Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de l'Àrea d'Administració i Atenció Ciutadana (24/11/2011)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de l'Àrea d'Administració i Atenció Ciutadana (24/11/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme

Ordre del dia


ORDRE DEL DIA
COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL DE L’ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 


Per indicació de la Presidenta de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Administració i Atenció Ciutadana, us convoco a la propera sessió ordinària.


Dia: 24 de novembre de 2011
Hora: 9’10
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 15 de la sessió del 10 de novembre de 2011.

2. Despatx oficial.

3. Donar compte de decrets signats d’Administració i atenció ciutadana

Decrets del núm. 7359 de 7/11/11 al núm. 7695 de 18/11/11

4. Línies d’actuació

5. Propostes a la Junta de Govern


DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS:

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.1- Resolució sobre la sol•licitud de regularització de la retribució per objectius presentada per la concessionària del contracte de gestió dels serveis de recollida de les fraccions resta, matèria orgànica, selectiva i voluminosos, de la neteja viària i neteja de platges. (exp. 20/2006)
 

5.2- Modificació del plec de prescripcions tècniques particulars de la contractació del servei de treballs de paleta a la via pública (exp. 55/2011)

6. Propostes al Ple

DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS:

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

6.1- Autoritzar a Aigües de Mataró SA a concertar operacions de crèdit, d’import màxim acumulat 2.800.000,00 €, per finançar les inversions previstes en el pressupost 2012.
 

6.2- Aprovació expedients de modificació de crèdit de l’Ajuntament i IMPEM
 

6.3- Rectificació de l'acord de desafectació de la finca municipal destinada a la prestació del servei de Centre d'Atenció Primaria a La Llàntia i de l'acord relatiu a la seva cessió a favor del Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya.

7. Precs i preguntes

La secretària de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Administració i Atenció Ciutadana

Immaculada Pruna Ribas
Mataró, 22 de novembre de 2011

NOTA: ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE REGIDORS, 1ª. PLANTA DE L’AJUNTAMENT DE LA RIERA 48