Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (28/11/2011)

Escoltar

Junta de Govern Local (28/11/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l' Ajuntament de Mataró
Organisme

Ordre del dia

DECRET
7807/2011 de 24 de novembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 28 de novembre del 2011.
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 28 de novembre del 2011, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 14 de novembre del 2011


2 DESPATX OFICIAL


CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

SOTSDIRECCIÓ ECONÒMICA

-Compres i Contractacions-

3 Resolució sobre la sol•licitud de regularització de la retribució per objectius presentada per la concessionària del contracte de gestió dels serveis de recollida de les fraccions resta, matèria orgànica, selectiva i voluminosos, de la neteja viària i neteja de platges.

4 Modificació del plec de prescripcions tècniques particulars de la contractació del servei de treballs de paleta a la via pública.


CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES

-Institut Municipal d’Educació-

5 Acceptació de la subvenció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al finançament de l’Escola Municipal de Música de Mataró corresponent al curs 2010-2011
-Institut d’Esports-

6 Declaració compatibilitat segona activitat d’una treballadora de l’Institut d’Esports


CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ

-Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró-

7 Declaració de compatibilitat de segona activitat amb l’activitat principal.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Urbanisme-

8 Aprovació inicial de l’estudi de detall de les UMP2 i UMP3 del PMU-01d de la Rda. Barceló

-Habitatge i Llicències urbanístiques-

9 Donar-se per assabentats de la Sentència del Tribunals Superior de Justícia de Catalunya, que estima el recurs d’apel•lació núm. 159/2009 interposat per l’Ajuntament contra la Sentència del JCA núm. 5 dictada en recurs contra la denegació de llicència al c. Cristina, 19.

10 Ordre de retornar els dos locals al seu estat inicial i cessar en l’ús d’habitatges, al c. Rocafonda núm. 5 bxs i núm. 7 bxs.

11 Ordre de retirada de coberta de xapa metàl•lica de la pèrgola de fusta situada en la zona sud de la parcel•la, al c. Batista i Roca, 64.

12 Ordre de retirada d’antena parabòlica al c. Alcalde Josep Abril, 15.

13 Ordre de retirada de varies antenes parabòliques al ptge. Ramon Berenguer III, 49.

14 Ordre de retirada d’antena parabòlica a la pl. Joaquim Galí i Vergés, 13, 2n 1a.

15 Ordre de retirada d’antena parabòlica al c. Alcalde Josep Abril, 33, esc. 1, bxs 2a.

16 Desestimar el recurs de reposició contra l’ordre de retirar de la part del terreny arrendat els mòduls i tanques de separació d’horts individuals, al Veïnat de Mata, polígon 6 parcel•la 3 del cadastre de rústica.

-Medi Ambient i Sostenibilitat-

17 Donar-se per assabentada de la sentència de data 2 de novembre de 2011, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la qual desestima el recurs d’apel•lació 156/2011 interposat per LIBERTY RAL 69, SL contra la interlocutòria de data 25 de gener de 2011, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona

-Via pública-

18 Donar-se per assabentats del contingut de la interlocutòria de 21 de juny de 2011, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu núm. 524/2009 A contra la resolució formulada per Decret 6402/2009 de 21 de juliol sobre infracció de trànsit.

19 Estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la imposició de sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
La Secretària Acctal.
Anna Ramírez Lara