Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (15/11/2010)

Escoltar

Junta de Govern Local (15/11/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

onzalDecret
9040/2010 d'11 de novembre
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 15 de novembre del 2010
Òrgan: SECRETARIA GENERAL
 
 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 15 de novembre del 2010, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
ORDRE DEL DIA
          
 
1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 2 de novembre del 2010
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
           CMI SERVEIS CENTRALS
           DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
 
           -Servei de Gestió Econòmica-
 
3         Aprovació de l’addenda al conveni de cessió d’ús d’una part d’una finca entre l’Ajuntament de Mataró i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
4         Aprovació del plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de l’execució de la segona fase del desplegament d’un Centre de Càlcul de contingència.
          
5         Aprovació del plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de recanvis per a vehicles municipals.
           DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
 
6         Donar-se per assabentat de la Sentència número 198/2010, de data 22 de juny, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona, que desestima el recurs de reposició interposat per la Junta de Personal contra el decret d’Alcaldia 2532/2009, de 24 de març, pel que s’amplia l’oferta pública de l’any 2001 en un 10% addicional.
 
7         Donar-se per assabentada de la sentència 360/2010, de 20 de setembre, dictada pel Jutjat Social núm. 2 de Mataró, recaiguda en el procediment de conflicte col•lectiu 430/2010, amb motiu de la demanda interposada per la secció sindical CATAC-IAC a l’Ajuntament de Mataró contra l’Ajuntament de Mataró i el Comité d’Empresa de l’Ajuntament de Mataró, per la qual es desestima la demanda interposada i declarant que les parts demandades queden absoltes de les pretensions formulades en la seva contra.
 
8         Acceptació de subvencions del Servei d’Ocupació de Catalunya per import de 815.530,18 euros i 975.952,95 euros dins el marc del Projecte Impuls i aprovació dels projectes corresponents.
 
           SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
 
9         Donar compliment de la Sentència número 304/10, de 4 d’octubre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona, que estima parcialment el Recurs Abreujat número 155/09-A interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública. (Expedient: AGC 53/07).
 
10        Donar-se per assabentada de la Sentència número 222/10, de 30 de juny de 2010, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona, que desestima el Recurs Ordinari número 262/09-F, interposat la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública (Expedient: AGC114/06).
 
 
           CMI SERVEIS TERRITORIALS
           -Servei d'Obres-
 
11        Aprovació del Projecte modificat del projecte de renovació de la xarxa de clavegueram i aigua dels carrers Sant Joaquim i Unió.
 
12        Aprovació del Projecte modificat del projecte d’adequació d’espais de l’edifici de l’antiga Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMT).
 
           -Servei d’Habitatge-
 
13       Ordre de retirada de rètols al c. Rosselló, 110, bxs / c. Marató, 20.
 
14       Ordre de retirada d’antena parabòlica al c. Sant Cugat, 157, 2n 1a.
 
15       Ordre de retirada d’antena al c. Mèxic, 11, 4t 1a.
 
16        Desestimació del recurs de reposició contra l’ordre d’enderroc del cobert d’obra, escala metàl•lica i cobert prefabricat, al c. Múrcia, 34, 1r.
 
17        Ratificació de diversos decrets de concessió d’ajuts per a obres de rehabilitació i millora de l’accessibilitat d’habitatges en els barris de Cerdanyola i Rocafonda-El Plau, dins la convocatòria de la Llei de Barris, de 27 d’octubre de 2010.
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor