Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (15/10/2012)

Escoltar

Junta de Govern Local (15/10/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament (La Riera, 48)
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
6105/2012
de 10 d'octubre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 15 d'octubre del 2012
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 15 d’octubre del 2012, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc l’1 d’octubre del 2012

 2 DESPATX OFICIAL

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

3 Arrendament habitatge municipal del carrer Joan Maragall, 8-12, 4t 2a, de Mataró

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada del servei d’assegurança de responsabilitat civil derivada de l’ús i circulació dels vehicles a motor que composen la flota municipal de l’Ajuntament de Mataró i organismes adherits.

5 Adjudicació del servei de mediació ciutadana.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

6 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la cobertura de 7 places d’educadors/es socials, subgrup A2, de la plantilla de personal laboral de la corporació, mitjançant concurs oposició lliure i contracte laboral fix.

7 Convocatòria i aprovació de bases específiques per a la creació d’una llista d’espera d’enginyers/es tècnics/ques, subgrup A2, mitjançant un concurs de mèrits amb proves, per possibles substitucions.

8 Convocatòria i aprovació de bases específiques per a la creació d’una llista d’espera interna d’auxiliars de serveis, subgrup C2, mitjançant un concurs de mèrits amb proves, per possibles substitucions.

9 Convocatòria i aprovació de bases específiques per al procés de provisió definitiva del lloc de treball de cap del Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions, pel procediment de lliure designació.


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor