Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa d'Administració i Atenció Ciutadana (31/01/2013)

Escoltar

Comissió Informativa d'Administració i Atenció Ciutadana (31/01/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Per indicació del president de la Comissió Informativa d’Administració i Atenció Ciutadana us convoco a la sessió ordinària d’aquesta Comissió.

Dia: 31 de gener de 2013
Hora: 09:10 hores
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes núm. 1 de la sessió ordinària del dia 17 de gener de 2013.

2. Despatx oficial.

3. Línees d’actuació.

3.1 Observatori de la Crisi (quart trimestre 2012)

4. Donar compte de decrets signats de l’Àrea d’ Administració i Atenció ciutadana

5. Propostes a la Junta de Govern

DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.1 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada del servei de gestió de la Plataforma d’Atenció Telefònica del Servei d’Atenció Ciutadana. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: Fins a 392.760,20 euros, IVA no inclòs (exp. 2/2013).

5.2 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada del servei de tractaments fitosanitaris de l’arbrat viari i dels espais verds a Mataró. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: Fins a 88.190,00 euros, IVA no inclòs (exp. 4/2013).

SERVEI D’INGRESSOS

5.3 Donar compte de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que desestima el Recurs contenciós administratiu 984/2008 interposat per l’Ajuntament de Mataró contra la resolució del Tribunal Econòmic Administratiu (TEARC) en matèria de liquidacions d’IAE per actes d’inspecció a CAJA POSTAL (CP) I BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA, S.A. (BEX) – avui BBVA-.

SERVEI DE SISTEMES D’INFORMACIÓ I TELECOMUNICACIONS

5.4 Finalització del conveni entre la Caixa d'Estalvis Laietana, actualment Bankia, SA., i l'Ajuntament de Mataró per a l'ús del subsòl i per al finançament i manteniment d'una estesa de fibra òptica.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE DESENVOLUPAMENT I ORGANITZACIÓ

5.5Convocatòria i aprovació de bases específiques per a la creació d’una llista
d’espera d’auxiliar administratiu, subgrup C2, mitjançant un concurs de mèrits amb proves, per possibles substitucions.

5.6 Convocatòria i aprovació de bases específiques per al procés de provisió definitiva
del lloc de treball de cap del Servei de Comunicació.

6. Propostes al Ple

DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS

6.1 Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a laLlei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust aprovat ple Ple i el Ministeri al juny del 2012.

6.2 Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2012, de mesures de lluita contra la morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la Morositat en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

SERVEI D’INGRESSOS

6.3 Aprovació de la modificació de preus públics pel manteniment preceptiu de les franges perimetrals de les urbanitzacions per a la protecció contra incendis.

SERVEI DE SISTEMES D’INFORMACIÓ I TELECOMUNICACIONS

6.4 Modificació de fitxers amb dades de caràcter personal per tal d'adaptar-los als requeriments comunicats per l'Autoritat Catalana de Protecció de dades.
 

7. Precs i preguntes


La secretària de la Comissió Informativa d’ Administració i Atenció Ciutadana.

 

Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 29 de gener de 2013