Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari (03/03/2011)

Escoltar

Ple Municipal Ordinari (03/03/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Decret
1546/2011 de 28 de febrer
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió del 3 de març del 2011
Òrgan: SECRETARIA GENERAL
 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 3 de març de 2011, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
                                                                ORDRE DEL DIA
 
 
1         Presa de possessió de la Sra. Montserrat Quijo Cortada al càrrec de Regidora d'aquest Ajuntament.
          
2         Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 13 de gener de 2011.
 
3         DESPATX OFICIAL
 
           DECLARACIONS INSTITUCIONALS
 
4         Moció que presenten els grups municipals de la CUP, ERC, ICV-EUiA i CIU de suport a Acció Cultural del País Valencià i a l’arribada de les emissions de TV3 al País Valencià.
 
5         Proposta de Resolució que presenten els grups municipals PSC, PPC, ICV-EUiA i ERC sobre la sentència que arxiva el cas “Can Fàbregas i de Caralt” i que desbloqueja l’arribada de El Corte Inglés a la ciutat.
 
6         Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió a fi d’accelerar i que finalitzi el procés d’instal.lació de “El Corte Inglés” a Mataró.
 
7         Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el cessament de les emissions de TV3 a la Comunitat Valenciana.
 
           DICTAMENS
 
           COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ
 
8         Aprovació inicial de la modificació dels estatuts de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró.
 
           CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
          -Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró-
 
9         Aprovar la creació del Consell de la Formació Professional de Mataró i aprovació inicial del seu Reglament.
 
 
          -Àrea d’Innovació i Promoció de Ciutat-
 
10        Aprovació de l’addenda al Conveni de cooperació entre l’Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme per a la integració dels centres universitaris de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró i l’Escola Universitària del Maresme a la Fundació Tecnocampus
 
 
          -Presidència-
 
11        Atorgament del títol honorífic de Fill Predilecte a Pere Pubill Calaf “Peret”.
 
 
           CMI DE SERVEIS CENTRALS
            Direcció de Serveis Econòmics
            -Servei d’Ingressos-
          
12        Aprovació modificació preus públics per al manteniment de les franges de protecció contraincendis per al 2011
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
13        Aprovació de la liquidació de l’any 2010 del contracte de gestió del servei públic de transport col.lectiu urbà de viatgers “Mataró Bus”, i aprovació del pressupost de l’aportació municipal per a l’any 2011.
 
 
           -Direcció de Recursos Humans-
 
14        Declaració de compatibilitat de segona activitat amb l’activitat principal.
           CMI DE SERVEIS TERRITORIALS
           -Servei d’Urbanisme-
 
15        Aprovació provisional de la modificació del Pla especial del Catàleg, per incloure la catalogació dels esgrafiats en façanes de la ciutat.
 
           -Manteniment i Serveis-
 
16        Adhesió voluntària de l'Ajuntament de Mataró al conveni de col•laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) de residus de piles i acumuladors.
 
 
           -Servei d’Habitatge-
 
17        Aprovació definitiva de l’Ordenança de llicències urbanístiques i resolució de les al•legacions presentades
 
           CMI DE SERVEIS PERSONALS
          -Institut d’Esports-
 
18        Acceptació del fons documental del senyor Antoni Bruguera Planas
 
          
           -Institut Municipal d’Educació-
 
19        Cessament del representant del grup municipal del Partit Popular de Catalunya com a membre del Consell Plenari de l’Institut Municipal d’Educació.
 
           -Conselleria Delegada de Cultura-
 
20        Inclusió de nous vials al nomenclàtor de la ciutat
 
           CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
           PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
 
21        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a la necessitat d’un nou pediatre al CAP de la Gatassa.
          
22        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP per impulsar els mercats d’intercanvi d’objectes i un servei de deixalleria virtual. 
 
23        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP sobre l’ampliació de la cobertura de l’ADSL a les zones del municipi que encara no en tenen.
 
          
           PRECS I PREGUNTES
 
24        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els usos del centre de creació d’arts escèniques de Can Gassol.
          
25        Pregunta que presenta el regidor no adscrit Paulí Mojedano Singla sobre el futur del projecte Mataró Marítim.
          
26        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la manca de pediatres en el CAP de Cerdanyola.
 
27        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre diferents actes incívics de caire polític que estan succeint a la ciutat.
 
28        Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’estat de deixadesa que presenta la Riera de Sant Simó.
 
29        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la situació en què es troben determinades obres del Centre Històric.
 
30        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el procés participatiu respecte el futur de la zona d’equipaments Triangle-Molins.
 
31        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el cens dels locals comercials.
 
32        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el conflicte per incompliment del Conveni col.lectiu de l’IME amb les escoles bressols municipals.
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
LA SECRETÀRIA Acctal.
Avelina Costa-Jussà i Relat