Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa extraordinària de Serveis Centrals (31/01/2011)

Escoltar

Comissió Municipal Informativa extraordinària de Serveis Centrals (31/01/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Reunionsd'El Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS

 

Per indicació de la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, us convoco a la sessió extraordinària d’aquesta Comissió.


Dia: 31 de gener de 2011
Hora: 9’05
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

 

ORDRE DEL DIA
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia del 20 de gener del 2011.
2. Despatx oficial.
3. Donar compte de decrets signats de Serveis Centrals

4. Línies d’actuació


4.1 Observatori de la Crisi ( mes desembre 2010)

4.2 Quadre de comandament PAM 2010.

 

5. Propostes a la Junta de Govern

DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS DIRECCIO DE RECURSOS HUMANS
SERVEI DE RELACIONS LABORALS I ASSISTENCIA JURIDICA DE RECURSOS HUMANS

5.1 Donar-se per assabentada sentència 461/2010, del Jutjat
Contenciós Administratiu 15 Barcelona en el recurs 311/2010-D i ordenar la seva execució


6. Propostes al Ple


DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS
SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

6.1 Aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament de Mataró per a l’exercici 2011.

6.2 Aprovació de l’actualització dels contractes programa entre l’Ajuntament de Mataró i les Societats Municipals: PUMSA, GINTRA i AMSA.

6.3 Aprovació de l’actualització del contracte programa entre l’Ajuntament de Mataró i l’entitat pública empresarial Mataró Audiovisual.
 

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS


6.4 Autorització la cessió dels drets i obligacions derivats del contracte de gestió de l’aparcament subterrani de la plaça Tomás y Valiente per part de l’empresa Estacionamientos y Servicios, SA a l’empresa ESCAPARK, SL, així com la posterior transmissió de la totalitat de les participacions representatives del capital social de ESCAPARK, SL a favor de MUTUAMAD INVERSIONES, SLU. (exp. 58/1997).

6.5 Inclusió de clàusules socials en la contractació de l’Ajuntament
de Mataró, organismes autònoms i empreses municipals (exp. 129/2010).

6.6 Reservar un 10% del pressupost destinat a inversions en edificis municipals i escoles per a la contractació amb empreses d’inserció (EXP 7/2011)

 

DIRECCIO DE RECURSOS HUMANS
SERVEI DE RELACIONS LABORALS I ASSISTENCIA JURIDICA DE RECURSOS HUMANS

6.7 Declaració de compatibilitat de segona activitat amb l’activitat principal de la Sr. H.D.S..

7. Precs i preguntes

La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals.
Immaculada Pruna Ribas

 


Mataró, 28 de gener de 2011