Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (18/01/2010)

Escoltar

Junta de Govern Local (18/01/2010)

Junta de Govern Local (18/01/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament
Organisme
Junta de Govern Local

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns  18 de gener del 2010, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el  21 de desembre del 2009

2. DESPATX OFICIAL

CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

-Llicències d’Activitats-

3. Donar-se per assabentat de la interlocutòria de data 10 de desembre de 2009 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, que resol tenir per executada la sentència dictada en data 17 de setembre de 2009 per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, relativa a l'estació base de telefonia mòbil titularitat de Telefónica Móviles España, SA, situada al Camí del Mig, 18, de Mataró; i anul•lar el decret de data 12 de novembre de 2009, de la Consellera delegada d’Innovació i Promoció de Ciutat.

CMI SERVEIS CENTRALS

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

4. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del contracte del servei de suport a les famílies “Minuts Menuts”, i convocar licitació.

5. Adjudicació provisional del concurs celebrat per a l’execució de les obres del projecte executiu de la biblioteca Antoni Comas.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

6. Proposta de modificació de l’Oferta Pública d’Ocupació

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d’Urbanisme-

7. Donar compliment a les sentències 1083 de 23/11/09 (RCA 93/2007), 1084 de 23/11/2009 (RCA 96/2007), 1085  de 23/11/2009 (RCA 97/2007) i 1110 de 27/11/2009 (RCA 98/2007) del TSJC que resolen en el mateix sentit, quatre recursos contenciosos administratius interposats contra les resolucions del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 12/5 i 6/11/06, relatives a l’aprovació definitiva i compliment de condicions de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Mataró en els àmbits de la Rda. Barceló i l’illa de la fàbrica Fàbregas i de Caralt.

8. Aprovació inicial de la rectificació de límits de la unitat d’actuació UA-08 Ferrer Dalmau.

-Servei d’Habitatge-
 
9. Ordre de retirada de rètols a l’av. Maresme, 125.

10. Ordre de retirada de rètols al ptge. Miró, 34 bxs.

11. Ordre de retirada de rètol al c. Santa Teresa, 24 bxs.

CMI SERVEIS PERSONALS
    
-Joventut i Dona-

12. Aprovar el Pla Jove x Mataró 2009-2012.

CMI VIA PÚBLICA

-Servei Jurídic Administratiu-

13. Donar-se per assabentada del contingut de la sentència 222/2009, de 15 de juny de 2009, dictada pel Jutjat Contenciós administratiu 15 de Barcelona.

14. Donar-se per assabentada del contingut de la sentència 295/2009, de 27 d’octubre de 2009, dictada pel Jutjat Contenciós administratiu 9 de Barcelona.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar    En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor