Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (20/09/2010)

Escoltar

Junta de Govern Local (20/09/2010)

Junta de Govern Local (20/09/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Decret
7371/2010 de 16 de setembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 20 de setembre del 2010
Òrgan: SECRETARIA GENERAL
 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 20 de setembre del 2010, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
                                                           ORDRE DEL DIA
 
 
1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 6 de setembre del 2010
 
 
DESPATX OFICIAL
 
 
    CMI SERVEIS CENTRALS
   
    DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
 
3 Ratificar el decret 6404/2010, de 28 de juliol, pel qual s’acordà cedir a precari a la Fundació Privada Funamment el local de propietat municipal, situat a la plaça del Forn del Vidre, 1, de Mataró
 
    -Servei de Compres i Contractacions-
 
4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de conservació i manteniment de l’enllumenat públic de Mataró.           
 
5 Adjudicació provisional del concurs celebrat per a l’execució de les obres del Projecte de rehabilitació de l’antiga nau central de Cabot i Bara, fase d’instal•lacions i acabats.
 
6 Adjudicació provisional del concurs celebrat per al servei de dinamització d’un Telecentre.
            CMI SERVEIS TERRITORIALS
   
    -Servei d’Urbanisme-
 
7 Donar compte de l’auto de la secció Primera de la Sala Contenciosa administrativa del Tribunal Suprem de 17/6/2010, que inadmet el recurs de cassació interposat pel Club Deportivo Ronda, contra sentència de 15/6/2009.
 
8 Aprovació inicial de l’Estudi de Detall de la futura àrea tècnica del Port de Mataró.
 
    -Servei d’Habitatge-
 
9 Ordre d’enderroc de construcció de fusta al terrat, al c. Mare de Déu de l’Esperança, 48.
 
10    Ordre de retirada de rètol a la rda. Alfons XII, 88 bxs.
 
11    Ordre de retirada de rètols al c. Batista i Roca, 14.
 
12    Ordre de retirada de rètol a La Riera, 61-63 bxs.
 
13    Ordre de retirada d’aparell d’aire condicionat a l’av. Maresme, 147, local B.
 
14    Ordre de retirada d’antena parabòlica al c. Sant Daniel, 8, 1r 1a.
 
15    Desestimació del recurs de reposició contra l’ordre enderroc de cobert en pati d’illa, al terrat del 1r pis, al c. Jaume I, 42.
 
16    Desestimació del recurs de reposició contra l’ordre de retirada rètols a la Via Europa, 83-85, bxs i concessió nou termini.
 
17    Ratificació de diversos decrets de concessió d’ajuts per a obres de rehabilitació i millora de l’accessibilitat d’habitatges en els barris de Cerdanyola i Rocafonda-El Plau, dins la convocatòria de la Llei de Barris, des del 30 de juny al 23 d’agost de 2010.
 
 
    PRECS I PREGUNTES
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor