Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari (04/10/2012)

Escoltar

Ple municipal ordinari (04/10/2012)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions , La Riera, 48
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Decret
5886/2012 d'1 d'octubre

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 4 d’octubre de 2012
Òrgan: Secretaria General

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 4 d’octubre de 2012, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 

ORDRE DEL DIA
 
 
1         Aprovació, si s'escau, de les Actes de la sessions: ordinària de 5-7-2012 i extraordinària urgent de 10-7-2012. 
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
           DECLARACIONS INSTITUCIONALS
 
3         Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa i la Candidatura d’Unitat Popular amb motiu del dia 28 de setembre, Dia Internacional per la despenalització de l’avortament, en defensa al dret al propi cos i en contra de la reforma restrictiva de la Llei de Salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs.
 
4         Proposta de Resolució que presenta el grup municipal Socialista contra la pujada del preu de l’aigua.
 
5         Proposta de Resolució que presenten tots els grups municipals en suport als afectats per les inundacions a Múrcia i Andalusia.
 
6         Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de Convergència i Unió i la Candidatura d’Unitat Popular en suport a la resolució del Parlament de Catalunya per l’exercici del dret a l’autodeterminació.
 
DICTAMENS
          
Alcaldia
 
7         Canvi representant del grup municipal d’ICV-EUIA en el Consell d’Administració de l’EPE Tecnocampus.
 
8         Canvi representant del grup municipal de CIU en la Fundació Tecnocampus.
 
9         Donar compte de la Resolució del President de l’IMAC d’acceptar la renuncia al càrrec del Director Gerent de l’Institut Municipal d’Acció Cultural
 
10        Donar compte Decret de l’Alcaldia núm. 5811/2012 de 27 de setembre, d’acceptar la renuncia del Coordinador de Relacions Institucionals.
 
11        Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm.5813/2012 de 28 de setembre, de nomenament del Coordinador de Relacions Institucionals.
 
12        Donar compte de la Resolució del President de l’IMAC de nomenament Directora Gerent de l’Institut Municipal d’Acció Cultural.  
 
 
 COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ
 
13        Aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana.
 
 
CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
 
Direcció de Serveis Econòmics
          
14        Expedient de modificació de crèdit i de modificació de bases d’execució de pressupost del 2012.
 
CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
          
Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge
 
15        Resoldre els recursos de reposició interposats contra l’acord del Ple municipal de 7/6/2012 pel que es va suspendre la tramitació de qualsevol projecte de gestió urbanística, integrada o aïllada, a l’àmbit del Pla Parcial de El Sorrall i entorns (Rda. Bellavista).
 
 
 
 
CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL       PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
 
 
16        Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa i la Candidatura d’Unitat Popular sol•licitant la presentació d’un requeriment previ a la interposició de recurs contenciós administratiu contra la licitació del departament de Territori i sostenibilitat per la xarxa de proveïment Ter-Llobregat i reclamant la defensa dels béns patrimonials aportats per l’ajuntament de Mataró.
 
17        Proposta de Resolució que presenten tots els grups municipals per tal de no cobrar les plusvàlues a les persones que es veuen obligades a efectuar una dació en pagament del seu habitatge.
 
18        Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, Plataforma per Catalunya i la Candidatura d’Unitat Popular a favor que els establiments d’alimentació no llencin el menjar a punt de caducar i es dotin amb el prestatge de l’últim dia.
 
19        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal de què l’Ajuntament de Mataró realitzi un catàleg de serveis bàsics que mereixen una especial financiació.
 
20        Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de la Candidatura d’Unitat Popular i d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa per fer un manteniment dels parcs i jardins en què no sigui necessària la utilització d’herbicides tòxics com el Glifosat.
 
21        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per tal que l’ajuntament de Mataró adquireixi el compromís d’estudiar la viabilitat perquè en el pressupost de l’any 2013 es destini una partida econòmica perquè les persones que es vulguin posar mesures de seguretat a les seves llars, puguin fer-ho, sense que tot el cost econòmic recaigui en el propietari.
 

 PRECS I PREGUNTES
 

22        Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa en relació a les accions que el govern municipal està portant a terme per lluitar contra l’atur a la nostra ciutat.
 
23        Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per tal que les cartelleres que es munten i es desmunten durant les campanyes electorals quedin instal•lades de manera permanent per a ús de les entitats ciutadanes de Mataró.
 
24        Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre l’estat de les negociacions per a la instal•lació de la Universitat Europea de Madrid a Mataró.
 
25        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la marxa de diferents càrrecs de confiança del govern municipal.
 
26        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el nombre d’efectius policials a la ciutat.
 
27        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els índex delictius a la ciutat.
 
28        Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa per garantir la suficiència alimentària de tots els escolars de Mataró i per establir un suport efectiu a les AMPAs que gestionen els menjadors escolar.
 
29        Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre M1TV.
 
30        Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya a causa dels incidents ocorreguts en alguns barris de Mataró sobre vehicles cremats.
 
31        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent a l’octaveta repartida per PxC al barri de Cerdanyola.
 
 
 
L'Alcalde Acctal.,
Joaquim Fernàndez i Oller
En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor