Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (15/03/2010)

Escoltar

Junta de Govern Local (15/03/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament
Organisme
Junta de Govern Local

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns  15 de març del 2010, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc l’u de març del 2010.  

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3 Conveni amb la Generalitat de Catalunya, per a la cessió d’ús d’un terreny destinat a la millora de la recepció de la TDT.

-Servei d’Ingressos-

4 Donar compte de les Sentències del Jutjat contenciós administratiu número 10 i del TSJ de Catalunya, en el recurs plantejat per FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. contra la liquidació de la Taxa per aprofitament especial del domini públic a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general, exercici 2002.

-Servei de Compres i Contractacions-

5 Adjudicació provisional del concurs celebrat per al subministrament de gasolina i gasoil per a vehicles i calefacció.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

6 Modificació de l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2009.

7 Aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2010.

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

8 Donar-se per assabentada de la  Sentencia número 13/10 de data 13 de gener de 2010, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona, que desestima el Recurs Abreujat número 261/08, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial (Expedient: AGC 108/06).

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE Joan Antoni Baron Espinar    

En dono fe,  EL SECRETARI GENERAL Manuel Monfort Pastor