Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (19/07/2010)

Escoltar

Junta de Govern Local (19/07/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament
Organisme
Junta de Govern Local

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 19 de juliol del 2010, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el  5 de juliol del 2010.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de dinamització d’un telecentre a Mataró. 

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de la gestió del servei de centre obert (servei d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants)

5 Aprovació del plec de condicions econòmiques, administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei d’implantació d’una aplicació de gestió d’expedients de Serveis Socials per l’Ajuntament de Mataró

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

6 Aprovar la creació d’una llista d’espera per cobrir places de tècnic/a superior per interinitats o possibles substitucions.

7 Aprovació de la modificació de  l’apartat 6.1 i 6.2 de les bases generals que regulen els processos selectius modalitat lliure, promoció interna o bé de caràcter temporal.

8 Donar-se per assabentada de la sentència 147/2010, del Jutjat Contenciós administratiu núm. 9 de Barcelona, de data 17 de maig de 2010, recaiguda en el recurs núm. 545/2007 E, interposat per l’agent de la policia local, el senyor R.B., contra la resolució disciplinària acordada pel Ple de l’Ajuntamentr.

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

9 Donar-se per assabentada de la Sentència de data 11 de juny del 2010, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona, que desestima el Procediment Abreujat número 469/2008, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial (expedient AGC 12/08).

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

10 Aprovació del Projecte Modificat del projecte executiu de millora d’estalvi i eficiència energètica als equipaments de Ca l’Arenas, Biblioteca Pompeu Fabra i Teatre Monumental, degut a  necessitats noves sorgides en el decurs de les obres

-Servei d’Urbanisme-

11 Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Especial regulador de l’ús recreatiu.

12 Donar compliment a la Sentència nº 418/2010, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estima el recurs interposat per Ivan Gómez García  contra l’aprovació definitiva de l’estudi de detall per la construcció de la quarta planta soterrani del carrer Melendez Valdés 11-17.

-Servei d’Habitatge-
 
13 Ordre d’ajustar a norma el fons de rètol al c. Barcelona, 31.

14 Ordre de retirada de rètols a la ctra. de Barcelona, 64, locals 6 i 7.

15 Ordre de retirada d’antena parabòlica a l’av. Amèrica, 10, 2n 2a.

16 Ordre de retirada d’antena parabòlica al c. Sant Cugat, 161, 8è 1a.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

17 Ratificar el decret número 5636/2010, de data 5 de juliol de 2010, d'aprovació del Protocol Addicional de concreció per al 2010 del Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i col•laboració entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania i l’Ajuntament de Mataró, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, subscrit l’any 2008

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL Manuel Monfort Pastor