Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal extraordinari (10/07/2012)

Escoltar

Ple Municipal extraordinari (10/07/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
4490/2012 de 9 de juliol
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple extraordinari urgent 10 de juliol de 2012
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària urgent que tindrà lloc el proper dimarts 10 de juliol de 2012, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

DICTAMENS

CMI ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

1 Ratificació del caràcter urgent de la sessió.

2 Aprovació Pla de sanejament financer i Pla econòmic-financer per al període 2012-2016.

3 Aprovar modificació del pressupost del 2012 de l’Ajuntament.

4 Autoritzar a PUMSA a concertar operacions de préstec a llarg termini per import global de 16.665.000,00 €, amb destí a refinançar el seu endeutament actual.

5 Aprovar l’operació de préstec a llarg termini per part de l’Ajuntament, d’import 5.479.783, derivada del mecanisme de finançament per al pagament a proveïdors de les entitats locals, regulat en el RD 4/2012.

6 Aprovar la concertació d’operacions de préstec a llarg termini de l’Ajuntament, d’import global 18.500.000,00 €, per l’assumpció per part de l’Ajuntament dels deutes de les societats municipals PUMSA i GINTRA.


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch
 

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor