Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (PUMSA) (25/01/2011)

Escoltar

Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (PUMSA) (25/01/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 1a planta, despatx núm. 9
Organisme
PUMSA

Ordre del dia

Mataró, a 18 de gener de 2011
 
Benvolgut/da senyor/a,
 
Em plau convocar-los a la sessió ordinària del Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A., (PUMSA), que tindrà lloc el proper dia 25 de gener a les 19,00 hores, a la sala de reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 1a planta, despatx núm. 9, i amb el següent Ordre del Dia:
 
1.      Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta corresponent a la reunió del dia 30 de novembre de 2010.
 
2.      Donar compte de les contractacions realitzades pel procediment d’adjudicació directa per raó de l’import.
 
3.      Autorització per la cancel·lació i/o modificació d’una servitud de pas entre la parcel·la 43 i la parcel·la 43 bis de Vallveric a petició del titular d’aquesta última.
 
4.       Ratificació de l’acord entre els propietaris majoritaris de l’àmbit de MPPG Churruca-Lepanto-Rengle, en relació al desenvolupament d’aquest àmbit.
 
5.      Ratificació del conveni amb Corpedificacions, S.L. en relació a l’acord de pagament del deute corresponent a les despeses urbanístiques de la parcel.la II.5 i II.6 del Projecte de Reparcel.lació del PMU El Rengle de Mataró.
 
6.      Licitació de les obres d’ampliació de l’estructura del local destinat a restaurant a l’edifici del TecnoCampusMataró, per encàrrec de la Fundació titular.
 
7.      Proposta d’actuacions a emprendre i presa d’acords pel desenvolupament de l’àmbit Ronda Barceló.
 
8.      Donar compte del Recurs Potestatiu de Reposició presentat contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de data 22 de juliol de 2010 d’aprovació definitiva de la Modificació Puntual Pla de Millora Urbana PMU-06, “Illa Fàbregas i de Caralt”.
 
9.      Sobrevinguts.
 
10. Precs i Preguntes.
 
A l’espera de la seva assistència i participació, el saludo cordialment,                                                                         
El President del Consell d’Administració


Ramon Bassas Segura