Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (23/07/2012)

Escoltar

Junta de Govern Local (23/07/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
4781/2012 de 19 de juliol

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 23 de juliol del 2012
Òrgan: Secretaria General

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 23 de juliol del 2012, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 2 de juliol del 2012.

2 DESPATX OFICIAL

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada del subministrament de mobiliari per a la biblioteca Antoni Comas.

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada del servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona.

5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada de les obres del Projecte d’urbanització dels entorns de la biblioteca Antoni Comas, a l’antic Escorxador, versió 2012.
6 Adjudicar la gestió del servei dels Espais Joves de Cerdanyola, La Llàntia i Pla d’en Boet.

7 Adjudicar el servei de gestió de les deixalleries

-DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS-

8 Ratificació del decret 3999/2012, de 18 de juny de convocatòria del procés selectiu per cobrir 6 llocs de treball pel dispositiu temporal d’informació cadastral any 2012.

9 Modificació de les bases específiques del procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a d’administració general, grup A1, accés lliure, concurs oposició, nomenament funcionari/ària de carrera

SECRETARIA GENERAL

10 Donar-se per assabentada de la Sentència número 207, de 26 de juny de 2012, que desestima el Recurs Ordinari número 286/10, interposat contra la desestimació de la reclamació d’indemnització per caiguda a la via pública.

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Obres-

11 Aprovació inicial del Projecte del clavegueram i l’aigua potable de l’avinguda Gatassa i dels carrers Manuel Fradera i Llanes, Domènec Matheu i Lluís Moret, promogut per la societat Aigües de Mataró SA i autorització per executar les obres.

-Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat-

12 Donar compte de la sentència 471 de 19/6/2012 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estima el recurs d’apel•lació interposat per l’Ajuntament, contra la Sentencia del Jutjat Contenciós Administratiu nº 4 de Barcelona, relativa Al projecte de Reparcel•lació de la UA-53 EL VERDET.

13 Acceptar la subvenció FEDER pel projecte “Regeneració urbana del nou eix comercial de Mataró”.

PRECS I PREGUNTES

 


L'Alcalde,
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor