Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari (12/04/2012)

Escoltar

Ple Municipal Ordinari (12/04/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme

Ordre del dia

DECRET
2341/2012 de 5 d'abril

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 12 d’abril de 2012.
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 12 d’abril de 2012, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió extraordinària del 16 de febrer de 2012.

2 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP per instar la Generalitat de Catalunya que eviti l’externalització de serveis de l’empresa pública Aigües Ter Llobregat.

4 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de CiU, PSC, ICV i CUP per l’adhesió a la proposició de Llei “Defensem l’Escola en català” i de reconeixement a “Som Escola”

DICTAMENS

ALCALDIA

5 Ratificar Decret d’alcaldia núm. 1688/2012 de 6 de març, de nomenament de Josep Abril com a fill adoptiu de la ciutat a títol pòstum.

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

Direcció de Serveis Econòmics

Servei de Gestió Econòmica

6 Modificació Bases Execució del Pressupost 2012.

7 Donar compte Decret d’alcaldia núm. 2208/2012 de 28 de març, d’aprovació de la liquidació Pressupostària de l’Ajuntament i els seus Organismes Autònoms, de l’exercici 2011.

8 Desafectació de les finques del C. Alarcon 27,75,77 i 79, i cessió del domini de les finques del C. Alarcon 75,77 i 79, un cop agrupades, al Departament d’Ensenyament, per a la implantació d’un institut.

Secretaria General

9 Aprovació contracte de donació de la família Roca Cusachs d’una col•lecció documental amb destinació a l’Arxiu Municipal.

10 Donar compte del Decret de l’alcaldia núm. 1914/2012 de 15 de març, de nomenament del Coordinador de l’Àrea d’Administració i Atenció Ciutadana

Compres i Contractacions

11 Desistir del procediment de licitació per a l’atorgament de la concessió de domini públic per a la construcció, explotació i manteniment d’instal•lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica en equipaments municipals.


CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ

Promoció Econòmica i Innovació

12 Adhesió a l’Associació Maresme Marítim i aprovació inicial dels seus estatuts.

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

Obres

13 Aprovació inicial del Projecte d’enderroc de l’edifici de l’antic Club Nàutic, al Passeig Marítim de Mataró.

Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge

14 Ratificació del Decret 2141/2012 de 26 de març, que aprova la sol•licitud de cofinançament amb fons FEDER del projecte “Regeneració urbana, patrimoni i comerç: un model de capitalitat per a la reactivació econòmica”.

Manteniment i Serveis

15 Aprovació inicial del Pla de Prevenció de Residus Municipals.

Via Pública

16 Revisió del Pla d’Actuació Municipal per Contaminació d’Aigües Marines de Mataró.

CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES

Institut Municipal d’Educació

17 Nomenament del nou vocal del Consell Plenari de l’IME en representació de la central sindical majoritària.

Institut Municipal d’Esports

18 Canvi en el representant de Plataforma per Catalunya en el Consell Rector de l’Institut d’Esports.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

19 Moció que presenta el grup municipal del PPC per tal que des del govern de Mataró es vetlli per la igualtat entre homes i dones i es persegueixin conductes i fets que suposen un menysteniment de les persones pel sol fet de ser dones.

20 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals del PPC, PSC i CiU per tal que es tramiti el reconeixement de la Setmana Santa Mataronina com a Patrimoni de la Ciutat.

21 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP perquè els regidors de l’Ajuntament dediquin un dia de sou en solidaritat amb la vaga general.

22 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP perquè l’Ajuntament de Mataró renunciï a la concessió de l’antic Club Nàutic i iniciï els tràmits per enderrocar l’edifici.
23 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA sobre els preus públics i l’oferta educativa de les escoles bressol de la ciutat.

24 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del PPC per tal que el govern municipal procedeixi a fer una relació d’edificis en estat ruïnós i s’estudiïn possibles solucions a la situació dels mateixos.

25 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de CiU, PSC, ICV, PPC i PxC per l’adhesió a la declaració de Vic.

26 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya, per condemnar l’ablació genital femenina.

27 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya, per instar als Imans de les 4 mesquites de Mataró per a que condemnin públicament i sense embuts les declaracions de l’Iman de la mesquita de Terrassa

28 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del PPC per tal de que el Govern municipal negociï amb privats propietaris de vivendes deshabitades o ocupades per persones alienes a la propietat a la nostra ciutat la sortida al mercat d’aquestes en règim de lloguer a preus assequibles.

PRECS I PREGUNTES

29 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent al sistema d’estalvi d’aigua “Kit Water Dolo”.

30 Precs que presenta el grup municipal Socialista sobre el procés d’atorgament de subvencions a les entitats veïnals al 2012.

31 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal d’instar al govern municipal a negociar amb l’empresa “Corte Ingles” que per la construcció del centre comercial es contractin treballadors en situació d’atur residents a Mataró.

32 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre centres culturals i de formació religiosa a diferents barris de la nostra ciutat.

33 Prec que presenta el grup municipal Socialista contra la retallada d’un local social a Vista Alegre.

34 Prec que presenta el grup municipal Socialista sobre la instal•lació de terrasses a la via pública.

35 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la situació del centre d’intervenció especialitzada (CIE) per a dones en situacions de violència masclista.
36 Preguntes i Precs que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent a la supressió d’aules i a l’increment de preus de les Escoles Bressol Municipals.

37 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per demanar un informe a Secretaria General d’aquest Ajuntament sobre l’acompliment per part del govern dels acords de Ple.

38 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa en relació al compromís públicament establert pel govern municipal de mantenir l’actual model de l’Escola Municipal de Música.

39 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre l’edifici de l’antic Club Nàutic.

40 Prec que presenta el grup municipal Socialista sobre la proposta de redefinició del servei del Mataró Bus.

41 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre l’esfondrament d’un immoble al carrer Sant Antoni.

42 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent a l’esfondrament de dues cases al carrer Sant Antoni i a les responsabilitats d’aquests fets.

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor