Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (04/10/2010)

Escoltar

Junta de Govern Local (04/10/2010)

Junta de Govern Local (04/10/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 4 d’octubre del 2010, a DOS QUARTS DE DEU del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 
ORDRE DEL DIA
 
1          Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 20 de setembre del 2010
 
 
 
2          DESPATX OFICIAL
 
 
CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
 
-Llicències d’Activitats-
 
3          Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona que desestima el recurs ordinari núm. 318/2009, interposat per Telefónica Móviles España, SA contra el decret municipal que ordena precintar les instal·lacions de l’estació base de telefonia mòbil del c. Remences, 44, així com convoca les persones interessades per tal d’efectuar el precinte.
 
 
CMI SERVEIS CENTRALS

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

            -Servei de Compres i Contractacions-
4          Modificació del contracte de les obres del projecte de substitució del paviment de gespa artificial del camp de futbol de Cerdanyola.     
 
5          Aprovació del plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de treballs de fusteria.
 
6          Aprovació del plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de treballs de serralleria en edificis i escoles municipals i per la via pública, jardineria i platges.
 
7          Iniciar els tràmits de resolució del contracte per a l’execució de les obres del projecte de renovació i millora de l’accessibilitat de les cruïlles en l’àmbit de la Llei de Barris de Cerdanyola
 
8          Aprovar l’adjudicació provisional del servei de centre obert (servei d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants).
 
9          Aprovar l’adjudicació provisional del servei d’implantació d’una aplicació de gestió d’expedients de Serveis Socials.
 
 
 DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
 
10        Aprovar la creació llista d’espera de tècnic/a mitjà/na d’arxiu, grup A2.
 
11        Aprovació de bases específiques i convocatòria de una plaça de tècnic/a superior, grup A1, de l’escala d’administració especial, nomenament de funcionari/ària de carrera, mitjançant promoció interna
 
 
CMI SERVEIS TERRITORIALS
 
            -Servei d'Obres-
 
12        Aprovació del Projecte modificat del projecte de reurbanització de l’avinguda del Perú, tram comprés entre el carrer Pablo Picasso i l’Avinguda Amèrica.
 
            -Servei d’Urbanisme-
 
13        Aprovació inicial del projecte d’urbanització de la prolongació del carrer de Vallveric fins el carrer de la Foneria.
 
            -Servei de Manteniment i Serveis-
 
14        Aprovació de la modificació del projecte de reforma de l’enllumenat públic del quadre “OO”, projecte finançat pel Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.
 
15        Aprovació de la modificació del projecte de substitució de calderes estanques per calderes de condensació a 7 equipaments municipals, projecte finançat pel Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.
 
16        Aprovació de la modificació del projecte de climatització de la sala d’actes de l’Institut Miquel Biada, projecte finançat pel Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.
 
17        Aprovació de la modificació del projecte de substitució del paviment de gespa artificial del camp de futbol de La Llàntia, projecte finançat pel Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.
 
 -Servei d’Habitatge-
 
18        Ordre d’enderroc de l’ampliació de la construcció en pati d’illa, al c. Joan Peiró, 60.
 
19        Ordre d’enderroc del cobert d’obra, escala metàl·lica i cobert prefabricat, al c. Múrcia, 34, 1r.
 
20        Ordre d’enderroc d’un cobert amb pilars metàl·lics, bigues de fusta i coberta de panells tipus sandwich en terrassa, al c. Sant Antoni, 82-86, 4t 4a.
 
21        Ordre de retirada d’antena parabòlica al c. Jaume Balmes, 49, 3r 1a.
 
22        Ordre de retirada d’antena parabòlica al c. Burriac, 55, 1r 3a.
 
23        Ordre de retirada d’antena parabòlica al c. Mèxic, 6, 3r 4t.
 
24        Desestimació del recurs de reposició contra l’ordre de retirada de coberta de passadís, xemeneia i estructura metàl·lica de suport de tendals en planta segona, al c. Churruca, 31.
 
25        Desestimació del recurs de reposició contra l’ordre d’anivellació de terres ajustada a llicència, al c. Riu Ebre, 5.
 
26        Desestimació del recurs de reposició contra l’ordre de retirada d’antena parabòlica, al c. Germà Joaquim, 7, 3r 1a.
 
 
CMI VIA PÚBLICA
 
27        Donar compte del contingut de la sentència 190/2010 del jutjat contenciós administratiu núm. 11 de Barcelona, expedient contenciós administratiu 451/2009
 
28        Donar compte del contingut de la sentència 190/2010 del jutjat contenciós administratiu núm. 10 de Barcelona, expedient contenciós administratiu 607/2007.
 
30        Donar compte i acceptar el contingut de la sentència 205/2010 del jutjat contenciós administratiu núm. 10 de Barcelona, expedient contenciós administratiu 337/2009.
 
31        Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 
32        Desestimar el recurs de reposició presentat contra la imposició de sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 
 
 
PRECS I PREGUNTES