci.

5.6 Donar-se per assabentada de l’Auto de 8 de febrer de 2010 del Jutjat Contenciós Administratiu 15 de Barcelona, recaigut en el recurs núm. 744/2009 F, interposat per la senyora E.S.A.G. contra la desestimació presumpta del seu escrit d’al•legacions respecte el Decret núm. 168/2009, de 12 de gener, d’aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos del procés de selecció per cobrir 32 places d’administratiu/ves de la plantilla de personal funcionari de carrera, mitjançant concurs oposició per promoció interna.

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

5.7 Donar-se per assabentada de la Sentència de data 6 de maig de 2010, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona, que desestima el Procediment Abreujat número 12/2009, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per danys al seu vehicle (expedient AGC 77/07).

5.8 Donar-se per assabentat de la Sentència de data 13 d’abril de 2010, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona, que desestima el Procediment Abreujat número 216/2008-F, interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat administrativa patrimonial  (Expedient: AGC98/06).

6. Propostes al Ple

DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

6.1 Autoritzar a PUMSA a la concertació d’una operació de préstec “ICO Liquiditat” d’import màxim 1.500.000,00 €, amb la Caja Mediterraneo (CAM).


6.2 Desafectació dels habitatges situats al pis 3r B, escala A, i àtic B, escala B, de l’immoble municipal situat al carrer Madoz, 28-30, de Mataró  (decret47)

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

6.3 Declaració de segona activitat amb l’activitat principal de la Sra. M. B.B.

6.4 Modificació de la Relació de llocs de treball de l’IMAC
 
7. Precs i preguntes

La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals. Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 15 de juny de 2010

NOTA.  ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE REGIDORS,  1ª. PLANTA DE L’AJUNTAMENT DE LA RIERA