Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de l'Àrea d'Administració i Atenció Ciutadana (22/03/2012)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de l'Àrea d'Administració i Atenció Ciutadana (22/03/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme

Ordre del dia

Per indicació de la Presidenta de la Comissió Informativa d’Administració i Atenció Ciutadana us convoco a la sessió ordinària d’aquesta Comissió.

Dia: 22 de març de 2012
Hora: 9’10
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA

1. Despatx oficial.

2. Línees d’actuació

2.1 Estat execució PAM 2011
2.2 Mesures d’estalvi
2.3 Compliment RD 4/2012 de pagament a proveïdors.

3. Donar compte de decrets signats de l’Àrea d’ Administració i Atenció ciutadana.

Del decret número 1619 de 5/03/2012 fins el decret número 1934 de 16/03/2012.

4.
Propostes a la Junta de Govern

DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.1 Modificació del contracte de gestió del servei públic de suport a la llar i atenció a les persones (exp. 13/2008).

4.2 Modificació del contracte de gestió dels serveis de recollida de les fraccions resta, matèria orgànica, selectiva i voluminosos, de la neteja viària i neteja de les platges (exp. 20/2006)

4.3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment negociat derivat de l’Acord marc dels Serveis TIC aprovat per la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya, del servei de suport informàtic per l’Ajuntament de Mataró, els seus organismes autònoms i PUMSA. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: 478.983,05 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte (exp. 8/2012).

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE DESENVOLUPAMENT I ORGANITZACIÓ

4.4 Nomenament de JMSAL i de JHD com a funcionaris de carrera amb la categoria de caporal de la Policia Local.

6. Propostes al Ple

SECRETARIA GENERAL

6.1 Donar compte del Decret de l’alcaldia núm. 1914/2012 de 15 de març, de nomenament del Coordinador de l’Àrea d’Administració i Atenció Ciutadana

7. Precs i preguntes

La secretària de la Comissió Informativa d’ Administració i Atenció Ciutadana.
Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 6 de març de 2012

NOTA. ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE REGIDORS, 1ª. PLANTA DE L’AJUNTAMENT DE LA RIERA