Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari (04/05/2011)

Escoltar

Ple Municipal Ordinari (04/05/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Decret
3087/2011 de 29 d'abril
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió del 4 de maig del 2011
Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dimecres 4 de maig de 2011, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
ORDRE DEL DIA
 
 
1         Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: ordinàries del dia 7-4-2011 i extraordinària del dia 26-4-2011.
 
2         DESPATX OFICIAL
 
           DECLARACIONS INSTITUCIONALS
 
3         Proposta de Resolució que presenten els grups municipals PSC, ICV-EUiA, ERC i CUP sobre la política educativa en relació a la retallada pressupostària.
 
 
           DICTAMENS
          
           COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ
 
4         Aprovació definitiva de la modificació dels estatuts de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró.
 
 
           CMI DE SERVEIS CENTRALS
            Direcció de Serveis Econòmics
          
           -Servei de Gestió Econòmica-
.
5         Atorgament d’una concessió demanial en relació a una finca situada a la urbanització “Can Quirze” de Mataró, per a ús esportiu, al Club de Tennis Mataró
 
          
           -Servei de Secretaria General-
 
6         Acceptar la donació de la col•lecció documental del senyor Josep M. Boixet i Pujal
 
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
7         Iniciar l’expedient administratiu per a l’atorgament de la concessió de domini públic per a la construcció i explotació d’un mòdul fix destinat a restaurant, ubicat al Parc Central de Mataró.
 
 
           -Institut Municipal d’Acció cultural-
 
8         Modificació de la plantilla i relació de llocs de treball de l’IMAC. Reconversió d’una plaça de tècnic auxiliar de cultura en tècnic de suport
 
 
 
           CMI DE SERVEIS TERRITORIALS
          -Servei d’Urbanisme-
 
9         Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General “LO BASSAL-CAN SERRA (Connexió de clavegueram)”.
 
10        Text refós PE Sant Miquel de Mata.
 
11        Text refós modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal àmbit “Entorns del carrer Biada”.
 
12        Aprovació provisional de la modificació puntual de l’article 12 de la normativa del Pla de Millora Urbana PMU – 06 “Illa Fàbregas i de Caralt” ANNEX III”.
 
 
           -Servei d’Habitatge-
 
13        Rectificació d’error material de l’Ordenança municipal de llicències urbanístiques, aprovada definitivament el 3 de març de 2011.
 
 
 
           CMI DE SERVEIS PERSONALS
           -Servei de Gent Gran-
 
14        Denominació del segon casal municipal de la gent gran de Cerdanyola
 
 
           -Servei de Benestar social-
 
15        Aprovació inicial de la creació del Consell Municipal de Benestar Social i del seu reglament de funcionament
          
 
           CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
          
           PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
 
16        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per col.laborar amb la cooperativa Som Energia.
 
          
           PRECS I PREGUNTES
 
17        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les plaques dels carrers que estan escrites en castellà.
 
18        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en relació a la instal.lació d’una antena de telefonia mòbil al carrer Sant Cugat.
 
19        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a l’aprovació del Text Refòs de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació entorns del carrer Biada.
 
 
 
 
L'ALCALDE                                                                          En dono fe,
Joan Antoni Baron Espinar                                              EL SECRETARI GENERAL
                                                                                               Manuel Monfort Pastor