Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (30/04/2012)

Escoltar

Junta de Govern Local (30/04/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme

Ordre del dia

DECRET
2799/2012 de 26 d'abril

Assumpte:
Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 30 d'abril del 2012.
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 30 d’abril del 2012, a les vuit hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 10 d’abril del 2012.

2 DESPATX OFICIAL

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

SOTSDIRECCIÓ ECONÒMICA

-Compres i Contractacions-

3 Modificació del contracte de manteniment de zones verdes.

4 Modificació del contracte de neteja de zones verdes.

5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert i tramitació d’urgència de les obres del Projecte d’enderroc de l’edifici de l’antic Club Nàutic.

6 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert del servei de gestió de deixalleries.


RECURSOS HUMANS

7 Nomenament de ADU com a funcionari de carrera amb la categoria de caporal de la Policia Local.

8 Nomenament de AEC com a funcionari de carrera amb la categoria de tècnic/a superior informàtic/a.

9 Aprovació de les bases específiques i convocatòria per a la cobertura de una plaça de tècnic/a d’administració general, subgrup A1, de l’escala d’administració general, mitjançant concurs oposició lliure i nomenament de funcionari/ària de carrera.

10 Aprovació de les bases específiques i convocatòria per a la provisió del lloc de treball de cap de projectes estratègics d’alcaldia, mitjançant lliure designació.

11 Aprovació de les bases específiques i convocatòria per a la provisió temporal del lloc de treball de cap de servei d’Ingressos, mitjançant lliure designació.

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

12 Donar-se per assabentats de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 140/2011 interposat contra la denegació de llicència de legalització d’obres al c. Jaume Ibran, 15-17.

-Via pública-

13 Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

14 Concessió medalles al Mèrit professional amb motiu del Dia de la Policia Local de Mataró.

PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor